8 vecí, kto­ré by si mal pre­stať oča­ká­vať od dru­hých

Henrieta Balázsová / 4. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Ako sa zvyk­ne hovo­riť — skla­ma­ný môže byť len ten, kto nie­čo oča­ká­va. Samoz­rej­me, kaž­dý z nás túži po lás­ke, prav­de, úcte či úspe­chu. Mal by si sa však o ne sna­žiť ty sám. Toto je 8 vecí, kto­ré by si mal pre­stať oča­ká­vať od dru­hých — vyh­neš sa tým zby­toč­né­mu skla­ma­niu.

#1: Doko­na­losť

Doko­na­losť totiž neexis­tu­je. Na tom­to sve­te nie je nikto a nič, čo by bolo úpl­ne doko­na­lé, neča­kaj pre­to túto vlast­nosť ani od ľudí, s kto­rý­mi sa stre­tá­vaš. Kaž­dý má svo­je chy­by, rov­na­ko aj ty. Pohľad na ne je však úpl­ne sub­jek­tív­ny, to, čo ty pova­žu­ješ za nie­ko­ho chy­bu, môže on pova­žo­vať za svo­ju pred­nosť.

#2: Súhlas

Ak by s tebou ľudia neus­tá­le len súhla­si­li, zna­me­na­lo by to, že sú faloš­ní. Nesú­hlas je úpl­ne nor­mál­nou a pri­ro­dze­nou vecou. Samoz­rej­me, je na tebe, aby si sa naučil rozo­znať, čo je kon­štruk­tív­nou kri­ti­kou a čo reča­mi, kto­ré ťa majú odra­diť.

#3: Číta­nie myš­lie­nok

Nie­kto­rí ľudia síce majú extrém­ne vyvi­nu­tú intu­íciu, no tvo­je myš­lien­ky ti čítať sku­toč­ne nedo­ká­žu. Prá­ve pre­to sa musíš vždy a za kaž­dých okol­nos­tí naučiť nahlas pove­dať, aké sú tvo­je pred­sta­vy a čo vlast­ne chceš.

#4: Pod­po­ra

Oča­ká­va­nie pod­po­ry je mno­ho­krát kame­ňom úra­zu, na kto­rom stros­ko­tá množ­stvo vzťa­hov. Pri­ro­dze­ne, ak nie­ko­mu dôve­ru­ješ, oča­ká­vaš, že ti v ťaž­kos­tiach pomô­že — ty sám by si to pred­sa tiež spra­vil, keby pomoc potre­bo­val on. Tu však viac ako pri čom­koľ­vek inom pla­tí: neoča­ká­vaj nič. Nie­kto­rí ľudia ti jed­no­du­cho nech­cú pomôcť, iní zas majú dosť vlast­ných prob­lé­mov. Ak sa pred­sa náj­de nie­kto, kto ti pomoc­nú ruku podá, budeš len prí­jem­ne prek­va­pe­ný.

Zdroj: unsplash.com

#5: Poro­zu­me­nie

Nie kaž­dý ti bude roz­umieť. Ľudia majú odliš­né názo­ry, odliš­né koníč­ky a roz­diel­ne názo­ry na život. Je to však úpl­ne pri­ro­dze­né a nie je na tom nič zlé. Nevy­hý­baj sa ani ľuďom, s kto­rý­mi nez­die­ľaš rov­na­ké názo­ry — prá­ve oni môžu tvo­je obzo­ry roz­ší­riť.

#6: Ľudia sa k tebe budú sprá­vať tak, ako ty k nim

Neča­kaj, že ľudia sa ti za dob­ro opla­tia vždy dob­rom. Ľudia sú rôz­ni a nie­ke­dy ťa ich sprá­va­nie jed­no­du­cho prek­va­pí. Nikdy to však neber ako svo­je zly­ha­nie, ty si pred­sa spra­vil všet­ko, čo bolo v tvo­jich silách.

#7: Ľudia sa neme­nia

Ďal­ší veľ­ký omyl. Ľudia sa menia, a to veľ­mi. Sám si sa mož­no za obdo­bie posled­ných mesia­cov, či rokov veľ­mi zme­nil. Ak člo­vek pre­ži­je nie­čo naozaj sil­né, môže sa zme­niť dokon­ca zo dňa deň. Ak sa nech­ceš skla­mať, musíš s tým jed­no­du­cho rátať.

#8: Féro­vosť

Tak, ako nie je zdra­vé mys­lieť si, že vša­de číha len lož a faloš, nie je zdra­vé ani veriť tomu, že vša­de na teba čaka­jú lás­ka­ví a féro­ví ľudia. Ak máš pre­hľad vieš, ako to dnes vo sve­te cho­dí. Je dôle­ži­té nebyť naiv­ným a vidieť veci taký­mi, aké v sku­toč­nos­ti sú.

Zdroj: themindsjournal.com

Pridať komentár (0)