Ako pre­žiť skoré rána a dožiť sa mini­málne poobe­dia

Alexandra Dulaková / 2. september 2015 / Tools a produktivita

Škola volá, práca sa nepres­tala ozý­vať, a aj keď už roky sní­vame o fle­xi­bil­nom pra­cov­nom čase, on nie a nie sa dosta­viť. Takže sa predsa len musíme zmie­riť s budíč­kom v ran­ných hodi­nách. Pri tej prí­le­ži­tosti ti dáme pár malých tipov a tri­kov, ktoré ti tieto útrapy dokážu uľah­čiť a sprí­jem­niť, aby sa rána nestali úpl­nou noč­nou morou.

1. Aspoň desať minút pohybu

Neprev­ra­caj hneď očami. Nikto netvrdí, že to musí byť šprint hore kop­com, pop­rí­pade zúrivý tré­ning cross­fitu. Na to sa ráno cíti naozaj len málo­kto. V sku­toč­nosti stačí, keď sa ráno tro­chu pona­ťa­hu­ješ, zacvi­číš si jed­no­du­chú jogu, alebo rozp­rú­diš tro­chu krvi a pár krát vybeh­neš hore schodmi (hoca­kými). Podľa výsled­kov štú­dií Bris­tol­skej uni­ver­zity aj desať minút stačí na zvý­še­nie den­nej dávky ener­gie a pozi­tív­neho prí­stupu k veciam, ktoré nás čakajú a neminú. A desať minút naozaj nie je tak veľa – dá sa to zvlád­nuť pri pus­te­nom rádiu alebo tele­ví­zii.

2. Voda s cit­ró­nom

Aké jed­no­du­ché a aké efek­tívne. Mini­málne pohár vody treba vypiť hneď po pre­bu­dení – naštar­tuje to meta­bo­liz­mus a cel­kovo ťa to pre­budí. Ak k tomu pri­dáš cit­rón, môžeš počí­tať s okam­ži­tým osvie­že­ním, zefek­tív­ne­ním trá­ve­nia žalúdku a nakop­nu­tím imu­nity. Cit­ró­nová šťava totiž obsa­huje vita­mín C, anti­oxi­danty a dras­lík, ktorý zase pôsobí bla­ho­darné na všetky naše svaly — od tých, z kto­rých je srdce, až po tie, ktoré sú v orgá­noch trá­via­ceho traktu. S cit­ró­nom to ale na začia­tok netreba pre­há­ňať, pokiaľ naň nie si zvyk­nutý. Polka cit­róna na pol litra vody je pre začia­tok tak aku­rát. V zime môže voda byť aj teplá. To meta­bo­liz­mus naštar­tuje lep­šie ako káva so žin­či­cou.

3. Stu­dená spr­cha

Hneď po pre­bu­dení jed­no­du­chým pohy­bom a pohá­rom vody by malo nasle­do­vať osvie­že­nie spr­chou, ktoré nás za pár minút postaví na nohy a zaže­nie posledné stopy spánku. Ak je úplne stu­dená spr­cha pre teba prí­liš hard­core, skús aspoň strie­dať stu­denú s vlažnou/teplou, no konči vždy pri stu­de­nej. Nie­len ener­gia, ale aj imu­nita sa ti pri takomto pra­vi­del­nom otu­žo­vaní poďa­kuje. 

4. Elek­tro­nika až po raňaj­kách

Aké vzácne to chvíle, keď si ich môžeme užiť úplne bez elek­tro­niky. Chá­peme, že hneď po pre­bu­dení nám rukou trhá sme­rom k mobilu na noč­nom sto­líku, ale skúsme túto ruku včas zasta­viť. Denne by sme si mali vyhra­diť aspoň pár minút, počas kto­rých sa nebu­deme sústre­diť na e-maily, správy od ostat­ných, či novinky zo sveta. V pokoji zje­dzme aspoň raňajky, nech nemáme už počas nich žalú­dočné vredy spô­so­bené tým, čo nás čaká a čo hrozné sa zase udialo. Myseľ potre­buje pre začia­tok dňa aspoň chvíľu ticha.

Naprí­klad si skúsme hľa­dieť do očí… V prí­pade absen­cie par­tnera postačí aj výhľad z okna.

5. Poriadne raňajky

Prečo jesť raňajky, to snáď ani nemu­síme opa­ko­vať. Ale predsa. Ľudia, ktorí sa im vyhý­bajú, majú zvý­šenú prav­de­po­dob­nosť obe­zity, cuk­rovky a v nepo­sled­nom rade aj vyčer­pa­nia. Ak teda nech­ceš počas doobeda trpieť neutí­ši­teľ­ným kví­le­ním žalúdka, treba si na ráno zaob­sta­rať výživné raňajky. Netreba hneď od pia­tej ráno kuch­tiť špe­ná­tové listy a cvik­lové prí­varky. Stačí, keď sa jedlo nebude topiť v oleji a bude v ňom aspoň jedna čerstvá zele­nina alebo ovo­cie. Inšpi­rá­cie je na inter­nete plno.

Ak ťa inšpi­ro­vali práve tieto jedlá, ich príp­ravu a im podobné náj­deš tu

6. Čis­tota a poria­dok

Na Prin­ce­ton­skej uni­ver­zite prišli vedci na revo­lučnú myš­lienku, a síce že pri práci sa nám sústredí oveľa lep­šie, keď okolo seba nemáme bor­del. To nie je žiadna veda, keďže si všetci dobre uve­do­mu­jeme, že na odve­de­nie pozor­nosti stačí aj jedno poka­zené strú­hadlo, ktoré na stole leží už od roku pána. Skúsme sa ho odpra­tať ešte pred­tým, než nás na päť dra­ho­cen­ných minút zamestná.

7. Prvá pri­chá­dza na rad špi­navá práca

Ráno sa nám na nároč­nej­šie úlohy sústredí oveľa lep­šie ako v kto­rý­koľ­vek iný čas, takže je roz­umné sa do podob­ných úloh vrhnúť str­m­hlav ešte pred­tým, než nás to une­sie do sveta prok­ras­ti­ná­cie. Naprí­klad ešte pred otvo­re­ním mailu alebo Face­bo­oku si treba odkrú­tiť tie neprí­jemné práce, pre­tože ako­náhle ten Face­book alebo maily otvo­ríme, prok­ras­ti­ná­cia nás už dávno má v pazú­roch. A len tak ľahko nás nepustí.

Je to prí­šerná práca… ale nie­kto ju spra­viť musí.

Zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)