76 online nástro­jov, ktoré posunú tvoj biz­nis vpred

Filip Mosnár / 27. marca 2016 / Business

Ak zva­žu­ješ, alebo už roz­bie­haš svoj star­tup v roku 2016, tento člá­nok je určený práve pre teba. Či už ťa trápi mar­ke­ting, time-manag­ment, alebo sociálne siete, z tohto zoznamu 76 nástro­jov si určite vybe­rieš tie naj­dô­le­ži­tej­šie a naj­lep­šie pre teba a tvoj biz­nis.

Ide o tvoj star­tup, tvoj biz­nis, ide o teba, ide o veľa. Aby si svoj biz­nis správne roz­be­hol, potre­bu­ješ si vybrať tie správne nástroje, ktoré ťa posunú tým správ­nym sme­rom. Nie je ľahké sa zorien­to­vať sa v tom neuve­ri­teľ­nom množ­stve nástro­jov, ktoré dnes náj­deš na inter­nete, ale tento zoznam 76 toolov, ti fakt môže pomôcť. Začneme pro­ject manag­men­tom, prej­deme cez social media a con­tent manag­ment, any­ly­tiku a mar­ke­tin­govú stra­té­giu, až k time manag­mentu, CRM a rec­ru­itingu.

Pro­ject Manag­ment Tools

Tvoj pro­jekt bude stále rásť, bude potre­bo­vať stále viac pozor­nosti, bude potre­bo­vať, aby si ho vie­dol tým správ­nym sme­rom. Vtedy je potrebný pro­jek­tový mana­žér, úvod do prob­le­ma­tiky pro­jek­to­vého manaž­mentu náj­deš tu. Po vzhliad­nutí zis­tíš, že správne sko­or­di­no­va­nie sme­ro­va­nia a dob­rej komu­ni­ká­cie, je základ pro­jek­to­vého manaž­mentu.

foto: dadiu.dk

Tu sú parádne nástroje pre pro­ject manag­ment:

Asana

Ktorá ti pomôže orga­ni­zo­vať tvoj tím, pri­ra­ďo­vať tasky, tago­vať con­tent, bude držať množ­stvo emai­lov na zvlád­nu­teľ­nej hra­nici a pomôže ti udr­žať teba aj t0voj tím sústredných.000

Remem­berT­he­Milk

Ide vlastne o kalen­dár, to-do list a all-in one pomôcku pre určo­va­nie tas­kov, fun­guje spô­so­bom zdie­ľa­nia s tímom, takže sa vidíte navzájom.0

Base­camp

Slúži na orga­ni­zá­ciu pro­jek­to­vého manaž­mentu a komu­ni­ká­cie pre tvoje tímy a depart­menty.

Trello

Je rov­nako zame­raný na orga­ni­zá­ciu pro­jek­tov, tas­kov a komu­ni­ká­cie, ale je tvo­rený skôr pre jed­not­liv­cov a malé tímy.

Calendly

Ako už názov napo­vedá, tento tool ti pomôže zor­ga­ni­zo­vať si mee­tingy, inter­views, a pri­po­mienky, je kom­pa­ti­bilný aj s Google Calen­de­rom.

Ever­note

V tomto si môžeš robiť poznámky, ukla­dať si zau­jí­mavý con­tent, čo náj­deš na webe a orga­ni­zo­vať si svoje tasky, aj tasky svojho tímu a synch­ro­ni­zo­vať to na všet­kých vašich zaria­de­niach.

Join.me

Pre­skú­maj doku­menty a dizajn, môžeš robiť pro­duk­tové demon­štrá­cie, trac­ko­vať pre­zen­tá­cie, je to fakt super tool.

Slack

Jed­no­du­chá komu­ni­ká­cia s tímom, týmto môžeš parádne koor­di­no­vať vašu prácu.

Social Media a Con­tent manag­ment tools

Obe sú pova­žo­vané za naj­ho­rú­cej­šie témy tohto roku, takže určite majú tools pod­po­ru­júce rast v tejto oblasti svoje miesto na zozname. Dneska proste potre­bu­ješ ori­gi­nálny con­tent a dobre pri­pra­venú social media stra­té­giu, ktorá dokáže pri­blí­žiť tvoj start up ľuďom vo svete.

foto: pinimg.com

Hoot­su­ite

Obľú­bený social media tool, slú­žiaci na uspo­ria­da­nie tvo­jich postov, twe­e­tov a ana­lýzu online repu­tá­cie a názo­rov na tvoj pro­dukt.

Scoop.it

Pub­li­kuj, nájdi alebo vytvor con­tent úplne jed­no­du­cho a zmys­lu­plne.

Con­tent Mar­ke­ter

Spojí ťa to s mien­kot­vor­cami, pomôže ti vytvo­riť dobré vzťahy a pro­mo­vať tvoj con­tent tak, aby mal úspech.

Buf­fer

S ním uspo­ria­daš tvoje social media updaty a pro­mu­ješ svoj con­tent tak, aby sa pre­dal pub­liku.

IFTTT

Zvlád­neš toho viac, vďaka tomu, že tento con­tent tool doká­žeš pre­po­jiť s pro­duk­to­výmí tools. Keď naprí­klad ulo­žíš nejaký con­tent, ktorý ti príde uži­točný, hodí sa ti ako new board na Trello.

Buzz­sumo

S jeho pomo­cou vieš nájsť parádny con­tent a sle­do­vať, čo pub­li­kuje tvoja kon­ku­ren­cia, čo určite nie je na škodu.

Nar­row

Tvorí cie­ľené fol­lo­wo­va­nie na twit­teri.

Ana­ly­tika a Zdroje, Blogs and Web­si­tes

Pre efek­ti­vitu je potrebné mať pod dohľa­dom dáta, pod­lo­žené fakty o náv­štev­ní­koch tvo­jich strá­nok, pre­tože, ak ťa niečo nikdy neo­klame, je to ana­ly­tika. Okrem ana­ly­tic­kých vedo­mostí, je ale potrebné aj sle­do­vať kon­ku­ren­ciu, dia­nie na blo­goch a mať miesta, kde náj­deš uži­točné odkazy, keď už nevieš kde nabrať inšpi­rá­ciu.

Vivid-Dashboard-Designs-2

foto: dizyne.com

HubS­pot

Ak si hľa­dal plat­formu, kde náj­deš infor­má­cie o SEO, ana­ly­tike, emai­lingu a con­tent mar­ke­tingu, práve si ju našiel.

Moz

Tento tool je zame­raný viac menej na SEO, pod­stata spo­číva v tom, že ti vyhľadá a ana­ly­zuje nástroje, ktoré ti so SEO vedia pomôcť.

Brand­s24

Sú to náj­stroje, ktoré ti budú moni­to­ro­vať značku, pro­dukt a služby. Merajú ich popu­la­ritu.

Opti­mi­zely

Na tejto plat­forme budeš robiť A/B tes­ting, pomôže ti to sme­ro­vať tvoje roz­hod­nu­tia tým správ­nym sme­rom. Ide o veľmi efek­tívnu metódu.

Flare

Môžeš trac­ko­vať, ako sa náv­štev­níci sprá­vajú na tvo­jej stránke, budeš vidieť čo zdie­ľajú, môžeš vďaka tomu zvy­šo­vať ich par­ti­ci­piá­ciu, čo je uži­toč­nej­šie a prí­nos­nej­šie, než sa môže zdať.

SumoMe

Sle­duj náv­štev­nosť na tvo­jom webe a buduj pove­do­mie o značke.

Google Trends

Zame­riaš sa na správnu online cie­ľovku tým, že náj­deš popu­lárny con­tent a obja­vu­ješ, čo tvoja cie­ľovka zdieľa a čo ju zau­jíma.

Google Alerts

Nasta­víš si upo­zor­ne­nia, alerty, na to, čo potre­bu­ješ vo svo­jom odvetví sle­do­vať. Je to per­fektné na pozo­ro­va­nie kon­ku­ren­cie a sle­do­va­nie toho, čo sa kde hovorí o tvo­jej značke.

Google Ana­ly­tics

Tento tool potre­buje pred­sta­vo­va­nie asi naj­me­nej, sle­du­ješ tu náv­štev­nosť svo­jej stránky, sle­du­ješ z akých zaria­dení tvoji náv­štev­nici pri­chá­dzajú, koľko sa zdr­žia na stránke, čo ich tam zaujme a mnoho iného, je to nesmierne uži­točný a dôle­žitý nástroj.

Google Adwords

Ide o známy a popu­lárny sys­tém od Google pre online reklamu.

Rank­Track

Sle­du­ješ search rank tvo­jej kon­ku­ren­cie, dozve­dáš sa o nových tren­doch v tvo­jom odvetví, sle­du­ješ ran­kingy tvo­jej stránky a nachá­dzaš poten­ci­onálne key words.

Mar­ke­tin­gová stra­té­gia

Bez toho, aby si vedel, čo je tvoj cieľ, ako si ho vhodne roz­plá­no­vať tak, aby si ho dosia­hol v reál­nom čase, sa biz­nis robiť nedá.  Jed­no­du­cho, bez stra­té­gie to nepôjde.

best-tools-for-marketing

foto: pixabay.com

Sur­ve­y­mon­key

Ľahko si nadi­zaj­nu­ješ pries­kumy, roz­dis­tri­bu­ješ a zozbie­raš dáta, zís­kaš cenné insighty.

Emaze

Je jasné, že ppt má svoje čaro, aj svoje silné stránky, ale s týmto tvor­com pre­zen­tá­cii si pri­pra­víš dizaj­novo úžasne pre­pra­co­vané pre­zen­tá­cie, ktoré ostanú v pamäti a pre­sved­čia, čo môže byť pre tvoj star­tup zlo­mové.

Pik­to­chart

Vytvo­ríš si tu skvelé info­gra­fiky a pit­che, ktoré môžeš vlo­žiť do svo­jich pre­zen­tá­cii.

Mail­chimp

Tiež chro­nicky známa zále­ži­tosť. Tvo­ríš a ana­ly­zu­ješ si svoje email mar­ke­ting kam­pane, sle­du­ješ odozvy, neus­tále máš mož­nosť ich zlep­šo­vať, aby si zasia­hol svojho zákaz­níka tým správ­nym mai­lom.

PowToon

Vytvor krátke ani­mo­vané video, kto­rým poba­víš, ohro­míš a pre­sved­číš. Všetci predsa milujú krátke ani­mo­vané videá.

Ani­moto

Tiež tvorba videí, avšak v pro­fe­si­onál­nej kva­lite, využí­va­júc jed­no­du­chosť a jedi­neč­nosť.

Canva

Dizaj­nu­ješ a tvo­ríš gra­fiku pre tvoje social media a tvoj blog.

Mobi­le­DevHQ

Sle­du­ješ a opti­ma­li­zu­ješ prí­tom­nosť appky, náj­deš tie vhodné key­words a sle­du­ješ ran­kingy.

Pixlr

Tento tool fun­guje na cloud spô­sobe zdie­ľa­nia rôz­nych edi­to­rov, od úplne jed­no­du­chých, až po tie zlo­žité, využi­teľné na PC, tab­lete aj smart­fóne.

Prezi

Opäť tvorba pre­zen­tá­cii a opäť cloud sys­tém. Prezi ponúka mož­nosť tvo­riť úžasný sto­ry­tel­ling.

TinyJPG

Zrých­liš tvorbu strá­nok a blo­gov tým, že doká­žeš zní­žiť veľ­kosť JPEG o 40 – 60%, so zacho­va­ním kva­lity samoz­rejme.

Screen Recor­der

Zdie­ľaj sta­tické zábery, nahrá­vaj videá, všetko online počas kon­fe­renč­ného hovoru.

Sway

Vytvo­ríš pre­zen­tá­ciu hladko na tvo­jom iPhone alebo tab­lete, sha­ruj ľahko pomo­cou mailu, správy alebo cez tvoje social media.

Fon­tello

Fonty fonty fonty. Nie­kedy ti dobrý font dá viac, než platná online reklama, tak si teda vytvor svoj vlastný, uni­kátny font, využi­tím rôz­nych pik­to­gra­mov a zaujmi.

CRM Tools

Cus­to­mer Rela­ti­ons­hip Mana­ge­ment je spô­so­bom, ako môžeš efek­tívne zbie­rať cenné dáta, zlep­šo­vať inte­rak­ciu, spo­jiť sa so zákaz­níkmi, a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, pomôže ti vytvo­riť dobrý cus­to­mer sup­port. Mnoho star­tu­pov totiž stojí a padá práve na sla­bej inte­rak­cii s ľuďmi, takže máš skvelú šancu sa akej­koľ­vek podob­nej chybe vyhnúť.

article-2336203-1A29D790000005DC-832_634x391

foto: corbis.com

Door­bell

V tejto appke zís­kaš zadarmo feed­back od use­rov.

Zen­desk

Vytvo­ríš si vlastné help cen­trum pre live chat s tvo­jími zákaz­níkmi.

Inter­com

Slúži na auto­ma­ti­zá­ciu inte­rak­cie so zákaz­ní­kom.

Help.com

Ďalší tool, ktorý je zame­raný na zlep­še­nie komu­ni­ká­cie. Môžeš vidieť, že už tretí tool je zame­raný na komu­ni­ká­ciu so zákaz­ní­kom – je to fakt základ biz­nisu.

Get Satis­fac­tion

Pre­poj svoj biz­nis so zákaz­níkmi a pes­tuj llep­šie vzťahy. Zvy­šuj pre­daje a udr­žuj dobrú zákaz­nícku pod­poru, všetko to ľahko doká­žeš s touto online plat­for­mou.

intercom.io

Sle­duj, kto pou­žíva tvoj pro­dukt a dostaň sa s ním do kon­taktu posie­la­ním tar­get mes­sa­ges a emai­lov, upra­ve­nými podľa jeho sprá­va­nia.

UIC­loud

Zozbie­raj cus­to­mer expe­rience pre každú appku.

Time and Pro­duc­ti­vity Mana­ge­ment tools

Naj­cen­nej­šia vec, ktorú v star­tupe máš, je čas. Potre­bu­ješ ho mať per­fektne zor­ga­ni­zo­vaný, máš len 24 hodín aj keď občas by si potre­bo­val aspoň 30 denne, aby si sti­hol všetky svoje tasky. Tieto tools ti pomôžu mať čas pod kon­tro­lou a držať sa plánu tak, aby si ho využí­val pro­duk­tívne.

dscf0992

foto: leanuni.com

Res­cu­e­Time

Trac­kuj svoj čas a opti­ma­li­zuj svoju prácu tým, že sle­du­ješ ako využí­vaš svoj počí­tač.

Toggl

Trac­kuj váš čas svojho tímu, zvý­šiš tak pro­duk­ti­vitu na pra­co­visku.

Poc­ket

Ukla­daj si uži­točné odkazy na pre­čí­ta­nie neskôr.

Google Drive

O tomto si už tiež asi počul, sha­ru­ješ doku­menty a pra­covné zále­ži­tosti kde­koľ­vek.

Mel­dium

Ako team máte jed­no­du­chý prí­stup do cloud súboru, cez aký­koľ­vek web.

Finan­cial Mana­ge­ment tools

Mať pod dohľa­dom všetky svoje finan­cie nie je ľahká úloha, bez vhod­ných tools na pod­poru, to môže byť ešte omnoho ťaž­šie, než by nor­málne bolo potrebné. Pozri si zoznam týchto nástro­jov. Každý ti pomôže udr­žať si bud­get, sle­do­vať výdavky a ostatné zále­ži­tosti nevy­hnutné pre tvoj rast.

foto: thinkformchange.com

Mint

Kate­go­ri­zuj svoj bud­get, mana­guj svoje finan­cie, drž kon­trolu nad výdav­kami.

Expen­sify

S týmto toolom si stra­žíš najmä svoje výdavky, veď to je predsa zákla­dom efektv­neho spra­vo­va­nia finan­cií.

Wave

Trac­ku­ješ tu všetko, príjmy, výdavky, spra­vu­ješ fak­túry, pla­tobný sys­tém, skrátka všetko.

Yod­lee

Pre­lin­kuj všetky svoje účty, maj na jed­nom mieste zobra­zené všetky svoje príjmy, výdavky a cel­kový roz­diel.

BodeT­ree

Vizu­ali­zuje tvoje príjmy,vyýdavky a pro­fit v reál­nom čase, posiela ti denné upo­zor­ne­nia o tvo­jej finanč­nej situ­ácii.

Bench

Zís­kaš pre svoj biz­nis vlast­ného, pro­fe­si­onál­neho book­ke­epra.

Free Invo­ice Gene­ra­tor

Zabez­pe­čuje ti fak­túry v PDF, aj kla­sic­kej forme, ale aj inej, ktorá ti zrovna vyho­vuje.

Networ­king, Par­tneri, Team Mem­bers

Networ­king je v tvo­jom začí­na­jú­com biz­nise nesmierne dôle­žitý, v jed­nej chvíli potre­bu­ješ najať nových ľudí, potom sa potre­bu­ješ stret­núť s tými, ktorí pra­cujú v tvo­jej oblasti, potre­bu­ješ hľa­dať inves­to­rov, proste neko­nečný zoznam. Našťas­tie je mnoho spô­so­bov, ako spra­viť tím sil­nej­ším a zvlád­nuť všetky úlohy.

foto: timedotcom.com

99de­signs

Sve­tovo naj­zná­mej­šie miesto pre gra­fický dizajn a mož­nosť pre teba, nájsť si fre­e­lance gra­fika.

Angel­List

Stránka ktorá je ide­álna pre star­tupy. Náj­deš tu angel inves­to­rov, ľudí, čo hľa­dajú prácu a poten­ciál­nych par­tne­rov.

CoFoun­ders­Lab

Spojí ťa s kom­pa­ti­bil­nými par­tnermi, pod­ni­ka­teľmi a ľuďmi, čo by sa chceli pri­po­jiť k tvojmu star­tupu.

Home­run

Náj­deš tu skú­se­ných a pro­fe­si­onál­nych ľudí, ktorí majú záu­jem o prácu, môžeš tvo­riť auten­tické job-ope­nings, môžeš tu efek­tívne a rýchlo posu­dzo­vať žia­da­te­ľov o prácu.

Upwork

Sve­tovo naj­väčší online workp­lace, kde náj­deš pro­fe­si­onál­nych fre­e­lan­ce­rov.

Rec­ru­iter­box

Uľah­čuje pro­ces nají­ma­nia ľudí, žia­dosti si vieš dobre orga­ni­zo­vať, takže neza­bi­ješ dra­ho­cenný čas hra­ba­ním sa v ponu­kách.

Bunch­ball

Improv­nutý online engag­ment, pomôže ti aj zvý­šiť cus­to­mer loy­ality metó­dou vychá­dza­jú­cou z hry.

Mee­tup

Pre­pojí ťa na fel­low pod­ni­ka­te­ľov z tvojho oko­lia a pomôže ti zor­ga­ni­zo­vať off­line mee­ting

Terms­feed

Tvorí potrebné doku­menty ako Pri­vacy Poli­cies, Terms and Con­di­ti­ons a všetky doku­menty tohto druhu.

PRLog.org

Pro­muj svoj biz­nis vytvo­re­ním pre­pra­co­va­nej tla­čo­vej správy pre média.

Cour­sera

Pod­por zna­losti svojho tímu pomo­cou týchto viac ako 120 lek­cií z top uni­ver­zít a vzde­lá­va­cích zaria­dení, ktoré sú úplne zadarmo.

Udemy

Zdo­ko­na­ľuj skills, ktoré ti pomôžu v práci, alebo sám vytvor online kurz a pomôž nie­komu inému.

edX

Nauč sa viac o tom, čo ťa zau­jíma, od exper­tov a pro­fe­so­rov zo špič­ko­vých inšti­tú­cii po svete.

Cla­rity

Zís­kaš cenné insighty, prej­deš si stra­te­gické tak­tiky, a zís­kaš biz­nis rady od exper­tov a pod­ni­ka­te­ľov.

Code­ca­demy

Máš na výber z ôsmich prog­ra­má­tor­skych jazy­kov, všetky kurzy sú úplne zadarmo, takže sa môžeš začať učiť kódo­vať ešte dnes.

Git­Hub

Hos­tuj a sha­ruj svoje open source soft­ware pro­jekty a obja­vuj pro­jekty iných.

Kicks­tar­ter

Ako star­tu­pista, by si mal tento por­tál dobre poznať, môžeš tu vidieť pro­jekty ostat­ných, môžeš tu vyzbie­rať peniaze pre svoj pro­jekt, je to stránka ktorú by si roz­hodne nemal obhá­dzať.

Dúfam, že z týchto všet­kých nástro­jov si si nie­ktoré aj vybral, budem rád ak ti pomôžu v tvo­jom star­tupe. Každá kate­gó­ria má svoje opod­stat­ne­nie, úspešný biz­nis potre­buje mať z kaž­dej kate­gó­rie to naj­lep­šie v sebe a je na tebe, aby si kaž­dej z nich roz­umel a vedel pou­žiť tie najv­hod­nej­šie nástroje, v ten najv­hod­nejší moment.

foto: kickstarter.com

zdroj: etondigital.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: jeffbullas.com

Pridať komentár (0)