Ako pre svoj star­tup nájsť toho naj­lep­šie­ho prog­ra­má­to­ra?

Kristína Šuvadová / 12. marca 2016 / Business

Webo­vý prog­ra­má­to­ri sú v dneš­nej dobe veľ­mi žia­da­ní, tak­že nájsť si jed­né­ho, kto­rý bude ceno­vo výhod­ný, no záro­veň stá­le zruč­ný, môže byť dosť veľ­ký prob­lém.

Star­ší vývo­já­ri majú za sebou mno­hé skú­se­nos­ti. V prog­ra­mo­va­ní sa už vyzna­jú a urči­te by pre tvoj star­tup boli veľ­kým prí­no­som. Prob­lé­mom však je, že takí­to ľudia majú za sebou už rôz­ne spo­lu­prá­ce, z kto­rých väč­ši­na bola aj výbor­ne pla­te­ná. Veľ­mi dob­re si teda uve­do­mu­jú “svo­jú hod­no­tu” a nebo­ja sa sta­no­viť pev­nú sumu.

Naopak mlad­ší prog­ra­má­to­ri sú vďač­ní za kaž­dú ponu­ku. Cena pre­to nebu­de prob­lém, no na dru­hej stra­ne, mla­dý člo­vek nemá nikdy toľ­ko skú­se­nos­tí, z kto­rých by mohol čer­pať, ako star­ší. Je teda na tebe, čí chceš pri dopĺňa­ní svoj­ho tímu inves­to­vať do záru­ky kva­li­ty, ale­bo skôr ušet­riť a penia­ze pou­žiť na nie­čo iné.

student-849828_1920

Ako sa však uis­tiť, že člo­vek, kto­ré­ho si si nako­niec vybral, si naozaj vybe­rie tvo­ju ponu­ku, a nie tú od kon­ku­ren­cie? Tu je pár dob­rých rád, kto­ré ti mož­no pomô­žu:

  1. Nepo­nú­kaj len mies­to, ponú­kaj záži­tok

Mno­ho fre­e­lan­ce­rov a prog­ra­má­to­rov je una­ve­ných z neus­tá­le­ho sede­nia na jed­nom mies­te a z poze­ra­nia do moni­to­ra. Navy­še, väč­ši­nou pra­cu­jú osa­mo­te a nema­jú sa s kým ani poroz­prá­vať. Skús vytvo­riť pro­stre­die, kde budú via­ce­rí pra­cov­ní­ci poko­pe. Neva­dí, že kaž­dý z nich má na sta­ros­ti nie­čo iné, čo by mohol robiť aj z domu. Komu­ni­ká­cia a spo­loč­né zdie­ľa­nie úspe­chov a neús­pe­chov je sil­ná vec. Nikto pred­sa nemá rád dlhú samo­tu.

office-594119_1920

foto: pixabay.com 

  1. Nemáš dosta­tok peňa­zí? Ponúk­ni nie­čo iné

Sle­du­ješ kon­ku­ren­ciu a zis­til si, že nemáš ani zďa­le­ka na také výplat­né pás­ky, aké ponú­ka­jú oni? Neva­dí. Namies­to tuč­nej výpla­ty ponúk­ni nie­čo iné, naprí­klad fle­xi­bil­nej­ší pra­cov­ný čas, prí­pad­ne daj svo­jím vývo­já­rom “sil­nej­ší hlas”. Dovoľ im aby v nie­kto­rých veciach roz­ho­do­va­li sami a daj im pocit, že sú súčas­ťou star­tu­pu.

  1. Inves­tuj do svoj­ho prog­ra­má­to­ra

Ďal­ším spô­so­bom ako mať kva­lit­né­ho vývo­já­ra je do neho inves­to­vať. Exis­tu­je mno­ho prog­ra­má­tor­ských cam­pov. Sta­čí, ak ho tam pošleš na pár týž­dňov a z talen­to­va­né­ho nová­či­ka sa môže stať prog­ra­má­tor, kto­rý sa hra­vo vyrov­ná aj skú­se­né­mu prog­ra­má­to­ro­vi — seni­oro­vi.

startup-593296_1920

foto: pixabay.com 

  1. Rob pries­ku­my

Viac ako polo­vi­cu prog­rá­ma­to­rov náj­deš aj na sociál­nych sie­ťach. Naprí­klad na Lin­ke­di­ne. Kaž­dý, kto “ide s dobou”, si už urči­te vytvo­ril pro­fil. Sta­čí, keď si náj­deš chvíľ­ku času a poriad­ne to tam pre­skú­maš. Mož­no natra­fíš na člo­ve­ka, kto­rý bude pre tvo­ju fir­mu ako stvo­re­ný. Urči­te tiež ani neza­bud­ni skon­tro­lo­vať fre­e­lan­ce­rov na našom webe, mož­no sa tvoj člo­vek nachá­dza prá­ve medzi nimi.

Dúfam, že ti aspoň jed­na z tých­to rád pad­la vhod a že obja­víš vývo­já­ra, kto­rý bude stáť za to. Veď za kaž­dým dob­rým pro­jek­tom pred­sa sto­ja dob­rí ľudia.

coworking1

foto: outsite.co

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)