Aj Ty v IT — pro­jekt, ktorý chce vidieť viac slo­ven­ských žien v IT

Petra Kotuliakova, Aj Ty v IT / 12. júna 2016 / Business

Málo žien v IT je na Slo­ven­sku (ale i vo svete) fak­tom. Ini­cia­tíva AJ Ty v IT pra­cuje inten­zívne na tom, aby sa aktu­álne čísla zme­nili a počet žien na IT pozí­ciách postupne rás­tol. Ide­álne číslo? Keď budeme na Slo­ven­sku na úrovni 30 %, bude to super. 

Počet diev­čat v IT nie je iba prob­lém firiem, ale aj vyso­kých škôl. Pred štyrmi rokmi ich bolo cca 3- 5 % z cel­ko­vého počtu štu­den­tov — číslo veľmi žalostné a dosť zaos­tá­va­júce za sve­tom. Tam to síce tiež nie je oveľa lep­šie, ale 20 % je predsa len viac.

Pro­jekt Aj Ty v IT zis­ťo­val, či sa s níz­kymi per­cen­tami dá niečo robiť, skú­sili otes­to­vať malý „lokálny“ pro­jekt v Bra­ti­slave s akci­ami iba pre diev­čatá. Už na druhé stret­nu­tie prišli diev­čatá z Hand­lo­vej, Senice a Žiliny. Vtedy zba­dali, že podobná ini­cia­tíva tu chýba a sna­žili sa otvo­riť dvere pre čo naj­viac diev­čat.

_DSC6585 2

Cie­ľom Aj Ty v IT je zvý­šiť záu­jem diev­čat o infor­ma­tiku a odstrá­niť pred­sudky ohľa­dom tejto pro­fe­sie (že je určená hlavne pre mužov). Odstrá­niť strach z nezná­meho (nepo­znám IT, preto sa toho bojím). Uká­zať im, že štú­dium IT nie je také ťažké, ako si mys­lia. A nako­niec, mať viac žien pôso­bia­cich v IT pozí­ciách. Prečo? Vedia sa dobre uplat­niť, nemajú prob­lém nájsť si prácu, ich prí­jem je veľmi zau­jí­mavý. A samoz­rejme, prácu vedia dobre skĺbiť aj s rodin­ným živo­tom a sta­rost­li­vos­ťou o deti.

Prečo vlastne diev­čatá nechcú ísť štu­do­vať IT a tech­niku? Naj­viac prek­va­pivé je asi ich nízke seba­ve­do­mie. Obavy zo zly­ha­nia voči ich muž­ských kole­gom sú veľmi silné, aj keď o nich často­krát nahlas neho­vo­ria

Diev­čatá sa veľmi obá­vajú nároč­nosti štú­dia, špe­ciálne sa to týka pred­me­tov mate­ma­tika a prog­ra­mo­va­nie. Do tejto „pasce“ ich však zahnal náš sys­tém výučby mate­ma­tiky, ktorý ich skôr demo­ti­vuje, ako by ich vie­dol k obľube tohto pred­metu. Tiež výučba infor­ma­tiky je často na stred­ných ško­lách zúfalá. Štu­denti sa učia pou­ží­vať balík Office, teda Word a Excel, čo sa roz­hodne nedá pova­žo­vať za zna­losť infor­ma­tiky. Povin­nosť bif­ľo­vať sa naspa­mäť klá­ve­sové skratky či dlhé riadky kódov sú jed­nými z per­li­čiek, ktoré zbie­rame počas works­ho­pov s diev­ča­tami. Samoz­rejme, sú aj výnimky a via­ceré školy majú skve­lých a moti­vo­va­ných peda­gó­gov, s kto­rými je radosť pra­co­vať.

_DSC6715

U väč­šiny diev­čat pre­vláda názor, že infor­ma­tika je iba prog­ra­mo­va­nie. Aj Ty v IT sa im snaží uká­zať, že exis­tuje široké spek­trum pro­fe­sií, ktoré s IT vzde­la­ním môžu robiť, pri­čom nemu­sia sedieť celý deň za počí­ta­čom.

Prob­lé­mom sú pri­tom často­krát aj sta­rost­liví rodi­čia, ktorí pomá­hajú svo­jim dcé­ram pri výbere pro­fe­sie. Keďže IT nepoz­najú, alebo nepoz­najú nikoho, kto v tomto sek­tore robí, rad­šej diev­ča­tám odpo­ru­čia iný typ štú­dia. Bohu­žiaľ sa veľmi neza­mýš­ľajú nad uplat­ne­ním, ktoré z týchto typov škôl baby budú mať, je pre nich dôle­žité iba to, aby ich dieťa išlo štu­do­vať na VŠ.

Stre­doš­ko­láčky sú často neisté v tom, čo vlastne chcú ísť štu­do­vať. Jeden rok je to právo, potom dip­lo­ma­cia, potom far­má­cia, potom niečo, čo kama­rátka. O infor­ma­tike začnú uva­žo­vať až po tom, ako ich nie­kto k nej pri­ve­die.

To sa sna­žíme robiť. Takže potom pri­chá­dzajú naj­čas­tej­šie otázky – Zvlád­nem to? Jasné, že to zvlád­neš. Ale budeš musieť tro­cha viac „makať“ ako tvoji kamoši na iných ško­lách. Ale stojí to za to. To je určite hlavná a naj­čas­tej­šia rada, ktorú dávame,” hovo­ria ľudia, ktorí za pro­jek­tom Aj Ty v IT stoja.

DSC_6878

Čo teda vlastne všetko Aj Ty v IT robí? 

Orga­ni­zuje prak­tické works­hopy zame­rané na rôzne témy – základy HTML, CSS, JavaSc­ript, základy tvorby webov, sie­ťar­ské works­hopy, kde sa stri­hajú káble a vytvá­rajú spo­je­nia, rozo­berá servre a pozerá sa im do žalúdka, prog­ra­muje LEGO robo­tov. Diev­čatá učí tiež prácu s fot­kami, ani­má­cie alebo ich učí písať živo­to­pisy a pre­zen­to­vať sa na poho­vo­roch.

Orga­ni­zuje stret­nu­tia so zau­jí­ma­vými ženami, ktoré v IT už pôso­bia – lep­šia jedna živá ajťáčka na kuse reči, ako veľa ajťá­čiek iba na papieri :)

Chodí dis­ku­to­vať na stredné školy- o čom vlastne je to IT, ako sa tam tie baby dostá­vajú, či je to taká hrôza, ako si mys­lia.

Zalo­žili si vlastný blog – svoje názory tam píšu práve štu­dentky IT vyso­kých škôl, ale aj blo­gerky stre­doš­ko­láčku či star­šie baby, ktoré už pra­cujú.

Atos_pekna

Umož­ňuje babám zis­tiť, ako vyzerá výučba IT priamo na ško­lách, for­mou men­to­ringu už na troch vyso­kých ško­lách (BA, Žilina, Košice).

Vydáva mate­riály – o pro­fe­siách v IT, o ženách v IT.

Čo je tiež dôle­žité, pod­po­ruje aj štu­dentky, ktoré IT začali štu­do­vať a majú nie­kedy ťaž­šie chvíle. Majú mož­nosť zapo­jiť sa do pro­fes­ného men­to­ringu (každá dostane vlast­ného men­tora, ktorý ju vedie), pre prváčky vždy orga­ni­zu­jeme úvodné stret­nu­tie, kde ich upo­zor­ňu­jeme na možné prob­lé­mové „body“.

IMG_0512-02_1

Výsledky vidíme v ras­tú­cich počtoch diev­čat, ktoré nako­niec idú štu­do­vať IT,” dodá­vajú.

zdroj foto­gra­fií: ajtyvit.sk

Pridať komentár (0)