Accio Ener­gy – budúc­nosť veter­nej ener­gie začí­na v USA

Daniela Vojik / 11. júna 2014 / Tech a inovácie

V oblas­ti veter­nej ener­gie sa za posled­ných pár desať­ro­čí prí­liš veľa neudia­lo. Ak teda nerá­ta­me veter­né tur­bí­ny, kto­ré sú ove­ľa sofis­ti­ko­va­nej­šie než tie, kto­ré mož­no vid­no na pohľad­ni­ciach z Holand­ska. Ame­ric­ká fir­ma Accio Ener­gy však dúfa, že svo­jím paten­tom zre­vo­lu­ci­oni­zu­je spô­sob, akým zachy­tá­va­me veter­nú ener­giu.

Ich sys­tém nepot­re­bu­je už totiž­to tur­bí­ny, kto­ré sú nesku­toč­ne ťaž­ké, náklad­né a nároč­né na plá­no­va­nie. Ide o takz­va­né aero­vol­taic­ké zaria­de­nia, kto­ré vzhľa­dom pri­po­mí­na­jú radar. Sú tiché, neob­me­dzu­jú vtác­tvo a sú kom­pa­ti­bil­né s radar­mi.

V pod­sta­te to je mriež­ka, kto­rá zachy­tá­va kva­pôč­ky vody zo vzdu­chu. Vede­ním pomo­cou vet­ra po kovo­vej kon­štruk­cii dochá­dza k roz­de­le­niu na čas­ti­ce s pozi­tív­nym a nega­tív­nym nábo­jom. Nega­tív­ne nabi­té čas­ti­ce sú potom odvá­dza­né ako jed­no­smer­ný prúd.

Prob­lé­mov pri veter­ných tur­bí­nach je nie­koľ­ko: odpor oby­va­te­ľov pri­ľah­lých oblas­tí, kto­rí sa sťa­žu­jú na hluk a poka­ze­ný výhľad či kom­pli­ko­va­ná výstav­ba a kom­ple­ti­zá­cia. Wiki­pé­dia pre­zrá­dza, že hla­vi­ca (pres­nej­šie pove­da­né rotor) má pri naj­pou­ží­va­nej­ších typoch váhu oko­lo 22 ton a je umiest­ne­ná vo výš­ke 80 met­rov. Výro­ba aero­vol­taic­kých mrie­žok je až o 50% lac­nej­šia, než v prí­pa­de tra­dič­ných veter­ných tur­bín. A to naj­mä vďa­ka jed­no­duch­šej kon­štruk­cii.

Okrem toho doká­žu tie­to vyso­ko sofis­ti­ko­va­né zaria­de­nia vydr­žať ove­ľa sil­nej­šie nápo­ry vet­ra a bez pre­ru­še­nia gene­ro­vať ener­giu prá­ve vte­dy, keď je to naje­fek­tív­nej­šie. Accio Ener­gy uvá­dza odol­nosť až do rých­los­ti vet­ra 120 míl/h, pri­čom tra­dič­né tur­bí­ny zly­há­va­jú už pri rých­los­ti 60míl/h.

Na čele toh­to star­tu­pu z ame­ric­ké­ho Michi­ga­nu sto­ja dve ženy. Dawn Whi­te je jed­na zo spo­lu­za­kla­da­te­ľov Accio Ener­gy a v súčas­nos­ti výkon­ná tech­nic­ká ria­di­teľ­ka. Je záro­veň drži­teľ­kou nie­koľ­kých paten­tov a expert­kou na výro­bu mate­riá­lov pre auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel. CEO Jen­ni­fer Baird má za sebou úspeš­né pôso­be­nie v star­tu­pe Accu­ri Cyto­me­ters, kto­rý kúpil v roku 2011 ich kon­ku­rent BD Bio­scien­ces za 205 mili­ó­nov dolá­rov

Accio Ener­gy má momen­tál­ne plné ruky prá­ce s tes­to­va­ním a vylep­šo­va­ním exis­tu­jú­cich pro­to­ty­pov. Ich cieľ je jas­ný – zvý­šiť výkon­nosť a zní­žiť nákla­dy. V koneč­nom dôsled­ku sú to prá­ve eko­no­mic­ké dôvo­dy, kto­ré ria­dia náš svet. A zdá sa, že Accio Ener­gy má na sto­le sil­ný argu­ment.

zdroj: www.accioenergy.com

Pridať komentár (0)