Ako sa zba­viť zby­toč­ností, robiť menej vecí lep­šie a rásť rých­lej­šie

Lukáš Timko / 19. januára 2016 / Business

Podľa Freda Wil­sona ame­ric­kého biz­nis­mena a ven­ture kapi­ta­listu, CEO by sa mal sústre­diť len na tieto tri akti­vity:

  • Nasta­viť celo­fi­remnú stra­té­giu a víziu a komu­ni­ko­vať ju inves­to­rom a zamest­nan­com
  • Hľa­dať naj­lep­šie talenty a zamest­nať ich
  • Zais­tiť, aby bol na ban­ko­vom účte vždy dosta­tok finanč­ných pros­tried­kov

Na prvý pohľad sa ti môže zdať, že je to jed­no­du­chý pohľad na rolu CEO. Ak ria­diš spo­loč­nosť a zamys­líš sa nad vecami nad kto­rými strá­viš naj­viac času, potom tvoje akti­vity spadnú do kaž­dej z týchto kate­gó­rií.

Mit­chell Har­per, zakla­da­teľ Peop­leS­park, roz­vie­dol tri základné akti­vity CEO podľa Freda Wil­sona. Maj pri tom na pamäti, že čím viac skú­šaš, tým lep­ším sa stá­vaš – hlavne, keď si prvý krát CEO.

Fed Wilson

Fred Wil­son, ame­rický biz­nis­man a ven­ture kapi­ta­lista

Nasta­ve­nie vízie a stra­té­gie

Nepred­po­kla­daj, že každý v tvo­jej spo­loč­nosti vie čo sa ti deje v hlave – oni to neve­dia, takže všet­kým musíš komu­ni­ko­vať tvoju víziu a stra­té­giu, až kým tvoji zamest­nanci nebudú z toho chorí a nebudú ju ovlá­dať od slova do slova. Keď komu­ni­ku­ješ svoju víziu a stra­té­giu, neho­vor len o čís­lach a pro­duk­toch. Povedz ľuďom prečo je tvoja vízia a stra­té­gia pre teba dôle­žitá, potom prečo je dôle­žitá pre tvo­jich zákaz­ní­kov a inves­to­rov.

Roz­umieš trhu, kon­ku­ren­cii a dôle­ži­tosti zmeny lep­šie ako kto­koľ­vek iný a práve preto si ty CEO. Toto musíš mať na pamäti a rea­li­zo­vať to, prečo žiješ a dýchaš

Musíš mať pra­vi­delné mee­tingy, na kto­rých budeš pra­vi­delne dis­ku­to­vať o vízii, stra­té­gii a raste. Toto je dôle­žité v momente, keď tvoja spo­loč­nosť ras­tie veľmi rýchlo a pri­jí­maš veľa nových ľudí.

Nemeň často stra­té­giu. Trh sa môže rýchlo zme­niť a čo pla­tilo vtedy už nemusí pla­tiť teraz a tak musíš byť na zmenu vždy pri­pra­vený. Čím je tvoja firma väč­šia, tým ťaž­šie sa mení kurz veľ­kej lode sme­rom k novej stra­té­gii. Neza­bú­daj na to, že rýchla zmena stra­té­gie zna­mená doda­točné náklady, kom­pli­ko­vané pro­cesy a zmä­te­nosť zamest­nan­cov.

Mitchell Harper, PeopleSpark

Mit­chell Har­per, zakla­da­teľ Peop­leS­park

Príjmi naj­lep­šie talenty

Musíš byť aktívny v rolách, ktoré sú pre teba a tvoj biz­nis kri­tické. Jed­nou z nich je aj prí­jí­ma­nie nových zamest­nan­cov. Môže to zna­me­nať prvý kon­takt, stret­nu­tia pri káve alebo účasť na posled­nom poho­vore. Nede­le­guj to iným. Po dob­rých kan­di­dá­toch je naj­väčší dopyt a stret­nu­tie so CEO môže byť tým roz­ho­du­jú­cim fak­to­rom.

Naplá­nuj si nové pozí­cie mini­málne dva kvar­táli dopredu. Musíš mať dosť času nájsť užas­ných ľudí, bez ohľadu na to, či máš silnú sieť kon­tak­tov alebo nie.

Tí naj­lepší ľudia nebudú u teba pra­co­vať len preto, že máš super kuchyňu alebo šéf­ku­chára – chcú pra­co­vať pre spo­loč­nosť, ktorá defi­nuje trh svo­jou sil­nou víziou a obrov­ským poten­ciá­lom, ktorý dokážu ovplyv­niť. Toto im musíš okam­žite pre­dať.

Zame­raj sa na ľudí, ktorí dokážu ovplyv­niť rast tvo­jej spo­loč­nosti na 18 mesia­cov, pre­tože potom už bude tvoja spo­loč­nosť úplne inou spo­loč­nos­ťou.

Sústreď sa na ich osob­nosť a nie na ich živo­to­pis. Čo ich ženie dopredu? Čo si vážia? Ako zvlá­dajú ťažké situ­ácie? Aké nové veci sa dokážu ešte naučiť? Svoju osob­nosť len tak nezme­nia.

Interview

Mať dosť peňazí

Musíš mať dosť peňazí na 18 mesia­cov. Tie peniaze musíš mať na zlé časy a nie na tie kedy ti pra­vi­delne rastú tržby. Exis­tuje jasná hra­nica medzi rých­lym ras­tom a míňa­ním peňazí. Je lep­šie mať po ruke peniaze v zlom období, ako musieť pre­pus­tiť svo­jich ľudí.

Veľa rýchlo ras­tú­cich spo­loč­ností míňa veľa peňazí na pre­daje a mar­ke­ting bez zlep­še­nia ROI (return on inves­tment – návrat­nosť inves­tí­cie). Skú­ša­nie via­ce­rých kaná­lov s malým roz­poč­tom a hľa­da­nie toho naj­vý­nos­nej­šieho ti zaručí istejší rast tvo­jej spo­loč­nosti.

Čím skôr budeš roz­umieť efek­tív­nosti peňazí, tým skôr budeš schopný využiť svoje peniaze roz­um­nej­šie.

Fred Wilson

Zdroj: medium.com, Zdroj titul­ných foto­gra­fií: Erika Máj­ková

Pridať komentár (0)