Ako mať na účte kaž­dý mesiac o pár sto­viek viac?

Sebastian Mach / 30. mája 2016 / Lifehacking

Keď som zhru­ba pred rokom dokon­čil baka­lá­ra a začal ako fre­e­lan­cer zará­bať reál­ne penia­ze, neus­tá­le som hľa­dal spô­so­by, ako si ešte pri­lep­šiť.

Mal som osob­ný cieľ, že kaž­dý mesiac zaro­bím viac, ako ten pre­doš­lý. A dlho sa mi to dari­lo. Jed­no­du­cho som vedel, že “musím”, a tak som vždy našiel spô­sob, ako tie penia­ze zís­kať. No až po pol­ro­ku som si uve­do­mil jed­nu závaž­nú vec. Hoci som zará­bal penia­ze, kto­ré boli pred­tým pre mňa nepred­sta­vi­teľ­né, na kon­ci mesia­ca mi na účte pra­vi­del­ne zostá­va­li drob­né. A bolo úpl­ne jed­no, aké “skó­re” som dosia­hol. Potre­bo­val som to rie­šiť.

Keď som však pre­mýš­ľal nad svo­ji­mi výdav­ka­mi, nepriš­lo mi, že míňam tak veľa. Okej, cho­dím den­ne v robo­te na obe­dy, občas si dám nie­čo dob­ré, občas idem na piv­ko s kama­rát­mi. Tu teda prob­lém nebol. Ale­bo žeby?

Nain­šta­lo­val som si apli­ká­ciu Money Lover a začal trac­ko­vať svo­je výdav­ky. 5 eur sem, 5 eur tam. Zapi­so­val som kaž­dý minu­tý cent a sko­ro ma pre­ko­ti­lo, keď som videl, čo som minul za prvé tri dni. A to som nič nemal za tie penia­ze reál­ne v rukách.

Pokra­čo­val som v trac­ko­va­ní a na kon­ci mesia­ca som bol neprí­jem­ne prek­va­pe­ný. Míňam po malých čias­tkach, no míňam neuve­ri­teľ­ne čas­to a cen­tík po cen­tí­ku som schop­ný minúť aj stov­ky eur. Zača­la teda ana­lý­za a pri­šiel som k veľ­mi zau­jí­ma­vým fak­tom.

Stocksy_txp4eb78dc4luW000_Small_2725751

foto: eli­te­dai­ly

Ak svo­ju lás­ku k bur­ge­rom z BeA­bout, sus­hi, tata­rá­ku z Mamu­ta a iným chu­ťov­kám obme­dzím na raz mesač­ne, som schop­ný ušet­riť snáď aj 150 eur. Ak si začnem obe­dy do prá­ce nosiť aspoň 2 – 3x krát týž­den­ne (roz­ho­do­val som sa pod­ľa jedál­ne­ho lís­t­ka) a pre­sta­nem piť sla­de­né nápo­je, kto­ré ško­dia nie­len mojej peňa­žen­ke, ale aj môj­mu zdra­viu, je to ďal­ších 85 eur. Ďal­ší­mi men­ší­mi polož­ka­mi som sa dostal až k 350 eurám mesač­ne. A pred­stav si teraz svoj plat a pred­stav si, že ti k nemu pri­da­jú 350 eur. Asi by si ská­kal od rados­ti. Tak ten­to pocit som zažil a nemu­sel som zra­zu pra­co­vať ove­ľa viac. Sta­či­lo sa len nad sebou zamys­lieť.

Dnes už Money Lover nepou­ží­vam, časom mi zadá­va­nie kaž­dej polož­ky priš­lo otrav­né. To je celý jeho naj­väč­ší prob­lém — nezo­synch­ro­ni­zu­ješ ho s účtom. Potom som vo svo­jom Inter­net ban­kin­gu VÚB obja­vil pre­hľad­ný Graf výdav­kov. Nemu­sím abso­lút­ne nič rie­šiť, Inter­net ban­king mi sám pod­ľa urči­tých pra­vi­diel zara­dí jed­not­li­vé plat­by kar­tou do desia­tich kate­gó­rií (jed­lo, potra­vi­ny, oble­če­nie, šport a pod.) Vďa­ka tomu mám parád­ny pre­hľad bez toho, aby som vyna­lo­žil čo len naj­men­šie úsi­lie a mal nut­nosť zapi­so­va­nia výdav­kov stá­le v hla­ve. Navy­še trie­de­nie výdav­kov si môžem ľah­ko upra­vo­vať a dopl­niť si aj vlast­né kate­gó­rie pre svo­je špe­ciál­ne výdav­ky. Na kaž­dú kate­gó­riu mám nasta­ve­ný limit, na stra­vo­va­nie v rešti­kách tak urči­te nemi­niem viac, než by som chcel. Graf limi­tov v Inter­net ban­kin­gu ma na to okam­ži­te upo­zor­ní a ja viem, že sta­či­lo. Veľ­mi ele­gant­né a efek­tív­ne rie­še­nie bez toho, aby som musel inves­to­vať už tak dra­hý čas.

Kategorizacia_NB_02

foto: VÚB

Vďa­ka ušet­re­ným penia­zom teraz môžem míňať na veci, kto­ré mi dáva­jú ove­ľa väč­šiu hod­no­tu — omno­ho čas­tej­šie ces­tu­jem do zahra­ni­čia a skú­mam mies­ta, kto­ré ma vždy láka­li. A to za pár minút ana­lý­zy mesač­ne sto­jí.

titul­ná foto: time.com

člá­nok: (PR)Pridať komentár (0)