Ak lietaš niekoľkokrát ročne, toto je 9 trikov, ktoré by si mal poznať

interez.sk / 12. januára 2019 / Zaujímavosti

zdroj: unsplash.com

Ročne sa le­tec­kou do­pra­vou pre­pra­via mi­li­óny pa­sa­žie­rov, av­šak o týchto tri­koch vie len má­lo­kto z nich…

Cesta lie­tad­lom môže byť po­riadne otravná. Na le­tisku mu­síme strá­viť ne­jednu ho­dinu, a pri­znajme si, nie je to vždy prí­jemná zá­le­ži­tosť. Tieto tipy a triky však môžu zjed­no­du­šiť ces­to­va­nie aj tebe. Na­sle­du­júce rady vy­užijú pre­dov­šet­kým tí, pre kto­rých je ces­to­va­nie ne­vy­hnut­nou ru­ti­nou, av­šak aj ob­časný ces­to­va­teľ z nich môže vy­ťa­žiť ma­xi­mum. Ne­chaj sa in­špi­ro­vať.

Máš pa­nický strach z lie­ta­nia? Zo­ber si so se­bou do­má­ceho mi­lá­čika

Tento tip sa dá sa­moz­rejme vy­užiť len v prí­pade, že váš do­máci mi­lá­čik ne­na­rás­tol do astro­no­mic­kých roz­me­rov a vo­pred mu­síš zis­tiť, či to le­tecká spo­loč­nosť, kto­rou le­tíš po­vo­ľuje.. Ak máš z lie­ta­nia priam pa­nický strach, le­kár ti môže dať po­tvr­de­nie, s kto­rým do­sta­neš ľahko na pa­lubu svoje mi­lo­vané zvie­ratko.

Ces­tuj v noci

Ak si kú­piš le­tenku na nočný let, mô­žeš nie­len že ušet­riť, ale možno sa ti po­šťastí se­dieť v po­lo­prázd­nom lie­tadle. Ok­rem toho aj na le­tisku bude vlád­nuť re­la­tívny po­koj. Málo ľudí, (tak­mer) ni­kde žiadne deti. Po­koj a po­hoda. Čo viac si priať?

Zvoľ si let, pri kto­rom bu­deš pre­stu­po­vať

Toto je rada pre tých, ktorí ces­tujú na opačnú stranu ze­me­gule. Je to predsa lep­šie, ako po­čas jed­ného letu ces­to­vať nie­koľko ho­dín na­raz. Ok­rem toho mnohé spo­loč­nosti po­nú­kajú v ho­te­loch izby za­darmo. To by bola škoda ne­vy­užiť.

Vždy sa niečo deje

Le­tisko ne­musí byť len nud­ným mies­tom ča­ka­nia. Pý­taj sa, hľa­daj niečo ne­zvy­čajné. V ta­kom Mní­chove majú na­prí­klad vlastný pi­vo­var, čo za­ru­čene zaujme ne­jed­ného ces­tu­jú­ceho.

Za jedlo ne­mu­síš vy­ho­diť celý svoj ma­je­tok

Skús sa za­hrať na de­tek­tíva. Sle­duj za­mest­nan­cov. Tí sa ne­stra­vujú v pre­dra­že­ných re­štau­rá­ciách, ale majú svoje miesto. Oplatí sa ich na­sle­do­vať. Väč­ši­nou sa tu mô­žeš na­jesť za pár eur.

Všetko sa dá vy­rie­šiť

Za­bu­dol si si na­bí­jačku alebo slú­chadlá? Aj na to máme rie­še­nie. Ob­ráť sa na „straty a ná­lezy.“ Ur­čite budú mať je­den ne­pot­rebný kus.

Vy­ber si to správne se­dadlo

Ak sa bo­jíš tur­bu­len­cií, sadni si rad­šej do­predu. Tam to „na­triasa“ o niečo me­nej.

Keď prví budú po­slední

Ba­to­žinu si za­nes na check-in ako po­sledný. Má to svoju vý­hodu. Po pri­státí si ju bu­deš môcť vy­z­dvi­hnúť me­dzi pr­vými.

Ob­čas stojí za to si pri­pla­tiť

Ak si po­tr­píš na po­hod­lie a mu­síš na le­tisku strá­viť pár ho­dín na­vyše, skús si pri­pla­tiť za lu­xus. Miesto v re­la­xač­nej zóne a ťbude stáť pri­bližne 30 – 50 eur, no nie­kedy to môže stáť za to.

Zdroj: In­te­rez.sk

Pridať komentár (0)