Ako igno­ro­vať debila, ktorý sa v tebe skrýva

Nikola Tokárová / 4. marca 2016 / Tools a produktivita

Prav­de­po­dobne každý z nás má sám so sebou neko­nečný dia­lóg vo svo­jej hlave. Počula som aj o ľuďoch, ktorí si ako menší mys­leli, že s nimi niečo nie je v poriadku, pre­tože mali v hlave hlasy a až neskôr pocho­pili, že mať v hlave hlasy zna­mená mať myš­lienky a pre­mýš­ľať. Čo však robiť, keď ti tvoje myš­lienky začnú vra­vieť, že za nič nesto­jíš?

Ja ťažké naučiť sa utí­šiť toho debila v tvo­jej hlave, ktorý ťa demo­ti­vuje, ale pokiaľ sa to naučíš, môžeš dokon­čiť a dosiah­nuť tak­mer čokoľ­vek.

Takže ako na to?

Mysli na to, že na malých veciach záleží 

Hlas debila sa zame­riava na veľké veci. Nestará sa o malé víťazs­tvá, úlohy a obš­truk­cie s kto­rými sa musíš vyrov­ná­vať každý deň. Tento hlas ťa nene­chá strá­viť jeden v pokoji bez toho, aby si nedo­ká­zal niečo veľké.

Ale práve na malých veciach záleží. Pre­tože veľké veci sa dejú na základe veľa malých kro­kov. Všetko, čo robíš má zmy­sel, pokiaľ to nasme­ru­ješ správne a osta­neš pri zmys­loch.

Hlas debila ti môže hovo­riť, že mrháš svo­jim živo­tom, ale to nie je pravda. Tvoj život pozos­táva z tisíc drob­ných vecí, ktoré budu­ješ každý deň.

Working Out

foto: thebortsky.com

Sústreď sa na víťazs­tvá

Keď sa ti podarí niečo dosiah­nuť, ucho­vá­vaš si tieto bonu­sové víťazs­tva a mys­líš na ne, až sa ti nebude dariť. Hlas debila nechce, aby si si pamä­tal tieto víťazs­tvá, núti ťa pre­mýš­ľať len nad pre­hrami, nad tým, čo je zlé.

Z toho dôvodu je ten jeden člo­vek, čo ťa kri­ti­zuje omnoho moc­nejší ako sto ďal­ších, ktorí ťa pochvá­lia. Zbie­raš a odkla­dáš si na kopu všetko zlé, až to nako­niec pre­vŕši to dobré.

Mal by si osla­vo­vať každé víťazs­tvo, bez ohľadu na to, aké je veľké. Dopraj si chvíľu hrdosti sám na seba.

Nemysli na týždne a mesiace, ale na dni a roky 

Ber veci tak, ako prídu. Vezmi si, aký význam má jeden deň. Každý jeden deň doká­žeš odviesť kus práce, pri­čom týždne a mesiace do seba akosi zani­kajú. Ak pova­žu­ješ každý deň za cenný, môžeš tomu debi­lovi v tebe doká­zať, že sa nie­kam neus­tále posú­vaš. Možno sa síce tento týž­deň alebo mesiac nestalo nič extrémne dôle­žité, ale dne­šok si predsa dal naplno.

Ak sa pozrieš na jed­not­livé roky, pomôže ti to pre­dísť stresu z nedo­sia­hnu­tia svo­jich cie­ľov. Nemu­síš pani­ká­riť, nemu­síš sa naučiť behať ešte pred­tým, ako si sa sotva naučil cho­diť. Na dokon­če­nie svo­jich cie­ľov máš predsa dosta­tok času, prečo sa stre­so­vať, že sa posledný týž­deň alebo mesiac nestalo nič veľké.

Hlas debila vyhrá, ak mu dáš nástroj, kto­rým by ťa zni­čil. Nedo­voľ, aby bol týmto nát­ro­jom tvoj kalen­dár.

foto: War­ner Bros.

Nedaj mu pries­tor na dýcha­nie

Pokiaľ necháš hlas debila, aby roz­prá­val, nikdy nepres­tane. Začne nachá­dzať viac a viac a dôvo­dov, prečo si na nič. Čiže nene­chaj hlas debila začať roz­prá­vať, nedaj mu miesto, kde by mohol fun­go­vať, nedaj mu kys­lík.

Čo v tomto prí­pade pomáha? Možno to bude znieť ako prok­ras­ti­ná­cia, ale pokiaľ ťa v noci v posteli pre­padne hlas debila a začne ti roz­prá­vať o všet­kých tra­pa­soch, ktoré si kedy uro­bil a o tom, akí sú tvoji známi úspešní a ty nie, vezmi si do ruky knihu a začni čítať, pusti si zábavný film, choď von s ľuďmi, kto­rých máš rád.

Pochop, že na nie­kto­rých veciach nezá­leží

Nikto nie je doko­nalý síce znie ako obrov­ské cli­ché, ale je to tak. Nemu­síš byť dobrý vo všet­kom, je v poriadku, že nie­ktoré veci ti nejdú.

Ak sa sna­žíš byť prog­ra­má­to­rom a nejde ti to, neber to ako zly­ha­nie, ale ako šancu, pri kto­rej si mal mož­nosť zis­tiť, v čom nie si dobrý. Takže môžeš pokra­čo­vať v roz­ví­janí toho, čo ti ide.

Nezá­leží na tom, v čom si zlý, ale na tom, v čom si dobrý a makať na tom, aby si to čo naj­viac roz­vi­nul. Jasné, že nie­ktorí ľudia uspejú v tom, čo ty nie a možno ťa to zamrzí, ale nemô­žeš porov­ná­vať rybu a opicu v tom, ako vedia liezť na strom.

Takže nene­chaj ten zlý hlas v tvo­jej hlave, aby ti hovo­ril, prečo nie si dobrý, postav sa voči nemu a skús si vziať k srdcu pár rád, ktoré si si pre­čí­tal. Určite nech­ceš, aby hlas debila zaprí­či­nil tvoj neús­pech a nešťas­tie.

foto: askmen.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)