Ako pre svoj star­tup nájsť toho naj­lep­šieho prog­ra­má­tora?

Kristína Šuvadová / 12. marca 2016 / Business

Webový prog­ra­má­tori sú v dneš­nej dobe veľmi žia­daní, takže nájsť si jed­ného, ktorý bude cenovo výhodný, no záro­veň stále zručný, môže byť dosť veľký prob­lém.

Starší vývo­jári majú za sebou mnohé skú­se­nosti. V prog­ra­mo­vaní sa už vyznajú a určite by pre tvoj star­tup boli veľ­kým prí­no­som. Prob­lé­mom však je, že takíto ľudia majú za sebou už rôzne spo­lu­práce, z kto­rých väč­šina bola aj výborne pla­tená. Veľmi dobre si teda uve­do­mujú “svojú hod­notu” a neboja sa sta­no­viť pevnú sumu.

Naopak mladší prog­ra­má­tori sú vďační za každú ponuku. Cena preto nebude prob­lém, no na dru­hej strane, mladý člo­vek nemá nikdy toľko skú­se­ností, z kto­rých by mohol čer­pať, ako starší. Je teda na tebe, čí chceš pri dopĺňaní svojho tímu inves­to­vať do záruky kva­lity, alebo skôr ušet­riť a peniaze pou­žiť na niečo iné.

student-849828_1920

Ako sa však uis­tiť, že člo­vek, kto­rého si si nako­niec vybral, si naozaj vybe­rie tvoju ponuku, a nie tú od kon­ku­ren­cie? Tu je pár dob­rých rád, ktoré ti možno pomôžu:

  1. Nepo­nú­kaj len miesto, ponú­kaj záži­tok

Mnoho fre­e­lan­ce­rov a prog­ra­má­to­rov je una­ve­ných z neus­tá­leho sede­nia na jed­nom mieste a z poze­ra­nia do moni­tora. Navyše, väč­ši­nou pra­cujú osa­mote a nemajú sa s kým ani poroz­prá­vať. Skús vytvo­riť pro­stre­die, kde budú via­cerí pra­cov­níci pokope. Nevadí, že každý z nich má na sta­rosti niečo iné, čo by mohol robiť aj z domu. Komu­ni­ká­cia a spo­ločné zdie­ľa­nie úspe­chov a neús­pe­chov je silná vec. Nikto predsa nemá rád dlhú samotu.

office-594119_1920

foto: pixabay.com 

  1. Nemáš dosta­tok peňazí? Ponúkni niečo iné

Sle­du­ješ kon­ku­ren­ciu a zis­til si, že nemáš ani zďa­leka na také výplatné pásky, aké ponú­kajú oni? Nevadí. Namiesto tuč­nej výplaty ponúkni niečo iné, naprí­klad fle­xi­bil­nejší pra­covný čas, prí­padne daj svo­jím vývo­já­rom “sil­nejší hlas”. Dovoľ im aby v nie­kto­rých veciach roz­ho­do­vali sami a daj im pocit, že sú súčas­ťou star­tupu.

  1. Inves­tuj do svojho prog­ra­má­tora

Ďal­ším spô­so­bom ako mať kva­lit­ného vývo­jára je do neho inves­to­vať. Exis­tuje mnoho prog­ra­má­tor­ských cam­pov. Stačí, ak ho tam pošleš na pár týž­dňov a z talen­to­va­ného nová­čika sa môže stať prog­ra­má­tor, ktorý sa hravo vyrovná aj skú­se­nému prog­ra­má­to­rovi — seni­orovi.

startup-593296_1920

foto: pixabay.com 

  1. Rob pries­kumy

Viac ako polo­vicu prog­rá­ma­to­rov náj­deš aj na sociál­nych sie­ťach. Naprí­klad na Lin­ke­dine. Každý, kto “ide s dobou”, si už určite vytvo­ril pro­fil. Stačí, keď si náj­deš chvíľku času a poriadne to tam pre­skú­maš. Možno natra­fíš na člo­veka, ktorý bude pre tvoju firmu ako stvo­rený. Určite tiež ani neza­budni skon­tro­lo­vať fre­e­lan­ce­rov na našom webe, možno sa tvoj člo­vek nachá­dza práve medzi nimi.

Dúfam, že ti aspoň jedna z týchto rád padla vhod a že obja­víš vývo­jára, ktorý bude stáť za to. Veď za kaž­dým dob­rým pro­jek­tom predsa stoja dobrí ľudia.

coworking1

foto: outsite.co

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)