Ako pre­ko­nať writer’s block

Oliver Meres / 16. apríla 2016 / Startupy

Ak píšeš, či už pro­fe­si­onálne alebo len ako hobby, určite poznáš ten stav, kedy ťa z ničoho nič zradí kre­a­ti­vita. Sedíš za klá­ves­ni­cou, každé slovo zo seba musíš tla­čiť a výsle­dok nestojí za nič. Writer’s block. Dá sa však pre­ko­nať. Poďme sa pozrieť ako na to.

Ak chceš písať, chce to nie len tré­ning a zruč­nosť so slo­vami, ale aj inšpi­rá­ciu a nápady. Tie však nie vždy pri­chá­dzajú sami od seba. Stáva sa, že písa­nie pre­stane ísť a inšpi­rá­cia sa vytratí, jed­no­du­cho nie je o čom. Keď sa to stalo mne, bol som pri­nú­tený hľa­dať tech­niky, ako sa znovu nakop­núť. Tu som spí­sal tie naje­fek­tív­nej­šie, s kto­rými sa už nikdy nebu­deš musieť báť, že budeš sedieť pred done­ko­nečna bli­ka­jú­cim kur­zo­rom.

1. Dopraj si čas na roz­mýš­ľa­nie

Nápady, či už na fik­ciu, články alebo iné texty, neprídu na počka­nie v päť­mi­nú­to­vej pauze medzi dvoma pra­cov­nými úlo­hami, ba dokonca ani večer na pive. Pri­chá­dzajú vtedy, keď máš čas sa nad vecami zamys­lieť, naze­rať na svet z rôz­nych uhlov pohľadu a hľa­dať spo­ji­tosti tam, kde nemu­sia byť na prvý pohľad vidi­teľné.

pencil-918449_1920

Čím viac budeš mať také­hoto času na pre­mýš­ľa­nie, tým viac budeš mať nápa­dov. Nebuď lenivý, nie je to len sede­nie a cive­nie do stropu. Musíš aktívne roz­mýš­ľať nad tým, ČO chceš pove­dať, AKO to chceš pove­dať, a PREČO by to malo byť vtipné, zau­jí­mavé, dojemné alebo inšpi­ra­tívne.

Je jedno, čo budeš pri roz­mýš­ľaní robiť. U mňa naj­lep­šie fun­go­vali pre­chádzky a počú­va­nie hudby. Keď som sa so svo­jím obľú­be­ným albu­mom pre­šiel nie­kde lesom, izo­lo­val som sa od všet­kých ruši­vých pod­ne­tov a mohol roz­mýš­ľať nad tým, čo sa oplatí spra­co­vať v poviedke alebo článku. Vyskú­šaj to a ručím ti, že to pomôže.

writing-1170146_1920

2. Píš tak, aby si sa vedel sústre­diť

Nie­komu vyho­vuje písať na domá­com PC, nie­komu za sto­lom v kaviarni, nie­komu dokonca s perom a papie­rom. Každý sa dokáže sústre­diť v inom pro­stredí, a toto pro­stre­die je navyše dôle­žité aj pre inšpi­rá­ciu.

Ak si ako ja, budú ti vyho­vo­vať všetky tri spo­mí­nané spô­soby, avšak každý bude mať iné výsledky. S tým sa dá tiež naučiť pra­co­vať. Garan­tu­jem ti, že ak chy­tíš pero a budeš písať na papier, budeš sústre­de­nejší, budeš robiť menej chýbviac roz­mýš­ľať nad tým, čo píšeš ešte skôr, ako to napí­šeš. Doma máš plné sústre­de­nie na nároč­nej­šie úlohy a s lap­to­pom v kaviarni zas prí­jemnú, uvoľ­nenú atmo­sféru na kre­a­tívne eska­pády.

Dôle­žité je vedieť, čo potre­bu­ješ a podľa toho si vybrať miesto a spô­sob písa­nia. Výsledky sa potom dosta­via samé.

3. Čítaj

Ak nebu­deš veľa čítať, nebu­deš ani dobre písať. Číta­nie obo­ha­cuje slovnú zásobu, zlep­šuje jazy­kové schop­nosti a v nepo­sled­nom rade inšpi­ruje a pod­po­ruje kre­a­ti­vitu. Veď schválne: koľ­ko­krát si už chcel napí­sať niečo tak ako nie­kto pred tebou? Vyskú­šať osved­čený štýl obľú­be­ného autora alebo spra­co­vať rov­nakú tému inak? To sú práve momenty, ktoré ťa v písaní posú­vajú vpred a bez kto­rých sa nepoh­neš.writing-1209121_1920

Neza­bú­daj teda, že ak chceš písať, bez číta­nia to nepôjde. Zober si obľú­benú knihu alebo obja­vuj stále nové. Nie­kedy chvíľu trvá, kým náj­deš toho správ­neho autora. Ja som takto našiel Ballu a vtedy sa moje písa­nie radi­kálne zlep­šilo – len kvôli číta­niu.

4. Rob kre­a­tívne cvi­če­nia a pou­ží­vaj správne tooly

Mozog potre­buje tré­ning. Čas na roz­mýš­ľa­nie, ktorý som spo­mí­nal vyš­šie, môžeš využiť aj na cvi­če­nia, ktoré ťa nakopnú. Moje obľú­bené je Fre­e­wri­ting, ale je ich ešte oveľa viac. Na pod­poru týchto cvi­kov exis­tuje navyše množ­stvo prak­tic­kých toolov a appiek.

Naprí­klad Omni­wri­ter, ktorý ťa zbaví všet­kých ruši­vých ele­men­tov a ty sa môžeš plne sústre­diť na text. Alebo – tiež môj obľú­bený, a mor­bídne nekom­pro­misný The Most Dan­ge­rous Wri­ting App, ktorý je inter­ne­to­vou ver­ziou časo­vého limitu pri pere a papieri vo Fre­e­wri­tingu. Táto appka ti jed­no­du­cho vymaže všetko, čo si napí­sal, ak pre­sta­neš písať na dlh­šie ako pár sekúnd, až kým ti nevy­prší časový limit.

Writing_app

Pamä­taj však, že za tooly a tech­niky sa nescho­váš a nako­niec budeš aj tak musieť potrá­piť hlavu. Inak to nejde. Tieto gad­gety ti v tom vedia len pomôcť a nakop­núť ťa, ale prácu musíš spra­viť sám.

5. Nebuď per­fek­ci­onista a vykašli sa na kon­cep­ciu

Je ťažké niečo napí­sať, pokiaľ to chceš hneď vypub­li­ko­vať, alebo pokiaľ z toho vôbec chceš mať nejaký pou­ži­teľný výsle­dok. To ide priamo proti pra­vid­lám brains­tor­mingu, v kto­rom by si nič nemal v prvej fáze hod­no­tiť. Na rov­na­kom prin­cípe fun­guje písa­nie, hlavne vtedy, keď ti nejde.

Jed­no­du­cho skús svoje písa­nie nehod­no­tiť. Sadni si a píš o čom­koľ­vek, na čo máš chuť, vykašli sa na kon­cep­ciu, gra­ma­tiku, jed­no­du­cho píš. Budeš mať neko­nečne veľa času na to, aby si z nepo­riad­neho a sla­bého textu spra­vil lepší, alebo ho zaho­dil a začal znovu. A možno budeš prek­va­pený, a vôbec to nebude nepo­riadny alebo slabý text a napí­šeš niečo super hneď.

diary-968592_1920A to sa dostá­vame k naj­pod­stat­nej­šiemu bodu tohto článku, naj­lep­šej rade pre kaž­dého, komu nejde písa­nie:

Píš!

Každý z nás to vie, no nikto z nás to nechce počuť. Každý má nejaký dôvod, prečo to nejde, nejako sa tomu stále vyhýba a čaká kým „príde inšpi­rá­cia“. Ona ale nepríde samajediný spô­sob, ako pre­ko­nať writer’s block, je písať. Je jedno o čom, pod­statné je sa hýbať, vyvi­núť snahu, sypať pís­menká na papier alebo moni­tor. Ver mi, nedá sa to obísť. Čím skôr si to uve­do­míš, tým lep­šie.

Ručím ti za to, že ak si aj ten naj­me­nej inšpi­ro­vaný člo­vek na tejto zeme­guli, ak sa sku­točne budeš držať týchto rád a prej­deš si nimi aj v tom naj­me­nej kre­a­tív­nom období, nejaký text zo seba určite dosta­neš. A hoci to asi nebude hneď presne to, čo chceš, nevzdá­vaj sa, je to prvý krok. :)

Stre­tol si sa už s writer’s block? Máš nejaké tipy, ako ho pre­ko­nať? Podeľ sa s nami v komen­tá­roch!

zdroj obráz­kov: pixabay.com, zdroj titul­nej foto­ra­fie: matthewkressel.net

Pridať komentár (0)