Ako sa správne vrá­tiť po dovo­lenke do práce

Michal Sorkovský / 9. august 2015 / Tools a produktivita

No čo, už si bol tento rok na dovo­lenke? Návrat z dovo­lenky je pre mno­hých z nás noč­nou morou. Zvyk­núť si opäť na striktný pra­covný režim po dovo­lenke, kedy si mal všetko na saláme, môže byť nie­kedy cel­kom prob­lém. Ako teda na to, aby bol tento pre­chod čo naj­me­nej bolestný?

To, čo väč­šinu nás po návrate z dovo­lenky čaká, sú vyčer­pá­va­júce hodiny, dokonca možno aj dni, strá­vené sna­hou spra­co­vať tú záplavu emai­lov, ktorá nám počas dovo­lenky bola doru­čená. To ale nane­šťas­tie zna­mená ešte väč­šie odkla­da­nie povin­ností, ktoré sa nám medzi tým ocitli na stole. Ako sa teda vyhnúť tomu, aby sme sa po návrate z dovo­lenky necí­tili viac zni­čení, ako pred odcho­dom na ňu?

1. Naplá­nuj si svoj návrat 

Pri plá­no­vaní dovo­lenky sa väč­šina ľudí zame­riava na naplá­no­va­nie odchodu, no prí­chod je takisto veľmi dôle­žitý. Môžeš sa tak vyhnúť prob­lé­mom, ktoré sa s návra­tom do práce po dovo­lenke spá­jaj. Zatiaľ čo sa väč­šina z nás snaží pre­dĺžiť svoj čas na dovo­lenke a domov sa vra­cia až v nedeľu v noci, autorka knihy I Know How She Does It: How Suc­cess­ful Women Make the Most of Their Time Laura Van­der­ka­mová hovorí o tom, že by mal každý roz­mýš­ľať aj nad skor­ším návra­tom

Zváž návrat už v sobotu, namiesto toho, aby si pri­šiel až v nedeľu,“ hovorí Van­der­ka­mová, pri­čom zdô­raz­ňuje to, že pri skor­šom návrate má člo­vek viac času na vyba­le­nie, nákup neja­kých potreb­ných vecí a samoz­rejme aj na nejaký ten oddych, na ktorý by pri návrate na poslednú chvíľu určite nebol čas. Dôle­žité však je to, že skorší návrat ti poskytne aj viac času na vyba­ve­nie všet­kých tých emai­lov, ktoré sa počas dovo­lenky nahro­ma­dili a tvoj prvý deň v práci potom bude vyze­rať úplne inak. 

2. Vytrieď si povin­nosti

Nev­stu­puj po dovo­lenke do práce bez neja­kého „plánu útoku.“ Teda ak nech­ceš, aby ťa povin­nosti pre­val­co­vali. Van­der­ka­mová hovorí, že ľudia majú po návrate do práce sklon k vše­mož­nej snahe nahra­diť si všetky stret­nu­tia, ktoré počas dovo­lenky zmeš­kali. „Pokiaľ je to možné, skús tieto stret­nu­tia posu­núť až na druhý deň alebo aspoň na poobe­die. To ti poskytne aspoň o niečo viac pries­toru.“ 

Kon­zul­tantka pro­duk­ti­vity a autorka knihy Never Check Email In The Mor­ning Julie Mor­gens­ter­nová hovorí o tom, aby si to málo času, ktoré ti po návrate do práce zostane nevy­pl­nené povin­nos­ťami, nein­ves­to­val ihneď do rôz­nych stret­nutí. Chráň si ho, akoby bol ten voľný čas pre teba viac alebo mini­málne rov­nako dôle­žitý ako stret­nu­tia, ktoré musíš dohnať. Mor­gens­ter­nová teda radí, aby si ľudia neplá­no­vali stret­nu­tia hneď na prvý deň v práci a nene­chali si tak zapl­niť voľné miesta vo svo­jom kalen­dári: „Keď to vyzerá, že si k dis­po­zí­cií, ľudia ti budú vkla­dať nové veci do kalen­dára. No a týmito vecami sú práve rôzne stret­nu­tia a povin­nosti, ktoré treba vyko­nať.“ 

3. Tvoja auto­ma­tická odpo­veď na emaily je tvo­jou prvou obra­nou, keď si na dovo­lenke. Sprav z nej svoju výhodu! 

Auto­ma­tická odpo­veď ľuďom, ktorý ťa budú počas dovo­lenky kon­tak­to­vať musí byť priama, nápo­mocná a úprimná. Van­der­ka­mová hovorí o tom, aby si ju pone­chal aj počas doby, keď sa vrá­tiš z dovo­lenky a znova sa musíš zabe­hnúť v práci. Tvoji kole­go­via budú samoz­rejme vedieť, že si znovu dostupný, avšak môže to pomôcť stl­miť vlnu otá­zok a požia­da­viek, ktoré pri­chá­dzajú od ľudí mimo officu alebo aspoň zní­žiť ich oča­ká­va­nie, že odpo­vieš ihneď.

Mor­gens­ter­nová sa Van­der­ka­mo­vou zhodli v tom, že by táto auto­ma­tická odpo­veď mala zahŕňať priame inštruk­cie o tom, koho kon­tak­to­vať, kto môže ľuďom namiesto vás pomôcť, ako aj to, dokedy majú čakať odpo­veď na emailu. Navyše dodáva, že by sme mali ľuďom, ktorí nás v čase našej nedo­stup­nosti zhá­ňajú ‚mali dať vedieť, aby sa nebáli svoj email znovu pri­po­me­núť: „Každý, kto využíva emaily roz­umie tomu, že sa nie­ktoré veci proste môžu stra­tiť alebo sa nie­kde zapat­ro­šiť, keď je nie­kto dlh­šie na svo­jom emaily neak­tívny. Proste len varuj ľudí o tom, že sa to môže stať a povzbuď ich, nech sa neboja ti svoj mail pri­po­me­núť.“

4. Si naozaj odvážny? Vyhni sa dňom, počas kto­rých by si sa museli bro­diť cez kopu emai­lov a proste vymaž všetko zo svo­jej schránky!

Áno, presne tak. Pomys­le­nie na to, že sa zba­víme všet­kých tých mai­lov, na ktoré treba po dovo­lenke odpo­ve­dať samoz­rejme pri­náša značné uvoľ­ne­nie. Hoci s tým nie­ktorí nesú­hla­sia, Van­der­ka­mová hovorí: „Nie­ktorí ľudia sa len v krát­kosti pozrú na to, čo nepo­va­žujú za dôle­žité a to, čo za dôle­žité pova­žujú, si pre­čí­tajú a potom všetko zmažú.“

5. Mal by si sa sna­žiť byť nena­hra­di­teľný. Avšak to, že si uve­do­míš, že nie si, z teba môže spra­viť lep­šieho zamest­nanca.

Van­der­ka­mová hovorí, že naplá­no­va­nie a potom aj samotný návrat z dovo­lenky môže byť správ­nym časom na úpravu svojho pro­fe­si­onál­neho názoru. Všetci sa sna­žíme byť dob­rými tímo­vými hráčmi, avšak to, že budeme veriť, že firma nemôže fun­go­vať bez nás, môže byť časom škod­livé.

Nauč sa preto aj ty plá­no­vať si pred dovo­len­kou veci dopredu a neboj sa spo­ľa­hnúť aj na svo­jich kole­gov. Zmier sa s tým, že je nie­kedy pre teba nevy­hnutné, aby si neboli v kon­takte s prá­cou a nemo­hol odpo­ve­dať na všetky tie emaily a požia­davky. Toto všetko pomôže tvo­jej pro­duk­ti­vite, keď sa z dovo­lenky vrá­tiš. 

Kon­takt na šéf­re­dak­tora zod­po­ved­ného za články Startitup.sk: lukas.gasparik@startitup.sk

Zdroj: forbes.com

Pridať komentár (0)