8 životných zmien, ktoré ti v roku 2019 pomôžu zbohatnúť

Lenka Sidorová / 8. januára 2019 / Biznis

Ako vstú­piť do no­vého roka tou správ­nou no­hou a možno ko­nečne zbo­hat­núť?

Ako vstú­piť do no­vého roka tou správ­nou no­hou a možno ko­nečne zbo­hat­núť?

Mi­li­onár Steve Sie­bold vo svo­jej knihe Ako mys­lia bo­hatí ľu­dia, píše, ok­rem iného aj to, ako zme­niť ži­votný štýl tak, aby pri­ná­šal pro­fit.

„Aby som zbo­ha­tol, mu­sel som sa na­učiť mys­lieť ako bo­hatý člo­vek. Keď som zme­nil svoje mys­le­nie, pe­niaze mi za­čali pri­bú­dať. Je­diný spô­sob, ako sa na­učiť roz­mýš­ľať ako bo­hatý člo­vek, je štu­do­vať bo­ha­tých,“ radí Sie­bold.

Po­zrime sa teda na 8 vecí, ktoré Sie­bol­dovi po­mohli stať sa mi­li­oná­rom.

Vy­tvor si ved­ľaj­šie príjmy (dva a viac)

Naj­bo­hatší ľu­dia sa za­me­ria­vajú na zá­ro­bok a zvy­čajne sa ne­us­po­koja s jed­ným zdro­jom príj­mov. „Ne­spo­lie­haj sa na je­den zdroj príjmu. Zmeň svoje ná­vyky, zmeň svoj ži­vot,“ píše Tho­mas C. Cor­ley vo svo­jej štú­dii o mi­li­oná­roch, ktorí zbo­hatli vý­lučne vlast­ným pri­či­ne­ním. Niečo na tom bude, 65 per­cent mi­li­oná­rov z jeho vzorky malo as­poň tri zdroje príj­mov, pred­tým ako za­ro­bili prvý mi­lión. Ved­ľajší prí­jem môže byť na­prí­klad pre­ná­jom ne­hnu­teľ­ností ale i práca na čias­točný úvä­zok.

Vzťahy s úspeš­nými ľuďmi

Mama mala pravdu, keď ťa nech­cela púš­ťať von s po­fi­dér­nymi ka­ma­rátmi. Tvoja ko­mu­nita ťa vždy ovplyv­ňuje a po­tvr­dzuje to i Sie­bold.

Ko­mu­nita do­konca do­káže ovplyv­niť aj tvoje čisté ima­nie. „Vo väč­šine prí­pa­dov tvoje  čisté ima­nie od­zr­kad­ľuje úro­veň tvo­jich najb­liž­ších pria­te­ľov… Stá­vame sa tými, s kto­rými sa stre­tá­vame. Bo­hatí a úspešní ľu­dia v tom majú cel­kom jasno. Ich cie­ľom je roz­ví­jať vzťahy s ďal­šími úspešne zmýš­ľa­jú­cimi je­din­cami,“  vy­svet­ľuje Sie­bold. Ak vo svo­jom okolí ne­máš veľmi mo­ti­vo­va­ných ľudí, Cor­ley od­po­rúča pri­po­jiť sa k pro­fe­si­onál­nej sku­pine.

Šetri, aby si mo­hol/a in­ves­to­vať

„In­ves­to­va­nie je jed­ným zo spô­so­bov, ako sa stať su­per bo­ha­tým,“ ho­vorí mi­li­onár Grant Car­done.„Je­diný dô­vod, prečo šet­riť pe­niaze, je, že ich jed­ného dňa in­ves­tu­ješ.“ Koľko do­ká­žeš ušet­riť a in­ves­to­vať, je často dô­le­ži­tej­šie, než výška tvo­jej vý­platy.

„Mi­li­onári v prie­mere in­ves­tujú každý rok 20 % svojho príjmu a ich bo­hat­stvo nie je me­rané su­mou, ktorú za rok za­ro­bia, ale tým, ako šet­rili a in­ves­to­vali v prie­behu času,“ pri­blí­žil osobný fi­nančný expert Ra­mit Sethi vo svo­jom článku „Na­učím vás ako zbo­hat­núť“.

Au­to­ma­ti­zuj svoje fi­nan­cie

Ak si sa už roz­hodla in­ves­to­vať– na­stav si na svo­jom účte au­to­ma­tický pre­vod sta­no­ve­nej čias­tky na in­ves­tičné (alebo spo­riace) účty. Je lep­šie, keď je tento pro­ces au­to­ma­tický a pe­niaze od­ídu skôr ako ich uvi­díš. Mnoho ľudí má to­tiž te­den­cie od­lo­žiť len to, čo im ostane na konci me­siaca, čo býva väč­ši­nou málo alebo nič. Preto pe­niaze na spo­re­nie a in­ves­to­va­nie treba od­vá­dzať skôr.

Zvykni si, že mu­síš ro­biť aj ne­prí­jemné veci

Ak chceš zís­kať viac, mu­síš vy­stú­piť zo svo­jej kom­fort­nej zóny, to ho­vo­ria via­cerí úspešní ľu­dia. Mô­žeš po­žia­dať o zvý­še­nie platu, čo je je­den z naj­jed­no­duch­ších spô­so­bov, ako zvý­šiť po­ten­ciál svo­jich príj­mov. Šta­tis­tiky ho­vo­ria o tom, že zvy­čajne sa to i po­darí. Väč­šina ľudí to však ani ne­skúsi, lebo sa hanbí, bojí alebo si ne­verí. „Prvá z vecí, ktoré dik­tujú váš bu­dúci po­ten­ciál zá­robku a to, ako rýchlo za­ro­bíte prvý mi­lión, je, koľko pe­ňazí za­rá­bate dnes,“ vy­svet­ľuje mi­li­onár Grant Sa­ba­tier.

Ve­nuj 20 mi­nút denne na roz­voj no­vých zruč­ností

Bo­hatí ľu­dia majú spo­ločnú dô­le­žitú vlast­nosť – sú od­hod­laní na sebe pra­co­vať. Môže to byť čí­ta­nie kníh o ne­zná­mej te­ma­tike, rek­va­li­fi­kačné kurzy, uče­nie sa akým­koľ­vek no­vým zruč­nos­tiam. Skú­se­nosť s no­vou in­for­má­ciou či zruč­nos­ťou ti môže po­môcť aj pri vý­bere no­vej práce či roz­ší­riť obory pri in­ves­to­vaní.

„Keď ro­bíte veci mimo va­šej kom­fort­nej zóny, máte s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ne­prí­jemné po­city. Ale vždy, keď sa za­po­jíte do no­vej ak­ti­vity, ktorá spô­so­buje po­cit ne­po­hod­lia, roz­ši­ru­jete svoj okruh, ras­tiete ako jed­not­li­vec,“ píše píše Cor­ley.

Ne­plýt­vaj a ne­mach­ruj zby­točne

„Ne­kú­pim si prvé lu­xusné ho­dinky ani auto, kým moje firmy a in­ves­tí­cie ne­budú pro­du­ko­vať viac bez­peč­ných to­kov príjmu,“ radí Car­done. On sám jaz­dil na To­y­ote Camry aj dlho po tom, ako si mo­hol do­vo­liť aj drah­šie auto. „Mu­sia vás po­znať pre vašu pra­covné na­sa­de­nie, etiku, nie pre drob­nosti, ktoré si ku­pu­jete.

Mi­liar­dár Ri­chard Bran­son na­prí­klad od­po­rúča ces­to­vať do práce na bi­cykli. Táto čin­nosť to­tiž spája via­ceré prvky dô­le­žité pre úspech. Po­hyb pro­spieva zdra­viu, zdra­vie pro­spieva psy­chike i pra­cov­nému vý­konu, vyh­neš sa záp­cham – šet­ríš svoj čas, ktorý je drahý, si mo­bil­nejší a najmä šet­ríš ob­rov­ské množ­stvo pe­ňazí.

Mysli vo veľ­kom, ne­boj sa sní­vať

Ak máš mi­mo­ridne vy­soké oča­ká­va­nia a si ochotný/á pri­jať vý­zvu, si na správ­nej ceste. Ne­ver ni­komu, kto tvrdí: „to sa nedá“. „Ni­kto by ni­kdy ne­bol bo­hatý a ne­do­sia­hol svoje sny, ak by ne­mal ob­rov­ské oča­ká­va­nia,“ do­dáva Sie­bold.

 

Zdroj: CNBC

Pridať komentár (0)