Accio Energy – budúc­nosť veter­nej ener­gie začína v USA

Daniela Vojik / 11. júna 2014 / Tech a inovácie

V oblasti veter­nej ener­gie sa za posled­ných pár desať­ročí prí­liš veľa neudialo. Ak teda nerá­tame veterné tur­bíny, ktoré sú oveľa sofis­ti­ko­va­nej­šie než tie, ktoré možno vidno na pohľad­ni­ciach z Holand­ska. Ame­rická firma Accio Energy však dúfa, že svo­jím paten­tom zre­vo­lu­ci­oni­zuje spô­sob, akým zachy­tá­vame veternú ener­giu.

Ich sys­tém nepot­re­buje už totižto tur­bíny, ktoré sú nesku­točne ťažké, nákladné a náročné na plá­no­va­nie. Ide o takz­vané aero­vol­taické zaria­de­nia, ktoré vzhľa­dom pri­po­mí­najú radar. Sú tiché, neob­me­dzujú vtác­tvo a sú kom­pa­ti­bilné s radarmi.

V pod­state to je mriežka, ktorá zachy­táva kva­pôčky vody zo vzdu­chu. Vede­ním pomo­cou vetra po kovo­vej kon­štruk­cii dochá­dza k roz­de­le­niu na čas­tice s pozi­tív­nym a nega­tív­nym nábo­jom. Nega­tívne nabité čas­tice sú potom odvá­dzané ako jed­no­smerný prúd.

Prob­lé­mov pri veter­ných tur­bí­nach je nie­koľko: odpor oby­va­te­ľov pri­ľah­lých oblastí, ktorí sa sťa­žujú na hluk a poka­zený výhľad či kom­pli­ko­vaná výstavba a kom­ple­ti­zá­cia. Wiki­pé­dia pre­zrá­dza, že hla­vica (pres­nej­šie pove­dané rotor) má pri naj­pou­ží­va­nej­ších typoch váhu okolo 22 ton a je umiest­nená vo výške 80 met­rov. Výroba aero­vol­taic­kých mrie­žok je až o 50% lac­nej­šia, než v prí­pade tra­dič­ných veter­ných tur­bín. A to najmä vďaka jed­no­duch­šej kon­štruk­cii.

Okrem toho dokážu tieto vysoko sofis­ti­ko­vané zaria­de­nia vydr­žať oveľa sil­nej­šie nápory vetra a bez pre­ru­še­nia gene­ro­vať ener­giu práve vtedy, keď je to naje­fek­tív­nej­šie. Accio Energy uvá­dza odol­nosť až do rých­losti vetra 120 míl/h, pri­čom tra­dičné tur­bíny zly­há­vajú už pri rých­losti 60míl/h.

Na čele tohto star­tupu z ame­ric­kého Michi­ganu stoja dve ženy. Dawn White je jedna zo spo­lu­za­kla­da­te­ľov Accio Energy a v súčas­nosti výkonná tech­nická ria­di­teľka. Je záro­veň drži­teľ­kou nie­koľ­kých paten­tov a expert­kou na výrobu mate­riá­lov pre auto­mo­bi­lový prie­my­sel. CEO Jen­ni­fer Baird má za sebou úspešné pôso­be­nie v star­tupe Accuri Cyto­me­ters, ktorý kúpil v roku 2011 ich kon­ku­rent BD Bio­scien­ces za 205 mili­ó­nov dolá­rov

Accio Energy má momen­tálne plné ruky práce s tes­to­va­ním a vylep­šo­va­ním exis­tu­jú­cich pro­to­ty­pov. Ich cieľ je jasný – zvý­šiť výkon­nosť a zní­žiť náklady. V koneč­nom dôsledku sú to práve eko­no­mické dôvody, ktoré ria­dia náš svet. A zdá sa, že Accio Energy má na stole silný argu­ment.

zdroj: www.accioenergy.com

Pridať komentár (0)