Aké sú výhody práce v star­tu­poch?

Michaela Líšková / 6. apríla 2016 / Startupy

Ak sa ťa nie­kto opýta, čo si pred­sta­vu­ješ pod poj­mom star­tup, pred­sta­víš si rýchle pra­covné pro­stre­die, dlho­dobú nesta­bi­litu a neko­nečné hodiny práce? Toto síce môže byť pravda, ale je dôle­žité, aby si nepre­hlia­dol aj výhody, ktoré práca v star­tupe pri­náša.

Ak si nie­kedy uva­žo­val nad prá­cou v star­tupe, ale odra­dili ťa práve vyš­šie spo­mí­nané dôvody, pre­čí­taj si nasle­du­júce bene­fity a sám zváž, či ti nestojí za to, prácu v star­tupe aspoň skú­siť.

  • Práca, ktorá má zmy­sel

Práca v kan­ce­lá­rií. Najmä v počiat­koch tvo­jej kari­ér­nej cesty, zna­mená, že budeš prav­de­po­dobne robiť prácu, ktorá nemá žiadny väčší úči­nok, čo sa týka spo­loč­nosti a jej vízie. Nie však v star­tupe. Každý zamest­na­nec star­tupu je pre úspech firmy nesmierne dôle­žitý, takže práca, ktorú vyko­ná­vaš, má zmy­sel.

V bež­ných pod­ni­koch sa často stane, že si tvoju ťažkú prácu nikto nevšimne, lebo si, ako sa hovorí, iba jedna rybka v oce­áne plnom rýb. V star­tu­poch to tak nie je, čo môže byť aj pozi­tívny, aj nega­tívny aspekt. Niečo veľké sa ti práve poda­rilo? Každý v práci to bude vedieť. Pre­švi­hol si kli­en­tov dead­line? Áno, každý v práci to bude vedieť.
Ak ale túžiš byť v práci roz­poz­naný a chceš job, kde môžeš okam­žite vidieť posun vpred, zváž prácu v star­tupe.

startup-office-e1366912862597

foto: luckyrobot.com

  • Žiadna rutina

Asi nie je veľmi prek­va­pe­ním, že bud­get pre nová­či­kov v star­tu­poch nie je veľlmi vysoký. Možno nebu­deš pla­tený tak, ako vo veľ­kej firme, ale tento fakt tiež zna­mená, že zís­kaš mnoho neoce­ni­teľ­ných skú­se­ností. Ako zamest­na­nec star­tupu budeš často požia­daný, aby si vyba­vil niečo, čo nemáš v popise práce. Možno to pre teba bude zna­me­nať stres navyše alebo nepla­tené nad­časy, ale mysli na to, že toto všetko ti pôjde nie­len do živo­to­pisu, ale sku­točne sa naučíš niečo nové a uži­točné.

Povaha star­tu­pov je vyví­jať sa a rýchlo sa meniť, ako sa biz­nis roz­rastá. Od začiatku vlož do práce maxi­mum a prav­de­po­dobne budeš pový­šený ešte skôr, ako si to stih­neš uve­do­miť.

Startup Stock Photos

foto: lifehack.org

  • Vyskú­šaj si star­tup kul­túru na vlast­nej koži

Ak by si do práce rad­šej nosil rifle miesto oble­ko­vých noha­víc, star­tup by ti mohol ponúk­nuť tú správnu kul­túru, pre­tože atmo­sféra v star­tupe je úplne iná ako v bež­ných fir­mách, čo sa týka dress code-u, hie­rar­chie a pra­vi­diel.

A keďže star­tupy pra­cujú v omnoho men­ších sku­pi­nách ako náj­deš bežne vo firem­ných kan­ce­lá­riách, pri­prav sa na to, že budeš úzko spo­lu­pra­co­vať s ľuďmi, ktorí sa veľmi rýchlo môžu stať tvo­jou dru­hou rodi­nou, nie len spo­lu­pra­cov­níkmi.
V prí­pade, že máš nejaký prob­lém, nemu­síš ísť za svo­jim šéfom, ktorý zase pôjde za jeho šéfom a tak podobne. V star­tupe je otvo­rená komu­ni­ká­cia a tieto typy prob­lé­mov sa vedia ihneď vyrie­šiť.

  • Nauč sa, ako byť pod­ni­ka­te­ľom

Uva­žu­ješ do budúcna nad vlast­nou fir­mou? Práca v star­tupe môže byť práve tá skú­se­nosť, ktorú potre­bu­ješ, aby si sa dostal bliž­šie k svojmu cieľu. Pre­tože zamest­nanci star­tupu pra­cujú v úzkom kruhu, máš šancu sa naučiť, ako vede­nie o veciach roz­ho­duje, ako sa nad­vä­zujú vzťahy s kli­entmi alebo, ako sa uzat­vá­rajú dohody. Okrem toho je kaž­do­denná ener­gia v práci možno to, čo ťa nakopne tým správ­nym sme­rom – bliž­šie k tvo­jej vlast­nej firme.

OERP9XI9YB

foto: lifehack.org

  • Budo­va­nie siete kon­tak­tov

Ako zamest­na­nec star­tupu budeš súčas­ťou fázy rastu biz­nisu a bude sa od teba oča­ká­vať, že sa budeš stre­tá­vať s novými kli­entmi a zís­ka­vať pre pod­nik nové kon­takty.
Čo to zna­mená pre teba? Budeš pomá­hať spo­loč­nosti rásť a záro­veň budeš pri­dá­vať mená aj do svo­jej zbierky kon­tak­tov.
Snaží sa tvoj star­tup vypus­tiť na trh nový pro­dukt? Možno budeš pove­rený stret­núť sa s poten­ciál­nymi dis­tri­bú­tormi, čo sú kon­takty, ktoré pre teba v budúc­nosti roz­hodne nebudú na škodu.

Pred­tým, ako zavrh­neš svet star­tu­pov, pre­tože si mys­líš, že neza­ro­bíš tak, ako by si chcel, alebo budeš pra­co­vať viac hodín, ako tie, ktoré budeš mať zapla­tené, pre­behni si ešte raz týchto 5 dôvo­dov. Všetko má dve strany. Skús sa na veci pozrieť aj z dlho­do­bého hľa­diska. Mono­tónna práca v kan­ce­lá­rií, alebo per­spek­tívna práca na nie­čom, čo má zmy­sel?

chartbeat-the-bros-in-wayne-manor

foto: mashable.com

zdroj: lifehack.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: dare2mansion.com

Pridať komentár (0)