Ako budú vyze­rať kor­po­ráty zaj­trajška?

Martin Faith / 5. máj 2015 / Tools a produktivita

Za posled­ných 25 rokov sa radi­kálne zme­nil spô­sob fun­go­va­nia vo všet­kých sfé­rach života. Či už je to kaž­do­denné naku­po­va­nie, orga­ni­zá­cia pra­cov­ného tímu alebo doha­do­va­nie piva s kama­rátmi. Dnes to robíme jed­no­du­cho inak, ako to robili naši rodi­čia.

Mož­nosti, ktoré ľudom sprí­stup­nil inter­net, pre­šli za túto dobu závrat­ným vývo­jom. A môžem pove­dať, to bola teda jazda. Naprí­klad počiat­kom pri bul­le­tin board sys­té­moch, ktoré sa z one-way-webu vyvi­nuli až do sveta sociál­nych sietí, ku kto­rému nám štvrtá gene­rá­cia mobil­ných tech­no­ló­gií dáva prí­stup kam­koľ­vek sa pohneme.

Čo nás teda čaká? Z minu­lého vývoja sa dá čítať jasný vzo­rec postup­ného sa pri­bli­žo­va­nia tech­no­ló­gií kon­co­vému uži­va­te­ľovi. Ďal­ším pomy­sel­ným stup­ňom na scho­disku tech­no­lo­gic­kého pokroku je teda zaiste Inter­net of Things. Určite sa mnohí zamýš­late nad tým, čo všetko bude možné pri­po­jiť. Odpo­veď je skoro všetko, ak nie dokonca úplne všetko. Jedi­nou pre­káž­kou je naša pred­sta­vi­vosť. Prvotne ma napadli veci typu pri­po­jený kávo­var, ktorý je synch­ro­ni­zo­vaný s budí­kom. Vývoj je už dnes ale oveľa ďalej. Čo tak naprí­klad rast­liny? Žia­den prob­lém! Firma Erics­son má vo svo­jom Štok­holm­skom sídle zasa­dený strom­ček, ktorý vďaka pri­po­je­ným sen­zo­rom dokáže komu­ni­ko­vať s oko­lím, púš­ťať hudbu alebo twe­e­to­vať (@connectedtree). Ako bude teda vyze­rať život vo svete „pri­po­je­ných vecí“? Nie­koľko zau­jí­ma­vých pred­stáv je v násle­du­jú­com videu.

Je skoro jasné, akým sme­rom sa budú spot­re­bi­teľ­ské oča­ká­va­nia v blíz­kej budúc­nosti ube­rať. Sú na to giganti biz­nisu pri­pra­vení? Podľa výsled­kov výskumu, ktoré pre­zen­tuje For­bes, menej ako štvr­tina kor­po­rát­nych res­pon­den­tov, má v roku 2015 jasno ohľa­dom svojho stra­te­gic­ké­hom prí­stupu k IoT. Samoz­rejme je táto otázka rôzne dôle­žitá v závis­losti od odvet­via, no nemože byť nikým úplne opo­me­nutá. Žijeme predsa v trans­for­mač­nej dobe, kde sa zaspať nevyp­láca. Obrat­nosť vo svete IoT pri­ne­sie nie­len udr­ža­nie kon­ku­ren­cie­schop­nosti, ale aj rie­še­nie mno­hých prob­lé­mov, s kto­rými sa dnes firmy potý­kajú. Jed­ným z nich je pres­nejší zber dát o kon­co­vých uží­va­te­ľoch, ktorý umožní per­so­na­li­zá­cia (tak­mer) všet­kého, čo pou­ží­vame. Pre­po­je­ním vecí den­nej potreby do siete a ich pris­pô­so­be­ním osob­ným pre­fe­ren­ciám, poskytnú ľudia o sebe výrob­com kom­plet­nejší obraz. To zaiste umožní lep­šie pocho­pe­nie vzor­cov sprá­va­nia uží­va­te­ľov a teda vytvo­re­nie hod­not­nej­šieho pro­duktu.

Star­tu­pisti pozor! Všetko napo­vedá tomu, že prí­chod IoT umožní veľkú vlnu sys­té­mo­vých zmien vo via­ce­rých strán­kach života. Otvo­rená ino­vá­cia dáva pries­tor novému mys­le­niu, ktoré búra dote­raj­šie kon­ven­cie a sta­via nový svet na efek­tív­nej­ších a robust­nej­ších zákla­doch. Naj­väč­šie sve­tové firmy si toto uve­do­mujú, a preto vítajú kre­a­ti­vitu a out-of-the-box rie­še­nia s otvo­re­ným náru­čím. Jed­nou z nich je aj Tele­kom, ktorý sa roz­ho­dol súťa­žou Busi­ness Wall of Fame pod­po­riť práve takéto rie­še­nia. Ak bol teda nie­kedy čas prísť so svo­jou myš­lien­kou na svetlo sveta, ten čas je práve teraz.

Pri mož­nos­tiach tvorby vo svete budúc­nosti sú jedí­nou bari­é­rou obme­dze­nia našej pred­sta­vi­vosti a tu určite platí, že „sky is the limit“. Stačí si len spo­me­núť, že naj­väč­šia sve­tová taxis­lužba nevlastní ani jedno auto. Ako mi raz nie­kto pove­dal: „the only thing we know will hap­pen is change.“

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Pridať komentár (0)