Ako dostať tých naj­lep­ších ľudí aj do menej zná­mej spo­loč­nosti

Michal Sorkovský / 9. augusta 2015 / Tools a produktivita

Určite nie je pravda, že by men­šie spo­loč­nosti nemohli kon­ku­ro­vať tým väč­ším. Ak tomu veríte, v pod­state svoju firmu odpi­su­jete ešte pred­tým, než vôbec dostane reálnu šancu narásť. No a inak tomu nie je ani pri pri­jí­maní nových zamest­nan­cov.

Nebojte sa kon­ku­ro­vať veľ­kým spo­loč­nos­tiam v snahe zís­kať tie naj­väč­šie talenty. Najprv ale ukážte svo­jim zamest­nan­com, že vaša firma je sku­točne skve­lým mies­tom, kde pra­co­vať. A tento fakt sa začne následne šíriť ďalej aj sám. Ako je to možné?

Pred­stavte si mode­lovú situ­áciu: Boli ste vybraný pri­jať nových zamest­nan­cov pre rela­tívne malú, no napriek tomu rýchlo ras­túcu spo­loč­nosť. Váš prob­lém ale je, že poten­ciálni zamest­nanci, ktorí by boli sku­toč­ným prí­no­som pre vašu firmu, si rad­šej vždy vyberú väč­šie spo­loč­nosti, ktoré sú na trhu dlh­šie, a môžu si dovo­liť veci a reklamu, ktorú vaša spo­loč­nosť nie. Vaša spo­loč­nosť pri­tom ale je mies­tom, kde sa oplatí pra­co­vať, o svo­jich zamest­nan­cov sa dobre sta­ráte, vytvá­rate im opti­málne pod­mienky pre prácu a vše­obecne vo firme panuje dobrá atmo­sféra. Napriek tomu však stále potre­bu­jete zvý­šiť svoju pre­stíž na trhu práce a dať ľuďom vedieť o skve­lých mož­nos­tiach, ktoré vaša spo­loč­nosť ponúka. Ako teda zís­kať repu­tá­ciu firmy, pre ktorú budú chcieť pra­co­vať aj tie naj­väč­šie talenty, a to aj bez toho, aby ste na to minuli celý firemný roz­po­čet?

To, o čo pri zís­ka­vaní nových kva­lit­ných pra­cov­ní­kov ide, je budo­va­nie značky zamest­ná­va­teľa. Na túto tému sa vyjad­ruje aj Lisa Schil­le­rová, vicep­re­zi­dentka spo­loč­nosti Man­po­wer­Group Solu­ti­ons, ktorá sa celo­sve­tovo zaoberá nábo­rom nových zamest­nan­cov a ich násled­ným obsa­dzo­va­ním do fun­kcií. Lisa Schil­le­rová hovorí o budo­vaní značky zamest­ná­va­teľa, ako o roz­diel­nom pro­cese, ktorý by nemal byť chá­paný, ako súčasť značky pro­duktu, ktorý spo­loč­nosť ponúka či cel­ko­vého firem­ného imi­džu. Man­po­wer­Group Solu­ti­ons pomáha mno­hým spo­loč­nos­tiam po celom svete, z kto­rých mnoho ešte vôbec nepatrí medzi tie, ktoré by mali vybu­do­vanú nejakú repu­tá­ciu medzi poten­ciál­nymi zamest­nan­cami. „Je obvyklé, že je spo­loč­nosť dobre známa v Európe či v Ázii, no na dru­hej strane je cel­kom neznáma v USA, alebo opačne,“ tvrdí Schil­le­rová. „Ako teda chcete zís­kať do svo­jich radov top talent, keď o vás nikto nikdy nepo­čul?“

Jed­no­du­cho ponúk­nuť viac peňazí, než zná­mej­šie spo­loč­nosti. Aj keby ste si to náho­dou mohli dovo­liť, väč­ši­nou nestačí. Nedávna štú­dia, s kto­rou v Man­po­wer prišli hovorí o tom, že viac záleží uchá­dza­čom o job (33%) na značke zamest­ná­va­teľa, než na finanč­nej odmene (32%). Výskum tiež hovorí o tom, že až 96% ľudí, ktorí zva­žujú nastú­pe­nie do práce u nového zamest­ná­va­teľa, si najprv pod­robne pre­zrú jeho webovú stránku. Práve váš web teda môže byť mies­tom, ktoré ukáže vašu značku v dob­rom svetle, a to nie len v prí­pade nových kli­en­tov, ale aj poten­ciál­nych zamest­nan­cov. Tu môžu mať men­šie spo­loč­nosti výhodu, keďže na strán­kach veľ­kých firiem sú infor­má­cie o prí­pad­nej kari­ére v spo­loč­nosti často neak­tu­álne a nie­kedy je ťažké vôbec ich nájsť.

Schil­le­rová hovorí: „Robte reví­ziu svo­jej webo­vej stránky z pohľadu záu­jemcu o prácu. Spý­tajte sa samého seba: Vidím tu dobré mož­nosti? Verím tejto spo­loč­nosti? Zau­jí­majú sa o svo­jich zamest­nan­cov? Ak to, čo vidíte vo vás nevz­budí žiadny záu­jem a názor, že je vaša spo­loč­nosť skve­lým mies­tom, kde pra­co­vať, musíte svoj web pre­ro­biť.“

Záro­veň si posvieťte aj na svoju stránku na Face­bo­oku. Štú­dia od Man­po­wer odha­lila, že až 72% záu­jem­cov o job verí tomu, čo sa o svo­jich poten­ciál­nych zamest­ná­va­te­ľoch dozvie na Face­bo­oku, zatiaľ čo len 43% tomu, čo vidia na Lin­ke­dIn. Prečo? Odpo­veď je jed­no­du­chá. Face­book je proste osob­nejší a pri zva­žo­vaní novej práce určite zohráva väč­šiu rolu. „Pod­porte svo­jich zamest­nan­cov, aby pris­pie­vali novin­kami o zau­jí­ma­vých pro­jek­toch, na kto­rých pra­cujú, ako aj svo­jimi vide­ami z even­tov spo­loč­nosti či dob­ro­voľ­nej práce,“ pokra­čuje Schil­le­rová. „Pou­žite Face­book na pred­ve­de­nie sil­nej firem­nej kul­túry vašej spo­loč­nosti.“

Tretí krok k vybu­do­va­niu sil­nej značky zamest­ná­va­teľa znie: Zaob­chá­dzajte so záu­jem­cami o prácu ako v ruka­vič­kách. „Cel­kový záži­tok z poho­voru je nesmierne dôle­žitý,“ hovorí Schil­le­rová. „Ak bude zlý, roz­ne­sie sa to. Ak bude dobrý, bude to zna­me­nať obrov­skú reklamu pre vašu značku zamest­ná­va­teľa. Spravte teda poho­vor skve­lým zážit­kom aj pre tých, kto­rých sa roz­hod­nete nepri­jať.“
Toto môže zna­me­nať, že sa budete musieť ísť pozrieť na jed­not­livé pra­covné poho­vory, aby ste videli ako vo vašej firme pre­bie­hajú. Je veľ­kou chy­bou pri­jí­mať mana­žé­rov, ktorí sa na poho­vo­roch pýtajú tú istú, otre­panú otázku, ktorú všetci dobre poznáme: „Prečo by som vás mal pri­jať?“

„Trh práce sa zme­nil a naj­viac žia­duci ľudia majú hneď via­cero ponúk. Videla som veľa spo­loč­ností, ktoré prišli o skve­lých záu­jem­cov, len preto, že im nevys­vet­lili, prečo by pre nich bolo pra­co­vať v ich spo­loč­nosti skve­lým kari­ér­nym kro­kom.“ Schil­le­rová ďalej hovorí, že mnoho spo­loč­ností získa do svo­jich radov skvelé talenty len preto, že záu­jem­cov nene­chajú čakať a poho­vor vedia dohod­núť ihneď. Dnes je totiž cel­kom bežné, že si člo­vek musí počkať sku­točne dlhú dobu, než si ho spo­loč­nosť na poho­vor zavolá. Uro­biť to okam­žite vám teda môže ponúk­nuť značnú výhodu. 

Vybu­do­vať si silnú značku zamest­ná­va­teľa vás môže stáť veľa času a kre­a­ti­vity, ale našťas­tie vás nemusí pri­pra­viť o všetky peniaze. Hovo­rené slovo je predsa len sil­nou zbra­ňou, ktorá je ale zadarmo. Urobte preto veci tak, aby sa o vás hovo­rilo iba v dob­rom.  „Zaob­chá­dzajte so svo­jimi zamest­nan­cami a záu­jem­cami o job dobre a oni budú o tom pri­ro­dzene chcieť hovo­riť,“ dodáva Schil­le­rová.

zdroj: fortune.com

Pridať komentár (0)