7 must-have tech­no­ló­gií pre rok 2017

Martin Bohunický / 28. októbra 2016 / Tech a inovácie

Mnoho tech­no­ló­gií, ktoré sa nám dlho uka­zo­vali, no v zásade neboli poriadne pou­ži­teľné, dosiahli konečne úro­veň, pri kto­rej sa do nich oplatí inves­to­vať. Rok 2017 bude (ďal­ším) sil­ným rokom pre tech­no­ló­gie a my sme ti vybrali sedem vecí, ktoré ti určite dokážu uľah­čiť život a byť, ako sa vraví, dob­rým slu­hom.

  1. Inte­li­gentné vyba­ve­nie domu

Do tejto kate­gó­rie patrí celá rada pro­duk­tov. Prečo by si mal v roku 2017 pra­co­vať s jed­nou inten­zi­tou svetla, prečo by v roku 2017 nemo­hol tvoj spo­rák spo­lu­pra­co­vať s tvo­jim mobi­lom, prečo by si v roku 2017 nemal mať mož­nosť pra­co­vať s tep­lo­tou domu a bez­peč­nost­ným sys­té­mom na diaľku? Ja naozaj neviem prečo.

A tak môže tvoj domov fun­go­vať napr. s inte­li­gent­nými žia­rov­kami od Phi­lipsu, celou radou “con­nec­ted home” pro­duk­tov od Nest a celé to pre­po­jíš asis­ten­tom Google Home.

oomi-smart-home-01

foto: smarthome.com

  1. Elek­tro­mo­bil

Preč sú časy, kedy boli elek­tro­mo­bily ška­redé mik­ro­vlnky. A aj tá Tesla Model S je v sku­toč­nosti autom pre majet­nej­ších a nie kaž­dého, kto chce trošku pomôcť život­nému pro­stre­diu a jaz­diť eko­lo­gicky.

Do boja o kráľa elek­tro­mo­bi­lov na Slo­ven­sku vstúpi Hyun­dai IONIQ, ktorý má ambí­cie a poten­ciál ohro­miť. Model, ktorý má až 3 rôzne ver­zie pohonu (Hyb­rid, Plug-in hyb­rid a Elect­ric), je nabitý špič­ko­vými tech­no­ló­giami, má per­fektný audio sys­tém a dizaj­néri uro­bili naozaj kus parád­nej roboty. Hyun­dai pri­pra­vil kon­ku­ren­cii poriadnu výzvu.

05

foto: hyundai.com

  1. Herná kon­zola

Hra­nie hier už dávno nie je pre gee­kov, naopak, taká kon­zola vie pri správ­nom nasta­vení byť súčas­ťou kaž­dej dob­rej párty. Nároč­nosť hrá­čov stúpa a rie­šiť všetky inšta­lá­cie a mini­málne požia­davky na počí­ta­čoch sa nám nechce, preto Sony aj Mic­ro­soft pred­sta­vili vyno­vené ver­zie svo­jich kon­zolí. Či si vybe­rieš Xbox One S alebo PS4 Neo, to je asi otázka tvo­jich sym­pa­tií, pre­tože ja osobne roz­diely prak­ticky nevi­dím. Alter­na­tí­vou môže byť Nin­tendo NX, neviem však, koľko nos­tal­gi­kov tohoto typu na Slo­ven­sku máme. Nin­tendo už uká­zalo, že sa na neho nedá moc spo­ľa­hnúť — mega­hype, ktorý vybu­do­vali okolo Poké­mon GO, zni­čil za nie­koľko týž­dňov úplne sami.

Xbox One S

foto: theverge.com

  1. Stre­a­mo­va­cie služby

Spo­tify, Dee­zer či Apple Music, stre­a­mo­va­nie hudby sa stalo u mno­hých z nás samoz­rej­mos­ťou. S fil­mami to zatiaľ také veselé nie je. Nebu­deme si kla­mať, mnoho z nás fičí na tor­ren­toch a Pop­corn Time, no Netf­lix si minulý rok neča­kane našiel cestu na Slo­ven­sko a hoci toho obsahu tak veľa nepo­nú­kol, tento rok sa poriadne zadĺžil, aby pri­nie­sol kopec vlast­nej tvorby. A keďže pod záš­ti­tou Netf­lixu už vzniklo nie­koľko parád­nych fil­mov a seriá­lov, túto stre­a­mo­va­ciu službu čakajú prav­de­po­dobne zlaté časy a zapla­tiť tých pár eur mesačne je jed­no­du­cho ako za facku.

Spo­tify + Netf­lix + chill = na neza­pla­te­nie.

netflix-4k-content

foto: netflixupdate.com

  1. Poriadny smart­fón

Apple po prvý­krát za posled­ných 15 rokov vyká­zal za kvar­tál stratu. Pre­daj iPhone 7 nena­pl­nil oča­ká­va­nia. Strata Jobsa zna­mená pre Apple niečo ako strata Alexa Fer­gu­sona pre Man­ches­ter Uni­ted. Jed­no­du­cho to odvtedy nejde.

Dopredu sa tla­čia výrob­co­via z východu: Oppo, Meizu, Huawei, najmä Xia­omi, ktoré pred­sta­vilo čerstvo výni­močný model Mi MIX. Na Apple sa to valí aj z iných strán, smart­fón Pixel od Google má foto­apa­rát, ktorý predčí aj zrkad­lovky a mnohé ďal­šie značky pred­sta­vujú modely, ktoré spĺňajú najp­rís­nej­šie kri­té­ria. Vybrať si dobrý smart­fón nikdy nebolo nároč­nej­šie, no je to nad­mieru prí­jemná sta­rosť — pre­tože všetci robia míľové kroky vpred.

xiaomi-mi-mix-1

foto: bgr.com

  1. Šikovný ultra­book

Tým, že pred offi­com, home offi­com či cowor­kin­gom čoraz čas­tej­šie upred­nost­ňu­jeme kaviarne a verejné miesta spô­so­bilo, že naše požia­davky na note­book sa zme­nili — naj­pod­stat­nej­ším fak­to­rom sa pre mno­hých stala váha, roz­mery a výdrž baté­rie. Do boja vstu­pujú noví a noví hráči a na trhu ultra­bo­okov to začína poriadne vrieť.

Bola to kla­sická trojka. Asus Zen­book vs Dell XPS 13 vs Mac­book. Do boja však nedávno vstú­pil “čín­sky Apple” Xia­omi, ktorý za cca. 500, resp. 800 eur pred­sta­vil špič­kovo vyba­venú kopírku Mac­bo­oku a karty začal mie­šať aj Mic­ro­soft, kto­rého Sur­face Pro 4 je sku­točne jed­ným z naj­vy­da­re­nej­ších kús­kov tohoto giganta. Asus rea­go­val mode­lom Zen­book 3, ktorí je ešte tenší a rých­lejší, na “pre­menu” Mac­bo­oku Pro čakáme netr­pez­livo každý deň a už aj vrabce si čvi­ri­kajú, že to môže byť veľ­ko­lepé pred­sta­ve­nie.

xiaomi-mibook-air-notebook-collection-04

foto: thegadgetflow.com

  1. Obo­jok Michiko

Pes ťa nikdy nezradí, nie je neverný a ukáže ti, čo zna­mená mať rád.

Ok, tro­chu som ustre­lil, ale chcel som tým len upo­zor­niť na zau­jí­mavý rusko-slo­ven­ský star­tup Michiko, ktorý pred­sta­vil inte­li­gentný obo­jok. Ten moni­to­ruje nie­len pohyb psíka, ale dokonca aj jeho zdra­votný stav. To to vážne nikomu nena­padlo skôr?

Zdroj titul­nej foto­gra­fie (koláž): bgr.com, theverge.com, hyundai.com

Pridať komentár (0)