Aké je tajom­stvo úspeš­né­ho pod­ni­ka­teľ­ské­ho plá­nu?

Tomáš Kahn / 21. februára 2015 / Business

Urči­te pozná­te ten pocit, všet­ko máte v hla­ve pre­mys­le­né, ale v momen­te ako to máte dostať na papier, nastá­va prob­lém menom Pod­ni­ka­teľ­ský plán. Was­hing­ton Sta­te Uni­ver­si­ty vytvo­ri­la jed­no­du­chú, ale pre­hľad­nú info­gra­fi­ku, kto­rá vám pomô­že postup­ne prejsť všet­ký­mi krok­mi.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)