7 spô­so­bov, ako utrá­cať peniaze s roz­umom

Martin Bohunický / 22. október 2015 / Tools a produktivita

Money mana­ge­ment je jeden z naj­dô­le­ži­tej­ších skil­lov kaž­dého dospe­lého člo­veka. Neho­vo­riac o pod­ni­ka­te­loch.

Potre­bu­jeme pla­tiť účty, pri­chá­dzajú neplá­no­vané výdavky ako oprava auta, pois­te­nie, lekári. A pri­tom všet­kom by si si mal ešte časť peňazí odkla­dať, pre prí­pad núdze a pre budúc­nosť.

Keď toto všetko vyrie­šiš, zostanú ti peniaze pre seba. Môžeš ich utra­tiť ako chceš, je to vlastne úplne jedno. A čím lep­šie si zme­ne­žu­ješ svoje výdavky, tým viac takýchto peňazí ti každý mesiac ostane. Viac peňazí — viac zábavy. A neho­vor, že nie.

No nie je to také jed­no­du­ché. Každý deň si bom­bar­do­vaný limi­to­va­nými ponu­kami. Ako sa máš teda roz­hod­núť, kam vra­ziť svoje peniaze. Kupo­vať rad­šej vo výpre­da­joch alebo kupo­vať veci, ktoré naozaj chceš? Naku­pu­ješ na základe impulzu a potom ľutu­ješ?

Nie je nič hor­šie ako kúpiť niečo, čo nepot­re­bu­ješ. Nie­len, že si minul peniaze, no záro­veň si sa vzdal nie­čoho, čo ti na prvý pohľad malo pri­niesť novú radosť do života. Riaď sa týmito sied­mymi kri­té­riami a už nikdy sa ti to nestalo.

1. Kupuj veci, kto­rým neklesá hod­nota

Kupuj si kva­litné veci a dobre sa o ne sta­raj. Potom ich v dob­rom stave pre­daj.

Nové auto nie je dob­rým prí­kla­dom, stratí hod­notu hneď ako ho vypar­ku­ješ zo salónu!

2. Vypo­čí­taj si cenu za pou­ži­tie

Nie­kedy je efek­tív­nej­šie minúť peňazí viac. Pred­stav si, že si kúpiš sve­ter za 10 eur a máš ho na sebe dva­krát. Cena za nose­nie je 5 eur. A teraz si pred­stav sve­ter za 100 eur, ktorý máš na sebe sto­krát. Chá­peš, čo ti chcem pove­dať?

3. Inves­tuj

A nemu­síme sa rovno baviť o akci­ach na burze. Inves­tí­ciou môže byť naprí­klad aj kra­bička na obed. Kúpiš si niečo, aby si si mohol nosiť obed z domu a ušet­ril na strave. Takáto inves­tí­cia sa ti môže vrá­tiť za pár dní.

4. Pro­duk­ti­vita

Pred­stav si obal na iPad a klá­ves­nicu na iPad. Obe môžeš mať v jed­nom. Potom môžeš pra­co­vať na iPade ces­tou do práce, ušet­riť si tak čas a peniaze. Inves­tuj do pro­duk­tov, ktoré ti pomôžu byť pro­duk­tív­nejší.

5. Utrá­caj v súlade so svo­jimi hod­no­tami

Pre­mýš­ľaj, kto pro­dukt vyro­bil, kde bol vyro­bený a kto ho pre­dáva. Pod­po­ríš svo­jimi eurami rad­šej babku, ktorá tie raj­činy poc­tivo ráno natr­hala na svo­jej záh­rade, alebo rad­šej zapla­tíš za niečo “čer­vené”, čo nie­kto pri­vie­zol cez pol sveta a pre­far­bil to tu?

6. Kupóny

Rôzne zľavy, pou­kážky a kupóny zaží­vajú obrov­ský boom. A to nie náho­dou. Naozaj majú význam. Neboj sa pre­hľa­dať inter­net, či tam nejaký ten zľa­vový kód nenáj­deš. Alebo využi výhody, ktoré ti ponúka tvoja škola, príp. ope­rá­tor.

7. Bav sa

Pred­stav si pro­dukt, ktorý ťa pri­núti vstať s nad­še­ním v sobotu o pia­tej ráno z postele. Ak to, čo si chceš kúpiť také nie je, neku­puj to.

zdroj: forbes.com

Pridať komentár (0)