Aj v Slo­vin­sku dokážu veľké veci: Vodný skú­ter, ktorý sa vznáša nad vodou!

Martin Bohunický / 12. september 2015 / Tech a inovácie

Prvý pro­to­typ Quad­ro­fo­ilu vzni­kol v Slo­vin­sku ešte v roku 2012. Dnes výrobca hlási hotovo. Špe­ciálna mašina je pri­pra­vená na masovú pro­duk­ciu a pri­jíma prvé pred-objed­návky.

Quad­ro­foil je veľmi zvláštny dopravný pros­trie­dok, ktorý jeho výrob­co­via ozna­čujú ako vodný skúter. Naroz­diel od iných vod­ných skút­rov však vyniká tým, že nezne­čis­ťuje ovzdu­šie, nevyt­vára emi­sie a zane­cháva len mini­málne vlny. Ako? Tým, že sa s pomo­cou špe­ciál­nych plu­tiev vznáša nad vodou! Spo­loč­nosť tak chce tento “skú­ter” dostať do oblastí, kde sú ľudia na životné pro­stre­die cit­livý a kde ľuďom hluk a vlny po vod­ných skút­roch lezú hore krkom.

Quad­ro­foil Q2S je určený pre dve dospelé osoby, je 1,5 metra široký, 1,2m vysoký a 3m dlhý. Motor pra­cuje s výko­nom 5.5 kW a baté­rie s kapa­ci­tou 10 kWh a dokáže vyvi­núť rých­losť 40 km/h. Lac­nejší model Q2A má elek­trický motor s výko­nom 3,7 kW, 4,5 kWh baté­rie a jeho maxi­málka sa pohy­buje na úrovni 30 km/h.

Spo­loč­nosť tvrdí, že na plné nabi­tie vydrží skú­ter 2 hodiny jazdy a pri­bližne 100 kilo­met­rový dojazd, lac­nejší model vydrží pri­bližne polo­vicu. Kok­pit skútra je veľmi jed­no­du­chý. Volant nápadne pri­po­mína tie počí­ta­čové, s akými sme sa kedysi hrá­vali Need for Speed. K tomu integ­ro­vaná doty­ková obra­zovka, ktorá ponúka všetky potrebné infor­má­cie o dojazde, rých­losti a podobne. Vo vyš­šom modeli Q2S náj­deš navyše aj GPS, hĺb­ko­mer, navi­gačné svetlá a kožené sedačky.

Vzná­ša­nie sa nad vodou je možné už od rých­losti 12 km/h a to vďaka špe­ciálne tva­ro­vaný plut­vám, ktoré dokážu už pri tak malej rých­losti vyvi­núť dosta­točnú zdvižnú silu. Celý skú­ter váži len 100 kilo­gra­mov a podľa dizaj­né­rov je nepo­to­pi­teľný. Kde sme to už počuli?

Od roku 2012 pri­pra­vil výrobca via­cero tech­nic­kých zmien a vylep­šení. Dnes máš mož­nosť kúpiť si sku­točne pre­cízny a vyla­dený sys­tém, s kto­rým si na vode uži­ješ kopec srandy. Skvelá sta­bi­lita na vode, vychy­taný ria­diaci sys­tém a ešte aj pošet­ríš prí­rodu, no kto by to neb­ral? K tomu ešte anti-kolízny sys­tém, vďaka kto­rému už žiadne bláz­nov­stvo neskončí úra­zom. Stále nestačí? Pozri si, ako Quad­ro­foil fun­guje na jaze­rách v Slo­vin­sku a nebu­deš chcieť nič iné.

Zau­jalo ťa to? Pri­prav si poriadny balík. Za vyšší model Q2S zapla­tíš 25.000 eur, lac­nejší Q2A ťa vyjde na 16.500 eur.

Pridať komentár (0)