8 fyzi­kov, ktorí zme­nili náš pohľad na svet

Martin Halada / 19. októbra 2016 / Zaujímavosti

Fyzika. Milo­vaná a nená­vi­dená. Pred­met, ktorý robí vrásky na čele mno­hým žia­kom. Zákony fyziky sa však odo­hrá­vajú všade okolo nás. Je preto dobré poznať ich. Toto sú vedci, ktorí pri­niesli najp­re­lo­mo­vej­šie objavy pre naše chá­pa­nie fyzi­kál­neho sveta.

1. Gali­leo Gali­lei

qt3aqh4pue1knfgfdpnjh84t

foto: thinglink.com

Gali­lei dosia­hol naj­väč­šie úspe­chy pri svo­jej práci v oblasti pohybu telies. V 30. rokoch 17. sto­ro­čia doká­zal, že všetky voľne pada­júce telesá majú rov­naké kon­štantné zrých­le­nie.

2. Isaac Newton

o-isaac-newton-facebook

foto: huffingtonpost.com

Newton nad­via­zal na Gali­le­iho “A predsa sa točí!” svo­jim jabl­kom. Pri­nie­sol tri pohy­bové zákony, ako aj vše­obecný gra­vi­tačný zákon z roku 1687. Jedna z jeho naj­pok­ro­ko­vej­ších myš­lie­nok bola, že pohyb nebes­kých objek­tov je pod­ro­bený rov­na­kým fyzi­kál­nym záko­nom ako pohyb pred­me­tov na zemi.

3. Michael Fara­day

p03c8945foto:bbc.co.uk

Michael Fara­day žia­ril vo svetle mag­ne­tizmu a elektriny.V roku 1831 obja­vil elek­tro­mag­ne­tickú induk­ciu a v roku 1839 nasto­lil ideu, že medzi elek­tri­nou a mag­ne­tiz­mom je vzá­jomné pre­po­je­nie.

4. Wil­helm Rön­tgen

maxresdefault

foto: youtube.com

V roku 1895 Rön­tgen vytvo­ril a dete­go­val elek­tro­mag­ne­tickú radiá­ciu vo vlno­vom spek­tre, ktorú dnes poznáme pod menom Rön­tgen.

5. Marie Curie Sklo­do­wska

maria-curie-sklodowska

foto: magistra-historia.sk

Marie Curie ďalej skú­mala rön­tge­nové lúče a obja­vila rádi­oak­ti­vitu. Spolu s man­že­lom navyše obja­vili rádi­oak­tívne che­mické prvky rádium a poló­nium.

6. Albert Eins­tein

stiahnut

foto: tiki-toki.com

V roku 1905 Eins­tein vydal člá­nok o špe­ciál­nej rela­ti­vite, v kto­rom pojed­náva o tom, že rých­losť svetla je vždy kon­štantná a pri rých­losti svetla stojí čas a masa sa nehýbe.

V roku 1916 vydal Vše­obecnú teóriu rela­ti­vity, základnú teóriu povahy ves­míru, času a gra­vi­tá­cie, ktorá hovorí o tom, že gra­vi­tá­cia je dôsle­dok zakri­ve­nia času a pries­toru.

7. Ernest Rut­her­ford

ernest-rutherford-7

foto: thefamouspeople.com

V roku 1911 demon­štro­val, že jadrá ató­mov obsa­hujú väč­šinu hmoty ató­mov. V roku 1920 Rut­her­ford obja­vil pro­tón.

8. Erwin Sch­rödin­ger

werwin51

foto:greatthoughtstreasury.com

Sch­rödin­ger pome­no­val ústrednú rov­nicu kvan­to­vej fyziky, ktorá opi­suje vlnovú mecha­niku. V roku 1935 vymys­lel “Sch­rödin­ge­rovu mačku”, jeden z naj­zná­mej­ších myš­lien­ko­vých expe­ri­men­tov his­tó­rie. Ide o mačku, ktorá je ukrytá v ška­tuli. Kým ška­tuľu neot­vo­ríme a nezis­tíme, či je mačka živá, mačka je aj mŕtva aj živá, teda exis­tuje v stave, ktorý Sch­rödin­ger nazval super­po­zí­cia sta­vov.

Zdroj: sciencealert.com, titulná foto­gra­fia: koláž

Pridať komentár (0)