Ako mať na účte každý mesiac o pár sto­viek viac?

Sebastian Mach / 30. mája 2016 / Tools a produktivita

Keď som zhruba pred rokom dokon­čil baka­lára a začal ako fre­e­lan­cer zará­bať reálne peniaze, neus­tále som hľa­dal spô­soby, ako si ešte pri­lep­šiť.

Mal som osobný cieľ, že každý mesiac zaro­bím viac, ako ten pre­došlý. A dlho sa mi to darilo. Jed­no­du­cho som vedel, že “musím”, a tak som vždy našiel spô­sob, ako tie peniaze zís­kať. No až po pol­roku som si uve­do­mil jednu závažnú vec. Hoci som zará­bal peniaze, ktoré boli pred­tým pre mňa nepred­sta­vi­teľné, na konci mesiaca mi na účte pra­vi­delne zostá­vali drobné. A bolo úplne jedno, aké “skóre” som dosia­hol. Potre­bo­val som to rie­šiť.

Keď som však pre­mýš­ľal nad svo­jimi výdav­kami, neprišlo mi, že míňam tak veľa. Okej, cho­dím denne v robote na obedy, občas si dám niečo dobré, občas idem na pivko s kama­rátmi. Tu teda prob­lém nebol. Alebo žeby?

Nain­šta­lo­val som si apli­ká­ciu Money Lover a začal trac­ko­vať svoje výdavky. 5 eur sem, 5 eur tam. Zapi­so­val som každý minutý cent a skoro ma pre­ko­tilo, keď som videl, čo som minul za prvé tri dni. A to som nič nemal za tie peniaze reálne v rukách.

Pokra­čo­val som v trac­ko­vaní a na konci mesiaca som bol neprí­jemne prek­va­pený. Míňam po malých čias­tkach, no míňam neuve­ri­teľne často a cen­tík po cen­tíku som schopný minúť aj stovky eur. Začala teda ana­lýza a pri­šiel som k veľmi zau­jí­ma­vým fak­tom.

Stocksy_txp4eb78dc4luW000_Small_2725751

foto: eli­te­daily

Ak svoju lásku k bur­ge­rom z BeA­bout, sushi, tata­ráku z Mamuta a iným chu­ťov­kám obme­dzím na raz mesačne, som schopný ušet­riť snáď aj 150 eur. Ak si začnem obedy do práce nosiť aspoň 2-3x krát týž­denne (roz­ho­do­val som sa podľa jedál­neho lís­tka) a pre­sta­nem piť sla­dené nápoje, ktoré ško­dia nie­len mojej peňa­ženke, ale aj môjmu zdra­viu, je to ďal­ších 85 eur. Ďal­šími men­šími polož­kami som sa dostal až k 350 eurám mesačne. A pred­stav si teraz svoj plat a pred­stav si, že ti k nemu pri­dajú 350 eur. Asi by si ská­kal od radosti. Tak tento pocit som zažil a nemu­sel som zrazu pra­co­vať oveľa viac. Sta­čilo sa len nad sebou zamys­lieť.

Dnes už Money Lover nepou­ží­vam, časom mi zadá­va­nie kaž­dej položky prišlo otravné. To je celý jeho naj­väčší prob­lém — nezo­synch­ro­ni­zu­ješ ho s účtom. Potom som vo svo­jom Inter­net ban­kingu VÚB obja­vil pre­hľadný Graf výdav­kov. Nemu­sím abso­lútne nič rie­šiť, Inter­net ban­king mi sám podľa urči­tých pra­vi­diel zaradí jed­not­livé platby kar­tou do desia­tich kate­gó­rií (jedlo, potra­viny, oble­če­nie, šport a pod.) Vďaka tomu mám parádny pre­hľad bez toho, aby som vyna­lo­žil čo len naj­men­šie úsi­lie a mal nut­nosť zapi­so­va­nia výdav­kov stále v hlave. Navyše trie­de­nie výdav­kov si môžem ľahko upra­vo­vať a dopl­niť si aj vlastné kate­gó­rie pre svoje špe­ciálne výdavky. Na každú kate­gó­riu mám nasta­vený limit, na stra­vo­va­nie v rešti­kách tak určite nemi­niem viac, než by som chcel. Graf limi­tov v Inter­net ban­kingu ma na to okam­žite upo­zorní a ja viem, že sta­čilo. Veľmi ele­gantné a efek­tívne rie­še­nie bez toho, aby som musel inves­to­vať už tak drahý čas.

Kategorizacia_NB_02

foto: VÚB

Vďaka ušet­re­ným penia­zom teraz môžem míňať na veci, ktoré mi dávajú oveľa väč­šiu hod­notu — omnoho čas­tej­šie ces­tu­jem do zahra­ni­čia a skú­mam miesta, ktoré ma vždy lákali. A to za pár minút ana­lýzy mesačne stojí.

titulná foto: time.com

člá­nok: (PR)Pridať komentár (0)