9 slo­ven­ských online faci­li­tá­to­rov, ktorí Vám pomôžu s biz­ni­som

Peter Bolebruch / 2. septembra 2015 / Tools a produktivita

Zoznam tých naj­lep­ších, na kto­rých sme celé Slo­ven­sko hrdí. Online faci­li­tá­tori sa zame­ria­vajú na rie­še­nie kľú­čo­vých prob­lé­mov v rôz­nych odvet­viach online biz­nisu. Pomá­hajú spo­loč­nos­tiam sústre­diť sa na to pod­statné a zvy­šujú tak ich per­for­mance. A robia to nová­tor­sky a revo­lučne, nie­ktoré z nich zatiaľ na úrovni star­tupu, avšak úspešne. Toto je 9 slo­ven­ských digi­tál­nych nástro­jov, ktoré uľah­čia prácu mar­ke­té­rovi či maji­te­ľovi spo­loč­nosti.

INFI­NA­RIO

Tento soft­vér je dôka­zom, že aj v online sa dá účinne ťažiť zo syner­gií. Bol síce pôvodne vyvi­nutý pre nasa­de­nie na hráčske por­tály, rov­nako dobre ho však využije firma ope­ru­júca v online pro­stredí. Stra­té­gia zís­ka­va­nia, udr­ža­nia a kon­ver­zie náv­štev­níka na pla­tia­ceho zákaz­níka fun­guje na podob­nom pro­stredí ako pri online hre. A tiež pred­sta­vuje väč­ši­nou nákladný a dlho­dobý pro­ces. Infi­na­rio však dokáže nasme­ro­vať na kanály, z kto­rých k vám pop­rú­dia náv­štev­níci s naj­väč­ším kon­verz­ným poten­ciá­lom a pomôže vám lep­šie zacie­liť mar­ke­tin­govú kam­paň. 

Zákaz­níci, ktorí u vás nakú­pili jed­no­rá­zovo, ale zatiaľ sa nevrá­tili, pred­sta­vujú pre Infi­na­rio špe­ciálnu výzvu. Kaž­dému seg­mentu takýchto zákaz­ní­kov vyge­ne­ruje špe­ciálnu ponuku a pri­tiahne ich späť do hry. Cit­livo nastaví zobra­zo­va­nie infor­má­cií na vašej webo­vej stránke tak, aby zákaz­ník dostal výzvu na zapla­te­nie až v oka­mihu, kedy je roz­hod­nutý nakú­piť. Moni­to­ring účin­nosti vašich mar­ke­tin­go­vých akti­vít a miery kon­ver­zie sú súčas­ťou jeho „výbavy“. 

PRIBE STORY

Pribe Story sa osvedčí všade tam, kde sa deje niečo veľké. Tento zbe­ra­teľ­ský soft­vér dokáže zhro­maž­diť twe­ety, posty, foto­gra­fie a iný obsah zo sociál­nych sietí z aké­ho­koľ­vek typu podu­ja­tia a zobra­ziť ich na jed­nom mieste v jed­nom čase. 

Účast­níci podu­ja­tia môžu tak pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie sle­do­vať všetko, čo sa na evente deje, komen­to­vať sta­tusy iných zúčast­ne­ných, mať pre­hľad o všet­kých zdie­ľa­ných infor­má­ciách a bez­pro­stredne na ne rea­go­vať. Orga­ni­zá­to­rovi podu­ja­tia Pribe záro­veň posky­tuje nástroje na prie­bežnú ana­lýzu dát z jed­not­li­vých sociál­nych sietí a tým aj mož­nosť ope­ra­tívne vylep­šo­vať prie­beh eventu.

Post Affi­liate Pro

Prvo­ro­dené a celo­sve­tovo úspešné dieťa od mla­dej slo­ven­skej tech­no­lo­gic­kej firmy Quality Unit. Tento soft­vér slúži na vybu­do­va­nie kva­lit­ného par­tner­ského (resp. pro­víz­neho) prog­ramu. S Post Affi­liate Pro môžu obchodní par­tneri pro­pa­go­vať vaše pro­dukty alebo služby poten­ciál­nym zákaz­ní­kom pro­stred­níc­tvom mai­lov, gra­fic­kých, HTML či flash bane­rov a tex­to­vých odka­zov. 

Soft­vér sle­duje počet zobra­zení baneru/odkazu, počet náv­štev­ní­kov, ktorí nasle­do­vali odkaz z par­tner­ského webu a moni­to­ruje usku­toč­nené kon­ver­zie. Záro­veň vyko­náva správu a vyplá­ca­nie pro­ví­zií obchod­ným par­tne­rom.

Jeho nasta­ve­nia vám umož­nia vyhod­no­tiť, ktorá z kam­paní sa naj­viac vypláca bez toho, že by ste museli vytvá­rať veľký bud­get pre reklamné agen­túry. Post Affi­liate Pro je plne auto­ma­tický, ľahko ovlá­da­teľný a vďaka trans­pa­rent­nému sys­tému vyplá­ca­nia pro­ví­zií (napr. za 1.000 zobra­zení baneru, regis­trá­ciu nového zákaz­níka, alebo usku­toč­nený pre­daj) aj mimo­riadne moti­vu­júci pre vašich obchod­ných par­tne­rov.

Live­A­gent

Dru­ho­ro­dené dieťa Quality Unit oce­nia všetci pre­vádz­ko­va­te­lia zákaz­níc­kych slu­žieb a call cen­tier. Help­des­ková apli­ká­cia sle­duje, zazna­me­náva a ukladá komu­ni­ká­ciu so zákaz­níkmi a umožní vám poskyt­núť im adek­vátnu pod­poru všet­kými dostup­nými kanálmi: pro­stred­níc­tvom mailu, Face­bo­oku, Twit­teru, tele­fónu, Live chatu, kon­takt­ného for­mu­lára či por­tálu s člán­kami. K dis­po­zí­cii je dnes v 39 jazy­koch v 57 kra­ji­nách sveta. 

Vďaka Live­A­gent majú obchod­níci a tech­nická pod­pora okam­žitý pre­hľad o tom, kto, kedy a ako spra­co­val ľubo­voľnú požia­davku od zákaz­níka. Apli­ká­cia obsa­huje pred­de­fi­no­vané sce­náre a odpo­vede na naj­čas­tej­šie otázky, vďaka čomu šetrí čas pri rie­šení iden­tic­kých prí­pa­dov. 

Soft­vér je možné pre­po­jiť s vašimi kon­tami na Face­bo­oku a Twit­teri, kde dokáže trac­ko­vať všetky sta­tusy a komen­táre, v kto­rých sa objaví meno vašej spo­loč­nosti. Následne vám o tom pošle avízo. Toto je veľmi dobrý spô­sob ako mať pod kon­tro­lou nie­len fanú­ši­kov, ale aj hej­te­rov a v prí­pade potreby včas pred­chá­dzať neprí­jem­ným eska­lá­ciám v komu­ni­ká­cii.

MAR­KET LOCA­TOR

Pred­stavte si, že máte naprí­klad kamennú pre­dajňu. Denne sa okolo nej pohy­buje veľké množ­stvo vašich exis­tu­jú­cich a poten­ciál­nych zákaz­ní­kov. Soft­vé­rová apli­ká­cia Mar­ket loca­tor ich dokáže vysto­po­vať presne v oka­mihu, keď sa budú vysky­to­vať v blíz­kosti pre­dajne a pošle im naprí­klad infor­má­ciu o aktu­ál­nej ceno­vej akcii for­mou SMS správy. Fakt, že sa práve nachá­dzajú možno práve za rohom, zvy­šuje prav­de­po­dob­nosť ich náv­števy. 

Mar­ket loca­tor sa však dá využiť aj inak. Ak naprí­klad zva­žu­jete otvo­re­nie novej kamen­nej pre­dajne, soft­vér vám na základe ana­lýzy demo­gra­fic­kého zlo­že­nia oby­va­teľ­stva vo vybra­nej loka­lite pomôže vyšpe­ci­fi­ko­vať miesto, kde sa naj­čas­tej­šie zdr­žiava vaša cie­ľová sku­pina a pridá aj infor­má­cie o roz­lo­žení kon­ku­ren­cie.

STAF­FINO

Odkaz na túto apli­ká­ciu s výzvou „ohod­noťte náš per­so­nál“ ste už isto v neja­kom gas­tro­no­mic­kom zaria­dení zare­gis­tro­vali. Zákaz­níci vďaka nej môžu vyjad­ro­vať spokojnosť/nespokojnosť so služ­bami kaž­dého člena per­so­nálu a prí­padne zane­chať nejaký odkaz. Komen­tár a dis­ku­sia môžu byť vidi­teľné pre všet­kých, alebo nasta­vené ako súkromné a vidi­teľné len pre maji­teľa pre­vádzky. 

Maji­teľ gas­tro­no­mic­kého zaria­de­nia má teda pre­hľad o kva­lite per­so­nálu (aj vo forme šta­tis­tiky) a vní­maní úrovne slu­žieb z pohľadu zákaz­níka. Záro­veň má k dis­po­zí­cii nástroj, ktorý mu pomôže ope­ra­tívne rea­go­vať a odstra­ňo­vať prí­padné nedos­tatky v najk­rat­šom mož­nom čase. Apli­ká­cia mu tiež umož­ňuje priamo rea­go­vať na ľubo­voľný komen­tár od zákaz­níka a vytvára pries­tor pre krí­zovú komu­ni­ká­ciu.

InHiro

Drži­teľ oce­ne­nia StartUpAwards.SK 2013 je kre­a­tívny a svo­jím spô­so­bom uni­kátny online nábo­rový nástroj, ktorý sa za necelé dva roky úspešne etab­lo­val nie­len na Slo­ven­sku, ale aj v Holand­sku, Bra­zí­lii a USA. Jeho autori (Webb­sup­port) ho vytvo­rili pre ino­va­tívne firmy, ktoré hľa­dajú špe­cia­lis­tov z rôz­nych odvetví a vychá­dzajú z toho, že ich kan­di­dát nenav­šte­vuje štan­dar­di­zo­vané pro­fe­sijné por­tály. 

So soft­vé­rom InHiro budete na sociál­nych sie­ťach zve­rej­ňo­vať a šíriť ori­gi­nálne inze­ráty. Nábo­rový pro­ces je auto­ma­ti­zo­vaný a jed­no­du­chý. Roz­hod­nete sa pre názov pozí­cie, ktorú sa chys­táte zve­rej­niť, opí­šete para­metre, ktoré by mal spĺňať vhodný kan­di­dát, všetko to umiest­nite do nie­kto­rej z pred­na­sta­ve­ných dizaj­no­vých šab­lón a zosha­ru­jete na všet­kých dostup­ných sociál­nych sie­ťach. Je možné, že takýmto inze­rá­tom oslo­víte aj tých, ktorí pôvodne o zmene zamest­na­nia neuva­žo­vali.

STRE­AM­STAR

Prvé stre­a­mo­va­cie zaria­de­nie, ktoré je schopné pri­jí­mať kame­rové sig­nály pro­stred­níc­tvom verej­ného inter­netu, laun­cho­vala na trh slo­ven­ská Star­tU­pová firma Stre­am­star. Ide o video­pro­dukčné sys­témy s revo­luč­ným kon­cep­tom nie­koľ­kých kamier, medzi kto­rými môže pou­ží­va­teľ pre­pí­nať a ponúk­nuť tak divá­kovi neopa­ko­va­teľný záži­tok z pre­nosu špor­to­vého alebo kul­túr­neho podu­ja­tia za desa­tinu dote­raj­ších nákla­dov. Na roz­diel od štan­dard­ných pre­no­so­vých tech­no­ló­gií totiž nepot­re­buje špe­ciálne vyba­vené vozy, desiatky moni­to­rov ani stri­hový pult. 

Vysta­číte si s malým zaria­de­ním a pri­po­je­ním na inter­net. Uží­va­teľ soft­véru má pro­stred­níc­tvom jedi­nej obra­zovky abso­lútnu kon­trolu nad všet­kými akci­ami s mož­nos­ťou opa­ko­va­ného a spo­ma­le­ného pre­hrá­va­nia zábe­rov. Ak teda máte ambí­ciu veno­vať sa pro­dukč­nej čin­nosti, tento nástroj vám to vše­možne uľahčí.

BES­TE­RON

Pod­ni­kať na inter­nete je lákavé, má však aj svoje nevý­hody. Neural­gic­kým bodom mno­hých pre­vádz­ko­va­te­ľov e-sho­pov a posky­to­va­te­ľov online slu­žieb sú nepre­hľadné platby, ktoré pri­chá­dzajú na účet spo­loč­nosti s nie­koľ­ko­dňo­vým one­sko­re­ním. Na túto „bolies­tku“ našla liek spo­loč­nosť Bes­te­ron. Zame­rala sa na slabé stránky kon­ku­renč­ných pro­duk­tov a vyvi­nula úplne novú pla­tobnú bránu. 

V porov­naní s kon­ku­ren­ciou je oveľa bez­peč­nej­šia, nakoľko kli­ent pra­cuje iba so svo­jím pla­tob­ným pro­stre­dím. Jej ďal­ším pozi­tí­vom je rých­losť. Kli­ent má od zákaz­níka peniaze na účte tak­mer okam­žite. BES­TE­RON svo­jim kli­en­tom ponúka platby cez pla­tobné karty Visa a Mas­ter­Card, platby Uni­Platba, ČSOB Pla­tobné tla­čidlo, Tat­ra­Pay, Spo­ro­pay, WEB­pay či VÚB platby a bez­pečné ban­kové pre­vody cez inter­ne­tové ban­kov­níc­tvo väč­šiny slo­ven­ských bánk.

Zdroj: blog.inmedia.im

Pridať komentár (0)