8 roz­ší­rení Chrome, ktoré využi­ješ naj­viac

Dárius Polák / 1. januára 2016 / Tech a inovácie

Exis­tujú tisícky roz­ší­rení vyko­ná­va­júce rôzne fun­kcie. Náv­števa inter­ne­to­vého obchodu Chrome môže preto vyvo­lať zmä­tok, našťas­tie v tomto článku sú vybraté tie naj­lep­šie pre zjed­no­du­še­nie sur­fo­va­nia po webe.

The Great Sus­pen­der

Chrome využíva veľkú časť RAM, čo pris­pieva k pomal­šiemu výkonu a rých­lej­šiemu vybi­tiu baté­rie. Tento čaro­vný plu­gin stopne po urči­tom čase nepou­ží­vané karty čím zníži využí­va­nie ope­rač­nej pamäte. Pokiaľ máš 4GB RAM ako ja, pop­rí­pade menej, nevá­haj a sťa­huj.

1

Last­Pass

Prob­lém s hes­lami je ten, že pokiaľ ich máš prí­liš veľa, pre ľah­šie zapa­mä­ta­nie ich máš podobné, no menej bez­pečné. Gene­ruje a pamätá si tak­mer neza­pa­mä­ta­teľné heslá pre každú stránku na ktorú sa potre­bu­ješ pri­hlá­siť, pri­čom všetko mana­žu­ješ pro­stred­níc­tvom jedi­ného hesla.

2

Giphy

Ako smaj­líky a emoji, GIF-ká sa stali súčas­ťou inter­netu a pre­dov­šet­kým sociál­nych sietí. Vzniklo ich však toľko, že orien­tá­cia medzi nimi môže chvíľu trvať, pokiaľ hľa­dáš práve to jedno špe­ciálne. Giphy fun­guje ako jed­no­du­chý vyhľa­dá­vací nástroj priamo v tvo­jom pre­hlia­dači.

3

Feedly

Toto roz­ší­re­nie využí­vam ja osobne aj vo svo­jom iPhone. Poznáš to, každý deň sle­du­ješ nie­koľko svo­jich obľú­be­ných webov a než sa nimi pre­kli­káš a pre­čí­taš si to čo chceš, chvíľku to potrvá. O to hor­šie, ak sa skla­meš, že na webe nepri­budne nový con­tent. Feedly ti tento čas skráti a spája nový obsah s tvo­jim pre­hlia­da­čom na dosah klik­nu­tia.

4

Gram­marly

Ach tá gra­ma­tika. Tŕň v oku pre mno­hých. Gram­marly posky­tuje kon­tex­tu­álnu kon­trolu sklo­ňo­va­nia a rady pre gra­ma­tiku, čo zna­mená koniec v dileme, či ten­to­krát pou­ži­ješ „its“ alebo „it´s“. Pokiaľ sa roz­hod­neš pre pla­tené člen­stvo, toto roz­ší­re­nie ti ponúkne tipy pre slovnú zásobu a kon­trolu pla­gia­rizmu.

5

HTTPS eve­ry­where

Pre tých, ktorí chcú zlep­šiť svoje SEO hod­no­te­nie a bez­peč­nosť stránky, je toto roz­ší­re­nie must have.

6

Honey

Máš pocit, že nie vždy náj­deš naj­lep­šiu zľavu pri naku­po­vaní online? Honey to napraví. Pri nav­ští­vení online obchodu auto­ma­ticky vyhľa­dáva kupóny, vďaka čomu ušet­ríš svoje drobné.

7

Save to Poc­ket

Z času na čas sa môže stať, že zba­dáš na Star­ti­tup skvelý člá­nok na ktorý však momen­tálne nemáš čas. Prejde pár hodín a vrá­tiš sa nas­päť na stránku, avšak člá­nok už nevieš nájsť. S Save to Poc­ket ti už neunikne ani jeden skvelý člá­nok, keďže toto roz­ší­re­nie ti uloží články na neskor­šie pre­čí­ta­nie.

8

zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)