9 dôvo­dov, prečo práca v star­tupe nie je pre kaž­dého

Ráchel Matušková / 11. septembra 2015 / Tools a produktivita

Pra­cu­jem v star­tupe. Neznie to sexy? No ani tu zamest­nanci nemajú na ružiach ustlané. V článku si pre­čí­taj 9 nástrah, s kto­rými musíš rátať, ak chceš pra­co­vať pre star­tup.

Každá minca má dve strany, rov­nako aj práca v star­tupe. Na jed­nej strane super kolek­tív, fle­xi­bilný pra­covný čas, žiadny dress code, nové pra­covné výzvy v mla­dom veku a nesku­točne veľa skú­se­ností. Na dru­hej strane fle­xi­bi­lita v pra­cov­nom čase zna­mená od nevi­dím do nevi­dím, za pomerne málo peňazí, namiesto jed­nej pra­cov­nej pozí­cie zastá­vaš naraz nie­koľko a často aj také, o kto­rých si ani netu­šil. Star­tu­pový život je jed­no­du­cho dia­met­rálne odlišný od práce v kor­po­rá­cii. Pri­náša mnoho výhod, ale aj nevý­hod a ak nie si pri­pra­vený pre­ko­nať niž­šie uve­dené nástrahy zamest­nanca v star­tupe, rad­šej na to hneď zabudni.

Keď vtáčka lapajú, pekne mu spie­vajú!

Zdarma jedlo, pivo a iné služby. Kto­vie prečo ti toto všetko zamest­ná­va­teľ ponúka? Jed­no­du­cho preto, že nechce aby si išiel domov. V takomto prí­pade záve­rečná neexis­tuje. Star­tup, najmä na začiatku svo­jej cesty, potre­buje každý kúsok všet­kých svo­jich zamest­nan­cov, čo sa pre­ja­vuje na veľmi, sku­točne veľmi, dlhých pra­cov­ných dňoch.

Pra­cu­jem len do výšky svojho platu. HA, v star­tupe to neplatí!

Mohol by si sa naz­dá­vať, že výme­nou za neko­nečnú pra­covnú dobu dosta­neš aspoň poriadne zapla­tené. V začia­toč­ných fázach asi ťažko. Pokiaľ star­tup nedo­siahne určitú sta­bilnú pozí­ciu a bez­pečné finan­co­va­nie budú zamest­nanci prav­de­po­dobne pla­tení pod trho­vou úrov­ňou. Na dru­hej strane mož­nosť budú­ceho rastu či per­centá z podielu star­tupu sú pek­nou moti­vá­ciou.

Podiel nezna­mená nič, až do chvíle, od kto­rej zna­mená všetko!

V nad­väz­nosti na vyš­šie spo­me­nutú výhodu podielu na vlast­níc­tve, sa treba tro­chu viac zamys­lieť. Podiel nezna­mená nič, pokiaľ pod­nik niečo nedo­ká­zal a nemá hod­notu. A ďalej, ak sa star­tupu bude dariť, je potrebné sa zmie­riť so zmen­šo­va­ním podielu. Koláč sa zväč­šuje, ale tvoj kúsok neras­tie spolu sním. Dob­rou sprá­vou však je, že ak sa delia podiely je to zna­me­nie, že hod­nota pod­niku ras­tie. Podiel, ako­koľ­vek malý je vstu­pen­kou na vysní­vanú zelenú pas­tvinu.

Star­tup je neus­tále 6 až 12 mesia­cov pred kra­chom!

Podľa jed­nej defi­ní­cie je star­tup vyso­ko­ri­zi­kový a rýchlo ras­túci pod­nik. Vo väč­šine prí­pa­dov v star­tupe rast nahrá­dza zisk. Väč­ši­nou sa spo­lie­hajú na von­kajší kapi­tál, čo vytvára situ­áciu nazý­vanú run­way (pri­stá­va­cia dráha). A ako každá sku­točná pri­stá­va­cia dráha, aj v tomto prí­pade má svoj koniec. Star­tupy oby­čajne, potom ako zís­kajú finan­co­va­nie, majú pri­bližne 6 až 12 mesia­cov na run­way, kde už nie je pries­tor na omyly. Teda, ak tvoj zamest­ná­va­teľ nepre­ukáže hod­notu spo­loč­nosti v prie­behu tejto doby, bude ti musieť zní­žiť plat alebo dokonca o svoju prácu prí­deš. Bolí to, ale je to tak — star­tupy pri­chá­dzajú o peniaze neus­tále.

Budeš musieť robiť omnoho viac, ako vieš!

Je možné, že si boli do star­tupu pri­jatý na špe­ci­fickú pozí­ciu, a že na túto pozí­ciu boli aj kon­krétne špe­ciálne požia­davky. Avšak už pár minút po tom, ako začneš pra­co­vať zis­tíš, že všetko je úplne inak. Na vizitke možno budeš mať napí­sanú len jednu pozí­ciu, ale úloh budeš mať omnoho viac. Pra­covné pro­stre­die star­tu­pov fun­guje na prin­cípe pomôž, kde je treba. Je možné, že v prie­behu jed­ného dňa budeš musieť komu­ni­ko­vať so zákaz­ní­kom, pri­pra­vo­vať pitch a to všetko popri práci CFO. Na dru­hej strane si na vlast­nej koži vyskú­šaš, aké je to byť pod­ni­ka­te­ľom.

Všetka práca môže vyjsť nav­ni­voč!

Nie je nič demo­ti­vu­jú­cej­šie, ako vidieť nie­koľ­ko­dňovú alebo nie­koľ­ko­me­sačnú prácu vyle­tieť von komí­nom. Vitaj vo svete star­tu­pov! Veci sa menia neus­tále a je možné, že star­tup, v kto­rom ťa včera pri­jali, bude zaj­tra vyze­rať úplne inak. Just go with it! Nikdy nevieš, či nie ste ďalší Odeo zme­nené na Twit­ter alebo Burbn, teraz Ins­ta­gram.

Na všetko musíš prísť sám!

Star­tupy väč­ši­nou nemá­vajú trai­nee prog­ram, ani nič také, ako zau­če­nie do práce. Vo väč­šine prí­pa­dov si rovno hodený do vody a musíš sa naučiť plá­vať sám. Zakla­da­te­lia star­tu­pov majú dosť svo­jej práce, a nemajú čas učiť nového člena všetko od zákla­dov. Najali ťa aby si im pomo­hol a to hneď, ak nie skôr. Jediné, čo ti poskytnú je ich vízia a moti­vá­cia.

Každý deň je novým dob­ro­druž­stvom!

Rád plá­nu­ješ svoj deň od rána až do večera, rád sa svojho roz­vrhu aj striktne držíš? Tak na prácu v star­tupe rad­šej zabudni, mohla by ti spô­so­biť nemalú psy­chickú ujmu. Rýchle tempo vývoja star­tupu môže zna­me­nať, že hoci si mal na dnes iné plány, musíš rie­šiť, čo príde. Preto rad­šej nič neplá­nuj. Nepred­ví­dané, dôle­žité uda­losti by aj tak tvoj roz­vrh úplne roz­há­dzali.

Tvoj zamest­ná­va­teľ prav­de­po­dobne neus­peje a skončí!

Posledná, avšak o tom dôle­ži­tej­šia, vec je tá, že je viac ako veľká šanca, že tvoj zamest­ná­va­teľ na trhu neus­peje a ty tak prí­deš o prácu. To je den­no­denná neis­tota práce v star­tupe. Na dru­hej strane, už to, že star­tup pri­jíma zamest­nan­cov, je zna­me­nie, že má finan­co­va­nie a príjmy a teda už pre­ko­nal nie­koľko pre­ká­žok a, dúfajme, sme­ruje za svet­lom na konci tunela.

Nič nie je čier­no­biele a každá spo­me­nutá nevý­hoda má aj výhodu. Ak si pri­pra­vený pre­ko­nať spo­me­nuté nega­tíva, čaká ťa neuve­ri­teľne vzru­šu­júca práca na nie­čom novom a ak sa všetko dobre podarí úspe­chy, ktoré by si v kor­po­rá­cii možno nikdy nedo­sia­hol. Napriek všet­kým spo­me­nu­tým nevý­ho­dám, je práca v star­tupe skve­lou skú­se­nos­ťou, ktorá ťa možno aj za prvý mesiac naučí viac ako celý rok v škole. Ak náj­deš ten správny star­tup pre teba, tak adre­na­lín a radosť z toho, že pra­cu­ješ na nie­čom novom a zmys­lu­pl­nom, namiesto toho aby si celý deň pre­kla­dal papiere v zahra­nič­nej kor­po­rá­cii, pre­ko­najú všetky prí­padné prob­lémy a pre­kážky.

Zdroj: www.inc.com

Pridať komentár (0)