Aké SUV do terénu vybrať? Toto je 11 tých úplne najlepších

Startstop.sk / 3. júla 2018 / Auto

  • To, že SUV je na ces­tách stále viac, je fakt
  • No fak­tom je aj to, že po­stupne strá­cajú svoje tra­dičné vlast­nosti a mimo spev­ne­ných ciest toho veľa ne­z­vládnu
  • My sa ale dnes bu­deme ve­no­vať pres­nému opaku: tra­dič­ným SUV do te­rénu
zdroj: Mercedes
  • To, že SUV je na ces­tách stále viac, je fakt
  • No fak­tom je aj to, že po­stupne strá­cajú svoje tra­dičné vlast­nosti a mimo spev­ne­ných ciest toho veľa ne­z­vládnu
  • My sa ale dnes bu­deme ve­no­vať pres­nému opaku: tra­dič­ným SUV do te­rénu

V po­nuke tak­mer kaž­dej au­to­mo­bilky sa na­chá­dza SUV. No prob­lé­mom je, že mnoho z nich je v te­réne ne­pou­ži­teľná. Nie­ktoré do­konca ani len ne­po­nú­kajú mož­nosť po­honu všet­kých ko­lies. No na­šťas­tie, ná­dej za­tiaľ ne­umiera. Tu je 10 tých naj­lep­ších SUV do te­rénu a na zá­ver je­den bo­nus.

Do reb­ríčka som za­ra­dil vý­hradne mo­dely, ktoré sú (boli) do­stupné na európ­skom trhu.

11. Volk­swa­gen Tou­areg

Hoci sa to môže zdať ako hlú­posť, pred­chá­dza­júca ge­ne­rá­cia Tou­arega bola sku­točne schop­ným te­rén­nym au­tom, ob­zvlášt s ba­lí­kom Ter­rain Tech. To ok­rem iného zna­me­nalo svetlú výšku 300 mm, vďaka kto­rej Tou­areg zvlá­dol až 580 mm hl­boký brod, per­ma­nentný po­hon 4×4 v po­mere 38:62 s pre­fe­ren­ciou za­dnej ná­pravy, či mož­nosť uzam­knúť me­dzi­náp­ra­vový a za­dný di­fe­ren­ciál.

10. Jeep Grand Che­ro­kee

Ko­lís­kou veľ­kých SUV sú Spo­jené štáty. A aj malé deti ve­dia, že Jeep je sy­no­ny­mom off­ro­adov. Hoci Grand Che­ro­kee je ta­kým mul­ti­kul­túr­nym au­tom (Jeep je síce ame­rická značka, no mon­tuje sa doňho ta­lian­sky mo­tor a ne­mecká pre­vo­dovka). Jeho schop­nosti v te­réne sú viac než do­sta­ču­júce a svojmu menu ne­robí hanbu. Najmä vo ver­zii Trail­hawk.

9. Da­cia Dus­ter

Ako by sme mohli za­bud­núť je­den z naj­do­stup­nej­ších a zá­ro­veň naj­schop­nej­ších off­ro­adov na európ­skom trhu? Ru­mun­ská Da­cia s Dus­te­rom tra­fila kli­nec po hla­vičke. Dus­ter je best­sel­ler a mnoho ľudí vie, ako ho po­u­ží­vať správ­nym spô­so­bom.

8. Su­zuki Jimny

Krátky ráz­vor a malá šírka pre­dur­čujú toto ma­ličké Su­zuki s per­ma­nent­ným po­ho­nom 4×4 na skvelé schop­nosti v te­réne. Áno, in­te­riér je viac než spar­ťan­ský, ale kto v ťaž­kom te­réne po­tre­buje kli­ma­ti­zo­vané ko­žené se­dačky pre­šité tou naj­kva­lit­nej­šou ni­ťou a 4-zó­novú kli­ma­ti­zá­ciu s ak­tív­nym pe­ľo­vým fil­trom?!

7.  Lada Niva

Ak spo­mí­name Da­ciu, ne­mô­žeme ne­spo­me­núť ruskú Ladu Niva. Kde Dus­ter končí (a že toho zvládne na­ozaj dosť), tam vo­dič Nivy zva­žuje po­u­ži­tie re­dukč­nej pre­vo­dovky. Toto auto je vo vý­robe ne­sku­toč­ných 41 ro­kov. A ani jej po­doba sa za ten čas tak­mer vô­bec ne­zme­nila.

6. To­y­ota Land Cru­iser V8

To­y­ota Land Cru­iser je pr­vým zá­stup­com lu­xus­ných SUV v reb­ríčku, ktoré ale od­vezú svoju po­sádku po­kojne aj mimo spev­ne­ných ciest. Na prvý po­hľad toto auto možno ne­pô­sobí ako off­road, no verte, že ním sku­točne je. A do­po­máha mu k tomu aj celý rad elek­tro­nic­kých asis­ten­tov pre jazdu v te­réne.

5. Range Ro­ver

Land Ro­ver zrejme ne­vy­ro­bil zlý off­road. Do­konca ani ten naj­lu­xu­nejší z po­nuky – Range Ro­ver – sa v te­réne ne­stratí. Zdvi­hnúť pod­vo­zok, za­pnúť off­road re­žim a do­sta­nete sa s ním kam­koľ­vek (tak­mer). To isté platí aj pre jeho de­ri­vát Sport.

4. Mer­ce­des triedy G

G je skratka od ne­mec­kého Ge­län­de­wa­gen, čo v pre­klade zna­mená te­rénne vo­zidlo. Auto s ta­kým me­nom jed­no­du­cho ne­môže byť zlý off­road. Ka­ro­sé­ria pri­pev­nená na ráme, vý­konné mo­tory, po­hon 4×4 a 3 uzá­vierky di­fe­ren­ciá­lov. A komu by bolo málo, môže si za­ob­sta­rať dvi­hnutú G500 4×4². Komu by ani to ne­sta­čilo, je tu preňho G63 6×6. Pop­rí­pade Ma­y­bach G650 Lan­dau­let.

3. Jeep Wran­gler

Do­stá­vame sa k bron­zo­vej me­daile. Tú ne­mohlo zís­kať žiadne auto, ako Jeep Wran­gler. Komu by oby­čajný Wran­gler ne­sta­čil, Jeep si preňho pri­pra­vil špe­ciálnu a ešte schop­nej­šiu ver­ziu s náz­vom Ru­bi­con.

2. Land Ro­ver De­fen­der

Druhé miesto je tiež au­to­mo­bi­lová off­road stá­lica. Teda skôr bola. Land Ro­ver De­fen­der sa síce pre­stal vy­rá­bať pred dvomi rokmi, no Ja­guar Land Ro­ver plá­nujú jeho ná­stupcu, ktorý by podľa nich mal byť rov­nako schopný v te­réne. Mô­žeme sa teda te­šiť na sku­točné SUV do te­rénu!

1. Slu­žobné auto

Schop­nosti auta v te­réne sú vo veľ­kej miere zá­vislé od schop­ností vo­diča. A preto môže Oc­ta­via Scout v tých správ­nych ru­kách prejsť omnoho ná­roč­nejší te­rén ako na­prí­klad Mer­ce­des triedy G v ru­kách „soc­cer mom“.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na starts­top.sk.

Pridať komentár (0)