AERO­MO­BIL: Bude prvé lie­ta­júce auto dostupné už v roku 2017?

Tina Stremenová / 16. marca 2015 / Tech a inovácie

V decem­bri sme písali o Aero­Mo­bile a jeho účasti vo finále na SXSW. Teraz firma plá­nuje ofi­ciálne vyda­nie lie­ta­jú­ceho auta v roku 2017 a rok na to aj model s “auto­pi­lo­tom”. Podarí sa im v tak krát­kom čase dotiah­nuť prvý pro­to­typ do stavu vhod­ného pre zákaz­níka? Kto si toto “auto” kúpi a kde s ním bude môcť lie­tať?

Podobne ako pri dro­noch, aj tu vzniká veľa otá­zok ohľa­dom bez­peč­nosti a doprav­ných pred­pi­sov. O to viac, že v aute bude sedieť sku­točný člo­vek. 

Juraj Vacu­lík, CEO spo­loč­nosti, je pre­sved­čený, že prvý model bude pri­pra­vený do roku 2017. S hrdos­ťou ozna­čuje Aero­Mo­bil za dopravnú revo­lú­ciu. Prob­lém dopravy cha­rak­te­ri­zuje ako tri druhy väze­nia, v kto­rých sa dochá­dza­júci člo­vek ocitá každý deň — je väz­nený na letisku, v hus­tej pre­mávke a zlou doprav­nou infra­štruk­tú­rou. Auto­nómne vozidlá od Googlu pokladá len za čias­točné rie­še­nie prob­lému a tým pra­vým ore­cho­vým sú podľa neho lie­ta­júce autá.

To, že revo­lú­ciu v tomto smere potre­bu­jeme, nie­len z hľa­diska pohon­ných hmôt a život­ného pro­stre­dia, je úplne jasné. Na druhú stranu, je odpo­ve­ďou na prob­lémy v pre­prave osobné lie­tadlo? Ide o spo­ľah­livý dopravný pros­trie­dok alebo o drahé supe­rauto pre boha­tých?

Nový model auta, ktorý Vacu­lík pred­sta­vil, je dosta­točne robustný na to, aby bol schopný vzliet­nuť aj z tráv­na­tej plo­chy. Táto alter­na­tíva podľa neho zvy­šuje mož­nosť výskytu par­ko­va­cích miest. Bude ale takéto par­ko­va­nie sku­točne povo­lené? Nebudú musieť mestá vyhra­diť špe­ciálny par­ko­vací pries­tor pre nový druh vozidla? A čo dopravné pred­pisy? Vacu­lík tvrdí, že Aero­Mo­bil bude sedieť do oboch kate­gó­rií — auto aj lie­tadlo. Teda na ces­tách a pri par­ko­vaní sa bude jed­no­du­cho ria­diť podľa doprav­ných pred­pi­sov pre osobné vozidlá a vo vzdu­chu podľa pra­vi­diel pre lie­tadlá, teda vodič bude musieť byť cer­ti­fi­ko­vaný pilot.

Prvý komerčný pro­dukt bude dvoj­miestne vozidlo s padá­kom. Nie je jasné, či Aero­Mo­bil bude v roku 2017 pri­pra­vený na jeho výrobu, ale pro­to­typ určite vyzerá funkčne už teraz. Momen­tálne sa všetko sústredí na zho­to­ve­nie bez­peč­nost­ných prv­kov nevy­hnut­ných ako pre autá, tak aj pre lie­tadlá. Okrem toho spo­loč­nosť expe­ri­men­tuje s rôz­nymi druhmi moto­rov, pri­čom sa chystá na crash testy.

Cie­ľo­vou sku­pi­nou pro­duktu je momen­tálne “bohatá vrstva”, teda ľudia, ktorí by si pokojne mohli dovo­liť aj kúpu lie­tadla. Na otázku, či vidí budúc­nosť Aero­Mo­bilu pre­sa­hu­júcu koníčky boha­tých, Vacu­lík rea­go­val kladne. Tvrdí, že ceny nákla­dov na výrobu budú neus­tále kle­sať, ale nepos­ky­tol pri­bližnú sumu, za ktorú by sa takýto dopravný pros­trie­dok mohol po čase pre­dá­vať. Skon­čil na neur­či­tej cene — “pár sto tisíc eur”.

Po dvoj­miest­nom modeli sa chystá štvor­miestny, ktorý by mal byť plne auto­nómny. Takže okrem toho, že vaše auto bude vlastne lie­tadlo, sa aj samo odpi­lo­tuje.

A nako­niec ďal­šie dobré správy pre Aero­Mo­bil — Dean Kamen, tvorca skút­rov Segway, sa pri­dal k porad­com Aero­Mo­bilu.

Zatiaľ to vyzerá dobre, čo mys­líte? Tiež sa stále neviete spa­mä­tať z faktu, že prvé ofi­ciálne lie­ta­júce auto bude slo­ven­ský výro­bok? Tak už len ostáva čakať na prvý model a držať Aero­Mo­bilu palce, aby to stihli na ten rok 2017. 

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)