9 apli­ká­cii, kto­ré ťa ochrá­nia pred hack­nu­tím

Dárius Polák / 9. októbra 2016 / Lifehacking

Zdá sa, že sko­ro kaž­dý deň nie­kto hack­ne strán­ku, na kto­rej sa nachá­dza­jú aj naše úda­je a poof! Naše úda­je sú ukrad­nu­té. Že nepoz­náš? Ja áno.

V augus­te doš­lo k phi­sin­go­vé­mu úto­ku na jed­no neme­no­va­né slo­ven­ské kníh­ku­pec­tvo, v kto­rom sa hac­ke­rom poda­ri­lo dostať aj k mojim osob­ným úda­jom a…to bolo vyba­vo­va­čiek.

Výzva ochrá­niť svo­je osob­né úda­je nebu­de len tak ľah­ko zdo­la­ná, a pre­to by si sa mal rad­šej pois­tiť. Tu je zoznam nie­koľ­kých nástro­jov, vďa­ka kto­rým budeš menej vysta­ve­ný ohro­ze­niu sle­do­va­nia, phi­sing a iné­ho nevhod­né­ho sprá­va­nia sa na inter­ne­te.

Pri­va­cy

Pri­va­cy ti dá nové čís­lo kar­ty po kaž­dej trans­ak­cii, kto­rú vyko­náš onli­ne, za úče­lom ochra­ny pred zne­uži­tím kar­ty, ukrad­nu­tím iden­ti­ty a nepo­vo­la­né­mu prí­stu­pu k dátam. Pro­ces je jed­no­du­chý — stiah­neš si Chro­me exten­ziu, zare­gis­tru­ješ sa, pri usku­toč­ne­ní trans­ak­cie sa ti zobra­zí iko­na, na kto­rú klik­neš a násled­ne sa ti vytvo­rí kar­ta s auto­ma­tic­ky vypl­ne­ný­mi údaj­mi. Naj­dô­le­ži­tej­šie je to, že ten­to nástroj je PCI-DSS kom­pa­ti­bil­ný, čo zna­me­ná, že dosta­neš štan­dard­nú ochra­nu, kto­rú majú ban­ky.

GIF: medium.com

Clo­ak 3.0

Clo­ak ochrá­ni tvo­je osob­né úda­je pri pri­po­je­ní na verej­nej WiFi. Sta­čí si stiah­nuť apli­ká­ciu, kto­rá násled­ne zapne ochra­nu, vždy keď budeš pri­po­je­ný. Je to jed­no­du­chý spô­sob, ako sa ochrá­niť pred nech­ce­ným moni­to­ro­va­ním ale­bo úto­kom na DNS. Pre­hľad­né UX navy­še všet­ko zjed­no­du­šu­je.

1-pn_4ajt300x5w_ns0xd4sg

foto: medium.com

Tet­her

Táto zau­jí­ma­vá apli­ká­cia auto­ma­tic­ky uzam­kne tvoj počí­tač, ako­náh­le od neho odídeš. Pla­tí to i opač­ne — odo­mkne ho v tvo­jej blíz­kos­ti. Jedi­nou pod­mien­kou je Blu­e­to­oth pre­po­je­nie s tvo­jim smart­fó­nom.

1-ggrcy8xy2_uu2poblmwxbg

foto: medium.com

Pas­sword Chef

Pas­sword Chef je šikov­ný prí­stup k manaž­men­tu hesiel. Apli­ká­cia ti pomô­že vytvo­riť recept (osob­ný algo­rit­mus), kto­rý gene­ru­je kom­plex­né a uni­kát­ne hes­lo pre kaž­dé tvo­je kon­to. K úni­ku hesiel dochá­dza čas­to, no ľudia na to dosta­toč­ne nere­a­gu­jú a stá­le majú to isté hes­lo na via­ce­ro účtov, či už ide o ban­ky, email, sociál­ne média a podob­ne.

1-cpmpfytjxw5ue5owjcc8la

foto: medium.com

1Pas­sword for Teams

Nie je nič hor­šie ako hľa­dať hes­lo na kon­to pra­cov­né­ho tímu, kto­ré zvy­čaj­ne dosta­neš cez chat ale­bo email. Našťas­tie sú tu apli­ká­cie ako 1Pas­sword, kto­rá má nie­koľ­ko variá­cii — pre jed­not­liv­cov, tímy a rodi­ny. Pre­to ak trpíš podob­ným prob­lé­mom a nech­ceš strá­cať čas, mal by si túto apli­ká­ciu vyskú­šať.

1-bdtmg8zuirxo_fpk5m8oaw

foto: medium.com

Mel­dium

Ide o super jed­no­du­chý nástroj, kto­rý zabez­pe­čí prí­stup pre všet­ky tvo­je apli­ká­cie. Naj­lep­šia vlast­nosť? Auto­ma­tic­ky si pri­hlá­se­ný na svo­jich obľú­be­ných strán­kach a apli­ká­ciách bez nut­nos­ti písa­nia pri­hla­so­va­cích úda­jov. Fun­gu­je to i pre nových čle­nov sys­té­mu — Mel­dium auto­ma­tic­ky vytvo­rí nové pri­hla­so­va­cie úda­je.

1-9cwx4cd38-nwafcprhsdhq

foto: medium.com

Bet­ter

Vývo­já­ri tvr­dia, že táto apli­ká­cia nie je len ad bloc­ker, blo­ku­je totiž­to hlav­ne strán­ky, kto­ré sle­du­jú tvoj pro­ces na inter­ne­te onli­ne (čo sa deje v dneš­nej dobe sko­ro vša­de).

1-tzim5jahm8m0oq0eorxmbw

foto: medium.com

Safer­Pass

Slo­ven­ský správ­ca hesiel, kto­rý ti pri zadá­vaní hesiel zjed­no­duší život a navy­še aj vyrie­ši bez­peč­nosť tvo­jich onli­ne účtov. Hes­lá sú ulo­žené bez­pečne a pre­bieha neus­tále kryp­to­vanie na ser­very, tak­že sa nemu­síš bá­ť stra­ty dát. K tvo­jim úda­jom sa nedos­tane nikto, kto nevie hlav­né hes­lo (mas­ter pas­sword). Dáta sa navy­še auto­ma­ticky synch­ro­ni­zujú na všet­ky zaria­de­nia, na kto­ré sa pri­hlá­site.

a

foto: saferpass.com

Exca­li­bur

Slo­ven­ský Exca­li­bur sa sna­ží o revo­lú­ciu v auten­ti­fi­ká­cii a budo­vaní dôve­ry­hod­nosti pri zadá­vaní hesiel. Už žiad­ne zadá­va­nie mena a hes­la. Jed­no­du­cho sta­čí mať pri sebe mobil­ný tele­fón, kto­rý Exca­li­bur pre­mení na uni­ver­zálny toke­nový kľúč. Jedi­né, čo je potreb­né uro­biť je inšta­lá­cia apliká­cie Exca­li­bur do tele­fónu. Násled­ne si pou­ží­va­teľ spá­ruje kaž­dé jed­no zaria­de­nie (napr. smart­fón) s webo­vou strán­kou na kto­rej naske­nu­je QR kód pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie Exca­li­bur. Pri­blíž sa ku svoj­mu počí­ta­ču novým toke­nom (smart­fó­nom) a sys­tém vás auto­ma­ticky pri­hlási. Vzdiaľ sa a budeš auto­ma­tický odhlá­sení.

bez-nazvu

foto: getexcalibur.com/sk

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ars­tech­ni­ca.com

Pridať komentár (0)