7 Goog­le Chro­me alter­na­tív, s kto­rý­mi budeš pro­duk­tív­nej­ší

Timotej Vančo / 6. októbra 2016 / Lifehacking

Na sve­te exis­tu­je mno­ho inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov, kto­rý je ale naj­lep­ší pre teba?

Kto pozná okrem Chro­me, Safa­ri a Fire­fox-u ešte ďal­šie pre­hlia­da­če? Ak si bež­ný uží­va­teľ inter­ne­tu, tak asi ani nepot­re­bu­ješ skú­šať nie­čo nové, pokiaľ si spo­koj­ný s tým, čo máš. Čo ak tam „von­ku“ exis­tu­je ešte nie­čo lep­šie? V tom­to člán­ku náj­deš 7 ďal­ších inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov, kto­ré ti môžu pri­niesť rôz­ne výho­dy, naprí­klad zvý­šiť tvo­ju pro­duk­ti­vi­tu.

Blisk Bro­wser

1jvvfn34nozdl5ejxgbg4ng

Foto: medium.com

Blisk Bro­wser je vytvo­re­ný hlav­ne pre prog­ra­má­to­rov web­strá­nok. Dá sa na ňom tvo­riť web aj na počí­tač aj pre smart­fón. Môžeš ho pou­žiť na všet­ko, od tvor­by kódu cez tes­to­va­nie až hľa­da­nie chýb a ich opra­vo­va­nie. Ak si web deve­lo­per, ten­to vyhľa­dá­vač by si mal roz­hod­ne skú­siť.

Tor Bro­wser 6.0

10xwlrz6fpan2zawz_twxxa

Foto: medium.com

Ten­to inter­ne­to­vý pre­hlia­dač ti zaru­čí súkro­mie. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že Tor je posta­ve­ný a fun­gu­je na dob­ro­voľ­nom sta­ra­ní sa o ser­ve­ry, kto­ré ľudom umož­ňu­jú zvý­šiť úro­veň ich bez­pe­čia a ano­ny­mi­ty na inter­ne­te.

Alo­ha Bro­wser

1jexwcyi8hgs4fupimt-j8a

Foto: medium.com

Ten­to inter­ne­to­vý pre­hlia­dač je tak­tiež vytvo­re­ný s cie­ľom poskyt­nu­tia súkro­mia na inter­ne­te. Roz­diel je len v tom, že Alo­ha fun­gu­je na smart­fó­noch. Pre zís­ka­nie 100% ano­ny­mi­ty zís­kaš neob­me­dze­nú VPN, kto­rá je zadar­mo. Alo­ha nikdy neumož­ní zdie­ľa­nie tvo­jej akti­vi­ty komu­koľ­vek. Ak pre teba súkro­mie na smart­fó­ne zna­me­ná veľa, urči­te skús Alo­hu.

Vival­di

1trc8bs3cwlgzns-qjqmvnq

Foto: medium.com

Vival­di je pre­hlia­dač s neko­neč­ným množ­stvom fun­kcií. Pomô­že ti navi­go­vať sa v ňom rých­lej­šie, vyhľa­dá­vať múd­rej­šie, spra­vo­vať všet­ky otvo­re­né okná lep­šie, a tak ďalej. Jed­ny z top vychy­tá­vok sú: visu­al tabs, kto­ré ti uká­žu všet­ky otvo­re­né okná. Notes, táto fun­kcia ti umož­ňu­je písať si poznám­ky a pri­dať k nim pria­mo link k danej strán­ke. Rewind ti umož­ní prejsť na prvot­nú (domov­skú) strán­ku zo strán­ky, na kto­rej sa prá­ve nachá­dzaš.

Ope­ra VPN pre iOS

15ixrrjipuwuvcco29cqraa

Foto: medium.com

Ope­ra VPN je pre­hlia­dač vytvo­re­ní pre iOS s úče­lom zvý­še­nia bez­peč­nos­ti. Dovo­lí ti blo­ko­vať rekla­my, zasta­viť sle­do­va­nie z iných strá­nok a dokon­ca ti aj zme­ní tvo­ju vir­tu­ál­nu polo­hu, prej­de aj cez blo­ko­va­nie fire­wal­lu, a tým sa dosta­neš aj k blo­ko­va­né­mu obsa­hu.

Min

1hmex8vl1m9gh0ljjwkpoka

Foto: medium.com

Min je super inte­li­gent­ný pre­hlia­dač. Môžeš mu klásť otáz­ky do vyhľa­dá­va­cej liš­ty a on ti na ne bude okam­ži­te odpo­ve­dať. Tak­tiež ti trie­dy okná, na kto­ré si sa už dlh­šie nepoz­rel. Má vsta­va­ný soft­vér pre blo­ko­va­nie reklám a mož­nosť nezob­ra­zo­vať obráz­ky a nepot­reb­né skrip­ty, ak máš poma­lý inter­net ale­bo veľ­mi dra­hý.

1tglwfh67qac7vpboynnnkq

foto: medium.com

Ghost Bro­wser

1qhtdd6yewxnncujgaus0xa

Foto: medium.com

Ghost vie auto­ma­tic­ky blo­ko­vať upo­zor­ne­nia ohľa­dom cookies. V tom­to pre­hlia­da­či môžeš v kaž­dom okne nav­ští­viť rov­na­kú strán­ku, ale vždy sa pri­hlá­siť pod iným účtom. Táto mož­nosť je veľ­mi prak­tic­ká pre web deve­lo­pe­rov, tes­te­rov ale­bo dizaj­né­rov. O Ghost Bro­wse­ri sa v hovo­rí ako o Chro­me na ste­ro­idoch.

Zdroj člán­ku: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: medium.com

Pridať komentár (0)