Ako sa zba­viť zby­toč­nos­tí, robiť menej vecí lep­šie a rásť rých­lej­šie

Lukáš Timko / 19. januára 2016 / Business

Pod­ľa Fre­da Wil­so­na ame­ric­ké­ho biz­nis­me­na a ven­tu­re kapi­ta­lis­tu, CEO by sa mal sústre­diť len na tie­to tri akti­vi­ty:

  • Nasta­viť celo­fi­rem­nú stra­té­giu a víziu a komu­ni­ko­vať ju inves­to­rom a zamest­nan­com
  • Hľa­dať naj­lep­šie talen­ty a zamest­nať ich
  • Zais­tiť, aby bol na ban­ko­vom účte vždy dosta­tok finanč­ných pros­tried­kov

Na prvý pohľad sa ti môže zdať, že je to jed­no­du­chý pohľad na rolu CEO. Ak ria­diš spo­loč­nosť a zamys­líš sa nad veca­mi nad kto­rý­mi strá­viš naj­viac času, potom tvo­je akti­vi­ty spad­nú do kaž­dej z tých­to kate­gó­rií.

Mit­chell Har­per, zakla­da­teľ Peop­leS­park, roz­vie­dol tri základ­né akti­vi­ty CEO pod­ľa Fre­da Wil­so­na. Maj pri tom na pamä­ti, že čím viac skú­šaš, tým lep­ším sa stá­vaš – hlav­ne, keď si prvý krát CEO.

Fed Wilson

Fred Wil­son, ame­ric­ký biz­nis­man a ven­tu­re kapi­ta­lis­ta

Nasta­ve­nie vízie a stra­té­gie

Nepred­po­kla­daj, že kaž­dý v tvo­jej spo­loč­nos­ti vie čo sa ti deje v hla­ve – oni to neve­dia, tak­že všet­kým musíš komu­ni­ko­vať tvo­ju víziu a stra­té­giu, až kým tvo­ji zamest­nan­ci nebu­dú z toho cho­rí a nebu­dú ju ovlá­dať od slo­va do slo­va. Keď komu­ni­ku­ješ svo­ju víziu a stra­té­giu, neho­vor len o čís­lach a pro­duk­toch. Povedz ľuďom pre­čo je tvo­ja vízia a stra­té­gia pre teba dôle­ži­tá, potom pre­čo je dôle­ži­tá pre tvo­jich zákaz­ní­kov a inves­to­rov.

Roz­umieš trhu, kon­ku­ren­cii a dôle­ži­tos­ti zme­ny lep­šie ako kto­koľ­vek iný a prá­ve pre­to si ty CEO. Toto musíš mať na pamä­ti a rea­li­zo­vať to, pre­čo žiješ a dýchaš

Musíš mať pra­vi­del­né mee­tin­gy, na kto­rých budeš pra­vi­del­ne dis­ku­to­vať o vízii, stra­té­gii a ras­te. Toto je dôle­ži­té v momen­te, keď tvo­ja spo­loč­nosť ras­tie veľ­mi rých­lo a pri­jí­maš veľa nových ľudí.

Nemeň čas­to stra­té­giu. Trh sa môže rých­lo zme­niť a čo pla­ti­lo vte­dy už nemu­sí pla­tiť teraz a tak musíš byť na zme­nu vždy pri­pra­ve­ný. Čím je tvo­ja fir­ma väč­šia, tým ťaž­šie sa mení kurz veľ­kej lode sme­rom k novej stra­té­gii. Neza­bú­daj na to, že rých­la zme­na stra­té­gie zna­me­ná doda­toč­né nákla­dy, kom­pli­ko­va­né pro­ce­sy a zmä­te­nosť zamest­nan­cov.

Mitchell Harper, PeopleSpark

Mit­chell Har­per, zakla­da­teľ Peop­leS­park

Príj­mi naj­lep­šie talen­ty

Musíš byť aktív­ny v rolách, kto­ré sú pre teba a tvoj biz­nis kri­tic­ké. Jed­nou z nich je aj prí­jí­ma­nie nových zamest­nan­cov. Môže to zna­me­nať prvý kon­takt, stret­nu­tia pri káve ale­bo účasť na posled­nom poho­vo­re. Nede­le­guj to iným. Po dob­rých kan­di­dá­toch je naj­väč­ší dopyt a stret­nu­tie so CEO môže byť tým roz­ho­du­jú­cim fak­to­rom.

Naplá­nuj si nové pozí­cie mini­mál­ne dva kvar­tá­li dopre­du. Musíš mať dosť času nájsť užas­ných ľudí, bez ohľa­du na to, či máš sil­nú sieť kon­tak­tov ale­bo nie.

Tí naj­lep­ší ľudia nebu­dú u teba pra­co­vať len pre­to, že máš super kuchy­ňu ale­bo šéf­ku­chá­ra – chcú pra­co­vať pre spo­loč­nosť, kto­rá defi­nu­je trh svo­jou sil­nou vízi­ou a obrov­ským poten­ciá­lom, kto­rý doká­žu ovplyv­niť. Toto im musíš okam­ži­te pre­dať.

Zame­raj sa na ľudí, kto­rí doká­žu ovplyv­niť rast tvo­jej spo­loč­nos­ti na 18 mesia­cov, pre­to­že potom už bude tvo­ja spo­loč­nosť úpl­ne inou spo­loč­nos­ťou.

Sústreď sa na ich osob­nosť a nie na ich živo­to­pis. Čo ich ženie dopre­du? Čo si vážia? Ako zvlá­da­jú ťaž­ké situ­ácie? Aké nové veci sa doká­žu ešte naučiť? Svo­ju osob­nosť len tak nezme­nia.

Interview

Mať dosť peňa­zí

Musíš mať dosť peňa­zí na 18 mesia­cov. Tie penia­ze musíš mať na zlé časy a nie na tie kedy ti pra­vi­del­ne ras­tú trž­by. Exis­tu­je jas­ná hra­ni­ca medzi rých­lym ras­tom a míňa­ním peňa­zí. Je lep­šie mať po ruke penia­ze v zlom obdo­bí, ako musieť pre­pus­tiť svo­jich ľudí.

Veľa rých­lo ras­tú­cich spo­loč­nos­tí míňa veľa peňa­zí na pre­da­je a mar­ke­ting bez zlep­še­nia ROI (return on inves­tment – návrat­nosť inves­tí­cie). Skú­ša­nie via­ce­rých kaná­lov s malým roz­poč­tom a hľa­da­nie toho naj­vý­nos­nej­šie­ho ti zaru­čí istej­ší rast tvo­jej spo­loč­nos­ti.

Čím skôr budeš roz­umieť efek­tív­nos­ti peňa­zí, tým skôr budeš schop­ný využiť svo­je penia­ze roz­um­nej­šie.

Fred Wilson

Zdroj: medium.com, Zdroj titul­ných foto­gra­fií: Eri­ka Máj­ko­vá

Pridať komentár (0)