90.roky sú späť: Na inter­ne­te sa za 20 rokov abso­lút­ne nič nezme­ni­lo!

Martin Bohunický / 3. januára 2016 / Tech a inovácie

90.roky sú zno­va v móde — v hud­be, v móde,…a v tech­no­ló­giach.

Deväť­de­sia­te roky boli deká­dou omy­lov a chýb. Celé to skon­či­lo masív­nym kolap­som dot-com uda­los­ti, kto­rá rezo­nu­je dodnes. Aj pre­to, že sa rok 2015 kon­cu 90.rokov podo­bal, by sme sa mali mať na pozo­re.

Hrá­či sú stá­le rov­na­kí, aku­rát majú iné mená. Exis­tu­jú rov­na­ké súbo­je a dejú sa rov­na­ké chy­by.

Rok 2015 je takis­to dobou, kedy mediál­ni a tech­no­lo­gic­kí gigan­ti medzi sebou flir­tu­jú, domi­nant­ní hrá­či roz­ha­dzu­jú svo­je sie­te a por­tá­ly sú vša­de.

Goog­le je nový Mic­ro­soft, Qual­comm je nový Intel

Porov­na­nie Goog­lu a Mic­ro­sof­tu niko­ho neprek­va­pí. Goog­le je v súčas­nos­ti pri všet­kom, čo sa i len vzdia­le­ne dotý­ka inter­ne­tu. Mimo samoz­rej­mých vecí ako vyhľa­dá­va­nie, či You­tu­be je tu celá rada ďal­ších nástro­jov — za všet­ky spo­me­niem Goog­le Ana­ly­tics, kto­rý fun­gu­je na poza­dí prak­tic­ky kaž­dej väč­šej strán­ky, vrá­ta­ne tej­to.

Goog­le vie o ľuďoch doslo­va všet­ko a tie­to infor­má­cie môže pou­žiť na aký­koľ­vek nový biz­nis bude chcieť. Táto moc Goog­le je taká veľ­ká, že kra­ji­ny Euró­py v súčas­nos­ti boju­jú za via­ce­ré regu­lá­cie. Tak, ako kedy­si bojo­va­li pro­ti mono­po­lu Mic­ro­sof­tu.

Kým toto je ale vidi­teľ­né na prvý pohľad, nikto nejak neve­nu­je pozor­nosť mobil­ným čipom od Qual­comm. Spo­je­nie Andro­id a Snapd­ra­gon vyze­rá tak hroz­ne, ako kedy­si Win­do­ws a Intel. Kaž­dý jeden har­dwa­re má v kaž­dom seg­men­te v pod­sta­te dvoch gigan­tov.

Qual­comm má pod kon­tro­lou bru­tál­ne množ­stvo paten­tov a postup­ne vytlá­ča ostat­ných z trhu. Takú­to kon­tro­lu mal pred érou smart­fó­nov prá­ve Intel. No pri­chá­dza­jú­ca nová expló­zia Inter­net of things, smart­ho­di­niek a náram­kov dáva kaž­dé­mu výrob­co­vi úpl­ne novú prí­le­ži­tosť poslať Qual­comm do úza­dia. Tak, ako sa to kedy­si sta­lo Inte­lu po smart­fó­noch.

Face­bo­ok je nový AOL

Face­bo­ok je začiat­kom a kon­com inter­ne­tu pre mno­hých ľudí. Máš tam všet­ko — pro­fi­ly, ins­tant mes­sen­ger, fot­ky. Face­bo­ok kúpil What­sApp, tak ako AOL kedy­si kúpil ICQ. Sku­pi­ny sú ako chat rooms na AOL. Face­bo­ok úto­čí na e-com­mer­ce tak ako to kedy­si robil AOL. A core biz­ni­som Face­bo­oku je pre­daj reklám, tak ako bol pre AOL dial-up biz­nis. To sa bude diať, až kým sa nie­kto­rá gene­rá­cia neroz­hod­ne prejsť k nie­čo­mu lep­šie­mu.

Čo Face­bo­oku ešte chý­ba je kúpa mediál­nej spo­loč­nos­ti. Pres­ne tak, ako to kedy­si uro­bil AOL. Mno­ho strá­nok zís­ka­va z Face­bo­oku veľ­ký traf­fic a je otáz­kou času, kedy to Face­bo­ok začne spo­plat­ňo­vať. Pre­to je skôr prav­de­po­dob­né, že Face­bo­ok bude tla­čiť mediál­ne spo­loč­nos­ti, aby pub­li­ko­va­li pria­mo na jeho plat­for­mu.

Len aby sa nepre­po­čí­tal. AOL kúpil v roku 2000 spo­loč­nost Time War­ner a skon­či­lo to kata­stro­fou. Aj pre­to mož­no netu­šíš, čo vlast­ne AOL je.

App­le je nové Sony

Sony bol krá­ľom 90.rokov — robil tie naj­lep­šie gad­ge­ty, iko­nic­ké pro­duk­ty a pre­dá­val za pré­mi­ové ceny. Tri­nit­ron tel­ky, Walk­ma­ny, Disc­ma­ny, Mega Bass, VAIO, Clié, AIBO — zoznam pro­duk­tov, po kto­rých kaž­dý túžil, je neko­neč­ný. No tak, ako neskôr Sony nedo­ká­za­la pre­po­jiť hard­vér a soft­vér, tak App­le teraz nedo­ká­že pre­dať svo­je služ­by. App­le dodnes nezis­til, ako uro­biť z iClou­du to, čo spra­vil Goog­le so služ­bou Dri­ve. Všet­ci pou­ží­va­jú Goog­le Mapy, všet­ci pou­ží­va­jú Gmail. Koľ­kým ľuďom s kon­cov­kou @icloud.com ale­bo @me.com mesač­ne napí­šeš?

Toto je pries­tor, kde potre­bu­je App­le inves­to­vať ener­giu. Inak môže dopad­núť ako Sony.

Vir­tu­ál­na rea­li­ta je nová vir­tu­ál­na rea­li­ta

To, čo sa v roku 1995 nepo­da­ri­lo Nin­ten­tu s Vir­tu­al Boy­om, to sa najb­liž­šie roky nepo­da­rí Ocu­lus Rif­tu. Daj tomu ešte poriad­ne dlhý čas.

Black­Ber­ry je nový App­le

Ok, nie je, robím si sran­du. Black­Ber­ry je na dne. No nebo­la by to zába­va, keby sa Jim Bal­sil­lie a Mike Laza­ri­dis roz­hod­li vrá­tiť a roz­bú­rať trh tak, ako to uro­bil Ste­ve Jobs? Urči­te o tom po nociach na svoj­cih jach­tách sní­va­jú, o tom nepo­chy­bu­jem.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)