Ako sa stať už v mla­dom veku skve­lým pod­ni­ka­te­ľom

Michaela Líšková / 16. apríla 2016 / Business

Pries­kum, ktorý uro­bila Kauff­man Foun­da­tion, nám vraví, že mladí v Ame­rike vo veku 18 až 21 rokov majú čoraz väč­šiu chuť pod­ni­kať. V roku 2007 chcelo vlastný biz­nis 19% mla­dých, no v roku 2010 ich bolo už 25%. Toto číslo má aj naďa­lej stú­pa­júcu ten­den­ciu. Ako teda začať pod­ni­kať tak, aby mladý člo­vek sku­točne dosia­hol svoje ciele?

Mladí chcú pod­ni­kať, lebo vidia, že táto cesta ich môže zaviesť na miesta, ktoré iným spô­so­bom neob­ja­via. Mark Zuc­ker­berg zalo­žil Face­book, keď mal 20 a začal sa kúpať v penia­zoch ešte počas uni­ver­zity. Dnes je z neho jeden z naj­bo­hat­ších ľudí sveta s majet­kom 34 miliárd dolá­rov.

Ser­gey Brin a Larry Page zalo­žili Google, keď mali obaja 25. Brit­ský mladý pod­ni­ka­teľ Carl Chur­chill začal svoj prvý Web design, keď mal len 12. Dnes má cenu 10 mili­ó­nov. Juliath Brin­dak začala kres­liť rôzne postavy, keď mala 10 a už v 16-tich vytvo­rila sociálnu sieť pre tíne­dže­rov. Jej spo­loč­nosť Miss O &Friends má dnes hod­notu 15 mili­ó­nov dolá­rov.

Ľudí, ktorí sa stali úspeš­nými už v mla­dom veku, je oveľa viac. Tu je len zopár prí­kla­dov toho, že sa to sku­točne dá. My si z nich môžeme brať inšpi­rá­ciu.

Čo však títo ľudia robia, že dosiahnu taký ohromný úspech v tak mla­dom veku a to aj napriek tomu, že sú takí neskú­sení? Čo sa od nich nádejní mladí pod­ni­ka­te­lia môžu naučiť? Všetko toto sme vtes­nali do jede­nás­tich rád, ktoré si môžeš pre­čí­tať .

pancik-kiska-mlady-podnikatel

foto: face­book Andrej Kiska

# Majú oči neus­tále otvo­rené, sle­dujú všetky mož­nosti a vyťa­žia z nich čo naj­viac

Keď bol George Bur­gess ešte štu­den­tom, mal prob­lémy nájsť nejakú apli­ká­ciu, ktorá mu pomôže pri­pra­viť sa na skúšky. Prav­dou je, že už vtedy exis­to­valo množ­stvo apli­ká­cií na vše­ličo možné, no ani jedna z nich nedo­ká­zala pomôcť štu­den­tom v boji proti štú­diu. Mla­dému Geor­govi sa toto zdalo ako vhodná mož­nosť na inves­to­va­nie.

Využil šancu, ktorá sa mu naskytla a vytvo­ril apli­ká­ciu, ktorá z neho spra­vila mili­onára. Podob­ným prí­be­hom sa môže pochvá­liť aj Nick D´Aloisio, ktorý už vo veku 17 rokov uzav­rel dohodu s Yahoo a pre­dal im svoju apli­ká­ciu za 30 mili­ó­nov dolá­rov. Obaja hľa­dali diery v trhu, tie aj našli a danú medzeru zapl­nili. Treba vedieť rie­šiť prob­lémy a treba zis­tiť, čo ľudia potre­bujú a zatiaľ nemajú. 

# Sú ini­cia­tívni a pra­cujú sku­točne tvrdo

Pra­co­vať tvrdo a múdro – to je jediná cesta, ako vybu­do­vať niečo obrov­ské. Mladý pod­ni­ka­teľ musí sle­do­vať všetky mož­nosti, ktoré sa v jeho okolí obja­vujú, pre tie správne sa roz­hod­núť a vziať si ich na vlastné ple­cia.

Keď bol James Mur­ray Wells ešte štu­den­tom uni­ver­zity, zis­til, že neexis­tuje online pre­dajca oku­lia­rov. Rýchlo sa tejto mož­nosti cho­pil a dieru v trhu poho­tovo zace­lil. V prvom roku zaro­bil 4 mili­óny dolá­rov.

Mark Zuc­ker­berg raz pove­dal: „Mladý pod­ni­ka­teľ by sa mal plne oddať tomu, čo robí a v čo verí. Ak to má zna­me­nať nie­koľko pre­bde­ných nocí, tak nech.“

Zuckerbergjp-articleLarge-v2

foto: blog.idonethis.com

# Vedia múdro využiť pomoci ľudí, ktorí im pomôžu rásť

Žiadne úsi­lie o vlastný pod­nik nebude usku­toč­ni­teľné bez pomoci tých správ­nych ľudí. Úspešní pod­ni­ka­te­lia toto vedia. Počas svojho rastu využí­vajú pomoc moc­ných, zná­mych a úspeš­ných ľudí, ktorí im, okrem iného, pomôžu aj v budo­vaní ich dôve­ry­hod­nosti. Spá­ja­nie sa s nespráv­nymi ľuďmi môže mať za násle­dok zly­ha­nie.

# Mini­ma­li­zujú úsi­lie vydané na vede­nie biz­nisu

Úspešní pod­ni­ka­te­lia roz­umejú tomu, že, ak chcú zasiah­nuť čo naj­viac ľudí, musia svoj biz­nis roz­ví­jať po via­ce­rých strán­kach. A to môže byť často nákladné a neefek­tívne. Ale tí úspešní využí­vajú nástroje, ktoré im tento cieľ pomôžu spl­niť, pre­tože vedia, že ten správny nástroj im uľahčí spra­co­vať rôzne pre­dajné kanály, a to je polo­vica cesty k úspe­chu. Takýmto nástro­jom môže byť napr. Sho­pify.

NDC-Profiles-5118

foto: blog.northumbria.ac.uk

# Ak majú zaris­ko­vať, uro­bia to

Žiadna „analýza=paralýza”. Úspešní pod­ni­ka­te­lia skrátka zaris­kujú. Nie­ktorí odídu z vyso­kej alebo hneď skú­sia vlastný biz­nis. Nevá­hajú a berú veci do vlast­ných rúk.

Michael Dun­lop dokonca odišiel zo stred­nej po tom, čo mu uči­te­lia pove­dali, že kvôli svo­jej dys­le­xií nikdy nebude úspešný. Zalo­žil IncomeDiary.com a dnes zarába 6-miestne cifry. Čo chcem pove­dať je to, že úspešní ľudia sa neboja ris­ko­vať, keď v niečo veria. Risk je zisk.

# Pra­cujú s tým, čo ich baví a so svo­jim talen­tom

Mike McDo­nald, Kana­ďan, ktorý rád gem­blo­val, sa začal online pokru veno­vať, keď mal 15. Cítil nátlak zo strany rodi­čov, ktorí mu hovo­rili, aby si našiel prácu, ale Mike chcel niečo viac, ako iba tíne­džer­skú bri­gádu. Tak skrátka využil svoj koní­ček a dar, ktorý mal – hral poker a už ako tíne­džer sa stal mili­ná­rom.

Joe Penna, známy skôr ako Mys­tery Guitar Man hovorí: „ Každý jeden člo­vek, kto­rého poznám a je úspešný v tom, čo robí, je úspešný pre to, že miluje to, čo robí“.

Takže musíš nájsť niečo, čo milu­ješ. Úspešní pod­ni­ka­te­lia robia to, čo milujú a milujú to, čo robia.

crucialskills

foto: crucialskills.com

# Pris­pô­so­bia sa a stále pri­chá­dzajú s nie­čím novým

Úspešní pod­ni­ka­te­lia nie len že pre­be­rajú ini­cia­tívu, ale tiež robia rýchle roz­hod­nu­tia a pris­pô­so­bujú sa novým situ­áciám tzv.“za behu“. Pre­tože ľudí veci rýchlo omr­zia a ak nevy­mys­líš niečo nové a zau­jí­mavé, zosta­neš pozadu.

Bill Gates, ktorý sa vykaš­ľal na Har­vard, aby spolu s Pau­lom Alle­nom zalo­žil Mic­ro­soft, sa stal najm­lad­ším miliar­dá­rom na svete vo veku 31 rokov. „O tri roky bude každý pro­dukt, ktorý moja spo­loč­nosť vyrobí, zasta­raný. Otáz­kou je, či z nich zasta­raný pro­dukt uro­bíme my, alebo nie­kto iný.“

Neus­tále sa pris­pô­so­bo­vať, zlep­šo­vať a vkla­dať do svo­jich pro­duk­tov alebo pro­jek­tov aj kúsok seba, to je to, po čom dnes ľudia bažia.

# Sú ino­va­tívni a sami si vytvá­rajú trh

Ak chceš uspieť, musíš ísť ďalej, ako iba vytvo­riť lep­šiu ver­ziu toho, čo už na trhu je. Inves­tuj svoj čas a zdroje a vymysli niečo nové, čo tu ešte nebolo. Vytvor si svoj vlastný trh a ponúkni ľuďom lep­šie rie­še­nia alebo zážitky.

Nikto nie je lep­ším prí­kla­dom ako Steve Jobs. Jobs pred­sta­vil svoje štý­lové, drahé počí­tače Macin­tosh, ktoré si vytvo­rili na trhu svoje vlastné miesto a dodnes trhu domi­nujú. Dokonca sám Bill Gates uznal genia­litu svojho rivala, keď pove­dal: „Vytvo­riť nový štan­dard si vyža­duje niečo, čo nie je iba tro­chu odlišné; vyža­duje si to niečo, čo je sku­točne nové a zaujme ľudí- a Macin­tosh, zo všet­kých zaria­dení, ktoré som kedy videl, je jediný, ktorý tento štan­dard spĺňa“.

1192864_nerds-la-comedie-musicale-qui-revient-sur-la-rivalite-steve-jobs-bill-gates-web-tete-021623892224

foto: lesechos.fr

# Impro­vi­zujú a využí­vajú všetko, čo majú poruke

Občas sa stane, že pro­dukt, ktorý máš, potre­buje tro­chu upra­viť, alebo sa k tebe dostane pro­dukt, ktorý by mohol byť úplne fan­tas­tický, keby sa na ňom zme­nilo pár vecí. Ale, bohu­žiaľ, možno nemáš zdroje alebo mate­riál na to, aby si tento pro­dukt vylep­šil. Miesto toho, aby si sa vzdal, skús impro­vi­zo­vať.

Mad­die Brads­haw začala vyrá­bať náhr­deľ­níky a náramky využi­tím vrch­ná­kov zo skle­ne­ných fliaš, pre­tože na trhu nenašla nič podobné, čo by sa jej páčilo. Že hlú­posť? Aj keď ti poviem, že za prvý rok zaro­bila 1.6 mili­óna dolá­rov a kým mala 16 rokov, mala ďal­ších troch inves­to­rov a par­tne­rov? Takto sa robí biz­nis.

# Sú trpez­liví a sústre­dení

Dobré veci prídu k tým, ktorí si na ne počkajú. Sústre­diť sa na ďal­šie úlohy, zatiaľ čo sa veci dostá­vajú do pohybu, je dôle­žitý prvok úspeš­ného biz­nisu. Prí­liš mnoho ľudí sa vzdáva, pre­tože sú netr­pez­liví. Chcú všetko a chcú to hneď. Ale úspešný biz­nis potre­buje čas.

Ani taký pod­ni­ka­teľ­ský génius, ako bol Steve Jobs, sa nedos­tal do pove­do­mia ľudí skôr ako pred­sta­vil Macin­tosh 8 rokov po tom, čo zalo­žil Apple Inc. Áno, 8 rokov. Takže neča­kaj, že z teba bude mili­onár po týždni. Zostaň sústredný a trpez­livý, ono to príde.

download

foto: speakola.com

# Znovu inves­tujú

Tí najús­peš­nejší pod­ni­ka­te­lia svoje bohat­stvo znovu inves­tujú, čo zaručí, aby nez­ban­kro­to­vali.

Gary Mar­tin, mladý írsky pod­ni­ka­teľ, začal viesť svoj vlastný nočný pod­nik, keď mal iba 15 rokov. Kým mal 17, pre­su­nul sa do správy nehnu­teľ­ností. Kým mal 18 rokov, jeho biz­nis mal hod­notu $20 mili­ó­nov a stále sa roz­ras­tal. Pre­tože roz­umel potrebe rein­ves­to­va­nia peňazí.

Bohu­žiaľ, nie každý pod­ni­ka­teľ tomu roz­umie. Andrew Fas­hion navrhol mini rake­to­mety a kým dosia­hol 20 rokov, mali hod­notu $2 mili­óny. Peniaze ale minul na ženy a gem­blo­va­nie, a v dvad­sia­tich dvoch mu už nezos­talo nič. Biz­nis si vyža­duje tro­chu roz­umu a inte­li­gen­cie.

youngpeoplenews

foto: youngpeoplenews.com

zdroj: lifehack.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theatlantic.com

Pridať komentár (0)