Ako by vyzerala nová Toyota Supra, ak by ju „nakreslili“ podľa jej predchodcov?

Startstop.sk / 10. februára 2019 / Auto

  • To­y­ota nás s no­vou ge­ne­rá­ciou le­gendy me­nom Supra na­ťa­ho­vala nie­koľko ro­kov
  • Ofi­ciálne od­ha­le­nie sa ne­us­tále od­súva, hoci vďaka unik­nu­tým fo­to­gra­fiám a kon­cep­tom sme mali akú-takú pred­satvu, ako bude nová Supra vy­ze­rať
  • No nie­ktorí z vý­sledku nad­šení ne­boli…
zdroj: Instagram @romanmiah
  • To­y­ota nás s no­vou ge­ne­rá­ciou le­gendy me­nom Supra na­ťa­ho­vala nie­koľko ro­kov
  • Ofi­ciálne od­ha­le­nie sa ne­us­tále od­súva, hoci vďaka unik­nu­tým fo­to­gra­fiám a kon­cep­tom sme mali akú-takú pred­satvu, ako bude nová Supra vy­ze­rať
  • No nie­ktorí z vý­sledku nad­šení ne­boli…

Za­ry­tým fa­nú­ši­kom sa ne­páči ani fakt, že Supra zdieľa tech­niku s no­vým mní­chov­ským ro­ad­ste­rom BMW Z4, ktorý bol pred­sta­vený len ne­dávno. No­vinka sa pr­vý­krát svetu od­ha­lila na Con­cours d’Ele­gance v Pebble Be­ach, kde ju osobne od­pre­zen­to­val slo­ven­ský šéf­di­zaj­nér BMW Jo­zef Ka­báň.

No na­priek tomu, že ide v pod­state o dvo­j­ičky, ktoré majú mnoho spo­loč­ného, ich predsa len niečo od­li­šuje. Čo majú teda spo­ločné, a čo je na­opak iné? V oboch prí­pa­doch ide o špor­tové auto, ktoré by pri­márne malo byť o ra­dosti z jazdy, teda to čomu fan­díme. Supra je však ka­ro­sé­riou kupé, Z4 je ro­ad­ster.

Mnoho po­dob­ného náj­deme aj v in­te­ri­éri. Supra si od mní­chov­skej dvo­j­ičky vy­po­ži­čala vo­lič au­to­ma­tic­kej pre­vo­dovky, pa­nel ovlá­da­júci kli­ma­ti­zá­ciu jed­no­du­cho náj­deme tu mnohé prvky známe z mo­der­ných alebo star­ších mo­de­lov značky BMW. Av­šak ma­te­riály a die­len­ské spra­co­va­nie je v prí­pade Z4, ako býva u BMW zvy­kom, na pré­mi­ovej úrovni. In­te­riér To­y­oty pô­sobí stroho v po­rov­naní z ne­mec­kým bra­tom a me­nej hod­notne. Ex­te­riér oboch mo­de­lov sa ne­sie v du­chu fi­lo­zo­fie ak­tu­ál­nych di­zaj­nér­skych zmien a no­vých tren­dov, ktoré sú cha­rak­te­ris­tické pre každú z oboch zna­čiek.

Za­tiaľ naj­vý­kon­nejší zdie­ľaný mo­tor má ob­jem 3 litre. Ide o ra­dový šesť­va­lec pre­pl­ňo­vaný tur­bo­dú­chad­lom twin-sc­roll. Mo­tor je pre oba mo­dely rov­nako na­la­dený. Vý­kon 250 kW od 5000 do 6500 otá­čok a ma­xi­mum krú­tia­ceho mo­mentu na úrovni 500 Nm v ši­ro­kom pásme od 1600 do 4500 otá­čok. Ak oča­ká­vate, že autá budú to­tožné aj v šprinte z 0 na 100km/h nie je to tak. To­y­ota aj vďaka tomu, že je ľah­šia o viac ako 100 ki­lo­gra­mov zvláda túto dis­cip­línu za 4,3 se­kundy. BMW je o tri de­sa­tiny po­mal­šie. Zá­kladná cena naj­lac­nej­šieho mo­delu Z4 vo ver­zií sD­rive20i bude zhruba na úrovni 47 ti­síc eur. Ceny To­y­oty Supra sa do­zvieme v prie­behu ja­nu­ára.

No snáď naj­kon­tro­verz­nej­ším je di­zajn. Ten vo veľ­kej miere nad­vä­zuje na pred pár rokmi pred­sta­vený kon­cept me­nom To­y­ota FT-1. Mno­hým sa ne­páči, že no­vinka tak­mer vô­ebc ne­nad­vä­zuje na pred­chá­dza­júce ge­ne­rá­cie. Vši­mol si to aj štu­dent di­zajnu Ro­man Miah a roz­ho­dol sa to na­pra­viť.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ins­ta­gram @ro­man­miah
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ins­ta­gram @ro­man­miah

Skom­bi­no­val teda le­gen­dárnu pred­chá­dza­júcu (štvrtú) ge­ne­rá­ciu Supry a im­ple­men­to­val nie­ktoré di­zaj­nér­ske prvky do tej sú­čas­nej ge­ne­rá­cie. Vý­sle­dok si mô­žete po­zrieť vyš­šie. De­centné zmeny, av­šak auto vďaka ním vy­zerá lep­šie, ne­mys­líte? 

🙂

Zdroj: Ins­ta­gram, Starts­top.sk

 

Pridať komentár (0)