90.roky sú späť: Na inter­nete sa za 20 rokov abso­lútne nič nezme­nilo!

Martin Bohunický / 3. januára 2016 / Tech a inovácie

90.roky sú znova v móde — v hudbe, v móde,…a v tech­no­ló­giach.

Deväť­de­siate roky boli deká­dou omy­lov a chýb. Celé to skon­čilo masív­nym kolap­som dot-com uda­losti, ktorá rezo­nuje dodnes. Aj preto, že sa rok 2015 koncu 90.rokov podo­bal, by sme sa mali mať na pozore.

Hráči sú stále rov­nakí, aku­rát majú iné mená. Exis­tujú rov­naké súboje a dejú sa rov­naké chyby.

Rok 2015 je takisto dobou, kedy mediálni a tech­no­lo­gickí giganti medzi sebou flir­tujú, domi­nantní hráči roz­ha­dzujú svoje siete a por­tály sú všade.

Google je nový Mic­ro­soft, Qual­comm je nový Intel

Porov­na­nie Googlu a Mic­ro­softu nikoho neprek­vapí. Google je v súčas­nosti pri všet­kom, čo sa i len vzdia­lene dotýka inter­netu. Mimo samoz­rej­mých vecí ako vyhľa­dá­va­nie, či You­tube je tu celá rada ďal­ších nástro­jov — za všetky spo­me­niem Google Ana­ly­tics, ktorý fun­guje na pozadí prak­ticky kaž­dej väč­šej stránky, vrá­tane tejto.

Google vie o ľuďoch doslova všetko a tieto infor­má­cie môže pou­žiť na aký­koľ­vek nový biz­nis bude chcieť. Táto moc Google je taká veľká, že kra­jiny Európy v súčas­nosti bojujú za via­ceré regu­lá­cie. Tak, ako kedysi bojo­vali proti mono­polu Mic­ro­softu.

Kým toto je ale vidi­teľné na prvý pohľad, nikto nejak neve­nuje pozor­nosť mobil­ným čipom od Qual­comm. Spo­je­nie Android a Snapd­ra­gon vyzerá tak hrozne, ako kedysi Win­dows a Intel. Každý jeden har­dware má v kaž­dom seg­mente v pod­state dvoch gigan­tov.

Qual­comm má pod kon­tro­lou bru­tálne množ­stvo paten­tov a postupne vytláča ostat­ných z trhu. Takúto kon­trolu mal pred érou smart­fó­nov práve Intel. No pri­chá­dza­júca nová expló­zia Inter­net of things, smart­ho­di­niek a náram­kov dáva kaž­dému výrob­covi úplne novú prí­le­ži­tosť poslať Qual­comm do úza­dia. Tak, ako sa to kedysi stalo Intelu po smart­fó­noch.

Face­book je nový AOL

Face­book je začiat­kom a kon­com inter­netu pre mno­hých ľudí. Máš tam všetko — pro­fily, ins­tant mes­sen­ger, fotky. Face­book kúpil What­sApp, tak ako AOL kedysi kúpil ICQ. Sku­piny sú ako chat rooms na AOL. Face­book útočí na e-com­merce tak ako to kedysi robil AOL. A core biz­ni­som Face­bo­oku je pre­daj reklám, tak ako bol pre AOL dial-up biz­nis. To sa bude diať, až kým sa nie­ktorá gene­rá­cia neroz­hodne prejsť k nie­čomu lep­šiemu.

Čo Face­bo­oku ešte chýba je kúpa mediál­nej spo­loč­nosti. Presne tak, ako to kedysi uro­bil AOL. Mnoho strá­nok zís­kava z Face­bo­oku veľký traf­fic a je otáz­kou času, kedy to Face­book začne spo­plat­ňo­vať. Preto je skôr prav­de­po­dobné, že Face­book bude tla­čiť mediálne spo­loč­nosti, aby pub­li­ko­vali priamo na jeho plat­formu.

Len aby sa nepre­po­čí­tal. AOL kúpil v roku 2000 spo­loč­nost Time War­ner a skon­čilo to kata­stro­fou. Aj preto možno netu­šíš, čo vlastne AOL je.

Apple je nové Sony

Sony bol krá­ľom 90.rokov — robil tie naj­lep­šie gad­gety, iko­nické pro­dukty a pre­dá­val za pré­mi­ové ceny. Tri­nit­ron telky, Walk­many, Disc­many, Mega Bass, VAIO, Clié, AIBO — zoznam pro­duk­tov, po kto­rých každý túžil, je neko­nečný. No tak, ako neskôr Sony nedo­ká­zala pre­po­jiť hard­vér a soft­vér, tak Apple teraz nedo­káže pre­dať svoje služby. Apple dodnes nezis­til, ako uro­biť z iCloudu to, čo spra­vil Google so služ­bou Drive. Všetci pou­ží­vajú Google Mapy, všetci pou­ží­vajú Gmail. Koľ­kým ľuďom s kon­cov­kou @icloud.com alebo @me.com mesačne napí­šeš?

Toto je pries­tor, kde potre­buje Apple inves­to­vať ener­giu. Inak môže dopad­núť ako Sony.

Vir­tu­álna rea­lita je nová vir­tu­álna rea­lita

To, čo sa v roku 1995 nepo­da­rilo Nin­tentu s Vir­tual Boyom, to sa najb­liž­šie roky nepo­darí Ocu­lus Riftu. Daj tomu ešte poriadne dlhý čas.

Black­Berry je nový Apple

Ok, nie je, robím si srandu. Black­Berry je na dne. No nebola by to zábava, keby sa Jim Bal­sil­lie a Mike Laza­ri­dis roz­hodli vrá­tiť a roz­bú­rať trh tak, ako to uro­bil Steve Jobs? Určite o tom po nociach na svoj­cih jach­tách sní­vajú, o tom nepo­chy­bu­jem.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)