5 spô­so­bov ako nakop­núť kre­a­ti­vi­tu

Oliver Meres / 21. marca 2016 / Business

Chceš chr­liť nápa­dy na počka­nie? Zdá sa ti, že máš kre­a­tív­ny poten­ciál, ale nevieš ho zapo­jiť v pra­xi? Či už ide o voľ­ný čas ale­bo kre­a­ti­vi­tu potre­bu­ješ v prá­ci, tre­ba ju tré­no­vať. Ako s tým začať ti napo­vie tých­to 5 spô­so­bov, s kto­rý­mi budeš nápa­dy zakrát­ko tvo­riť ove­ľa jed­no­duch­šie.

Tak ako sva­ly, aj mozog tre­ba cvi­čiť. Urči­te poznáš ľudí, kto­rí chr­lia jeden dob­rý nápad za dru­hým – a hoci nie­kto­rí na to mož­no majú jed­no­du­cho talent a ide im to samo od seba, väč­ši­na kre­a­tív­cov to má jed­no­du­cho natré­no­va­né.

Exis­tu­je obrov­ské množ­stvo osved­če­ných cvi­če­ní a čin­nos­tí roz­ví­ja­jú­cich a pod­po­ru­jú­cich kre­a­ti­vi­tu. Poď­me sa pozrieť na 5 z nich, kto­ré som osob­ne vyskú­šal a môžem ti ich vre­lo odpo­ru­čiť.

Handwriting

foto: picjumbo.com

Písa­nie v časo­vom limi­te

Výbor­né cvi­če­nie na obja­ve­nie nápa­dov, kto­ré si ani netu­šil, že máš. Daj si časo­vý limit, naprí­klad päť ale­bo desať minút a zober si papier s perom. Poin­tou cvi­če­nia je nepres­tať písať, kým ti nevy­pr­ší čas. Je úpl­ne jed­no, čo budeš písať, pod­stat­né je neza­sta­vo­vať, ani keď sku­toč­ne nemáš čo písať.

Ak nez­dvih­neš pero z papie­ra, je tak­mer isté, že kým skon­číš, obja­ví sa tam aspoň jeden dob­rý nápad, kto­rý sto­jí za roz­vi­tie.

Desať nápa­dov

Ďal­ší spô­sob, akým na seba tro­chu pri­tla­čiť. Opäť bude zákla­dom papier a pero. Ten­to­krát však nebu­deš hľa­dať nápa­dy v tex­te, ale ich budeš rov­no písať. Desať. Je jed­no akých – môže to byť 10 nápa­dov na kni­hy, kto­ré by si chcel napí­sať ale­bo naprí­klad 10 vylep­še­ní komu­ni­ká­cie na pra­co­vis­ku.

Notes

foto: picjumbo.com

Prvých 5 bude jed­no­du­chých. Oko­lo osmič­ky sa však už poriad­ne zapo­tíš. A ver mi, to je prá­ve ten naj­pro­duk­tív­nej­ší moment. Musíš sa dotla­čiť do chví­le, kedy už naozaj nevieš, čo ďalej – po chví­li sa mozog zobu­dí a nápa­dy prí­du. Dôle­ži­té je, aby si k nim v tej­to fáze pri­stu­po­val nekri­tic­ky – nesnaž sa ich vyhod­no­co­vať ako dob­ré ale­bo zlé, jed­no­du­cho ich napíš a ber ako nápa­dy. Prá­ve nega­tív­ne hod­no­te­nie totiž dopre­du zabí­ja kre­a­ti­vi­tu.

Brains­tor­ming

Veľ­mi otre­pa­ný buz­zword, pod kto­rým sa dá pred­sta­viť naozaj čokoľ­vek. Pre mňa to v tom­to prí­pa­de zna­me­ná sad­núť si s nie­kým, koho dob­re poznámvymys­lieť nie­čo, neja­kú šia­le­nosť. Čokoľ­vek, čo nás baví vymýš­ľať. Nový sys­tém volieb, ale­bo naprí­klad služ­bu pre­na­jí­ma­jú­cu gume­né domy na divo­ké osla­vy (true sto­ry). Je jed­no, či je to prak­tic­ké ale­bo len vtip­né – zaba­ví­te sa a potrá­pi­te si hla­vu – a to je pres­ne cie­ľom brains­tor­min­go­vých cvi­če­ní.

Brainstorming

foto: pixabay.com

Kre­a­tív­ne koníč­ky

Znie to ako samoz­rej­mosť, no mno­hí si to stá­le neuve­do­mu­jú. Pokiaľ budeš vo voľ­nom čase iba poze­rať tele­ví­zor ale­bo sa hrať počí­ta­čo­vé hry, nové nápa­dy samé od seba neprí­du. Skús namies­to toho písať, maľo­vať ale­bo fotiť. Bude ťa to nútiť vymýš­ľať stá­le čosi nové. Opäť môžem potvr­diť vlast­nou skú­se­nos­ťou – člá­nok, kto­rý prá­ve čítaš poslú­žil aj mne ako kre­a­tív­ne cvi­če­nie :)

Camera

foto: pixabay.com

Čas na seba

Opäť nie­čo, čo vyznie­va tri­viál­ne, no čo je kri­tic­ké. Pokiaľ ute­káš od jed­nej veci k dru­hej, stá­le nie­čo robíš, s nie­kým sa roz­prá­vaš a nie­čo plá­nu­ješ, večer namies­to vymýš­ľa­nia nových vecí odpad­neš od úna­vy. Skús si nájsť aspoň raz za týž­deň hodin­ku-dve sám na seba. Sad­ni si, pus­ti hud­bu a nerob nič iné. Môžem ti potvr­diť, že naj­lep­šie nápa­dy pri­chá­dza­jú prá­ve v podob­ných momen­toch. Mne osob­ne sa to spra­vid­la stá­va v spr­che – tam však nemám notes, tak­že to nahrá­dzam vždy vypo­ču­tím jed­né­ho albu­mu v hoj­da­com kres­le. :)

Headphones

foto: pixabay.com

Spô­so­bov, aký­mi sa dá nakop­núť kre­a­ti­vi­ta, je nepo­chyb­ne ešte ove­ľa viac. Navy­še na kaž­dé­ho zabe­rá nie­čo iné – pre­to urči­te skú­šaj všet­ko mož­né a hľa­daj to, čo naj­viac vyho­vu­je tebe.

Máš neja­ké vlast­né tipy, ako nakop­núť kre­a­ti­vi­tu? Podeľ sa s nimi v komen­tá­roch!

Zdroj titul­nej foto: cultofmac.com

Pridať komentár (0)