Aké sociálne siete zvo­liť vo svo­jom pod­ni­kaní?

Sitehero / 10. august 2014 / Tools a produktivita

Dnes už je výnim­kou skôr prí­pad, keď firma, alebo značka na sociál­nych sie­ťach nefi­gu­ruje. Ako na to, a ktoré sociálne siete sú ale pre tú ktorú značku vhodné? Sociál­nych sietí je veľké množ­stvo, my Vám ale pred­sta­víme tie, ktoré by podľa nášho názoru mohli byť pre Vaše pod­ni­ka­nie tie správne. Pamä­tajte ale, dôle­žité je spra­viť si na komu­ni­ká­ciu cez dostupné kanály čas. Dobré je vyhra­diť si každý deň aspoň tro­chu času a vytvo­riť tak u svo­jich fol­lo­we­rov určitý návyk príjmu vášho obsahu.

  • - určiť si peri­odi­citu vytvá­ra­nia a pub­li­ko­va­nia obsahu na sie­ťach, 
  • - pris­pô­so­biť obsah pre roz­dielne sociálne siete

Ide­álny pre:  komu­ni­ká­cia a pri­blí­že­nie sa klientovi/zákazníkovi, budo­va­nie pove­do­mia o značke a komu­nity 
Čo zdie­lať: všetky druhy obsahu — články, podu­ja­tia, reklamy, … 
Frek­ven­cia: mini­málne 2 – 3 krát týž­denne. Tu je to samoz­rejme veľmi indi­vi­du­álne. 
Zvážte využí­vať na pro­mo­va­nie svo­jej stránky face­book reklamy, dajte si ale pozor na to, aby sama o sebe nepô­so­bila ako reklama. Ľudí takýto prí­stup vo vše­obec­nosti skôr odrá­dza. Snažte sa svo­jím fanú­ši­kom pri­ho­vá­rať, viesť živú kon­ver­zá­ciu a radiť im v témach, v kto­rých máte čo pove­dať a ponúk­nuť. 
Face­book je zo všet­kých sociál­nych sietí najv­hod­nejší na priamu komu­ni­ká­ciu — odpo­vede vašich res­pon­den­tov sa po ich komen­tá­roch obja­via v news­fe­ede ich pria­te­ľov, čím vzniká pri­ro­dzené šíre­nie pove­do­mia o vás. Pod­robné šta­tis­tiky sú ďal­šou výho­dou tejto mod­rej sociál­nej siete. Zis­títe tak, aký obsah zau­jíma vaše pub­li­kum naj­viac a môžete tomu pris­pô­so­biť budúce posty. 
Ide­álny pre: inte­rak­tívna a rýchla komu­ni­ká­cia s fol­lo­wermi, rýchle infor­mo­va­nie o aktu­ál­nych veciach spo­je­ných s vašou znač­kou 
Čo zdie­lať: začnite, pri­pojte sa a veďte kon­ver­zá­cie, inte­ra­kujte priamo so znač­kami a zákaz­nikmi
Frek­ven­cia: ak si to vyža­duje situ­ácia aj nie­koľko krát za deň 
140 zna­kov nie je veľa, ľudí však často núti k väč­šej kre­a­ti­vite. Posky­to­va­nie aktu­ál­nych poznat­kov, rýchla komu­ni­ká­cia, na to je Twit­ter ako stvo­rený. Ak sú vašou cie­ľov­kou mladí ľudia, ste na správ­nom mieste, okrem toho reklama zasiahla už aj túto sociálnu sieť. 
Ide­álny pre: pod­ni­ka­nie zame­rané na životný štýl, jedlo, módu, ume­nie, osob­nosti, luxusné značky 
Čo zdie­lať: vizu­álny obsah — obrázky a krátke videá (menej ako 15 sekúnd)
Frek­ven­cia: raz denne
Na ins­ta­grame zasa­hujú značky svo­jich zákaz­ní­kov v čase, keď sú mimo domova. Pris­pô­sobte tomu svoj obsah a posty. Prav­de­po­dobne budete mať chuť expe­ri­men­to­vať so šíre­ním obsahu tu, ide­álna je ale práve nočná doba a víkendy. Lep­šie raz vidieť, ako sto krát počuť — platí to aj v prí­pade, keď chcete svo­jich zákaz­ní­kov zau­jať a Ins­ta­gram vám dáva naj­lep­šiu prí­le­ži­tosť. 
Ide­álny pre: pod­niky zame­rané na B2B pres­nej­šie posky­to­va­te­lia slu­žieb, per­so­na­listi, uchá­dzači o zamest­na­nie
Čo zdie­lať: ponuka práce, infor­má­cie o vašej spo­loč­nosti, firemný blog
Frek­ven­cia: 2 a viac krát týž­denne
Lin­ke­dIn je online ver­zia sta­rého dob­rého budo­va­nia si kon­tak­tov. Lin­ke­dIn je pro­fe­si­onál­nou sie­ťou a zbie­rate tu kon­takty, ktoré sú cenné najmä pre vaše pod­ni­ka­nie a pro­fesný život. 
Udr­žujte svoj firemný pro­fil aktu­álny. Pamä­tajte, že zamest­nanci sú tiež vizit­kou spo­loč­nosti a šíria jej dobré meno účin­nej­šie, než aký­koľ­vek firemný pro­fil. Pri hľa­daní nových zamest­nan­cov oce­níte veľ­kosť svo­jej siete. Neos­tý­chajte sa aj mož­nosť pred­sta­ve­nia cez spo­ločné spo­je­nia. 
Ide­álny pre: podobné zame­ra­nie, ako ins­ta­gram — životný štýl, jedlo, módu, ume­nie, ces­to­va­nie 
Čo zdie­lať: zau­jí­mavý vizu­álny obsah 
Frek­ven­cia: aspoň raz denne 
Uží­va­te­lia pinujú a repi­nujú obrázky na Pin­te­rest nástenky, čo pri­ro­dzene posúva obsah do kate­gó­rií. Ľahko zara­di­teľný obsah je tak ide­álny na zdie­ľa­nie a pomôcť tomu môžu aj dobre vybrané kľú­čové slová. 
Pin­te­rest sa líši od iných popu­lár­nych vyhľa­dá­va­čov a výrazne zvý­hod­ňuje naj­nov­šie prís­pevky. Frek­ven­cia zdie­ľa­nia vašich prís­pev­kov je nutná, ak chcete, aby ste boli opa­ko­vane zobra­zo­vaní vo vyhľa­dá­vaní výra­zov zada­ných ako kľú­čové slová. A to bez ohľadu na to, aký popu­lárny je váš obsah. 
Zdroj: sitehero.sk

Pridať komentár (0)