7 Google Chrome alter­na­tív, s kto­rými budeš pro­duk­tív­nejší

Timotej Vančo / 6. októbra 2016 / Tools a produktivita

Na svete exis­tuje mnoho inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov, ktorý je ale naj­lepší pre teba?

Kto pozná okrem Chrome, Safari a Fire­fox-u ešte ďal­šie pre­hlia­dače? Ak si bežný uží­va­teľ inter­netu, tak asi ani nepot­re­bu­ješ skú­šať niečo nové, pokiaľ si spo­kojný s tým, čo máš. Čo ak tam „vonku“ exis­tuje ešte niečo lep­šie? V tomto článku náj­deš 7 ďal­ších inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov, ktoré ti môžu pri­niesť rôzne výhody, naprí­klad zvý­šiť tvoju pro­duk­ti­vitu.

Blisk Bro­wser

1jvvfn34nozdl5ejxgbg4ng

Foto: medium.com

Blisk Bro­wser je vytvo­rený hlavne pre prog­ra­má­to­rov web­strá­nok. Dá sa na ňom tvo­riť web aj na počí­tač aj pre smart­fón. Môžeš ho pou­žiť na všetko, od tvorby kódu cez tes­to­va­nie až hľa­da­nie chýb a ich opra­vo­va­nie. Ak si web deve­lo­per, tento vyhľa­dá­vač by si mal roz­hodne skú­siť.

Tor Bro­wser 6.0

10xwlrz6fpan2zawz_twxxa

Foto: medium.com

Tento inter­ne­tový pre­hlia­dač ti zaručí súkro­mie. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že Tor je posta­vený a fun­guje na dob­ro­voľ­nom sta­raní sa o ser­very, ktoré ľudom umož­ňujú zvý­šiť úro­veň ich bez­pe­čia a ano­ny­mity na inter­nete.

Aloha Bro­wser

1jexwcyi8hgs4fupimt-j8a

Foto: medium.com

Tento inter­ne­tový pre­hlia­dač je tak­tiež vytvo­rený s cie­ľom poskyt­nu­tia súkro­mia na inter­nete. Roz­diel je len v tom, že Aloha fun­guje na smart­fó­noch. Pre zís­ka­nie 100% ano­ny­mity zís­kaš neob­me­dzenú VPN, ktorá je zadarmo. Aloha nikdy neumožní zdie­ľa­nie tvo­jej akti­vity komu­koľ­vek. Ak pre teba súkro­mie na smart­fóne zna­mená veľa, určite skús Alohu.

Vivaldi

1trc8bs3cwlgzns-qjqmvnq

Foto: medium.com

Vivaldi je pre­hlia­dač s neko­neč­ným množ­stvom fun­kcií. Pomôže ti navi­go­vať sa v ňom rých­lej­šie, vyhľa­dá­vať múd­rej­šie, spra­vo­vať všetky otvo­rené okná lep­šie, a tak ďalej. Jedny z top vychy­tá­vok sú: visual tabs, ktoré ti ukážu všetky otvo­rené okná. Notes, táto fun­kcia ti umož­ňuje písať si poznámky a pri­dať k nim priamo link k danej stránke. Rewind ti umožní prejsť na prvotnú (domov­skú) stránku zo stránky, na kto­rej sa práve nachá­dzaš.

Opera VPN pre iOS

15ixrrjipuwuvcco29cqraa

Foto: medium.com

Opera VPN je pre­hlia­dač vytvo­rení pre iOS s úče­lom zvý­še­nia bez­peč­nosti. Dovolí ti blo­ko­vať reklamy, zasta­viť sle­do­va­nie z iných strá­nok a dokonca ti aj zmení tvoju vir­tu­álnu polohu, prejde aj cez blo­ko­va­nie fire­wallu, a tým sa dosta­neš aj k blo­ko­va­nému obsahu.

Min

1hmex8vl1m9gh0ljjwkpoka

Foto: medium.com

Min je super inte­li­gentný pre­hlia­dač. Môžeš mu klásť otázky do vyhľa­dá­va­cej lišty a on ti na ne bude okam­žite odpo­ve­dať. Tak­tiež ti triedy okná, na ktoré si sa už dlh­šie nepoz­rel. Má vsta­vaný soft­vér pre blo­ko­va­nie reklám a mož­nosť nezob­ra­zo­vať obrázky a nepot­rebné skripty, ak máš pomalý inter­net alebo veľmi drahý.

1tglwfh67qac7vpboynnnkq

foto: medium.com

Ghost Bro­wser

1qhtdd6yewxnncujgaus0xa

Foto: medium.com

Ghost vie auto­ma­ticky blo­ko­vať upo­zor­ne­nia ohľa­dom cookies. V tomto pre­hlia­dači môžeš v kaž­dom okne nav­ští­viť rov­nakú stránku, ale vždy sa pri­hlá­siť pod iným účtom. Táto mož­nosť je veľmi prak­tická pre web deve­lo­pe­rov, tes­te­rov alebo dizaj­né­rov. O Ghost Bro­wseri sa v hovorí ako o Chrome na ste­ro­idoch.

Zdroj článku: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: medium.com

Pridať komentár (0)