Aj Slo­vák môže vymys­lieť revo­luč­ný potá­pačs­ký prí­stroj

Tomáš Štolc / 21. decembra 2014 / Tech a inovácie

Ján Kad­lec je Slo­vák žijú­ci v Aus­trá­lii a tamoj­ší život ho oslo­vil natoľ­ko, že sa tam roz­ho­dol ostať neja­ký čas. Ku krás­ne­mu poča­siu a šíre­mu oce­ánu, kto­ré Aus­trá­lia ponú­ka bez­po­chy­by pat­rí potá­pa­nie. V tom si Ján našiel svoj koní­ček a neskôr aj zamest­na­nie. Vymys­lel revo­luč­ný potá­pačs­kých prí­stroj bez kys­lí­ko­vej bom­by – Oxy­Po­le.

Ján ces­to­val aj so svo­jou pria­teľ­kou už počas vyso­kej ško­ly. Vďa­ka tomu nado­bu­dol jazy­ko­vé zruč­nos­ti a dostal mož­nosť pra­co­vať v medzi­ná­rod­nej spo­loč­nos­ti v Aus­trá­lii. V tej­to kra­ji­ne sa pod­ľa jeho slov neuve­ri­teľ­ne posu­nul po pro­fe­si­onál­nej aj osob­nej strán­ke. Hneď prvý krát, ako sa potá­pal si ten­to šport veľ­mi obľú­bil. Spo­jil tak prí­jem­né s uži­toč­ným a v hla­ve mu vznik­la myš­lien­ka spra­viť potá­pačs­ký výstroj ľah­ší a dostup­nej­ší pre šir­šie spek­trum ľudí.

Bež­ný potá­pačs­ký výstroj sa skla­dá z mas­ky (potá­pačs­kých oku­lia­rov), neop­ré­no­vé­ho oble­kufľa­še so stla­če­ným vzdu­chom. Prá­ve tá je naj­ťaž­šou čas­ťou celé­ho výstro­ja, kto­rá čas­to spô­so­bu­je prob­lé­my s pohy­bom pod mor­skou hla­di­nou a okrem chrb­ti­ce zaťa­žu­je aj peňa­žen­ku. Oxy­Po­le je rie­še­ním na tie­to prob­lé­my. Je to elek­tric­ky pohá­ňa­ný kom­pre­sor plá­va­jú­ci na hla­di­ne, kto­rý stlá­ča vzduch a cez hadi­cu záso­bu­je čerstvým vzdu­chom potá­pa­ča pod vodou. Ten­to potá­pačs­ký prí­stroj je naj­ľah­ší na sve­te – váži iba 7 kilo­gra­mov. A tým, že nevy­uží­va kys­lí­ko­vú bom­bu je mož­né s ním lie­tať lie­tad­lom.

Vlast­nos­ti Oxy­Po­le sú porov­na­teľ­né s bež­ný­mi potá­pačs­ký­mi prí­stroj­mi. Umož­ňu­je potá­pa­nie v hĺb­ke 12 met­rov po dobu pri­bliž­ne tri­štvr­te hodi­ny. Ponú­ka však nepo­rov­na­teľ­ne väč­šiu voľ­nosť pri pohy­be pod mor­skou hla­di­nou. Autor tomu­to nápa­du verí a je pre­sved­če­ný, že okrem bež­ných pou­ží­va­te­ľov oslo­ví aj poži­čov­ne potá­pačs­ké­ho vyba­ve­nia, či ško­ly potá­pa­nia. Svo­je využi­te by mohol Oxy­Po­le nájsť aj pri údrž­be lodí ale­bo bazé­nov pod vodou.

Jedi­nou nevý­ho­dou prí­stro­ja by moh­la byť jeho hluč­nosť kvô­li elek­tric­ké­mu moto­ru. Ten však pod hla­di­nou nie je sko­ro vôbec počuť.

Čo sa týka ceny za Oxy­Po­le, tak tá sa dá porov­ná­vať s cenou bicyk­la ale­bo lyží. Vďa­ka tomu­to prí­stro­ju by sa teda moh­lo potá­pa­nie stať prí­stup­nej­šie aj pre masy ľudí, nie len pre tých bohat­ších. Vo videu niž­šie si môže­te pozrieť ako Oxy­Po­le vzni­kol a aké sú jeho výho­dy napro­ti bež­né­mu potá­pačs­ké­mu prí­stro­ju.

Pridať komentár (0)