Kata­rí­na Stu­pav­ská je Slo­ven­ka, kto­rá u nás nie je veľ­mi zná­ma, no v zahra­ni­čí pra­co­va­la na význam­ných pro­jek­toch

Ľubica Račeková / 16. apríla 2017 / Rozhovory

zdroj: Katarína Stupavská

Vie­te, koľ­ko by stá­lo zaria­de­nie hote­la a aké far­by v inte­ri­é­ro­vom dizaj­ne naj­viac “letia”? Kat­ka nám pre­zra­di­la svoj prí­beh o tom, ako Slo­ven­ska pre­ra­zi­la v Holand­sku.

Kati, si zná­ma skôr v zahra­ni­čí ako na Slo­ven­sku. Pred­stav sa, pro­sím ťa, našim čita­te­ľom.

Volám sa Kata­rí­na Stu­pav­ská a pochá­dzam z Pieš­ťan, pred 12 rok­mi som sa do Holand­ska pre­sťa­ho­va­la s mamou a s bra­tom. Mama dosta­la fan­tas­tic­kú pra­cov­nú ponu­ku, robiť pre Slo­ven­sku amba­sá­du v Holand­sku. Vždy som sa zau­jí­ma­la o módu a milo­va­la som kres­le­nie už od malič­ka. Bola to však veľ­mi dlhá ces­ta, kým som sa dosta­la k môj­mu povo­la­niu. Momen­tál­ne navrhu­jem na objed­náv­ku pre exklu­zív­nych kli­en­tov inte­ri­é­ro­vé deko­rá­cie. Ako naprí­klad tape­ty, prin­to­va­né meta­lo­vé pane­ly či van­kú­še a prin­ty na tex­til. Prin­ty kres­lím ruč­ne, v Ado­be Pho­tos­ho­pe či v Illu­stra­tor.

Kata­rí­na Stu­pav­ská

Ako si sa teda dosta­la až k svoj­mu povo­la­niu?

Cho­di­la som na jed­nu z naj­lep­ších mód­nych škôl v Holand­sku, Amster­dam Fas­hi­on Ins­ti­tu­te. V dru­hom roč­ní­ku som absol­vo­va­la honours prog­ram v Parí­ži pre naj­lep­ších štu­den­tov, kde som sa zame­ra­la na tren­dy a potla­če na lát­ky. V tre­ťom roč­ní­ku som išla na Eras­mus do Švaj­čiar­ska (The Uni­ver­si­ty of Art and Design v Gene­ve), kde som sa tiež zame­ra­la na prin­ty. Potom ma zobra­li na stáž do Mary Kat­rant­zou v Lon­dý­ne. Je to jed­na z naj­lep­ších dizaj­né­rov, čo sa týka digi­tál­nej pod­tla­če. Násled­ne, v tre­ťom roč­ní­ku som sa v rám­ci mojej dip­lo­mo­vej pra­ce spra­vi­la ako pro­jekt tri prin­to­vé mód­ne kolek­cie (pozn. redak­tor­ky: vypra­co­va­né návrhy, lát­ky, prin­ty, kon­cept na dva roky dopre­du). Pri obha­jo­be bol v poro­te tex­til­ný inte­rie­ro­vý dizaj­nér, kto­rý ma po skúš­kach oslo­vil a ponú­kol mi pozí­ciu fre­e­lan­ce­ra pre naj­väč­šiu sieť hote­lov v Holand­sku, Van der Valk hotels.

Kata­rí­na Stu­pav­ská

Pre­zraď nám viac o svo­jej stá­ži v Lon­dý­ne.

U Mary Kat­rant­zou som sa veno­va­la hlav­ne digi­tál­nej tla­či. Ako sa navrhu­jú prin­ty v počí­ta­či, ako sa prin­tu­je na lát­ky, stri­hy, ale aj šitie. Naj­lep­šie bolo, že som sa moh­la zúčast­niť Lon­dýn­ske­ho týžd­ňa módy. Až pri tej­to stá­ži som však zis­ti­la, že móda v záku­li­sí a v “back sta­ge” nie je taká úžas­ná, ako sa na prvý pohľad zdá. Dá sa to sko­ro pri­rov­nať k čín­skym fab­ri­kám. Dúfam, že raz pre štu­den­tov uzá­ko­nia prá­va na stá­ži, pre­to­že sko­ro vša­de pra­cu­jú zadar­mo, dlhé hodi­ny a v hroz­ných pod­mien­kach. Nie­len na mojej stá­ži, poču­la som, že sa to deje sko­ro v celom Lon­dý­ne. Napriek tomu, všet­ko zlé je na nie­čo dob­ré a aj táto skú­se­nosť ma nasme­ro­va­la pres­ne tam, kde som mala ísť.

Najprv si sa veno­va­la móde, ako si sa dosta­la k tape­tám a inte­ri­é­ro­vé­mu dizaj­nu?

Áno, vždy som sa veno­va­la móde a zosta­ne to mojou lás­kou. Na móde milu­jem naj­mä to, že je akým­si jazy­kom, kto­rým sa dá komu­ni­ko­vať. Vyjad­ru­je poci­ty, to, čo máme radi a hlav­ne to, kým sme. V súčas­nos­ti spo­lu­pra­cu­jem s lin­ge­rie dizaj­nér­kou Tis­ja Damen, pre kto­rú navrhu­jem prin­ty na spod­nú bie­li­zeň a night kimo­nos.

Kata­rí­na Stu­pav­ská

Aké boli tvo­je naj­zau­jí­ma­vej­šie či naj­ťaž­šie pro­jek­ty na dizaj­no­va­nie?

Naj­ťaž­ším, no naj­zau­jí­ma­vej­ším pro­jek­tom pre mňa dote­raz bol asi Van der valk hotel v Ensche­de, na kto­rom som pra­co­va­la sko­ro celý minu­lý rok. Išlo o dva­násť­pos­cho­do­vý hotel, v kto­rom som navrh­la 35 prin­tov pre všet­ky poscho­dia. Vrá­ta­ne baru, dvoch reštau­rá­cií, ôsmich stre­tá­va­cích sie­ní, 140 izieb, well­ness a fit­ness. Dali mi veľ­mi veľa pries­to­ru a slo­bo­dy počas celé­ho pro­ce­su. Ten­to hotel bol aj nomi­no­va­ný, tu v Holand­sku, za naj­lep­ší design hotel 2016. Medzi nomi­no­va­ný­mi boli aj W hotel ale­bo Hil­ton hotel.

Má inte­ri­é­ro­vý dizajn neja­ké zása­dy?

Mys­lím, nie, pre­to­že čím viac by ich bolo, tým viac je obme­dzo­va­ná kre­a­ti­vi­ta. V pro­jek­toch ide hlav­ne o to, pre koho robím a kde budú prin­ty umiest­ne­né. Je veľ­ký roz­diel medzi hote­lom, kli­ni­kou ale­bo bytom. Z mojich skú­se­nos­tí viem, že kaž­dý kli­ent ma iný vkus a iné nápa­dy.

Kata­rí­na Stu­pav­ská

Zve­ľa­ďo­va­la si aj neja­ké zná­me hote­ly?

Áno, pra­cu­jem už na pia­tom Van der Valk hote­li. Je to naj­väč­šia hote­lo­vá sieť v Holand­sku. ďal­ším je Die Port van Cle­ve hotel, jeden z naj­star­ších hote­lov v Amster­da­me pria­mo v cen­tre mes­ta, a náš rodi­ny bou­ti­que hotel ‘t Hotel, kto­rý vedie­me už desať rokov s moju rodi­nou.

Ako rie­šiš vlast­ný mar­ke­ting? Vďa­ka čomu sa k tebe záu­jem­co­via dostá­va­jú?

Už sko­ro 4 roky pod­ni­kám a zatiaľ ma zakaž­dým kon­tak­to­va­li kli­en­ti. Oba­ja rodi­čia sa venu­jú pod­ni­ka­niu, a tak som sa od nich veľa nauči­la. Veľa kli­en­tov ma našlo cez sociál­ne média, aký­mi je Pin­te­rest, Face­bo­ok ale­bo Ins­ta­gram, či moja webo­vá strán­ka. K zvi­di­teľ­ne­niu mi pomoh­la aj pre­zen­tá­cia svo­jej pra­ce na bur­zách ako Pre­mier Visi­on, Mai­son & Object v Parí­ži ale­bo Heim­tex vo Frank­fur­te. Tak­tiež spo­lu­pra­cu­jem s print-com­pa­ny BNin­ter­na­ti­onal, kto­rá pre­dá­va moju komerč­nú kolek­ciu v Euró­pe, Ázii a Afri­ke.

Kata­rí­na Stu­pav­ská

Ak by nie­kto z našich čita­te­ľov chcel v budúc­nos­ti hotel a odbor­ní­ka, kto­rý mu ho zaria­di, môžeš nám pove­dať, koľ­ko si má na to pri­bliž­ne odlo­žiť?

Je veľ­mi ťaž­ké odhad­núť cenu, zále­ží na tom, aký veľ­ký je hotel, tiež ako dlho trvá pro­jekt, čo by chcel kli­ent. Môže to byť od desať­ti­síc eur cez päť­sto­ti­síc eur.

Čo teraz v inte­ri­é­ro­vom dizaj­ne naj­viac letí a čo máš ty naj­rad­šej?

Ja sa ria­dim naj­mä pod­ľa posled­ných tren­dov v Parí­ži a Lon­dý­ne. Naj­viac z farieb letí ružo­vátyr­ky­so­vá, a to kaž­dé­ho odtie­ňa. Ale nema­li by sa mixo­vať, teda buď jed­no, ale­bo dru­hé. A čím viac tým lep­šie. Ja osob­ne mám veľ­mi rada far­by.

V akom štý­le je zaria­de­ný tvoj dom/byt?

Už som sa v živo­te sťa­ho­va­la devät­násť­krát a v sep­tem­bri to bude dvad­sia­ty. Prak­tic­ky môžem pove­dať, že mám pre­nos­ný (sto­ja­ny s vešiak­mi) a ľah­ký náby­tok. Mixu­jem dizaj­nér­ske exklu­zív­ne kús­ky s vin­ta­ge… pra­vé si uve­do­mu­jem že som sa ten inte­ri­é­ro­vý dizajn asi nauči­la počas toľ­ké­ho sťa­ho­va­nia.

Mali by sa pod­ľa teba ľudia pri zaria­ďo­va­ní domu radiť s odbor­ník­mi?

Urči­te, keď na to majú ľudia dosť peňa­zí a neve­dia si sami pora­diť, mali by sa obrá­tiť na odbor­ní­ka. Je to naj­lep­šia inves­tí­cia, nie je nič lep­šie, ako sa spo­koj­ne cítiť vo vlast­nom dome. Viem však, že to nie je pre kaž­dé­ho finanč­ne dostup­né a tiež jed­no­du­ché, keď majú dva­ja ľudia roz­diel­ny vkus.

Kata­rí­na Stu­pav­ská

Čo sa týka tvo­jej prá­ce, máš neja­ké plá­ny do budúc­nos­ti?

Mám obrov­ské sny a plá­ny. Po šty­roch rokoch pod­ni­ka­nia idem ďalej štu­do­vať do Lon­dý­na na Roy­al Col­le­ge of Art. Kon­krét­ne špe­cia­li­zá­ciu v prin­te (je to mas­ter na 2 roky, post-gra­du­ate degree). Môj veľ­ký sen je raz pre­zen­to­vať moje celo­ži­vot­né pra­ce vo Vic­to­ria a Albert múzeu v Lon­dý­ne. Milu­jem tu galé­riu, a dúfam, že mojou prá­cou inšpi­ru­jem aj iných ľudí.

Kata­rí­na Stu­pav­ská

Kata­rí­na Stu­pav­ská

Kata­rí­na Stu­pav­ská

Kata­rí­na Stu­pav­ská

Kata­rí­na Stu­pav­ská

Kata­rí­na Stu­pav­ská

Pridať komentár (0)