Aj Ty v IT — pro­jekt, kto­rý chce vidieť viac slo­ven­ských žien v IT

Petra Kotuliakova, Aj Ty v IT / 12. júna 2016 / Business

Málo žien v IT je na Slo­ven­sku (ale i vo sve­te) fak­tom. Ini­cia­tí­va AJ Ty v IT pra­cu­je inten­zív­ne na tom, aby sa aktu­ál­ne čís­la zme­ni­li a počet žien na IT pozí­ciách postup­ne rás­tol. Ide­ál­ne čís­lo? Keď bude­me na Slo­ven­sku na úrov­ni 30 %, bude to super. 

Počet diev­čat v IT nie je iba prob­lém firiem, ale aj vyso­kých škôl. Pred štyr­mi rok­mi ich bolo cca 3- 5 % z cel­ko­vé­ho počtu štu­den­tov — čís­lo veľ­mi žalost­né a dosť zaos­tá­va­jú­ce za sve­tom. Tam to síce tiež nie je ove­ľa lep­šie, ale 20 % je pred­sa len viac.

Pro­jekt Aj Ty v IT zis­ťo­val, či sa s níz­ky­mi per­cen­ta­mi dá nie­čo robiť, skú­si­li otes­to­vať malý „lokál­ny“ pro­jekt v Bra­ti­sla­ve s akci­ami iba pre diev­ča­tá. Už na dru­hé stret­nu­tie priš­li diev­ča­tá z Hand­lo­vej, Seni­ce a Žili­ny. Vte­dy zba­da­li, že podob­ná ini­cia­tí­va tu chý­ba a sna­ži­li sa otvo­riť dve­re pre čo naj­viac diev­čat.

_DSC6585 2

Cie­ľom Aj Ty v IT je zvý­šiť záu­jem diev­čat o infor­ma­ti­ku a odstrá­niť pred­sud­ky ohľa­dom tej­to pro­fe­sie (že je urče­ná hlav­ne pre mužov). Odstrá­niť strach z nezná­me­ho (nepo­znám IT, pre­to sa toho bojím). Uká­zať im, že štú­dium IT nie je také ťaž­ké, ako si mys­lia. A nako­niec, mať viac žien pôso­bia­cich v IT pozí­ciách. Pre­čo? Vedia sa dob­re uplat­niť, nema­jú prob­lém nájsť si prá­cu, ich prí­jem je veľ­mi zau­jí­ma­vý. A samoz­rej­me, prá­cu vedia dob­re skĺbiť aj s rodin­ným živo­tom a sta­rost­li­vos­ťou o deti.

Pre­čo vlast­ne diev­ča­tá nech­cú ísť štu­do­vať IT a tech­ni­ku? Naj­viac prek­va­pi­vé je asi ich níz­ke seba­ve­do­mie. Oba­vy zo zly­ha­nia voči ich muž­ských kole­gom sú veľ­mi sil­né, aj keď o nich často­krát nahlas neho­vo­ria

Diev­ča­tá sa veľ­mi obá­va­jú nároč­nos­ti štú­dia, špe­ciál­ne sa to týka pred­me­tov mate­ma­ti­ka a prog­ra­mo­va­nie. Do tej­to „pas­ce“ ich však zahnal náš sys­tém výuč­by mate­ma­ti­ky, kto­rý ich skôr demo­ti­vu­je, ako by ich vie­dol k obľu­be toh­to pred­me­tu. Tiež výuč­ba infor­ma­ti­ky je čas­to na stred­ných ško­lách zúfa­lá. Štu­den­ti sa učia pou­ží­vať balík Offi­ce, teda Word a Excel, čo sa roz­hod­ne nedá pova­žo­vať za zna­losť infor­ma­ti­ky. Povin­nosť bif­ľo­vať sa naspa­mäť klá­ve­so­vé skrat­ky či dlhé riad­ky kódov sú jed­ný­mi z per­li­čiek, kto­ré zbie­ra­me počas works­ho­pov s diev­ča­ta­mi. Samoz­rej­me, sú aj výnim­ky a via­ce­ré ško­ly majú skve­lých a moti­vo­va­ných peda­gó­gov, s kto­rý­mi je radosť pra­co­vať.

_DSC6715

U väč­ši­ny diev­čat pre­vlá­da názor, že infor­ma­ti­ka je iba prog­ra­mo­va­nie. Aj Ty v IT sa im sna­ží uká­zať, že exis­tu­je širo­ké spek­trum pro­fe­sií, kto­ré s IT vzde­la­ním môžu robiť, pri­čom nemu­sia sedieť celý deň za počí­ta­čom.

Prob­lé­mom sú pri­tom často­krát aj sta­rost­li­ví rodi­čia, kto­rí pomá­ha­jú svo­jim dcé­ram pri výbe­re pro­fe­sie. Keď­že IT nepoz­na­jú, ale­bo nepoz­na­jú niko­ho, kto v tom­to sek­to­re robí, rad­šej diev­ča­tám odpo­ru­čia iný typ štú­dia. Bohu­žiaľ sa veľ­mi neza­mýš­ľa­jú nad uplat­ne­ním, kto­ré z tých­to typov škôl baby budú mať, je pre nich dôle­ži­té iba to, aby ich die­ťa išlo štu­do­vať na VŠ.

Stre­doš­ko­láč­ky sú čas­to neis­té v tom, čo vlast­ne chcú ísť štu­do­vať. Jeden rok je to prá­vo, potom dip­lo­ma­cia, potom far­má­cia, potom nie­čo, čo kama­rát­ka. O infor­ma­ti­ke začnú uva­žo­vať až po tom, ako ich nie­kto k nej pri­ve­die.

To sa sna­ží­me robiť. Tak­že potom pri­chá­dza­jú naj­čas­tej­šie otáz­ky – Zvlád­nem to? Jas­né, že to zvlád­neš. Ale budeš musieť tro­cha viac „makať“ ako tvo­ji kamo­ši na iných ško­lách. Ale sto­jí to za to. To je urči­te hlav­ná a naj­čas­tej­šia rada, kto­rú dáva­me,” hovo­ria ľudia, kto­rí za pro­jek­tom Aj Ty v IT sto­ja.

DSC_6878

Čo teda vlast­ne všet­ko Aj Ty v IT robí? 

Orga­ni­zu­je prak­tic­ké works­ho­py zame­ra­né na rôz­ne témy – zákla­dy HTML, CSS, JavaSc­ript, zákla­dy tvor­by webov, sie­ťar­ské works­ho­py, kde sa stri­ha­jú káb­le a vytvá­ra­jú spo­je­nia, rozo­be­rá serv­re a poze­rá sa im do žalúd­ka, prog­ra­mu­je LEGO robo­tov. Diev­ča­tá učí tiež prá­cu s fot­ka­mi, ani­má­cie ale­bo ich učí písať živo­to­pi­sy a pre­zen­to­vať sa na poho­vo­roch.

Orga­ni­zu­je stret­nu­tia so zau­jí­ma­vý­mi žena­mi, kto­ré v IT už pôso­bia – lep­šia jed­na živá ajťáč­ka na kuse reči, ako veľa ajťá­čiek iba na papie­ri :)

Cho­dí dis­ku­to­vať na stred­né ško­ly- o čom vlast­ne je to IT, ako sa tam tie baby dostá­va­jú, či je to taká hrô­za, ako si mys­lia.

Zalo­ži­li si vlast­ný blog – svo­je názo­ry tam píšu prá­ve štu­dent­ky IT vyso­kých škôl, ale aj blo­ger­ky stre­doš­ko­láč­ku či star­šie baby, kto­ré už pra­cu­jú.

Atos_pekna

Umož­ňu­je babám zis­tiť, ako vyze­rá výuč­ba IT pria­mo na ško­lách, for­mou men­to­rin­gu už na troch vyso­kých ško­lách (BA, Žili­na, Koši­ce).

Vydá­va mate­riá­ly – o pro­fe­siách v IT, o ženách v IT.

Čo je tiež dôle­ži­té, pod­po­ru­je aj štu­dent­ky, kto­ré IT zača­li štu­do­vať a majú nie­ke­dy ťaž­šie chví­le. Majú mož­nosť zapo­jiť sa do pro­fes­né­ho men­to­rin­gu (kaž­dá dosta­ne vlast­né­ho men­to­ra, kto­rý ju vedie), pre prváč­ky vždy orga­ni­zu­je­me úvod­né stret­nu­tie, kde ich upo­zor­ňu­je­me na mož­né prob­lé­mo­vé „body“.

IMG_0512-02_1

Výsled­ky vidí­me v ras­tú­cich počtoch diev­čat, kto­ré nako­niec idú štu­do­vať IT,” dodá­va­jú.

zdroj foto­gra­fií: ajtyvit.sk

Pridať komentár (0)