Aj Slo­vák môže vymys­lieť revo­lučný potá­pačský prí­stroj

Tomáš Štolc / 21. decembra 2014 / Tech a inovácie

Ján Kad­lec je Slo­vák žijúci v Aus­trá­lii a tamojší život ho oslo­vil natoľko, že sa tam roz­ho­dol ostať nejaký čas. Ku krás­nemu poča­siu a šíremu oce­ánu, ktoré Aus­trá­lia ponúka bez­po­chyby patrí potá­pa­nie. V tom si Ján našiel svoj koní­ček a neskôr aj zamest­na­nie. Vymys­lel revo­lučný potá­pačs­kých prí­stroj bez kys­lí­ko­vej bomby – Oxy­Pole.

Ján ces­to­val aj so svo­jou pria­teľ­kou už počas vyso­kej školy. Vďaka tomu nado­bu­dol jazy­kové zruč­nosti a dostal mož­nosť pra­co­vať v medzi­ná­rod­nej spo­loč­nosti v Aus­trá­lii. V tejto kra­jine sa podľa jeho slov neuve­ri­teľne posu­nul po pro­fe­si­onál­nej aj osob­nej stránke. Hneď prvý krát, ako sa potá­pal si tento šport veľmi obľú­bil. Spo­jil tak prí­jemné s uži­toč­ným a v hlave mu vznikla myš­lienka spra­viť potá­pačský výstroj ľahší a dostup­nejší pre šir­šie spek­trum ľudí.

Bežný potá­pačský výstroj sa skladá z masky (potá­pačs­kých oku­lia­rov), neop­ré­no­vého oblekufľaše so stla­če­ným vzdu­chom. Práve tá je naj­ťaž­šou čas­ťou celého výstroja, ktorá často spô­so­buje prob­lémy s pohy­bom pod mor­skou hla­di­nou a okrem chrb­tice zaťa­žuje aj peňa­ženku. Oxy­Pole je rie­še­ním na tieto prob­lémy. Je to elek­tricky pohá­ňaný kom­pre­sor plá­va­júci na hla­dine, ktorý stláča vzduch a cez hadicu záso­buje čerstvým vzdu­chom potá­pača pod vodou. Tento potá­pačský prí­stroj je naj­ľahší na svete – váži iba 7 kilo­gra­mov. A tým, že nevy­užíva kys­lí­kovú bombu je možné s ním lie­tať lie­tad­lom.

Vlast­nosti Oxy­Pole sú porov­na­teľné s bež­nými potá­pačs­kými prí­strojmi. Umož­ňuje potá­pa­nie v hĺbke 12 met­rov po dobu pri­bližne tri­štvrte hodiny. Ponúka však nepo­rov­na­teľne väč­šiu voľ­nosť pri pohybe pod mor­skou hla­di­nou. Autor tomuto nápadu verí a je pre­sved­čený, že okrem bež­ných pou­ží­va­te­ľov osloví aj poži­čovne potá­pačs­kého vyba­ve­nia, či školy potá­pa­nia. Svoje využite by mohol Oxy­Pole nájsť aj pri údržbe lodí alebo bazé­nov pod vodou.

Jedi­nou nevý­ho­dou prí­stroja by mohla byť jeho hluč­nosť kvôli elek­tric­kému motoru. Ten však pod hla­di­nou nie je skoro vôbec počuť.

Čo sa týka ceny za Oxy­Pole, tak tá sa dá porov­ná­vať s cenou bicykla alebo lyží. Vďaka tomuto prí­stroju by sa teda mohlo potá­pa­nie stať prí­stup­nej­šie aj pre masy ľudí, nie len pre tých bohat­ších. Vo videu niž­šie si môžete pozrieť ako Oxy­Pole vzni­kol a aké sú jeho výhody naproti bež­nému potá­pačs­kému prí­stroju.

Pridať komentár (0)