76 onli­ne nástro­jov, kto­ré posu­nú tvoj biz­nis vpred

Filip Mosnár / 27. marca 2016 / Business

Ak zva­žu­ješ, ale­bo už roz­bie­haš svoj star­tup v roku 2016, ten­to člá­nok je urče­ný prá­ve pre teba. Či už ťa trá­pi mar­ke­ting, time-manag­ment, ale­bo sociál­ne sie­te, z toh­to zozna­mu 76 nástro­jov si urči­te vybe­rieš tie naj­dô­le­ži­tej­šie a naj­lep­šie pre teba a tvoj biz­nis.

Ide o tvoj star­tup, tvoj biz­nis, ide o teba, ide o veľa. Aby si svoj biz­nis správ­ne roz­be­hol, potre­bu­ješ si vybrať tie správ­ne nástro­je, kto­ré ťa posu­nú tým správ­nym sme­rom. Nie je ľah­ké sa zorien­to­vať sa v tom neuve­ri­teľ­nom množ­stve nástro­jov, kto­ré dnes náj­deš na inter­ne­te, ale ten­to zoznam 76 toolov, ti fakt môže pomôcť. Začne­me pro­ject manag­men­tom, prej­de­me cez social media a con­tent manag­ment, any­ly­ti­ku a mar­ke­tin­go­vú stra­té­giu, až k time manag­men­tu, CRM a rec­ru­itin­gu.

Pro­ject Manag­ment Tools

Tvoj pro­jekt bude stá­le rásť, bude potre­bo­vať stá­le viac pozor­nos­ti, bude potre­bo­vať, aby si ho vie­dol tým správ­nym sme­rom. Vte­dy je potreb­ný pro­jek­to­vý mana­žér, úvod do prob­le­ma­ti­ky pro­jek­to­vé­ho manaž­men­tu náj­deš tu. Po vzhliad­nu­tí zis­tíš, že správ­ne sko­or­di­no­va­nie sme­ro­va­nia a dob­rej komu­ni­ká­cie, je základ pro­jek­to­vé­ho manaž­men­tu.

foto: dadiu.dk

Tu sú parád­ne nástro­je pre pro­ject manag­ment:

Asa­na

Kto­rá ti pomô­že orga­ni­zo­vať tvoj tím, pri­ra­ďo­vať tas­ky, tago­vať con­tent, bude držať množ­stvo emai­lov na zvlád­nu­teľ­nej hra­ni­ci a pomô­že ti udr­žať teba aj t0voj tím sústredných.000

Remem­berT­he­Milk

Ide vlast­ne o kalen­dár, to-do list a all-in one pomôc­ku pre určo­va­nie tas­kov, fun­gu­je spô­so­bom zdie­ľa­nia s tímom, tak­že sa vidí­te navzájom.0

Base­camp

Slú­ži na orga­ni­zá­ciu pro­jek­to­vé­ho manaž­men­tu a komu­ni­ká­cie pre tvo­je tímy a depart­men­ty.

Trel­lo

Je rov­na­ko zame­ra­ný na orga­ni­zá­ciu pro­jek­tov, tas­kov a komu­ni­ká­cie, ale je tvo­re­ný skôr pre jed­not­liv­cov a malé tímy.

Calend­ly

Ako už názov napo­ve­dá, ten­to tool ti pomô­že zor­ga­ni­zo­vať si mee­tin­gy, inter­vie­ws, a pri­po­mien­ky, je kom­pa­ti­bil­ný aj s Goog­le Calen­de­rom.

Ever­no­te

V tom­to si môžeš robiť poznám­ky, ukla­dať si zau­jí­ma­vý con­tent, čo náj­deš na webe a orga­ni­zo­vať si svo­je tas­ky, aj tas­ky svoj­ho tímu a synch­ro­ni­zo­vať to na všet­kých vašich zaria­de­niach.

Join.me

Pre­skú­maj doku­men­ty a dizajn, môžeš robiť pro­duk­to­vé demon­štrá­cie, trac­ko­vať pre­zen­tá­cie, je to fakt super tool.

Slack

Jed­no­du­chá komu­ni­ká­cia s tímom, tým­to môžeš parád­ne koor­di­no­vať vašu prá­cu.

Social Media a Con­tent manag­ment tools

Obe sú pova­žo­va­né za naj­ho­rú­cej­šie témy toh­to roku, tak­že urči­te majú tools pod­po­ru­jú­ce rast v tej­to oblas­ti svo­je mies­to na zozna­me. Dnes­ka pros­te potre­bu­ješ ori­gi­nál­ny con­tent a dob­re pri­pra­ve­nú social media stra­té­giu, kto­rá doká­že pri­blí­žiť tvoj start up ľuďom vo sve­te.

foto: pinimg.com

Hoot­su­ite

Obľú­be­ný social media tool, slú­žia­ci na uspo­ria­da­nie tvo­jich postov, twe­e­tov a ana­lý­zu onli­ne repu­tá­cie a názo­rov na tvoj pro­dukt.

Scoop.it

Pub­li­kuj, náj­di ale­bo vytvor con­tent úpl­ne jed­no­du­cho a zmys­lu­pl­ne.

Con­tent Mar­ke­ter

Spo­jí ťa to s mien­kot­vor­ca­mi, pomô­že ti vytvo­riť dob­ré vzťa­hy a pro­mo­vať tvoj con­tent tak, aby mal úspech.

Buf­fer

S ním uspo­ria­daš tvo­je social media upda­ty a pro­mu­ješ svoj con­tent tak, aby sa pre­dal pub­li­ku.

IFTTT

Zvlád­neš toho viac, vďa­ka tomu, že ten­to con­tent tool doká­žeš pre­po­jiť s pro­duk­to­vý­mí tools. Keď naprí­klad ulo­žíš neja­ký con­tent, kto­rý ti prí­de uži­toč­ný, hodí sa ti ako new board na Trel­lo.

Buzz­su­mo

S jeho pomo­cou vieš nájsť parád­ny con­tent a sle­do­vať, čo pub­li­ku­je tvo­ja kon­ku­ren­cia, čo urči­te nie je na ško­du.

Nar­row

Tvo­rí cie­ľe­né fol­lo­wo­va­nie na twit­te­ri.

Ana­ly­ti­ka a Zdro­je, Blogs and Web­si­tes

Pre efek­ti­vi­tu je potreb­né mať pod dohľa­dom dáta, pod­lo­že­né fak­ty o náv­štev­ní­koch tvo­jich strá­nok, pre­to­že, ak ťa nie­čo nikdy neo­kla­me, je to ana­ly­ti­ka. Okrem ana­ly­tic­kých vedo­mos­tí, je ale potreb­né aj sle­do­vať kon­ku­ren­ciu, dia­nie na blo­goch a mať mies­ta, kde náj­deš uži­toč­né odka­zy, keď už nevieš kde nabrať inšpi­rá­ciu.

Vivid-Dashboard-Designs-2

foto: dizyne.com

HubS­pot

Ak si hľa­dal plat­for­mu, kde náj­deš infor­má­cie o SEO, ana­ly­ti­ke, emai­lin­gu a con­tent mar­ke­tin­gu, prá­ve si ju našiel.

Moz

Ten­to tool je zame­ra­ný viac menej na SEO, pod­sta­ta spo­čí­va v tom, že ti vyhľa­dá a ana­ly­zu­je nástro­je, kto­ré ti so SEO vedia pomôcť.

Brand­s24

Sú to náj­stro­je, kto­ré ti budú moni­to­ro­vať znač­ku, pro­dukt a služ­by. Mera­jú ich popu­la­ri­tu.

Opti­mi­ze­ly

Na tej­to plat­for­me budeš robiť A/B tes­ting, pomô­že ti to sme­ro­vať tvo­je roz­hod­nu­tia tým správ­nym sme­rom. Ide o veľ­mi efek­tív­nu metó­du.

Fla­re

Môžeš trac­ko­vať, ako sa náv­štev­ní­ci sprá­va­jú na tvo­jej strán­ke, budeš vidieť čo zdie­ľa­jú, môžeš vďa­ka tomu zvy­šo­vať ich par­ti­ci­piá­ciu, čo je uži­toč­nej­šie a prí­nos­nej­šie, než sa môže zdať.

Sumo­Me

Sle­duj náv­štev­nosť na tvo­jom webe a buduj pove­do­mie o znač­ke.

Goog­le Trends

Zame­riaš sa na správ­nu onli­ne cie­ľov­ku tým, že náj­deš popu­lár­ny con­tent a obja­vu­ješ, čo tvo­ja cie­ľov­ka zdie­ľa a čo ju zau­jí­ma.

Goog­le Alerts

Nasta­víš si upo­zor­ne­nia, aler­ty, na to, čo potre­bu­ješ vo svo­jom odvet­ví sle­do­vať. Je to per­fekt­né na pozo­ro­va­nie kon­ku­ren­cie a sle­do­va­nie toho, čo sa kde hovo­rí o tvo­jej znač­ke.

Goog­le Ana­ly­tics

Ten­to tool potre­bu­je pred­sta­vo­va­nie asi naj­me­nej, sle­du­ješ tu náv­štev­nosť svo­jej strán­ky, sle­du­ješ z akých zaria­de­ní tvo­ji náv­štev­ni­ci pri­chá­dza­jú, koľ­ko sa zdr­žia na strán­ke, čo ich tam zauj­me a mno­ho iné­ho, je to nesmier­ne uži­toč­ný a dôle­ži­tý nástroj.

Goog­le Adwords

Ide o zná­my a popu­lár­ny sys­tém od Goog­le pre onli­ne rekla­mu.

Rank­Track

Sle­du­ješ search rank tvo­jej kon­ku­ren­cie, dozve­dáš sa o nových tren­doch v tvo­jom odvet­ví, sle­du­ješ ran­kin­gy tvo­jej strán­ky a nachá­dzaš poten­ci­onál­ne key words.

Mar­ke­tin­go­vá stra­té­gia

Bez toho, aby si vedel, čo je tvoj cieľ, ako si ho vhod­ne roz­plá­no­vať tak, aby si ho dosia­hol v reál­nom čase, sa biz­nis robiť nedá.  Jed­no­du­cho, bez stra­té­gie to nepôj­de.

best-tools-for-marketing

foto: pixabay.com

Sur­ve­y­mon­key

Ľah­ko si nadi­zaj­nu­ješ pries­ku­my, roz­dis­tri­bu­ješ a zozbie­raš dáta, zís­kaš cen­né insigh­ty.

Ema­ze

Je jas­né, že ppt má svo­je čaro, aj svo­je sil­né strán­ky, ale s tým­to tvor­com pre­zen­tá­cii si pri­pra­víš dizaj­no­vo úžas­ne pre­pra­co­va­né pre­zen­tá­cie, kto­ré osta­nú v pamä­ti a pre­sved­čia, čo môže byť pre tvoj star­tup zlo­mo­vé.

Pik­to­chart

Vytvo­ríš si tu skve­lé info­gra­fi­ky a pit­che, kto­ré môžeš vlo­žiť do svo­jich pre­zen­tá­cii.

Mail­chimp

Tiež chro­nic­ky zná­ma zále­ži­tosť. Tvo­ríš a ana­ly­zu­ješ si svo­je email mar­ke­ting kam­pa­ne, sle­du­ješ odoz­vy, neus­tá­le máš mož­nosť ich zlep­šo­vať, aby si zasia­hol svoj­ho zákaz­ní­ka tým správ­nym mai­lom.

PowTo­on

Vytvor krát­ke ani­mo­va­né video, kto­rým poba­víš, ohro­míš a pre­sved­číš. Všet­ci pred­sa milu­jú krát­ke ani­mo­va­né videá.

Ani­mo­to

Tiež tvor­ba videí, avšak v pro­fe­si­onál­nej kva­li­te, využí­va­júc jed­no­du­chosť a jedi­neč­nosť.

Can­va

Dizaj­nu­ješ a tvo­ríš gra­fi­ku pre tvo­je social media a tvoj blog.

Mobi­le­Dev­HQ

Sle­du­ješ a opti­ma­li­zu­ješ prí­tom­nosť app­ky, náj­deš tie vhod­né key­words a sle­du­ješ ran­kin­gy.

Pixlr

Ten­to tool fun­gu­je na cloud spô­so­be zdie­ľa­nia rôz­nych edi­to­rov, od úpl­ne jed­no­du­chých, až po tie zlo­ži­té, využi­teľ­né na PC, tab­le­te aj smart­fó­ne.

Pre­zi

Opäť tvor­ba pre­zen­tá­cii a opäť cloud sys­tém. Pre­zi ponú­ka mož­nosť tvo­riť úžas­ný sto­ry­tel­ling.

TinyJPG

Zrých­liš tvor­bu strá­nok a blo­gov tým, že doká­žeš zní­žiť veľ­kosť JPEG o 40 – 60%, so zacho­va­ním kva­li­ty samoz­rej­me.

Scre­en Recor­der

Zdie­ľaj sta­tic­ké zábe­ry, nahrá­vaj videá, všet­ko onli­ne počas kon­fe­renč­né­ho hovo­ru.

Sway

Vytvo­ríš pre­zen­tá­ciu hlad­ko na tvo­jom iPho­ne ale­bo tab­le­te, sha­ruj ľah­ko pomo­cou mai­lu, sprá­vy ale­bo cez tvo­je social media.

Fon­tel­lo

Fon­ty fon­ty fon­ty. Nie­ke­dy ti dob­rý font dá viac, než plat­ná onli­ne rekla­ma, tak si teda vytvor svoj vlast­ný, uni­kát­ny font, využi­tím rôz­nych pik­to­gra­mov a zauj­mi.

CRM Tools

Cus­to­mer Rela­ti­ons­hip Mana­ge­ment je spô­so­bom, ako môžeš efek­tív­ne zbie­rať cen­né dáta, zlep­šo­vať inte­rak­ciu, spo­jiť sa so zákaz­ník­mi, a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, pomô­že ti vytvo­riť dob­rý cus­to­mer sup­port. Mno­ho star­tu­pov totiž sto­jí a padá prá­ve na sla­bej inte­rak­cii s ľuď­mi, tak­že máš skve­lú šan­cu sa akej­koľ­vek podob­nej chy­be vyhnúť.

article-2336203-1A29D790000005DC-832_634x391

foto: corbis.com

Door­bell

V tej­to app­ke zís­kaš zadar­mo feed­back od use­rov.

Zen­desk

Vytvo­ríš si vlast­né help cen­trum pre live chat s tvo­jí­mi zákaz­ník­mi.

Inter­com

Slú­ži na auto­ma­ti­zá­ciu inte­rak­cie so zákaz­ní­kom.

Help.com

Ďal­ší tool, kto­rý je zame­ra­ný na zlep­še­nie komu­ni­ká­cie. Môžeš vidieť, že už tre­tí tool je zame­ra­ný na komu­ni­ká­ciu so zákaz­ní­kom – je to fakt základ biz­ni­su.

Get Satis­fac­ti­on

Pre­poj svoj biz­nis so zákaz­ník­mi a pes­tuj llep­šie vzťa­hy. Zvy­šuj pre­da­je a udr­žuj dob­rú zákaz­níc­ku pod­po­ru, všet­ko to ľah­ko doká­žeš s tou­to onli­ne plat­for­mou.

intercom.io

Sle­duj, kto pou­ží­va tvoj pro­dukt a dostaň sa s ním do kon­tak­tu posie­la­ním tar­get mes­sa­ges a emai­lov, upra­ve­ný­mi pod­ľa jeho sprá­va­nia.

UIC­loud

Zozbie­raj cus­to­mer expe­rien­ce pre kaž­dú app­ku.

Time and Pro­duc­ti­vi­ty Mana­ge­ment tools

Naj­cen­nej­šia vec, kto­rú v star­tu­pe máš, je čas. Potre­bu­ješ ho mať per­fekt­ne zor­ga­ni­zo­va­ný, máš len 24 hodín aj keď občas by si potre­bo­val aspoň 30 den­ne, aby si sti­hol všet­ky svo­je tas­ky. Tie­to tools ti pomô­žu mať čas pod kon­tro­lou a držať sa plá­nu tak, aby si ho využí­val pro­duk­tív­ne.

dscf0992

foto: leanuni.com

Res­cu­e­Ti­me

Trac­kuj svoj čas a opti­ma­li­zuj svo­ju prá­cu tým, že sle­du­ješ ako využí­vaš svoj počí­tač.

Toggl

Trac­kuj váš čas svoj­ho tímu, zvý­šiš tak pro­duk­ti­vi­tu na pra­co­vis­ku.

Poc­ket

Ukla­daj si uži­toč­né odka­zy na pre­čí­ta­nie neskôr.

Goog­le Dri­ve

O tom­to si už tiež asi počul, sha­ru­ješ doku­men­ty a pra­cov­né zále­ži­tos­ti kde­koľ­vek.

Mel­dium

Ako team máte jed­no­du­chý prí­stup do cloud súbo­ru, cez aký­koľ­vek web.

Finan­cial Mana­ge­ment tools

Mať pod dohľa­dom všet­ky svo­je finan­cie nie je ľah­ká úlo­ha, bez vhod­ných tools na pod­po­ru, to môže byť ešte omno­ho ťaž­šie, než by nor­mál­ne bolo potreb­né. Pozri si zoznam tých­to nástro­jov. Kaž­dý ti pomô­že udr­žať si bud­get, sle­do­vať výdav­ky a ostat­né zále­ži­tos­ti nevy­hnut­né pre tvoj rast.

foto: thinkformchange.com

Mint

Kate­go­ri­zuj svoj bud­get, mana­guj svo­je finan­cie, drž kon­tro­lu nad výdav­ka­mi.

Expen­si­fy

S tým­to toolom si stra­žíš naj­mä svo­je výdav­ky, veď to je pred­sa zákla­dom efektv­ne­ho spra­vo­va­nia finan­cií.

Wave

Trac­ku­ješ tu všet­ko, príj­my, výdav­ky, spra­vu­ješ fak­tú­ry, pla­tob­ný sys­tém, skrát­ka všet­ko.

Yod­lee

Pre­lin­kuj všet­ky svo­je účty, maj na jed­nom mies­te zobra­ze­né všet­ky svo­je príj­my, výdav­ky a cel­ko­vý roz­diel.

BodeT­ree

Vizu­ali­zu­je tvo­je príjmy,vyýdavky a pro­fit v reál­nom čase, posie­la ti den­né upo­zor­ne­nia o tvo­jej finanč­nej situ­ácii.

Bench

Zís­kaš pre svoj biz­nis vlast­né­ho, pro­fe­si­onál­ne­ho book­ke­ep­ra.

Free Invo­ice Gene­ra­tor

Zabez­pe­ču­je ti fak­tú­ry v PDF, aj kla­sic­kej for­me, ale aj inej, kto­rá ti zrov­na vyho­vu­je.

Networ­king, Par­tne­ri, Team Mem­bers

Networ­king je v tvo­jom začí­na­jú­com biz­ni­se nesmier­ne dôle­ži­tý, v jed­nej chví­li potre­bu­ješ najať nových ľudí, potom sa potre­bu­ješ stret­núť s tými, kto­rí pra­cu­jú v tvo­jej oblas­ti, potre­bu­ješ hľa­dať inves­to­rov, pros­te neko­neč­ný zoznam. Našťas­tie je mno­ho spô­so­bov, ako spra­viť tím sil­nej­ším a zvlád­nuť všet­ky úlo­hy.

foto: timedotcom.com

99de­signs

Sve­to­vo naj­zná­mej­šie mies­to pre gra­fic­ký dizajn a mož­nosť pre teba, nájsť si fre­e­lan­ce gra­fi­ka.

Angel­List

Strán­ka kto­rá je ide­ál­na pre star­tu­py. Náj­deš tu angel inves­to­rov, ľudí, čo hľa­da­jú prá­cu a poten­ciál­nych par­tne­rov.

CoFoun­ders­Lab

Spo­jí ťa s kom­pa­ti­bil­ný­mi par­tner­mi, pod­ni­ka­teľ­mi a ľuď­mi, čo by sa chce­li pri­po­jiť k tvoj­mu star­tu­pu.

Home­run

Náj­deš tu skú­se­ných a pro­fe­si­onál­nych ľudí, kto­rí majú záu­jem o prá­cu, môžeš tvo­riť auten­tic­ké job-ope­nings, môžeš tu efek­tív­ne a rých­lo posu­dzo­vať žia­da­te­ľov o prá­cu.

Upwork

Sve­to­vo naj­väč­ší onli­ne workp­la­ce, kde náj­deš pro­fe­si­onál­nych fre­e­lan­ce­rov.

Rec­ru­iter­box

Uľah­ču­je pro­ces nají­ma­nia ľudí, žia­dos­ti si vieš dob­re orga­ni­zo­vať, tak­že neza­bi­ješ dra­ho­cen­ný čas hra­ba­ním sa v ponu­kách.

Bunch­ball

Improv­nu­tý onli­ne engag­ment, pomô­že ti aj zvý­šiť cus­to­mer loy­ali­ty metó­dou vychá­dza­jú­cou z hry.

Mee­tup

Pre­po­jí ťa na fel­low pod­ni­ka­te­ľov z tvoj­ho oko­lia a pomô­že ti zor­ga­ni­zo­vať off­li­ne mee­ting

Terms­fe­ed

Tvo­rí potreb­né doku­men­ty ako Pri­va­cy Poli­cies, Terms and Con­di­ti­ons a všet­ky doku­men­ty toh­to dru­hu.

PRLog.org

Pro­muj svoj biz­nis vytvo­re­ním pre­pra­co­va­nej tla­čo­vej sprá­vy pre média.

Cour­se­ra

Pod­por zna­los­ti svoj­ho tímu pomo­cou tých­to viac ako 120 lek­cií z top uni­ver­zít a vzde­lá­va­cích zaria­de­ní, kto­ré sú úpl­ne zadar­mo.

Ude­my

Zdo­ko­na­ľuj skills, kto­ré ti pomô­žu v prá­ci, ale­bo sám vytvor onli­ne kurz a pomôž nie­ko­mu iné­mu.

edX

Nauč sa viac o tom, čo ťa zau­jí­ma, od exper­tov a pro­fe­so­rov zo špič­ko­vých inšti­tú­cii po sve­te.

Cla­ri­ty

Zís­kaš cen­né insigh­ty, prej­deš si stra­te­gic­ké tak­ti­ky, a zís­kaš biz­nis rady od exper­tov a pod­ni­ka­te­ľov.

Code­ca­de­my

Máš na výber z ôsmich prog­ra­má­tor­skych jazy­kov, všet­ky kur­zy sú úpl­ne zadar­mo, tak­že sa môžeš začať učiť kódo­vať ešte dnes.

Git­Hub

Hos­tuj a sha­ruj svo­je open sour­ce soft­wa­re pro­jek­ty a obja­vuj pro­jek­ty iných.

Kicks­tar­ter

Ako star­tu­pis­ta, by si mal ten­to por­tál dob­re poznať, môžeš tu vidieť pro­jek­ty ostat­ných, môžeš tu vyzbie­rať penia­ze pre svoj pro­jekt, je to strán­ka kto­rú by si roz­hod­ne nemal obhá­dzať.

Dúfam, že z tých­to všet­kých nástro­jov si si nie­kto­ré aj vybral, budem rád ak ti pomô­žu v tvo­jom star­tu­pe. Kaž­dá kate­gó­ria má svo­je opod­stat­ne­nie, úspeš­ný biz­nis potre­bu­je mať z kaž­dej kate­gó­rie to naj­lep­šie v sebe a je na tebe, aby si kaž­dej z nich roz­umel a vedel pou­žiť tie najv­hod­nej­šie nástro­je, v ten najv­hod­nej­ší moment.

foto: kickstarter.com

zdroj: etondigital.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: jeffbullas.com

Pridať komentár (0)