Ako sa stať už v mla­dom veku skve­lým pod­ni­ka­te­ľom

Michaela Líšková / 16. apríla 2016 / Business

Pries­kum, kto­rý uro­bi­la Kauff­man Foun­da­ti­on, nám vra­ví, že mla­dí v Ame­ri­ke vo veku 18 až 21 rokov majú čoraz väč­šiu chuť pod­ni­kať. V roku 2007 chce­lo vlast­ný biz­nis 19% mla­dých, no v roku 2010 ich bolo už 25%. Toto čís­lo má aj naďa­lej stú­pa­jú­cu ten­den­ciu. Ako teda začať pod­ni­kať tak, aby mla­dý člo­vek sku­toč­ne dosia­hol svo­je cie­le?

Mla­dí chcú pod­ni­kať, lebo vidia, že táto ces­ta ich môže zaviesť na mies­ta, kto­ré iným spô­so­bom neob­ja­via. Mark Zuc­ker­berg zalo­žil Face­bo­ok, keď mal 20 a začal sa kúpať v penia­zoch ešte počas uni­ver­zi­ty. Dnes je z neho jeden z naj­bo­hat­ších ľudí sve­ta s majet­kom 34 miliárd dolá­rov.

Ser­gey Brin a Lar­ry Page zalo­ži­li Goog­le, keď mali oba­ja 25. Brit­ský mla­dý pod­ni­ka­teľ Carl Chur­chill začal svoj prvý Web design, keď mal len 12. Dnes má cenu 10 mili­ó­nov. Juliath Brin­dak zača­la kres­liť rôz­ne posta­vy, keď mala 10 a už v 16-tich vytvo­ri­la sociál­nu sieť pre tíne­dže­rov. Jej spo­loč­nosť Miss O &Friends má dnes hod­no­tu 15 mili­ó­nov dolá­rov.

Ľudí, kto­rí sa sta­li úspeš­ný­mi už v mla­dom veku, je ove­ľa viac. Tu je len zopár prí­kla­dov toho, že sa to sku­toč­ne dá. My si z nich môže­me brať inšpi­rá­ciu.

Čo však títo ľudia robia, že dosiah­nu taký ohrom­ný úspech v tak mla­dom veku a to aj napriek tomu, že sú takí neskú­se­ní? Čo sa od nich nádej­ní mla­dí pod­ni­ka­te­lia môžu naučiť? Všet­ko toto sme vtes­na­li do jede­nás­tich rád, kto­ré si môžeš pre­čí­tať .

pancik-kiska-mlady-podnikatel

foto: face­bo­ok Andrej Kis­ka

# Majú oči neus­tá­le otvo­re­né, sle­du­jú všet­ky mož­nos­ti a vyťa­žia z nich čo naj­viac

Keď bol Geor­ge Bur­gess ešte štu­den­tom, mal prob­lé­my nájsť neja­kú apli­ká­ciu, kto­rá mu pomô­že pri­pra­viť sa na skúš­ky. Prav­dou je, že už vte­dy exis­to­va­lo množ­stvo apli­ká­cií na vše­li­čo mož­né, no ani jed­na z nich nedo­ká­za­la pomôcť štu­den­tom v boji pro­ti štú­diu. Mla­dé­mu Geor­go­vi sa toto zda­lo ako vhod­ná mož­nosť na inves­to­va­nie.

Využil šan­cu, kto­rá sa mu naskyt­la a vytvo­ril apli­ká­ciu, kto­rá z neho spra­vi­la mili­oná­ra. Podob­ným prí­be­hom sa môže pochvá­liť aj Nick D´Aloisio, kto­rý už vo veku 17 rokov uzav­rel doho­du s Yahoo a pre­dal im svo­ju apli­ká­ciu za 30 mili­ó­nov dolá­rov. Oba­ja hľa­da­li die­ry v trhu, tie aj našli a danú medze­ru zapl­ni­li. Tre­ba vedieť rie­šiť prob­lé­my a tre­ba zis­tiť, čo ľudia potre­bu­jú a zatiaľ nema­jú.

# Sú ini­cia­tív­ni a pra­cu­jú sku­toč­ne tvrdo

Pra­co­vať tvrdo a múd­ro – to je jedi­ná ces­ta, ako vybu­do­vať nie­čo obrov­ské. Mla­dý pod­ni­ka­teľ musí sle­do­vať všet­ky mož­nos­ti, kto­ré sa v jeho oko­lí obja­vu­jú, pre tie správ­ne sa roz­hod­núť a vziať si ich na vlast­né ple­cia.

Keď bol James Mur­ray Wells ešte štu­den­tom uni­ver­zi­ty, zis­til, že neexis­tu­je onli­ne pre­daj­ca oku­lia­rov. Rých­lo sa tej­to mož­nos­ti cho­pil a die­ru v trhu poho­to­vo zace­lil. V prvom roku zaro­bil 4 mili­ó­ny dolá­rov.

Mark Zuc­ker­berg raz pove­dal: „Mla­dý pod­ni­ka­teľ by sa mal plne oddať tomu, čo robí a v čo verí. Ak to má zna­me­nať nie­koľ­ko pre­bde­ných nocí, tak nech.“

Zuckerbergjp-articleLarge-v2

foto: blog.idonethis.com

# Vedia múd­ro využiť pomo­ci ľudí, kto­rí im pomô­žu rásť

Žiad­ne úsi­lie o vlast­ný pod­nik nebu­de usku­toč­ni­teľ­né bez pomo­ci tých správ­nych ľudí. Úspeš­ní pod­ni­ka­te­lia toto vedia. Počas svoj­ho ras­tu využí­va­jú pomoc moc­ných, zná­mych a úspeš­ných ľudí, kto­rí im, okrem iné­ho, pomô­žu aj v budo­va­ní ich dôve­ry­hod­nos­ti. Spá­ja­nie sa s nespráv­ny­mi ľuď­mi môže mať za násle­dok zly­ha­nie.

# Mini­ma­li­zu­jú úsi­lie vyda­né na vede­nie biz­ni­su

Úspeš­ní pod­ni­ka­te­lia roz­ume­jú tomu, že, ak chcú zasiah­nuť čo naj­viac ľudí, musia svoj biz­nis roz­ví­jať po via­ce­rých strán­kach. A to môže byť čas­to náklad­né a neefek­tív­ne. Ale tí úspeš­ní využí­va­jú nástro­je, kto­ré im ten­to cieľ pomô­žu spl­niť, pre­to­že vedia, že ten správ­ny nástroj im uľah­čí spra­co­vať rôz­ne pre­daj­né kaná­ly, a to je polo­vi­ca ces­ty k úspe­chu. Takým­to nástro­jom môže byť napr. Sho­pi­fy.

NDC-Profiles-5118

foto: blog.northumbria.ac.uk

# Ak majú zaris­ko­vať, uro­bia to

Žiad­na „analýza=paralýza”. Úspeš­ní pod­ni­ka­te­lia skrát­ka zaris­ku­jú. Nie­kto­rí odídu z vyso­kej ale­bo hneď skú­sia vlast­ný biz­nis. Nevá­ha­jú a berú veci do vlast­ných rúk.

Micha­el Dun­lop dokon­ca odišiel zo stred­nej po tom, čo mu uči­te­lia pove­da­li, že kvô­li svo­jej dys­le­xií nikdy nebu­de úspeš­ný. Zalo­žil IncomeDiary.com a dnes zará­ba 6-miest­ne cif­ry. Čo chcem pove­dať je to, že úspeš­ní ľudia sa nebo­ja ris­ko­vať, keď v nie­čo veria. Risk je zisk.

# Pra­cu­jú s tým, čo ich baví a so svo­jim talen­tom

Mike McDo­nald, Kana­ďan, kto­rý rád gem­blo­val, sa začal onli­ne pokru veno­vať, keď mal 15. Cítil nátlak zo stra­ny rodi­čov, kto­rí mu hovo­ri­li, aby si našiel prá­cu, ale Mike chcel nie­čo viac, ako iba tíne­džer­skú bri­gá­du. Tak skrát­ka využil svoj koní­ček a dar, kto­rý mal – hral poker a už ako tíne­džer sa stal mili­ná­rom.

Joe Pen­na, zná­my skôr ako Mys­te­ry Guitar Man hovo­rí: „ Kaž­dý jeden člo­vek, kto­ré­ho poznám a je úspeš­ný v tom, čo robí, je úspeš­ný pre to, že milu­je to, čo robí“.

Tak­že musíš nájsť nie­čo, čo milu­ješ. Úspeš­ní pod­ni­ka­te­lia robia to, čo milu­jú a milu­jú to, čo robia.

crucialskills

foto: crucialskills.com

# Pris­pô­so­bia sa a stá­le pri­chá­dza­jú s nie­čím novým

Úspeš­ní pod­ni­ka­te­lia nie len že pre­be­ra­jú ini­cia­tí­vu, ale tiež robia rých­le roz­hod­nu­tia a pris­pô­so­bu­jú sa novým situ­áciám tzv.“za behu“. Pre­to­že ľudí veci rých­lo omr­zia a ak nevy­mys­líš nie­čo nové a zau­jí­ma­vé, zosta­neš poza­du.

Bill Gates, kto­rý sa vykaš­ľal na Har­vard, aby spo­lu s Pau­lom Alle­nom zalo­žil Mic­ro­soft, sa stal najm­lad­ším miliar­dá­rom na sve­te vo veku 31 rokov. „O tri roky bude kaž­dý pro­dukt, kto­rý moja spo­loč­nosť vyro­bí, zasta­ra­ný. Otáz­kou je, či z nich zasta­ra­ný pro­dukt uro­bí­me my, ale­bo nie­kto iný.“

Neus­tá­le sa pris­pô­so­bo­vať, zlep­šo­vať a vkla­dať do svo­jich pro­duk­tov ale­bo pro­jek­tov aj kúsok seba, to je to, po čom dnes ľudia bažia.

# Sú ino­va­tív­ni a sami si vytvá­ra­jú trh

Ak chceš uspieť, musíš ísť ďalej, ako iba vytvo­riť lep­šiu ver­ziu toho, čo už na trhu je. Inves­tuj svoj čas a zdro­je a vymys­li nie­čo nové, čo tu ešte nebo­lo. Vytvor si svoj vlast­ný trh a ponúk­ni ľuďom lep­šie rie­še­nia ale­bo zážit­ky.

Nikto nie je lep­ším prí­kla­dom ako Ste­ve Jobs. Jobs pred­sta­vil svo­je štý­lo­vé, dra­hé počí­ta­če Macin­tosh, kto­ré si vytvo­ri­li na trhu svo­je vlast­né mies­to a dodnes trhu domi­nu­jú. Dokon­ca sám Bill Gates uznal genia­li­tu svoj­ho riva­la, keď pove­dal: „Vytvo­riť nový štan­dard si vyža­du­je nie­čo, čo nie je iba tro­chu odliš­né; vyža­du­je si to nie­čo, čo je sku­toč­ne nové a zauj­me ľudí- a Macin­tosh, zo všet­kých zaria­de­ní, kto­ré som kedy videl, je jedi­ný, kto­rý ten­to štan­dard spĺňa“.

1192864_nerds-la-comedie-musicale-qui-revient-sur-la-rivalite-steve-jobs-bill-gates-web-tete-021623892224

foto: lesechos.fr

# Impro­vi­zu­jú a využí­va­jú všet­ko, čo majú poru­ke

Občas sa sta­ne, že pro­dukt, kto­rý máš, potre­bu­je tro­chu upra­viť, ale­bo sa k tebe dosta­ne pro­dukt, kto­rý by mohol byť úpl­ne fan­tas­tic­ký, keby sa na ňom zme­ni­lo pár vecí. Ale, bohu­žiaľ, mož­no nemáš zdro­je ale­bo mate­riál na to, aby si ten­to pro­dukt vylep­šil. Mies­to toho, aby si sa vzdal, skús impro­vi­zo­vať.

Mad­die Brads­haw zača­la vyrá­bať náhr­deľ­ní­ky a náram­ky využi­tím vrch­ná­kov zo skle­ne­ných fliaš, pre­to­že na trhu nenaš­la nič podob­né, čo by sa jej páči­lo. Že hlú­posť? Aj keď ti poviem, že za prvý rok zaro­bi­la 1.6 mili­ó­na dolá­rov a kým mala 16 rokov, mala ďal­ších troch inves­to­rov a par­tne­rov? Tak­to sa robí biz­nis.

# Sú trpez­li­ví a sústre­de­ní

Dob­ré veci prí­du k tým, kto­rí si na ne počka­jú. Sústre­diť sa na ďal­šie úlo­hy, zatiaľ čo sa veci dostá­va­jú do pohy­bu, je dôle­ži­tý prvok úspeš­né­ho biz­ni­su. Prí­liš mno­ho ľudí sa vzdá­va, pre­to­že sú netr­pez­li­ví. Chcú všet­ko a chcú to hneď. Ale úspeš­ný biz­nis potre­bu­je čas.

Ani taký pod­ni­ka­teľ­ský génius, ako bol Ste­ve Jobs, sa nedos­tal do pove­do­mia ľudí skôr ako pred­sta­vil Macin­tosh 8 rokov po tom, čo zalo­žil App­le Inc. Áno, 8 rokov. Tak­že neča­kaj, že z teba bude mili­onár po týžd­ni. Zostaň sústred­ný a trpez­li­vý, ono to prí­de.

download

foto: speakola.com

# Zno­vu inves­tu­jú

Tí najús­peš­nej­ší pod­ni­ka­te­lia svo­je bohat­stvo zno­vu inves­tu­jú, čo zaru­čí, aby nez­ban­kro­to­va­li.

Gary Mar­tin, mla­dý írsky pod­ni­ka­teľ, začal viesť svoj vlast­ný noč­ný pod­nik, keď mal iba 15 rokov. Kým mal 17, pre­su­nul sa do sprá­vy nehnu­teľ­nos­tí. Kým mal 18 rokov, jeho biz­nis mal hod­no­tu $20 mili­ó­nov a stá­le sa roz­ras­tal. Pre­to­že roz­umel potre­be rein­ves­to­va­nia peňa­zí.

Bohu­žiaľ, nie kaž­dý pod­ni­ka­teľ tomu roz­umie. Andrew Fas­hi­on navrhol mini rake­to­me­ty a kým dosia­hol 20 rokov, mali hod­no­tu $2 mili­ó­ny. Penia­ze ale minul na ženy a gem­blo­va­nie, a v dvad­sia­tich dvoch mu už nezos­ta­lo nič. Biz­nis si vyža­du­je tro­chu roz­umu a inte­li­gen­cie.

youngpeoplenews

foto: youngpeoplenews.com

zdroj: lifehack.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theatlantic.com

Pridať komentár (0)