Aero­mo­bil dostane od štátu 6 mili­ó­nov eur!

Lukáš Gašparík jr. / 2. júla 2015 / Tools a produktivita

Podľa naj­nov­šieho návrhu na poskyt­nu­tie sti­mu­lov dostane slo­ven­ský Aero­mo­bil od štátu 6 mili­ó­nov eur. Je skvelé počuť, že štát sa konečne roz­ho­dol pod­po­riť pro­dukt, ktorý momen­tálne asi naj­viac repre­zen­tuje Slo­ven­sko vo svete.

Vláda sa roz­hodla pod­po­riť Aero­mo­bil po tom, čo ten požia­dal o dotá­ciu minis­ter­stvo škols­tva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne vydalo vláde odpo­rú­ča­nie. Spo­loč­nosť Aero­mo­bil by mala v najb­liž­ších rokoch vytvo­riť na Slo­ven­sku 40 nových pra­cov­ných miest, ktoré by mali slú­žiť na pod­poru vývoja lie­ta­jú­ceho auta. Novo­vyt­vo­rené pra­co­visko by malo byť pred­nostne zame­rané na vývoj kľú­čo­vých kom­po­nen­tov, ako sú naprí­klad brzdy, zave­se­nie náprav, sys­tém pasív­nej bez­peč­nosti čo rie­še­nie samot­nej pre­meny auta na lie­tadlo.

Na základe klad­ného kom­plex­ného hod­no­te­nia odpo­rú­čame schvá­liť štátnu pomoc vo forme dotá­cie z pros­tried­kov štát­neho roz­počtu na kry­tie 80 per­cent opráv­ne­ných nákla­dov súvi­sia­cich s rie­še­ním pro­jektu prie­my­sel­ného výskumu a 60 per­cent opráv­ne­ných nákla­dov súvi­sia­cich s rie­še­ním pro­jektu expe­ri­men­tál­neho vývoja,“ uviedlo minis­ter­stvo škols­tva v mate­riáli.

Popu­la­rita slo­ven­ského Aero­mo­bilu začala vo veľ­kom stú­pať po minu­lo­roč­nej sve­to­vej pre­mi­ére ver­zie 3.0 na Pione­ers Fes­ti­vale vo Viedni. Spo­loč­nosť, kto­rej vznik sa datuje už na rok 1990 má tak našliap­nuté na skvelú cestu. Dokonca ani nedávna nehoda Aero­mo­bilu, pri kto­rej sa jeho vyná­lezca Šte­fan Klein zrú­til k zemi pri­bližne z výšky 300m, nedo­ká­zala tento slo­ven­ský vyná­lez ohro­ziť. Práve naopak. O slo­ven­ský Aero­mo­bil sa začali zau­jí­mať už aj prví záu­jem­co­via, ktorí by si ho naj­rad­šej kúpili aj hneď. Zostáva nám teda len čakať, ako sa celá situ­ácia ohľa­dom slo­ven­ského Aero­mo­bilu vyvi­nie a kedy sa ho konečne doč­káme aj v ostrej pre­vádzke. Aj keď cesta k tomuto vysní­va­nému cieľu je ešte poriadne dlhá.

zdroj: SITA

Pridať komentár (0)