8 fyzi­kov, kto­rí zme­ni­li náš pohľad na svet

Martin Halada / 19. októbra 2016 / Zaujímavosti

Fyzi­ka. Milo­va­ná a nená­vi­de­ná. Pred­met, kto­rý robí vrás­ky na čele mno­hým žia­kom. Záko­ny fyzi­ky sa však odo­hrá­va­jú vša­de oko­lo nás. Je pre­to dob­ré poznať ich. Toto sú ved­ci, kto­rí pri­nies­li najp­re­lo­mo­vej­šie obja­vy pre naše chá­pa­nie fyzi­kál­ne­ho sve­ta.

1. Gali­leo Gali­lei

qt3aqh4pue1knfgfdpnjh84t

foto: thinglink.com

Gali­lei dosia­hol naj­väč­šie úspe­chy pri svo­jej prá­ci v oblas­ti pohy­bu telies. V 30. rokoch 17. sto­ro­čia doká­zal, že všet­ky voľ­ne pada­jú­ce tele­sá majú rov­na­ké kon­štant­né zrých­le­nie.

2. Isa­ac Newton

o-isaac-newton-facebook

foto: huffingtonpost.com

Newton nad­via­zal na Gali­le­i­ho “A pred­sa sa točí!” svo­jim jabl­kom. Pri­nie­sol tri pohy­bo­vé záko­ny, ako aj vše­obec­ný gra­vi­tač­ný zákon z roku 1687. Jed­na z jeho naj­pok­ro­ko­vej­ších myš­lie­nok bola, že pohyb nebes­kých objek­tov je pod­ro­be­ný rov­na­kým fyzi­kál­nym záko­nom ako pohyb pred­me­tov na zemi.

3. Micha­el Fara­day

p03c8945foto:bbc.co.uk

Micha­el Fara­day žia­ril vo svet­le mag­ne­tiz­mu a elektriny.V roku 1831 obja­vil elek­tro­mag­ne­tic­kú induk­ciu a v roku 1839 nasto­lil ideu, že medzi elek­tri­nou a mag­ne­tiz­mom je vzá­jom­né pre­po­je­nie.

4. Wil­helm Rön­tgen

maxresdefault

foto: youtube.com

V roku 1895 Rön­tgen vytvo­ril a dete­go­val elek­tro­mag­ne­tic­kú radiá­ciu vo vlno­vom spek­tre, kto­rú dnes pozná­me pod menom Rön­tgen.

5. Marie Curie Sklo­do­ws­ka

maria-curie-sklodowska

foto: magistra-historia.sk

Marie Curie ďalej skú­ma­la rön­tge­no­vé lúče a obja­vi­la rádi­oak­ti­vi­tu. Spo­lu s man­že­lom navy­še obja­vi­li rádi­oak­tív­ne che­mic­ké prv­ky rádium a poló­nium.

6. Albert Eins­te­in

stiahnut

foto: tiki-toki.com

V roku 1905 Eins­te­in vydal člá­nok o špe­ciál­nej rela­ti­vi­te, v kto­rom pojed­ná­va o tom, že rých­losť svet­la je vždy kon­štant­ná a pri rých­los­ti svet­la sto­jí čas a masa sa nehý­be.

V roku 1916 vydal Vše­obec­nú teóriu rela­ti­vi­ty, základ­nú teóriu pova­hy ves­mí­ru, času a gra­vi­tá­cie, kto­rá hovo­rí o tom, že gra­vi­tá­cia je dôsle­dok zakri­ve­nia času a pries­to­ru.

7. Ernest Rut­her­ford

ernest-rutherford-7

foto: thefamouspeople.com

V roku 1911 demon­štro­val, že jad­rá ató­mov obsa­hu­jú väč­ši­nu hmo­ty ató­mov. V roku 1920 Rut­her­ford obja­vil pro­tón.

8. Erwin Sch­rödin­ger

werwin51

foto:greatthoughtstreasury.com

Sch­rödin­ger pome­no­val ústred­nú rov­ni­cu kvan­to­vej fyzi­ky, kto­rá opi­su­je vlno­vú mecha­ni­ku. V roku 1935 vymys­lel “Sch­rödin­ge­ro­vu mač­ku”, jeden z naj­zná­mej­ších myš­lien­ko­vých expe­ri­men­tov his­tó­rie. Ide o mač­ku, kto­rá je ukry­tá v ška­tu­li. Kým ška­tu­ľu neot­vo­rí­me a nezis­tí­me, či je mač­ka živá, mač­ka je aj mŕt­va aj živá, teda exis­tu­je v sta­ve, kto­rý Sch­rödin­ger nazval super­po­zí­cia sta­vov.

Zdroj: sciencealert.com, titul­ná foto­gra­fia: koláž

Pridať komentár (0)