Ako odhad­núť cenu star­tu­pu a výš­ku inves­tí­cie

Andrej Kiska / 19. mája 2014 / Lifehacking

Mys­lím, že som pri­šiel so skve­lým nápa­dom à la nový Face­bo­ok a cel­kom aj tuším, kde by som mohol nájsť inves­to­rov. Ale ako mám vedieť, koľ­ko peňa­zí by som si mal vypý­tať, a ako ohod­no­tiť svoj star­tup?“

Toto je ďal­ší člá­nok z mojej mini­sé­rie, kto­rý ana­ly­zu­je inves­tič­ný cyk­lus v star­tu­pe. Ak vás zau­jí­ma vše­obec­ný pre­hľad, pozri­te si ten­to post. Ďal­ší potom hovo­rí o špe­ci­fic­kos­ti toh­to cyk­lu v CEE regi­ó­ne. Odpo­rú­čam pre­čí­tať si oba pred­tým ako sa pus­tí­te do ďal­šej témy, kto­rou je hod­no­te­nie star­tu­pu a výš­ka inves­tí­cie.

Adek­vát­na výš­ka inves­tí­cie

Ak sa váš star­tup nachá­dza iba v začiat­koch, v pod­sta­te ešte nie je také nároč­né odhad­núť, akú veľ­kú finanč­nú pomoc bude­te potre­bo­vať, keď­že zatiaľ nevy­ka­zu­je­te zisk. Urob­te si pre­hľad svo­jich výdav­kov (väč­ši­na asi pôj­de na mzdy) a skús­te odhad­núť, za aký čas ste schop­ní prejsť tou­to fázou a postú­piť o úro­veň vyš­šie. Ako dlho bude trvať, kým vyro­bím pro­to­typ svoj­ho pro­duk­tu? 3 – 6 mesia­cov? Budem potre­bo­vať asi 3 ľudí, kto­rí mesač­ne dosta­nú cca 1200 EUR? V tom prí­pa­de by som mal zís­kať nie­čo medzi 10 – 20 000 EUR od svoj­ho angel inves­to­ra, plus nie­čo navy­še ako pois­t­ku (buf­fer). Pokiaľ sa nachá­dza­te vo fáze seed, vaše počty budú pri­bliž­ne rov­na­ké. V Cre­do Ven­tu­res nás pri stra­tu­poch v tej­to fáze zau­jí­ma prvých 12 – 18 mesia­cov, tak­že len skús­te odhad­núť vaše nákla­dy na také­to obdo­bie. Veľ­mi dob­ré star­tu­py uká­žu sľub­né výsled­ky ešte skôr, a doká­žu sa tak dostať na Sériu A za menej ako rok s pek­nou čias­t­kou peňa­zí na svo­jom účte. Čo sa týka rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu, tam sa už počty tro­chu kom­pli­ku­jú, pre­to­že musí­te začať vyka­zo­vať neja­ký výnos, a tým vám pod­stat­ne naras­ta­jú výdav­ky. Avšak vzo­rec ostá­va rov­na­ký.

Euro­pe­an Pri­va­te Equ­ity spo­lu s Ven­tu­re Capi­tal Asso­cia­ti­on zve­rej­ňu­jú roč­né šta­tis­ti­ky, kto­ré obsa­hu­jú dáta o inves­tí­ciách a začia­toč­ných fázach star­tu­pov, vrá­ta­ne výš­ky inves­tí­cie. Pozri­te si sprá­vu  z roku 2012.

Niž­šie si môže­te pozrieť nie­kto­ré moje odha­dy toho, koľ­ko sa asi v prie­me­re do star­tu­pov v danej fáze inves­tu­je v našom CEE regi­ó­ne. Hard­vé­ro­vé star­tu­py som tam nerá­tal. Tie­to čís­la samoz­rej­me nie sú 100%-né, exis­tu­je množ­stvo výni­miek. Išlo mi však o to, aby pod­ni­ka­te­lia mali neja­kú pred­sta­vu o tom, aký finanč­ný cyk­lus asi môžu v našom regi­ó­ne oča­ká­vať v rôz­nych štá­diách svoj­ho star­tu­pu.

Angel inves­tor, FFF, Akce­le­rá­to­ry: 10 – 100 000 EUR

Seed: 50 – 500 000 EUR

Séria A: 400 000 – 3 000 000 EUR

Séria B a vyš­šie: viac ako 2,5 000 000 EUR

Túto širo­kú šká­lu finan­co­va­nia, naj­mä v neskor­ších štá­diách star­tu­pu, môže­me pri­pi­so­vať množ­stvu fak­to­rov: agre­sív­ne expan­do­va­nie, túž­ba rásť, model akvi­zí­cie pre­daj­cov ale­bo zákaz­ní­kov (pria­my pre­daj vs. par­tner­stvo vs. výdav­ky na mar­ke­ting, atď.), nákla­dy spo­je­né s výro­bou, vylep­šo­va­ním, ino­vá­ciu pro­duk­tu, a podob­ne. Dôle­ži­té je vedieť iden­ti­fi­ko­vať a naplá­no­vať vaše výdav­ky čo naj­viac dopre­du. A neza­bud­ni­te na penia­ze bokom, keby sa veci zača­li ube­rať zlým sme­rom. Hoto­vosť je nesmier­ne dôle­ži­tá a pokiaľ vám dôj­de, hra sa skon­či­la.

Čo sa týka peňa­zí navy­še slú­žia­cich ako pois­t­ka, tre­ba byť s čís­la­mi veľ­mi opatr­ní. Na jed­nej stra­ne, ak nebu­de­te mať dosť, stá­le bude­te cítiť nôž na krku. Na dru­hej stra­ne, ak si ume­lo navý­ši­te všet­ky pred­po­kla­da­né výdav­ky a tie budú už na prvý pohľad vyze­rať nere­ál­ne, ris­ku­je­te, že to inves­tor odha­lí a poško­dí­te si repu­tá­ciu. Skrát­ka sa uis­ti­te, že ste k inves­to­ro­vi pria­mi v tom, aké výdav­ky oča­ká­va­te, a akú pois­t­ku by ste asi tak potre­bo­va­li navrch. Nesnaž­te sa to zamas­ko­vať.

Ohod­no­te­nie

Ohod­no­te­nie sta­ru­pu je vždy kom­pli­ko­va­né. Pozri­me sa rých­lo na zopár čísel: seed a rizi­ko­ví inves­to­ri si zvyk­nú pýtať 15 – 35% z hod­no­ty star­tu­pu, angel inves­to­ri zvy­čaj­ne menej, avšak je to rôz­ne, pove­dal by som tak od 5 – 25%. O kon­krét­nych čís­lach sa potom vyjed­ná­va, v závis­los­ti od rôz­nych fak­to­rov, vrá­ta­ne poten­ciá­lu vašej spo­loč­nos­ti (veľ­kosť trhu / poten­ciál­ny výnos za 3 – 5 rokov), sta­bi­li­ty a sily váš­ho tímu ale­bo momen­tál­nej trak­cie.

V žiad­nom prí­pa­de by zakla­da­te­lia spo­loč­nos­ti nema­li roz­de­liť väč­ši­nu svo­jej fir­my medzi angel inves­to­ra a toho nasle­du­jú­ce­ho, kto­ré­ho budú potre­bo­vať v Sérii A. Inves­to­ri, kto­rí žia­da­jú väč­ši­no­vý podiel vo vašej spo­loč­nos­ti v takom­to štá­diu sú finanč­ní pre­dá­to­ri, kto­rí sa efek­tív­ne sna­žia vašu spo­loč­nosť ukrad­núť. Avšak kľú­čo­vý­mi posta­va­mi sú prá­ve zakla­da­te­lia, kto­rí sa sta­ra­jú o rast spo­loč­nos­ti. Ako by moh­li ostať moti­vo­va­ní a pri­pra­ve­ní robiť dôle­ži­té roz­hod­nu­tia, keď nad nimi inves­tor úpl­ne pre­vzal kon­tro­lu? Podob­né je to aj s angel inves­tor­mi, kto­rí si pýta­jú viac ako 35% podie­lu vo fir­me: ako môže inves­tor ako Cre­do Ven­tu­res ďalej finan­co­vať star­tup bez toho, aby vlast­nil spo­loč­ne s angel inves­to­rom väč­ši­no­vý podiel? Je smut­né, že inves­to­ri v našom regi­ó­ne si čas­to neuve­do­mu­jú, že pokiaľ vlast­nia väč­ši­no­vý podiel star­tu­pu v jeho ranom štá­diu, zásad­ným spô­so­bom mu brá­nia v tom, aby si neskôr našiel inves­to­ra. Prá­ve to v mno­hých prí­pa­doch vedie k pred­čas­né­mu a úpl­ne zby­toč­né­mu záni­ku star­tu­pu. Videl som množ­stvo star­tu­pov so sľub­ným pro­duk­tom, do kto­rých Cre­do Ven­tu­res skrát­ka nemoh­lo inves­to­vať, pre­to­že inves­to­ri už vlast­ni­li prí­liš veľa podie­lu spo­loč­nos­ti, a nijak mu nepri­dá­va­li na hod­no­te.

Hod­no­te­nie star­tu­pu musí tiež odzr­kad­ľo­vať jeho poten­ciál. Ak by vám mal Sun Tzu dať neja­kú radu ohľad­ne vyjed­ná­va­nia o inves­to­va­ní do vašej spo­loč­nos­ti, prav­de­po­dob­ne by pove­dal nie­čo v zmys­le: zis­ti­te, čo je moti­vá­ci­ou váš­ho VC. A môžem vám pove­dať, že moti­vá­cia pre väč­ši­nu VC je rov­na­ká: penia­ze. Kopec peňa­zí. Koľ­ko je to „kopec“? My v Cre­do Ven­tu­res oča­ká­va­me naj­me­nej desať­ná­sob­nú poten­ciál­nu návrat­nosť inves­tí­cie v Sérii A, a ešte viac pri seed finan­co­va­ní (ako kom­pen­zá­ciu za pri­da­né rizi­ko, ako vysvet­ľu­jem v pred­chá­dza­jú­com člán­ku). Neviem, či sa to stá­va iba u nás v CEE, ale zdá sa mi, že je až prí­liš veľa biz­nis plá­nov s hod­no­te­nia­mi, kto­ré skrát­ka nedá­va­jú zmy­sel pri finanč­nom odha­de, kto­ré spo­loč­nosť pre­zen­tu­je. Naprí­klad: star­tup požia­da o finan­co­va­nie 2 mil. EUR za 20% podiel v spo­loč­nos­ti, avšak plá­nu­je zaro­biť 2 mil. EUR v prie­be­hu 4 rokov. Aby bol za ten čas schop­ný inves­to­ro­vi zais­tiť 10ná­sob­nú návrat­nosť, spo­loč­nosť by sa muse­la pre­dať za 100 mil. EUR. Váž­ne si mys­lí­te, že pre­dá­te spo­loč­nosť s výno­som 2 mil. EUR v prie­be­hu 4 rokov za 100 mil. EUR? V žiad­nom prí­pa­de. Jedi­ne, že verí­te na zázra­ky ale­bo máte v top manaž­men­te Jac­ka Dor­se­y­ho.

Keď sa vám poda­rí zis­tiť, akú veľ­kú inves­tí­ciu potre­bu­je­te, a aký podiel by ste inves­to­ro­vi chce­li dať, ďal­šia kal­ku­lá­cia o hod­no­te váš­ho star­tu­pu je už pomer­ne jed­no­du­chá: inves­tí­ciu vydeľ­te per­cen­ta­mi podie­lu, kto­rý by ste chce­li inves­to­ro­vi ponúk­nuť. Naprí­klad: ak potre­bu­je­te 1 mil. EUR a inves­to­ro­vi by ste chce­li dať 25% podie­lu v spo­loč­nos­ti, tak­že jej po-inves­tič­ná hod­no­ta je 4 mil. EUR. Pre­čo po-inves­tič­ná? Pre­to­že v sebe zahŕňa penia­ze od inves­to­ra, a teda hod­no­ta spo­loč­nos­ti je vrá­ta­ne inves­to­va­ných peňa­zí. Pred-inves­tič­né hod­no­te­nie sa teda počí­ta tak, že sa odstrá­ni inves­tí­cia z pred­chá­dza­jú­ce­ho výpoč­tu, v našom prí­pa­de to teda zna­me­ná: 4 mil. EUR (po-inves­tič­ná hod­no­ta) mínus 1 mil. EUR inves­tí­cie = 3 mil. EUR. Inves­to­ri sa čas­to zame­ra­jú na pred-inves­tič­nú hod­no­tu star­tu­pov, keď ich porov­ná­va­jú pred­tým, ako sa roz­hod­nú do nich inves­to­vať.

Keď v roko­va­niach s inves­tor­mi, od kto­rých chce­te, aby vás finan­co­va­li, tro­chu postú­pi­te, skús­te si vyhľa­dať ohod­no­te­nia pre­doš­lých spo­loč­nos­tí, do kto­rých inves­to­va­li. Porov­naj­te svoj star­tup s ich port­fó­li­ový­mi spo­loč­nos­ťa­mi. Pri tom by vám moh­li pomôcť data­bá­zy ako Angel­List ale­bo Crunch­Ba­se. Môže­te dať krk na to, že inves­to­ri porov­ná­va­jú poten­ciál­ne inves­tič­né prí­le­ži­tos­ti so svo­jim port­fó­li­om.

Vyber­te si správ­ne­ho par­tne­ra

Čo je pod­ľa mňa ešte dôle­ži­tej­šie ako ohod­no­te­nie, je vybrať si správ­ne­ho par­tne­ra. Nedá­vaj­te sa doko­py s inves­to­rom, kto­rý ide zuba­mi-nech­ta­mi po naj­lep­šom hod­no­te­ní. Ak sa vás totiž­to inves­tor sna­ží naho­vo­riť na spo­lu­prá­cu kvô­li váš­mu hod­no­te­niu, vlast­ne vám pria­mo hovo­rí, že okrem peňa­zí vám toho viac nevie ponúk­nuť. Ak sa pred­sa len roz­hod­ne­te spo­lu­pra­co­vať s takým inves­to­rom, len aby ste zís­ka­li pre seba 5 – 10% kapi­tá­lu navy­še, môže sa stať, že bude­te vlast­niť 5 – 10% nie­čo­ho, čo sto­jí len zlo­mok (ak vôbec) toho, čo by ste moh­li zís­kať s par­tne­rom, kto­rý by pre vás otvo­ril tie správ­ne dve­re. Dúfam, že moje pre­doš­lé člán­ky vám dali aký-taký obraz o tom, ako si vybrať správ­ne­ho inves­to­ra.

Tak­že asi toľ­ko o hod­no­te­ní star­tu­pov a výš­ke inves­tí­cií. Môže sa zdať, že ten­to člá­nok je tro­chu abs­trakt­nej­ší, ale to len pre­to, že hod­no­te­nie je viac ume­nie ako veda. Ume­nie jed­nať sa. V prie­be­hu také­ho­to vyjed­ná­va­nia je vždy dob­ré vedieť, pod­ľa čoho vás dru­há stra­na hod­no­tí a na čo pri tom hľa­dí.

Andrej Kis­ka, Asso­cia­te v Cre­do Ven­tu­res, @kiskandrej

zdroj: hypebeast.com, bizmology.hoovers.com, tekresource.com

Pridať komentár (0)