8 tipov, ktoré zaru­čene zvý­šia vaše príjmy. Poznáte ich?

Ľubomír Tereš / 1. marec 2015 / Tools a produktivita

Zvy­čajne práve tí ľudia, ktorí tvr­dia, že ich nezau­jí­majú peniaze sú chu­dobní. Ale prečo sa nestať boha­tým? Prečo nebyť mili­oná­rom? Prečo sa nesú­stre­diť na to, aby ste doká­zali zaro­biť naj­viac ako doká­žete? Každý z nás má k dis­po­zí­cii 24 hodín denne, aby zaro­bil nejaké to euro na viac.

Ale prečo sa to nedarí kaž­dému? Tí,ktorí finančne pros­pe­rujú musia robiť asi niečo inak,však?Pravdepodobne to bude v prí­stupe a zmýšľaní.Prezradíme Vám preto pár tipov,ktoré môžu kata­put­lo­vať vaše príjmy.

Počuli ste už nie­kedy tieto “múdre“ výroky?

Peniaze sú prí­či­nou všet­kého zla.”

Bohatí ľudia sú cham­tivý.”

Peniaze vás nespra­via štast­nými.”

Ja nepot­re­bu­jem peniaze.”

Tu je 8 tipov ako na to:

1. Pre­staňte robiť to, čo práve robíte a nebojte sa zmeny.

Možno aj vy poznáte túto myš­lienku, “Šia­le­nosť je neus­tále opa­ko­vať rov­naké kroky dookola a pri­tom oča­ká­vať roz­dielne výsledky.” Ak nie ste spo­kojní, jed­no­du­cho musíte spra­viť zmenu, pre­tože to čo práve robíte môže byť prí­či­nou vašej nespo­koj­nosti, vašej rea­lity. Skvelé na živote je to, že doká­žeme kedy­koľ­vek kom­pletne zme­niť naše sme­ro­va­nie. Bez­o­hľadu na naše pre­došlé roz­hod­nu­tia, sme vždy len jeden krok od toho správ­neho.

2. Nedo­voľte, aby vás cha­rak­te­ri­zo­vali peniaze

Vaša osobná hod­nota nesú­visí so sta­vom vašich finan­cii. Či už máte na účte 5 mili­ó­nov eur alebo ste v mínuse, vaša seba­dô­vera tým nikdy nesmie utr­pieť, pre­tože peniaze sú len pros­trie­dok. Byť boha­tým alebo chu­dob­ným je len stav mysle. V sku­toč­nosti ste to,čo vás charakterizuje,nie to čo vlast­níte.

3. Zisk náš kaž­do­denný…

Keď si budete nasta­vo­vať vaš týž­denný prog­ram akti­vít, uis­tite sa, že sa zame­ria­vate práve na tie, ktoré pomá­hajú zvy­šo­vať vaše príjmy. Podľa Pare­tovho prin­cípu, 20 per­cent vašich akti­vít tvorí 80 per­cent vašich príj­mov. Zis­tite, ktoré to sú a zamys­lite sa nad ďal­šími top dvomi alebo tromi akti­vi­tami na vytvo­re­nie príjmu a zahr­ňte ich do vašeho prog­ramu. Neus­tále sa pýtajte samých seba, či to čo robíte, je pre vás zis­kové a má zmy­sel. Sústreďte sa na fakty,namiesto poci­tov.

4. Hod­nota času je väč­šia, ako si mys­líte

Čas je hod­not­nejší ako peniaze. Vždy je cesta ako zís­kať viac peňazí ale nikdy nie času. Je možné stať sa 2-krát tak efek­tív­nym a zaro­biť 2-krát toľko peňazí za rov­naký čas. Nie je nič hod­not­nej­šie ako správne inves­to­vaný čas. Všetci máme 24 hodín a to ako s nimi nalo­žíme, určuje sme­ro­va­nie nášho života.

5. Pove­dať “nie“, nie je chyba

Steve Jobs raz pove­dal: “To, že sme v Apple dáká­zali pove­dať “nie“ nám pomo­hol stať sa úspeš­nými“.

Ak ste prí­liš pre­pra­co­vaní a zahl­tení akt­vi­tami, nebojte sa zre­du­ko­vať tie, ktoré pre vás nevyt­vá­rajú žia­den zisk. Ako­náhle sa sta­nete finančne nezá­vislí a spo­kojní s vašimi príj­mami, určite si potom budete môcť dopriať aj relax.

6. V ľudoch je sila

Vedeli ste o tom, že ste prie­me­rom 5-tich ľudí, s kto­rými sa stre­tá­vate naj­čas­tej­šie? Väč­šina chu­dob­ných ľudí sa stre­táva s ďal­šími chu­dob­nými ľudmi a zvy­čajne zostanú chu­dobní, spolu. Snažte sa preto vyhľa­dá­vať spo­loč­nosť ľudí, ktorí “hrajú“ vyš­šiu ligu ako vy. Časom budete zmýš­lať podobne ako oni a doká­žete načer­pať moti­vá­ciu a inšpi­rá­ciu. Dajte si na tom zále­žať!

7. Výho­vorky nemajú zmy­sel

Čím viac sa budete vyho­vá­rať, tým bude vaše ban­kové konto niž­šie. Tí, ktorí sa naj­viac vyho­vá­rajú, ako je všetko zlé, zvy­čajne toho veľa nedo­ká­zali. Čas a ener­giu pou­žitú na vytvá­ra­nie kre­a­tív­nych výho­vo­riek je lep­šie inves­to­vať na rie­še­nie prob­lému, ktorý posu­nie váš život vpred.

8. Snažte sa byť líder, nie obeť

Pre­staňte obvi­ňo­vať eko­no­miku, vašu minu­losť, vášho šéfa, že to práve oni sú prí­či­nou zlej situ­ácie. Zvýšte akti­vitu, začnite viac pra­co­vať, zmeňte prácu, staňte sa hod­not­nej­ším. “Moment,kedy pre­vez­mete plnú kon­trolu nad svo­jim živo­tom, je moment, kedy v ňom doká­žete zme­niť čokoľ­vek.”

Zdroj: Enterpreneur.com

Pridať komentár (0)