AERO­MO­BIL: Bude prvé lie­ta­jú­ce auto dostup­né už v roku 2017?

Tina Stremenová / 16. marca 2015 / Tech a inovácie

V decem­bri sme písa­li o Aero­Mo­bi­le a jeho účas­ti vo finá­le na SXSW. Teraz fir­ma plá­nu­je ofi­ciál­ne vyda­nie lie­ta­jú­ce­ho auta v roku 2017 a rok na to aj model s “auto­pi­lo­tom”. Poda­rí sa im v tak krát­kom čase dotiah­nuť prvý pro­to­typ do sta­vu vhod­né­ho pre zákaz­ní­ka? Kto si toto “auto” kúpi a kde s ním bude môcť lie­tať?

Podob­ne ako pri dro­noch, aj tu vzni­ká veľa otá­zok ohľa­dom bez­peč­nos­ti a doprav­ných pred­pi­sov. O to viac, že v aute bude sedieť sku­toč­ný člo­vek. 

Juraj Vacu­lík, CEO spo­loč­nos­ti, je pre­sved­če­ný, že prvý model bude pri­pra­ve­ný do roku 2017. S hrdos­ťou ozna­ču­je Aero­Mo­bil za doprav­nú revo­lú­ciu. Prob­lém dopra­vy cha­rak­te­ri­zu­je ako tri dru­hy väze­nia, v kto­rých sa dochá­dza­jú­ci člo­vek oci­tá kaž­dý deň — je väz­ne­ný na letis­ku, v hus­tej pre­máv­ke a zlou doprav­nou infra­štruk­tú­rou. Auto­nóm­ne vozid­lá od Goog­lu pokla­dá len za čias­toč­né rie­še­nie prob­lé­mu a tým pra­vým ore­cho­vým sú pod­ľa neho lie­ta­jú­ce autá.

To, že revo­lú­ciu v tom­to sme­re potre­bu­je­me, nie­len z hľa­dis­ka pohon­ných hmôt a život­né­ho pro­stre­dia, je úpl­ne jas­né. Na dru­hú stra­nu, je odpo­ve­ďou na prob­lé­my v pre­pra­ve osob­né lie­tad­lo? Ide o spo­ľah­li­vý doprav­ný pros­trie­dok ale­bo o dra­hé supe­rau­to pre boha­tých?

Nový model auta, kto­rý Vacu­lík pred­sta­vil, je dosta­toč­ne robust­ný na to, aby bol schop­ný vzliet­nuť aj z tráv­na­tej plo­chy. Táto alter­na­tí­va pod­ľa neho zvy­šu­je mož­nosť výsky­tu par­ko­va­cích miest. Bude ale také­to par­ko­va­nie sku­toč­ne povo­le­né? Nebu­dú musieť mes­tá vyhra­diť špe­ciál­ny par­ko­va­cí pries­tor pre nový druh vozid­la? A čo doprav­né pred­pi­sy? Vacu­lík tvr­dí, že Aero­Mo­bil bude sedieť do oboch kate­gó­rií — auto aj lie­tad­lo. Teda na ces­tách a pri par­ko­va­ní sa bude jed­no­du­cho ria­diť pod­ľa doprav­ných pred­pi­sov pre osob­né vozid­lá a vo vzdu­chu pod­ľa pra­vi­diel pre lie­tad­lá, teda vodič bude musieť byť cer­ti­fi­ko­va­ný pilot.

Prvý komerč­ný pro­dukt bude dvoj­miest­ne vozid­lo s padá­kom. Nie je jas­né, či Aero­Mo­bil bude v roku 2017 pri­pra­ve­ný na jeho výro­bu, ale pro­to­typ urči­te vyze­rá funkč­ne už teraz. Momen­tál­ne sa všet­ko sústre­dí na zho­to­ve­nie bez­peč­nost­ných prv­kov nevy­hnut­ných ako pre autá, tak aj pre lie­tad­lá. Okrem toho spo­loč­nosť expe­ri­men­tu­je s rôz­ny­mi druh­mi moto­rov, pri­čom sa chys­tá na crash tes­ty.

Cie­ľo­vou sku­pi­nou pro­duk­tu je momen­tál­ne “boha­tá vrstva”, teda ľudia, kto­rí by si pokoj­ne moh­li dovo­liť aj kúpu lie­tad­la. Na otáz­ku, či vidí budúc­nosť Aero­Mo­bi­lu pre­sa­hu­jú­cu koníč­ky boha­tých, Vacu­lík rea­go­val klad­ne. Tvr­dí, že ceny nákla­dov na výro­bu budú neus­tá­le kle­sať, ale nepos­ky­tol pri­bliž­nú sumu, za kto­rú by sa taký­to doprav­ný pros­trie­dok mohol po čase pre­dá­vať. Skon­čil na neur­či­tej cene — “pár sto tisíc eur”.

Po dvoj­miest­nom mode­li sa chys­tá štvor­miest­ny, kto­rý by mal byť plne auto­nóm­ny. Tak­že okrem toho, že vaše auto bude vlast­ne lie­tad­lo, sa aj samo odpi­lo­tu­je.

A nako­niec ďal­šie dob­ré sprá­vy pre Aero­Mo­bil — Dean Kamen, tvor­ca skút­rov Segway, sa pri­dal k porad­com Aero­Mo­bi­lu.

Zatiaľ to vyze­rá dob­re, čo mys­lí­te? Tiež sa stá­le nevie­te spa­mä­tať z fak­tu, že prvé ofi­ciál­ne lie­ta­jú­ce auto bude slo­ven­ský výro­bok? Tak už len ostá­va čakať na prvý model a držať Aero­Mo­bi­lu pal­ce, aby to stih­li na ten rok 2017. 

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)