Ak chceš bývať na hra­de, teraz máš ide­ál­nu prí­le­ži­tosť!

Vladimír Chott / 19. mája 2017 / Architektúra

zdroj: agenziademanio.it

Ak stá­le sní­vaš o živo­te na hra­de či zám­ku, teraz máš ide­ál­nu prí­le­ži­tosť. Úra­dy v Talian­sku sa roz­hod­li, že ľudom poskyt­nú mož­nosť žiť na tých­to his­to­ric­kých mies­tach, a to úpl­ne zadar­mo. Má to však jeden háčik.

Talian­ska vlá­da sa roz­hod­la ponúk­nuť ľudom viac ako 100 his­to­ric­kých miest. Sta­ré domy, far­my, kláš­to­ry či dokon­ca sta­ro­ve­ké hra­dy, to všet­ko je k dis­po­zí­cii. Záu­jem­ca však musí spl­niť jed­nu pod­mien­ku. Tou je, že sa o svoj nado­bud­nu­tý maje­tok musí vzor­ne sta­rať. Musí sa zavia­zať, že svoj maje­tok obno­ví do naj­lep­šie­ho mož­né­ho sta­vu a pre­me­ní ho na raj pre turis­tov.

zdroj foto: agenziademanio.it

Za ten­to prek­va­pi­vý krok je zod­po­ved­ná agen­tú­ra štát­ne­ho majet­ku a minis­ter­stvo kul­tú­ry, kto­rí sa sna­žia o obno­vu miest, kto­ré boli v minu­los­ti veľ­mi turis­tic­ky nav­šte­vo­va­né. A naopak, prí­lev turis­tov do menej zná­mych oblas­tí pomô­že lokál­nej eko­no­mi­ke.

zdroj foto: agenziademanio.it

Ten­to pro­jekt nám pomô­že pod­po­riť vývoj turis­tic­ké­ho sek­to­ra. Naším cie­ľom sú hlav­ne súkrom­né a verej­né budo­vy, kto­ré sa v súčas­nos­ti nevy­uží­va­jú. Chce­me ich pre­ro­biť na zaria­de­nia pre pút­ni­kov, turis­tov či cyk­lis­tov,” pove­dal Rober­to Reggi, zamest­na­nec agen­tú­ry štát­ne­ho majet­ku.

zdroj foto: agenziademanio.it

Ľudia majú na výber zo 103 rôz­nych ponúk. Veľa z nich sa nachá­dza prá­ve na zná­mej ces­te Via Appia. Tá slú­ži­la v minu­los­ti ako rím­ska ces­ta, kto­rá spá­ja­la dve mes­tá, Benát­ky a Brin­di­si.

zdroj foto: agenziademanio.it

Ten­to pro­jekt však nie je v Talian­sku úpl­ne oje­di­ne­lý. V minu­los­ti vzni­kol v Talian­sku „Light­hou­se pro­ject“, kto­rý ponú­kal ľudom mož­nosť vlast­niť majá­ky. Požia­dav­ka bola rov­na­ká, pri­tiah­nuť na tie­to mies­ta turis­tov.

zdroj foto: agenziademanio.it

zdroj foto: agenziademanio.it

zdroj foto: agenziademanio.it

zdroj foto: agenziademanio.it

zdroj foto: agenziademanio.it

zdroj foto: agenziademanio.it

Vedel by si si to pred­sta­viť aj na Slo­ven­sku? Do kto­ré­ho by si sa túžil nasťa­ho­vať?

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)