9 apli­ká­cii, ktoré ťa ochrá­nia pred hack­nu­tím

Dárius Polák / 9. októbra 2016 / Tools a produktivita

Zdá sa, že skoro každý deň nie­kto hackne stránku, na kto­rej sa nachá­dzajú aj naše údaje a poof! Naše údaje sú ukrad­nuté. Že nepoz­náš? Ja áno.

V auguste došlo k phi­sin­go­vému útoku na jedno neme­no­vané slo­ven­ské kníh­ku­pec­tvo, v kto­rom sa hac­ke­rom poda­rilo dostať aj k mojim osob­ným úda­jom a…to bolo vyba­vo­va­čiek.

Výzva ochrá­niť svoje osobné údaje nebude len tak ľahko zdo­laná, a preto by si sa mal rad­šej pois­tiť. Tu je zoznam nie­koľ­kých nástro­jov, vďaka kto­rým budeš menej vysta­vený ohro­ze­niu sle­do­va­nia, phi­sing a iného nevhod­ného sprá­va­nia sa na inter­nete.

Pri­vacy

Pri­vacy ti dá nové číslo karty po kaž­dej trans­ak­cii, ktorú vyko­náš online, za úče­lom ochrany pred zne­uži­tím karty, ukrad­nu­tím iden­tity a nepo­vo­la­nému prí­stupu k dátam. Pro­ces je jed­no­du­chý — stiah­neš si Chrome exten­ziu, zare­gis­tru­ješ sa, pri usku­toč­není trans­ak­cie sa ti zobrazí ikona, na ktorú klik­neš a následne sa ti vytvorí karta s auto­ma­ticky vypl­ne­nými údajmi. Naj­dô­le­ži­tej­šie je to, že tento nástroj je PCI-DSS kom­pa­ti­bilný, čo zna­mená, že dosta­neš štan­dardnú ochranu, ktorú majú banky.

GIF: medium.com

Cloak 3.0

Cloak ochráni tvoje osobné údaje pri pri­po­jení na verej­nej WiFi. Stačí si stiah­nuť apli­ká­ciu, ktorá následne zapne ochranu, vždy keď budeš pri­po­jený. Je to jed­no­du­chý spô­sob, ako sa ochrá­niť pred nech­ce­ným moni­to­ro­va­ním alebo úto­kom na DNS. Pre­hľadné UX navyše všetko zjed­no­du­šuje.

1-pn_4ajt300x5w_ns0xd4sg

foto: medium.com

Tet­her

Táto zau­jí­mavá apli­ká­cia auto­ma­ticky uzam­kne tvoj počí­tač, ako­náhle od neho odídeš. Platí to i opačne — odo­mkne ho v tvo­jej blíz­kosti. Jedi­nou pod­mien­kou je Blu­e­to­oth pre­po­je­nie s tvo­jim smart­fó­nom.

1-ggrcy8xy2_uu2poblmwxbg

foto: medium.com

Pas­sword Chef

Pas­sword Chef je šikovný prí­stup k manaž­mentu hesiel. Apli­ká­cia ti pomôže vytvo­riť recept (osobný algo­rit­mus), ktorý gene­ruje kom­plexné a uni­kátne heslo pre každé tvoje konto. K úniku hesiel dochá­dza často, no ľudia na to dosta­točne nere­a­gujú a stále majú to isté heslo na via­cero účtov, či už ide o banky, email, sociálne média a podobne.

1-cpmpfytjxw5ue5owjcc8la

foto: medium.com

1Pas­sword for Teams

Nie je nič hor­šie ako hľa­dať heslo na konto pra­cov­ného tímu, ktoré zvy­čajne dosta­neš cez chat alebo email. Našťas­tie sú tu apli­ká­cie ako 1Pas­sword, ktorá má nie­koľko variá­cii — pre jed­not­liv­cov, tímy a rodiny. Preto ak trpíš podob­ným prob­lé­mom a nech­ceš strá­cať čas, mal by si túto apli­ká­ciu vyskú­šať.

1-bdtmg8zuirxo_fpk5m8oaw

foto: medium.com

Mel­dium

Ide o super jed­no­du­chý nástroj, ktorý zabez­pečí prí­stup pre všetky tvoje apli­ká­cie. Naj­lep­šia vlast­nosť? Auto­ma­ticky si pri­hlá­sený na svo­jich obľú­be­ných strán­kach a apli­ká­ciách bez nut­nosti písa­nia pri­hla­so­va­cích úda­jov. Fun­guje to i pre nových čle­nov sys­tému — Mel­dium auto­ma­ticky vytvorí nové pri­hla­so­va­cie údaje.

1-9cwx4cd38-nwafcprhsdhq

foto: medium.com

Bet­ter

Vývo­jári tvr­dia, že táto apli­ká­cia nie je len ad bloc­ker, blo­kuje totižto hlavne stránky, ktoré sle­dujú tvoj pro­ces na inter­nete online (čo sa deje v dneš­nej dobe skoro všade).

1-tzim5jahm8m0oq0eorxmbw

foto: medium.com

Safer­Pass

Slo­ven­ský správca hesiel, ktorý ti pri zadá­vaní hesiel zjed­no­duší život a navyše aj vyrieši bez­peč­nosť tvo­jich online účtov. Heslá sú ulo­žené bez­pečne a pre­bieha neus­tále kryp­to­vanie na ser­very, takže sa nemu­síš bá­ť straty dát. K tvo­jim úda­jom sa nedos­tane nikto, kto nevie hlavné heslo (mas­ter pas­sword). Dáta sa navyše auto­ma­ticky synch­ro­ni­zujú na všetky zaria­de­nia, na ktoré sa pri­hlá­site.

a

foto: saferpass.com

Exca­li­bur

Slo­ven­ský Exca­li­bur sa snaží o revo­lú­ciu v auten­ti­fi­ká­cii a budo­vaní dôve­ry­hod­nosti pri zadá­vaní hesiel. Už žiadne zadá­va­nie mena a hesla. Jed­no­du­cho stačí mať pri sebe mobilný tele­fón, ktorý Exca­li­bur pre­mení na uni­ver­zálny toke­nový kľúč. Jediné, čo je potrebné uro­biť je inšta­lá­cia apliká­cie Exca­li­bur do tele­fónu. Následne si pou­ží­va­teľ spá­ruje každé jedno zaria­de­nie (napr. smart­fón) s webo­vou strán­kou na kto­rej naske­nuje QR kód pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie Exca­li­bur. Pri­blíž sa ku svojmu počí­taču novým toke­nom (smart­fó­nom) a sys­tém vás auto­ma­ticky pri­hlási. Vzdiaľ sa a budeš auto­ma­tický odhlá­sení.

bez-nazvu

foto: getexcalibur.com/sk

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ars­tech­nica.com

Pridať komentár (0)