5 spô­so­bov ako nakop­núť kre­a­ti­vitu

Oliver Meres / 21. marca 2016 / Business

Chceš chr­liť nápady na počka­nie? Zdá sa ti, že máš kre­a­tívny poten­ciál, ale nevieš ho zapo­jiť v praxi? Či už ide o voľný čas alebo kre­a­ti­vitu potre­bu­ješ v práci, treba ju tré­no­vať. Ako s tým začať ti napo­vie týchto 5 spô­so­bov, s kto­rými budeš nápady zakrátko tvo­riť oveľa jed­no­duch­šie.

Tak ako svaly, aj mozog treba cvi­čiť. Určite poznáš ľudí, ktorí chr­lia jeden dobrý nápad za dru­hým – a hoci nie­ktorí na to možno majú jed­no­du­cho talent a ide im to samo od seba, väč­šina kre­a­tív­cov to má jed­no­du­cho natré­no­vané.

Exis­tuje obrov­ské množ­stvo osved­če­ných cvi­čení a čin­ností roz­ví­ja­jú­cich a pod­po­ru­jú­cich kre­a­ti­vitu. Poďme sa pozrieť na 5 z nich, ktoré som osobne vyskú­šal a môžem ti ich vrelo odpo­ru­čiť.

Handwriting

foto: picjumbo.com

Písa­nie v časo­vom limite

Výborné cvi­če­nie na obja­ve­nie nápa­dov, ktoré si ani netu­šil, že máš. Daj si časový limit, naprí­klad päť alebo desať minút a zober si papier s perom. Poin­tou cvi­če­nia je nepres­tať písať, kým ti nevy­prší čas. Je úplne jedno, čo budeš písať, pod­statné je neza­sta­vo­vať, ani keď sku­točne nemáš čo písať.

Ak nez­dvih­neš pero z papiera, je tak­mer isté, že kým skon­číš, objaví sa tam aspoň jeden dobrý nápad, ktorý stojí za roz­vi­tie.

Desať nápa­dov

Ďalší spô­sob, akým na seba tro­chu pri­tla­čiť. Opäť bude zákla­dom papier a pero. Ten­to­krát však nebu­deš hľa­dať nápady v texte, ale ich budeš rovno písať. Desať. Je jedno akých – môže to byť 10 nápa­dov na knihy, ktoré by si chcel napí­sať alebo naprí­klad 10 vylep­šení komu­ni­ká­cie na pra­co­visku.

Notes

foto: picjumbo.com

Prvých 5 bude jed­no­du­chých. Okolo osmičky sa však už poriadne zapo­tíš. A ver mi, to je práve ten naj­pro­duk­tív­nejší moment. Musíš sa dotla­čiť do chvíle, kedy už naozaj nevieš, čo ďalej – po chvíli sa mozog zobudí a nápady prídu. Dôle­žité je, aby si k nim v tejto fáze pri­stu­po­val nekri­ticky – nesnaž sa ich vyhod­no­co­vať ako dobré alebo zlé, jed­no­du­cho ich napíš a ber ako nápady. Práve nega­tívne hod­no­te­nie totiž dopredu zabíja kre­a­ti­vitu.

Brains­tor­ming

Veľmi otre­paný buz­zword, pod kto­rým sa dá pred­sta­viť naozaj čokoľ­vek. Pre mňa to v tomto prí­pade zna­mená sad­núť si s nie­kým, koho dobre poznámvymys­lieť niečo, nejakú šia­le­nosť. Čokoľ­vek, čo nás baví vymýš­ľať. Nový sys­tém volieb, alebo naprí­klad službu pre­na­jí­ma­júcu gumené domy na divoké oslavy (true story). Je jedno, či je to prak­tické alebo len vtipné – zaba­víte sa a potrá­pite si hlavu – a to je presne cie­ľom brains­tor­min­go­vých cvi­čení.

Brainstorming

foto: pixabay.com

Kre­a­tívne koníčky

Znie to ako samoz­rej­mosť, no mnohí si to stále neuve­do­mujú. Pokiaľ budeš vo voľ­nom čase iba poze­rať tele­ví­zor alebo sa hrať počí­ta­čové hry, nové nápady samé od seba neprídu. Skús namiesto toho písať, maľo­vať alebo fotiť. Bude ťa to nútiť vymýš­ľať stále čosi nové. Opäť môžem potvr­diť vlast­nou skú­se­nos­ťou – člá­nok, ktorý práve čítaš poslú­žil aj mne ako kre­a­tívne cvi­če­nie :)

Camera

foto: pixabay.com

Čas na seba

Opäť niečo, čo vyznieva tri­viálne, no čo je kri­tické. Pokiaľ ute­káš od jed­nej veci k dru­hej, stále niečo robíš, s nie­kým sa roz­prá­vaš a niečo plá­nu­ješ, večer namiesto vymýš­ľa­nia nových vecí odpad­neš od únavy. Skús si nájsť aspoň raz za týž­deň hodinku-dve sám na seba. Sadni si, pusti hudbu a nerob nič iné. Môžem ti potvr­diť, že naj­lep­šie nápady pri­chá­dzajú práve v podob­ných momen­toch. Mne osobne sa to spra­vidla stáva v spr­che – tam však nemám notes, takže to nahrá­dzam vždy vypo­ču­tím jed­ného albumu v hoj­da­com kresle. :)

Headphones

foto: pixabay.com

Spô­so­bov, akými sa dá nakop­núť kre­a­ti­vita, je nepo­chybne ešte oveľa viac. Navyše na kaž­dého zaberá niečo iné – preto určite skú­šaj všetko možné a hľa­daj to, čo naj­viac vyho­vuje tebe.

Máš nejaké vlastné tipy, ako nakop­núť kre­a­ti­vitu? Podeľ sa s nimi v komen­tá­roch!

Zdroj titul­nej foto: cultofmac.com

Pridať komentár (0)