7 must-have tech­no­ló­gií pre rok 2017

Martin Bohunický / 28. októbra 2016 / Tech a inovácie

Mno­ho tech­no­ló­gií, kto­ré sa nám dlho uka­zo­va­li, no v zása­de nebo­li poriad­ne pou­ži­teľ­né, dosiah­li koneč­ne úro­veň, pri kto­rej sa do nich opla­tí inves­to­vať. Rok 2017 bude (ďal­ším) sil­ným rokom pre tech­no­ló­gie a my sme ti vybra­li sedem vecí, kto­ré ti urči­te doká­žu uľah­čiť život a byť, ako sa vra­ví, dob­rým slu­hom.

  1. Inte­li­gent­né vyba­ve­nie domu

Do tej­to kate­gó­rie pat­rí celá rada pro­duk­tov. Pre­čo by si mal v roku 2017 pra­co­vať s jed­nou inten­zi­tou svet­la, pre­čo by v roku 2017 nemo­hol tvoj spo­rák spo­lu­pra­co­vať s tvo­jim mobi­lom, pre­čo by si v roku 2017 nemal mať mož­nosť pra­co­vať s tep­lo­tou domu a bez­peč­nost­ným sys­té­mom na diaľ­ku? Ja naozaj neviem pre­čo.

A tak môže tvoj domov fun­go­vať napr. s inte­li­gent­ný­mi žia­rov­ka­mi od Phi­lip­su, celou radou “con­nec­ted home” pro­duk­tov od Nest a celé to pre­po­jíš asis­ten­tom Goog­le Home.

oomi-smart-home-01

foto: smarthome.com

  1. Elek­tro­mo­bil

Preč sú časy, kedy boli elek­tro­mo­bi­ly ška­re­dé mik­ro­vln­ky. A aj tá Tes­la Model S je v sku­toč­nos­ti autom pre majet­nej­ších a nie kaž­dé­ho, kto chce troš­ku pomôcť život­né­mu pro­stre­diu a jaz­diť eko­lo­gic­ky.

Do boja o krá­ľa elek­tro­mo­bi­lov na Slo­ven­sku vstú­pi Hyun­dai IONIQ, kto­rý má ambí­cie a poten­ciál ohro­miť. Model, kto­rý má až 3 rôz­ne ver­zie poho­nu (Hyb­rid, Plug-in hyb­rid a Elect­ric), je nabi­tý špič­ko­vý­mi tech­no­ló­gia­mi, má per­fekt­ný audio sys­tém a dizaj­né­ri uro­bi­li naozaj kus parád­nej robo­ty. Hyun­dai pri­pra­vil kon­ku­ren­cii poriad­nu výzvu.

05

foto: hyundai.com

  1. Her­ná kon­zo­la

Hra­nie hier už dáv­no nie je pre gee­kov, naopak, taká kon­zo­la vie pri správ­nom nasta­ve­ní byť súčas­ťou kaž­dej dob­rej pár­ty. Nároč­nosť hrá­čov stú­pa a rie­šiť všet­ky inšta­lá­cie a mini­mál­ne požia­dav­ky na počí­ta­čoch sa nám nech­ce, pre­to Sony aj Mic­ro­soft pred­sta­vi­li vyno­ve­né ver­zie svo­jich kon­zo­lí. Či si vybe­rieš Xbox One S ale­bo PS4 Neo, to je asi otáz­ka tvo­jich sym­pa­tií, pre­to­že ja osob­ne roz­die­ly prak­tic­ky nevi­dím. Alter­na­tí­vou môže byť Nin­ten­do NX, neviem však, koľ­ko nos­tal­gi­kov toho­to typu na Slo­ven­sku máme. Nin­ten­do už uká­za­lo, že sa na neho nedá moc spo­ľa­hnúť — mega­hy­pe, kto­rý vybu­do­va­li oko­lo Poké­mon GO, zni­čil za nie­koľ­ko týž­dňov úpl­ne sami.

Xbox One S

foto: theverge.com

  1. Stre­a­mo­va­cie služ­by

Spo­ti­fy, Dee­zer či App­le Music, stre­a­mo­va­nie hud­by sa sta­lo u mno­hých z nás samoz­rej­mos­ťou. S fil­ma­mi to zatiaľ také vese­lé nie je. Nebu­de­me si kla­mať, mno­ho z nás fičí na tor­ren­toch a Pop­corn Time, no Netf­lix si minu­lý rok neča­ka­ne našiel ces­tu na Slo­ven­sko a hoci toho obsa­hu tak veľa nepo­nú­kol, ten­to rok sa poriad­ne zadĺžil, aby pri­nie­sol kopec vlast­nej tvor­by. A keď­že pod záš­ti­tou Netf­li­xu už vznik­lo nie­koľ­ko parád­nych fil­mov a seriá­lov, túto stre­a­mo­va­ciu služ­bu čaka­jú prav­de­po­dob­ne zla­té časy a zapla­tiť tých pár eur mesač­ne je jed­no­du­cho ako za fac­ku.

Spo­ti­fy + Netf­lix + chill = na neza­pla­te­nie.

netflix-4k-content

foto: netflixupdate.com

  1. Poriad­ny smart­fón

App­le po prvý­krát za posled­ných 15 rokov vyká­zal za kvar­tál stra­tu. Pre­daj iPho­ne 7 nena­pl­nil oča­ká­va­nia. Stra­ta Job­sa zna­me­ná pre App­le nie­čo ako stra­ta Ale­xa Fer­gu­so­na pre Man­ches­ter Uni­ted. Jed­no­du­cho to odvte­dy nej­de.

Dopre­du sa tla­čia výrob­co­via z výcho­du: Oppo, Mei­zu, Huawei, naj­mä Xia­omi, kto­ré pred­sta­vi­lo čerstvo výni­moč­ný model Mi MIX. Na App­le sa to valí aj z iných strán, smart­fón Pixel od Goog­le má foto­apa­rát, kto­rý pred­čí aj zrkad­lov­ky a mno­hé ďal­šie znač­ky pred­sta­vu­jú mode­ly, kto­ré spĺňa­jú najp­rís­nej­šie kri­té­ria. Vybrať si dob­rý smart­fón nikdy nebo­lo nároč­nej­šie, no je to nad­mie­ru prí­jem­ná sta­rosť — pre­to­že všet­ci robia míľo­vé kro­ky vpred.

xiaomi-mi-mix-1

foto: bgr.com

  1. Šikov­ný ultra­bo­ok

Tým, že pred offi­com, home offi­com či cowor­kin­gom čoraz čas­tej­šie upred­nost­ňu­je­me kaviar­ne a verej­né mies­ta spô­so­bi­lo, že naše požia­dav­ky na note­bo­ok sa zme­ni­li — naj­pod­stat­nej­ším fak­to­rom sa pre mno­hých sta­la váha, roz­me­ry a výdrž baté­rie. Do boja vstu­pu­jú noví a noví hrá­či a na trhu ultra­bo­okov to začí­na poriad­ne vrieť.

Bola to kla­sic­ká troj­ka. Asus Zen­bo­ok vs Dell XPS 13 vs Mac­bo­ok. Do boja však nedáv­no vstú­pil “čín­sky App­le” Xia­omi, kto­rý za cca. 500, resp. 800 eur pred­sta­vil špič­ko­vo vyba­ve­nú kopír­ku Mac­bo­oku a kar­ty začal mie­šať aj Mic­ro­soft, kto­ré­ho Sur­fa­ce Pro 4 je sku­toč­ne jed­ným z naj­vy­da­re­nej­ších kús­kov toho­to gigan­ta. Asus rea­go­val mode­lom Zen­bo­ok 3, kto­rí je ešte ten­ší a rých­lej­ší, na “pre­me­nu” Mac­bo­oku Pro čaká­me netr­pez­li­vo kaž­dý deň a už aj vrab­ce si čvi­ri­ka­jú, že to môže byť veľ­ko­le­pé pred­sta­ve­nie.

xiaomi-mibook-air-notebook-collection-04

foto: thegadgetflow.com

  1. Obo­jok Michi­ko

Pes ťa nikdy nezra­dí, nie je never­ný a uká­že ti, čo zna­me­ná mať rád.

Ok, tro­chu som ustre­lil, ale chcel som tým len upo­zor­niť na zau­jí­ma­vý rus­ko-slo­ven­ský star­tup Michi­ko, kto­rý pred­sta­vil inte­li­gent­ný obo­jok. Ten moni­to­ru­je nie­len pohyb psí­ka, ale dokon­ca aj jeho zdra­vot­ný stav. To to váž­ne niko­mu nena­pad­lo skôr?

Zdroj titul­nej foto­gra­fie (koláž): bgr.com, theverge.com, hyundai.com

Pridať komentár (0)