Ako igno­ro­vať debi­la, kto­rý sa v tebe skrý­va

Nikola Tokárová / 4. marca 2016 / Lifehacking

Prav­de­po­dob­ne kaž­dý z nás má sám so sebou neko­neč­ný dia­lóg vo svo­jej hla­ve. Poču­la som aj o ľuďoch, kto­rí si ako men­ší mys­le­li, že s nimi nie­čo nie je v poriad­ku, pre­to­že mali v hla­ve hla­sy a až neskôr pocho­pi­li, že mať v hla­ve hla­sy zna­me­ná mať myš­lien­ky a pre­mýš­ľať. Čo však robiť, keď ti tvo­je myš­lien­ky začnú vra­vieť, že za nič nesto­jíš?

Ja ťaž­ké naučiť sa utí­šiť toho debi­la v tvo­jej hla­ve, kto­rý ťa demo­ti­vu­je, ale pokiaľ sa to naučíš, môžeš dokon­čiť a dosiah­nuť tak­mer čokoľ­vek.

Tak­že ako na to?

Mys­li na to, že na malých veciach zále­ží

Hlas debi­la sa zame­ria­va na veľ­ké veci. Nesta­rá sa o malé víťazs­tvá, úlo­hy a obš­truk­cie s kto­rý­mi sa musíš vyrov­ná­vať kaž­dý deň. Ten­to hlas ťa nene­chá strá­viť jeden v poko­ji bez toho, aby si nedo­ká­zal nie­čo veľ­ké.

Ale prá­ve na malých veciach zále­ží. Pre­to­že veľ­ké veci sa dejú na zákla­de veľa malých kro­kov. Všet­ko, čo robíš má zmy­sel, pokiaľ to nasme­ru­ješ správ­ne a osta­neš pri zmys­loch.

Hlas debi­la ti môže hovo­riť, že mrháš svo­jim živo­tom, ale to nie je prav­da. Tvoj život pozos­tá­va z tisíc drob­ných vecí, kto­ré budu­ješ kaž­dý deň.

Working Out

foto: thebortsky.com

Sústreď sa na víťazs­tvá

Keď sa ti poda­rí nie­čo dosiah­nuť, ucho­vá­vaš si tie­to bonu­so­vé víťazs­tva a mys­líš na ne, až sa ti nebu­de dariť. Hlas debi­la nech­ce, aby si si pamä­tal tie­to víťazs­tvá, núti ťa pre­mýš­ľať len nad pre­hra­mi, nad tým, čo je zlé.

Z toho dôvo­du je ten jeden člo­vek, čo ťa kri­ti­zu­je omno­ho moc­nej­ší ako sto ďal­ších, kto­rí ťa pochvá­lia. Zbie­raš a odkla­dáš si na kopu všet­ko zlé, až to nako­niec pre­vŕ­ši to dob­ré.

Mal by si osla­vo­vať kaž­dé víťazs­tvo, bez ohľa­du na to, aké je veľ­ké. Dopraj si chví­ľu hrdos­ti sám na seba.

Nemys­li na týžd­ne a mesia­ce, ale na dni a roky 

Ber veci tak, ako prí­du. Vez­mi si, aký význam má jeden deň. Kaž­dý jeden deň doká­žeš odviesť kus prá­ce, pri­čom týžd­ne a mesia­ce do seba ako­si zani­ka­jú. Ak pova­žu­ješ kaž­dý deň za cen­ný, môžeš tomu debi­lo­vi v tebe doká­zať, že sa nie­kam neus­tá­le posú­vaš. Mož­no sa síce ten­to týž­deň ale­bo mesiac nesta­lo nič extrém­ne dôle­ži­té, ale dne­šok si pred­sa dal napl­no.

Ak sa pozrieš na jed­not­li­vé roky, pomô­že ti to pre­dísť stre­su z nedo­sia­hnu­tia svo­jich cie­ľov. Nemu­síš pani­ká­riť, nemu­síš sa naučiť behať ešte pred­tým, ako si sa sot­va naučil cho­diť. Na dokon­če­nie svo­jich cie­ľov máš pred­sa dosta­tok času, pre­čo sa stre­so­vať, že sa posled­ný týž­deň ale­bo mesiac nesta­lo nič veľ­ké.

Hlas debi­la vyhrá, ak mu dáš nástroj, kto­rým by ťa zni­čil. Nedo­voľ, aby bol tým­to nát­ro­jom tvoj kalen­dár.

foto: War­ner Bros.

Nedaj mu pries­tor na dýcha­nie

Pokiaľ necháš hlas debi­la, aby roz­prá­val, nikdy nepres­ta­ne. Začne nachá­dzať viac a viac a dôvo­dov, pre­čo si na nič. Čiže nene­chaj hlas debi­la začať roz­prá­vať, nedaj mu mies­to, kde by mohol fun­go­vať, nedaj mu kys­lík.

Čo v tom­to prí­pa­de pomá­ha? Mož­no to bude znieť ako prok­ras­ti­ná­cia, ale pokiaľ ťa v noci v poste­li pre­pad­ne hlas debi­la a začne ti roz­prá­vať o všet­kých tra­pa­soch, kto­ré si kedy uro­bil a o tom, akí sú tvo­ji zná­mi úspeš­ní a ty nie, vez­mi si do ruky kni­hu a začni čítať, pus­ti si zábav­ný film, choď von s ľuď­mi, kto­rých máš rád.

Pochop, že na nie­kto­rých veciach nezá­le­ží

Nikto nie je doko­na­lý síce znie ako obrov­ské cli­ché, ale je to tak. Nemu­síš byť dob­rý vo všet­kom, je v poriad­ku, že nie­kto­ré veci ti nej­dú.

Ak sa sna­žíš byť prog­ra­má­to­rom a nej­de ti to, neber to ako zly­ha­nie, ale ako šan­cu, pri kto­rej si mal mož­nosť zis­tiť, v čom nie si dob­rý. Tak­že môžeš pokra­čo­vať v roz­ví­ja­ní toho, čo ti ide.

Nezá­le­ží na tom, v čom si zlý, ale na tom, v čom si dob­rý a makať na tom, aby si to čo naj­viac roz­vi­nul. Jas­né, že nie­kto­rí ľudia uspe­jú v tom, čo ty nie a mož­no ťa to zamr­zí, ale nemô­žeš porov­ná­vať rybu a opi­cu v tom, ako vedia liezť na strom.

Tak­že nene­chaj ten zlý hlas v tvo­jej hla­ve, aby ti hovo­ril, pre­čo nie si dob­rý, postav sa voči nemu a skús si vziať k srd­cu pár rád, kto­ré si si pre­čí­tal. Urči­te nech­ceš, aby hlas debi­la zaprí­či­nil tvoj neús­pech a nešťas­tie.

foto: askmen.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)