8 pro­duk­tív­nych spô­so­bov využi­tia času, ktorý by si inak strá­vil čaka­ním

Ľudovít Nastišin / 20. marca 2016 / Tools a produktivita

Ako naj­lep­šie doká­žeš využiť hlu­ché miesta počas dňa, ktoré sa obja­via medzi inými povin­nos­ťami? Pár minút sem a tam: čaka­nie v rade na kávu, pred začiat­kom mee­tingu, čaka­nie na auto­bus a pod. Väč­ši­nou len vytiah­neš mobil a chec­ku­ješ Face­book, no väč­šina vecí tam je len bor­del a strá­caš tým čas.” autor Darius Foroux

Čo spra­viť ako prvé: vyma­zať všetko nepot­rebné.

Neviem ako si na tom ty, ale ak mám na mobile appky Face­bo­oku, Ins­ta­gramu, či nejaké novinky, neus­tále na to kli­kám.

Kon­tro­lo­vať sa je náročné. Nie­ktoré appky sa pou­ží­vajú ľahko, ale do života ti nič nedá­vajú.

Väč­šina infor­má­cií, ktoré tam náj­deš sú non­sens. A práve preto si aj známy autor Darius vyma­zal všetky podobné appky.

foto: onsugar.com

Vždy ich môžeš nain­šta­lo­vať opäť neskôr. No je dôle­žité vyma­zať ich, keď sa sna­žíš skon­co­vať so zloz­vy­kom pri­čas­tého pou­ží­va­nia.

A práve to sa tu sna­žíš dosiah­nuť. Nahra­diť zloz­vyk neja­kým dob­rým zvy­kom. Ale akým?

1.Sleduj svoje obľú­bené blogy

Ide o to, že nech­ceš strá­cať čas s náhod­ným obsa­hom. Chceš čítať len veci, ktoré sú pre teba rele­vantné. A práve preto by si mal upred­nost­niť cie­lený spô­sob spra­co­vá­va­nia infor­má­cií. Feedly a Medium alebo Star­ti­tup sú na to super, nájdi si kon­krét­nych pris­pie­va­te­ľov a čas venuj len im.

2.Veď si den­ník

Darius si vedie den­ník neus­tále a podľa neho by to tak mal robiť každý. Spô­so­bov je veľa, ale úplne stačí aj pero a blok. Alebo Day One. Keď máš 5 minút medzi inými zále­ži­tos­ťami, zapíš si 2 či 3 vety.

Zapí­sa­nie svo­jich myš­lie­nok pomáha odbre­me­niť “ľud­skú RAMku”, uvoľ­ňuje to kapa­citu mozgu.

3.Porozprávaj sa s nie­kým nezná­mym

Vyzerá to tak, ako by sa všetci ľudia okolo hrali s tele­fó­nom alebo počú­vali hudbu.

Odpoj sa z Mat­rixu a hovor s ľuďmi. Nikdy nevieš, kto je tá osoba. Možno práve ten, čo stojí za tebou v rade na kávu je tvoj budúci kli­ent, alebo pria­teľ.

A ako hovo­riť s nie­kym nezná­mym? Začni s ahoj.

foto: typepad.com

4.Chill Out

Toto ľudia pou­ží­vajú alebo prí­liš, alebo vôbec. Nie­kedy je fajn vypnúť, spus­tiť You­Tube a poze­rať sa na niečo 5 minút.

Alebo oddy­cho­vať spô­so­bom, ktorý vyho­vuje tebe. Ak ťa bavia zábavné videá s mač­kami, do toho. Ak ťa baví vyhľa­dá­vať novú hudbu na Spo­tify, do toho.

Je lep­šie chil­lo­vať, keď na niečo čakáš. Inak sa môžeš z jed­ného videa pre­klik­núť na ďal­šie atď, pre­már­niš tak hodiny. A to je tá posledná vec, ktorú chceš, ak ti ide o pro­duk­ti­vitu.

5.Čítaj knihu

Vždy si so sebou môžeš nosiť malý paper­back kam­koľ­vek ideš. Alebo pou­ží­vaj elek­tro­nickú čítačku, Kindle, či tele­fón.

Keď máš aspoň 10 minút, vyber knihu a začni čítať. Neo­platí sa to na 2 či 3 minúty. V tých prí­pa­doch si vyber niečo iné.

foto: staticflickr.com

6.Porieš si emaily alebo iné odkazy

Vypni si všetky noti­fi­ká­cie, pre­tože práve tie ti žerú naj­viac času. Nauč sa využí­vať svoj tele­fón len v medzi­čase. Uvi­díš, že budeš viac sústre­dený a pro­duk­tívny.

Vždy, keď budeš čakať, či stáť v rade, odpo­ve­daj na správy či komen­táre.

7.Nauč sa cudzí jazyk

Využí­vaj Duolingo. Vždy pred veče­rou si môžeš dať jednu dve lek­cie. Aj toľko stačí, aby ťa to posu­nulo vpred.

Duolingo núti tvoj mozog pra­co­vať, navyše sa učís niečo uži­točné. Buď si istý, že social media appky toto nepo­ra­zia.

8.Len tak sa pop­re­chá­dzaj

Čo uro­bíš, keď si nie­kde skoro? Sad­neš a budeš čakať? Skús rad­šej krátku pre­chádzku po okolí.

Nezá­leží na tom, kde si, ako je chladno, či je tam pekne alebo nie a či sú 4 hodiny ráno alebo poobede. Pop­re­chá­dzaj sa.

Poin­tou je, aby si sa sna­žil využiť tie malé bloky času na niečo uži­točné a nie ich len pre­mr­hal na Face­book. Rob to cie­lene a s roz­umom. Aj keď sa roz­hod­neš nero­biť nič. Nebuď však len ako robot, ktorý rea­guje na veci okolo. Využi to.

foto: theguardian.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: racheltanurmemorialprize.org

Pridať komentár (0)