Ako sa dostať výťa­hom na Mesiac?

Harry Gavendová / 14. december 2014 / Tech a inovácie

Milí start-upisti, máte pochyb­nosť o objekte vášho začí­na­jú­ceho biz­nisu? Pred­sta­vu­jeme vám teda spo­loč­nosť, ktorá sa roz­hodla ísť proti poriad­nym kon­ven­ciám! Pri začí­na­jú­cich pro­jek­toch na Kicks­tar­teri sme zvyk­nutí skôr na rôzne appky či gad­gety. Exis­tujú však aj výnimky a tou je práve pro­jekt, ktorý sa neza­oberá ničím men­ším, ako výťa­hom rovno na Mesiac!

Výťah na Mesiac je síce poriadne sci-fi, no nie až také nere­álne. Na úvod si pred­stavte mož­nosť nasad­núť na Zemi do kap­sule, ktorá vás pohodlne po lane vyve­zie až k povr­chu Mesiaca. Spo­loč­nosť Lift­Port Group si pove­dala, že to skúsi a spus­tila v roku 2012 kam­paň na Kicks­tar­teri. Tá jej vyniesla viac ako 100,000 dolá­rov, s kto­rými sa pus­tili do boja. Zau­jí­ma­vosti tu však nekon­čia, pre­tože výťah s náz­vom Lunar Space Ele­va­tor sa nebude sta­vať sme­rom zo Zeme – ale presne naopak. Lift­Port Group si za základňu vzal povrch Mesiaca a do roku 2020 tu majú časť výťahu vybu­do­vať.

Prečo však začí­najú „od konca“? Lano, ktoré by začali ťahať od Zeme by totiž muselo byť poriadne odolné voči poča­siu, gra­vi­tá­cii a iným vply­vom. Ak sa však začne sta­vať sme­rom od Mesiaca, odbú­rajú sa práve podobné prob­lémy. A kým sa príde k Zemi, tech­nika snáď postúpi a aj tieto prob­lémy sa vyrie­šia.

Plá­nom je teda vyslať k Mesiacu robo­tickú posádku, ktorá postaví základne. Naj­skôr sa postaví časť výťahu od povr­chu Mesiaca sme­rom k Zemi. Vo vzdia­le­nosti 250,000 km sa nachá­dza jedi­nečná gra­vi­tačná neut­ra­lita Zeme a Mesiaca, ktorá sa postará o napnu­tie špe­ciál­neho lana, ktoré by sa inak len hom­pá­ľalo vo ves­míre. Lift­Port Group chce práve v tomto bode záro­veň posta­viť ves­mírnu sta­nicu PicoG­ra­vity Labo­ra­tory, kam budú sme­ro­vať vzorky z Mesiaca. Pod­robný popis stavby tejto časti výťahu momen­tálne spo­loč­nosť zve­rej­nila na svo­jich strán­kach.

Snáď ešte doda­tok na záver – tento ťah je zau­jí­mavý najmä pre výstavbu či budúce osíd­ľo­va­nie Mesiaca – stačí, aby posádka prišla po bod, kde výťah začína a odtiaľ by sa na povrch už len jed­no­du­cho odviezla, čím by sa značne zjed­no­du­šila doprava a zní­žili náklady. Z mesač­ných hor­nín, ktoré sa na novú sta­nicu vyvezú by sa tiež mohol zís­ka­vať vodík a kys­lík a využiť sa na tvorbu paliva, čiže by pre zmenu mohlo ísť aj o ves­mírnu čer­pa­ciu sta­nicu. Neho­vo­riac o plá­noch NASA o ťažení hor­nín na Mesiaci…

Šia­lené nápady, čo poviete? No aj tie si vedia nájsť svo­jich pod­po­ro­va­te­ľov. Never say never, veď to poznáte.

Zdroj: kicks­tar­ter, Lift­Port Group

Pridať komentár (0)