Ako sa žije v európ­skom Sili­con Val­ley?

Gabriela Kreheľová / 1. máj 2015 / Tools a produktivita

”Som zo Slo­ven­ska. 6 rokov som žila v Prahe a momen­tálne som sa pre­sťa­ho­vala do Ber­lína, aby som vyskú­šala, aký je život vo veľ­kom mul­ti­kul­túr­nom meste.” Gab­riela Kre­he­ľová pra­cuje v Ber­líne ako zod­po­vedná osoba za mar­ke­ting pre český por­tál ShopAlike.cz. Ako sa k tejto práci dostala a aké to je v Ber­líne pra­co­vať sa dozviete v článku.

Niet divu, že sa Ber­línu hovorí európ­ske Sil­li­con Val­ley. Prav­de­po­dobne sa totiž jedná o naj­väč­šiu star­tu­povú scénu v Európe. Medzi známe spo­loč­nosti na Ber­lín­skej scéne patrí naprí­klad Deli­very Hero, ktorý tento rok kúpil aj českú spo­loč­nosť DámeJídlo.cz, alebo Roc­ket Inter­net, ktorý pomáha mla­dým star­tu­pom na svet a má pod svo­jimi kríd­lami spo­loč­nosti ako Food­Panda, Wimdu alebo Zalando. Ďal­šími zná­mymi ber­lín­skym nová­čikmi sú naprí­klad SoundC­loud, Woog alebo Rese­arch­Gate. V prí­pade, že ste nie­kedy uva­žo­vali o práci v zahra­ničí a star­tupy sú vaša krvná sku­pina, Ber­lín by pre vás mohol byť to pravé miesto.

Anglič­tina ako hlavný jazyk

Keď som po prvý raz pre­mýš­ľala o práci v zahra­ničí, Ber­lín nebol ani zďa­leka na zozname. V pod­state som uva­žo­vala pre­dov­šet­kým nad kra­ji­nami, kde sa hovorí anglicky. Až keď som si začala zis­ťo­vať viac infor­má­cií o iných mes­tách, zis­tila som, že ani v Ber­líne nie je vôbec prob­lém doho­vo­riť sa anglicky. Po pre­sťa­ho­vaní sem sa mi to len potvr­dilo.

Musím pove­dať, že nemčina je ten posledný prob­lém, ktorý nie­koho trápi, keď sa sem pre­sťa­huje. Anglicky sa môžete v Ber­líne bez prob­lé­mov doho­vo­riť u doktora, v banke alebo aj na pošte.

Čo ma tiež hrozne fas­ci­nuje, je fakt, že pre väč­šinu Ber­lín­ča­nov a ľudí, ktorí tu žijú, nie je naj­menší prob­lém pre­pnúť z nemčiny do anglič­tiny, hneď ako vidia, že im nero­zu­miete a neho­vo­ríte nemecky.

Okrem toho má aj väč­šina firiem ako svoj firemný jazyk anglič­tinu. Nie­len že je to pre nich jed­no­duch­šie, ale tiež majú mož­nosť k sebe pri­lá­kať veľa mul­ti­kul­túr­nych zamest­nan­cov. Ber­lín je totiž veľmi mul­ti­kul­túrne mesto a ak sa vyslo­vene nepo­hy­bu­jete medzi Nemcami, tak neus­tále stre­tá­vate ľudí z rôz­nych kra­jín sveta.


Prečo prísť do Ber­lína

To, že sa dá v Ber­líne doho­vo­riť anglicky nebol jediný dôvod, prečo som sa sem roz­hodla pre­sťa­ho­vať. Hlav­ným dôvo­dom bola už spo­mí­naná star­tu­pová scéna, ktorá sa tu for­muje. Lákali ma mož­nosti rôz­nych pra­cov­ných ponúk, ale aj kon­fe­ren­cií a Mee­tU­pov.

Okrem toho mi bolo pove­dané, že životné náklady v Ber­líne nie sú tak vysoké, v porov­naní s inými met­ro­po­lami ako Lon­dýn alebo Bar­ce­lona. S tým musím iba súhla­siť. Okrem vyš­šieho nájmu mám skoro rov­naké výdavky, ako som mala, keď som bola v Prahe. Posledné čo roz­hodlo, bola rela­tívne krátka vzdia­le­nosť od Prahy. Vďaka tomu som sa mohla pre­sťa­ho­vať v pod­state zo dňa na deň. Tiež som to brala ako výhodu v tom, že sa môžem kedy­koľ­vek vrá­tiť, ak mi Ber­lín nebude vyho­vo­vať.

Ako si nájsť prácu?

Keď som sa roz­hodla pre­sťa­ho­vať do Ber­lína, prácu som si začala hľa­dať ešte z Prahy. Keďže som v Ber­líne v pod­state nikoho nepoz­nala, nemala som sa moc na koho obrá­tiť, čo sa ponúk práce týka. Preto som sa začala kla­sicky pre­be­rať pra­cov­nými por­tálmi na inter­nete.

Pre prácu v Star­tupe je určite naj­lep­ším por­tá­lom www.berlinstartupjobs.com. V Nemecku exis­tujú aj iné pra­covné por­tály ako www.stepstone.de alebo www.jobscout24.com, kde sa nachá­dzajú úplne všetky pra­covné ponuky a je cel­kom ťažké nájsť tam niečo rele­vant­ného.

Pri hľa­daní práce je veľmi dôle­žitý aktu­ali­zo­vaný pro­fil na Lin­ke­dIn a určite sa hodí aj pro­fil na pro­fe­si­onál­nej sieti Xing, ktorá fun­guje na úplne rov­na­kom prin­cípe ako Lin­ke­dIn, ale v Nemecku. Ja som si pro­fil samoz­rejme tiež zalo­žila, ale keďže tam mám 2 kon­takty, moc sa s tým pro­fi­lom nechvá­lim.

Keď som si hľa­dala prácu, mala som veľké šťas­tie, pre­tože pod spo­loč­nosť, v kto­rej momen­tále pra­cu­jem patrí aj český por­tál ShopAlike.cz a práve hľa­dali nie­koho na Online mar­ke­ting s ply­nu­lou češ­ti­nou. Musím pove­dať, že v tej chvíli to bola moja hlavná kon­ku­renčná výhoda. V súčas­nosti nedo­ká­žem odhad­núť ako dlho by mi trvalo nájsť inú prácu, keďže kon­ku­ren­cia na pra­cov­nom trhu je tu veľmi vysoká.

Pro­ces výbe­ro­vého kona­nia fun­guje v Ber­líne v pod­state dosť podobne ako v Prahe. Na začia­tok pošlite živo­to­pis spolu s Cover Lett­rich a ak aspoň nie­čím zauj­mete, budete pozvaní na poho­vor. Ja som v prie­behu výbe­ro­vého kona­nia komu­ni­ko­vala pre­dov­šet­kým s HR odde­le­ním. Keďže som bola stále v Prahe, bola som pozvaná len na Skype poho­vor. Absol­vo­vala som dva poho­vory a po dru­hom kole som dostala krátku stra­te­gický úlohu na vypra­co­va­nie. No a potom som už len čakala na výsle­dok.

Čo ma veľmi prek­va­pilo, bol fakt, že celý tento pro­ces trval skoro 4 týždne. V Prahe som bola zvyk­nutá na to, že ak firma sku­točne nájde vhod­ného člo­veka, nestráca čas a nič zby­točne nepre­dl­žuje. Okrem toho som si mys­lela, že Nemci budú viac dôsledný, no keď som mala poho­vor, čakala som až 20 minút, kým sa druhá strana tiež pri­po­jila.

Vyskú­šajte interns­hip

Veľmi obľú­be­ným slo­vom v Nemecku je interns­hip čiže stáž. Stáže v Nemecku sú pla­tené, aj keď sa nejedná o nejaké extra sumy. Využíva ju veľa mla­dých ľudí, ktorí potre­bujú nabrať skú­se­nosti a nie­kde začať. Stáže sú záro­veň veľmi výhodné aj pre začí­na­júce star­tupy, ktoré si väč­ši­nou nemôžu dovo­liť pro­fe­si­oná­lov, a tak si rad­šej nie­koho zaško­lia. Maxi­málna dĺžka stáže je 6 mesia­cov, potom vám musí firma ponúk­nuť kla­sickú pra­covnú zmluvu alebo sa s vami roz­lúči.

Networ­king nie­len po veče­roch

Ak ste networ­kin­gový typ, Ber­lín si zami­lu­jete. V Ber­líne sa tak­mer stále niečo deje a tak­mer každý večer sa orga­ni­zujú nejaké Mee­tUps z oblastí star­tu­pov, mar­ke­tingu alebo IT. Ak sa pohy­bu­jete v IT odbore, je pre vás Ber­lín zlatá baňa. V posled­nej dobe ma naprí­klad zau­jal Mee­tUp s náz­vom “Speed​hiring”. Miesto ran­de­nia však išlo o zoznamku medzi vývo­jármi a ich poten­ci­onál­nymi zamest­nan­cami.

Mee­tUp a ďal­šie rôzne cowor­kin­gové akcie sú záro­veň skve­lou prí­le­ži­tosti pre ľudí, ktorí si hľa­dajú prácu. Keď sa dosta­nete do star­tu­po­vého pro­stre­dia a zozná­mite sa s ľuďmi, môžete sa dostať k zau­jí­ma­vým pra­cov­ným ponu­kám a vždy bude pre vás ľah­šie uchá­dzať sa o prácu vo firme, kde už naprí­klad nie­koho poznáte.

Ako som už písala, veľmi ma v Ber­líne na začiatku lákali rôzne eventy, Mee­tUpy a kon­fe­ren­cie. Musím pove­dať, že ponuka ma nes­kla­mala. Už mám za sebou naprí­klad UX hac­kat­hon, čo bola úplne úžasná skú­se­nosť a na najb­liž­šie tri mesiace už mám naplá­no­va­ných nie­koľko ďal­ších akcií, ktoré trvajú aj nie­koľko dní. Medzi nimi sú naprí­klad eventy ako Star­tup safari, Ber­lin Star­tup Wee­kend alebo UX Camp.

Pra­covné návyky a atmo­sféra

Nemci pra­cujú veľmi efek­tívne a nie­len oni. Na nemecké návyky si zvykne v pod­state každý cudzi­nec, ktorý tu príde za prá­cou. Nemci majú tiež dis­cip­línu a naozaj ju dodr­žia­vajú. 8 hodín v práci je 8 hodín v práci a nie 10 hodín plus večerné vyba­vo­va­nie emai­lov. Zamest­nanci počas pra­cov­ného času pra­cujú tak­mer na 100% (aspoň to tak vyzerá). Nako­niec idú domov s čis­tou hla­vou a prácu už jed­no­du­cho po pra­cov­nej dobe nerie­šia.

V Prahe bolo zvy­kom, že sa každý stále na niečo sťa­žo­val. U nás v práci sú všetci stále hrozne v pohode. Keď sa nad nie­čím náho­dou roz­čú­lim, tak sa na mňa usmejú a pove­dia mi “don’t worry, you will get used to it”. Je to pravda, začí­nam si pomaly zvy­kať.

Nemám na to vôbec čas”, tak to som asi nikdy nepo­čula. Každý tu robí svo­jim tem­pom a keď sa niečo nestihne, tak sa to urobí na druhý deň. Ciele a dead­line, ktoré sa sta­no­vujú sú podľa môjho názoru väč­ši­nou veľmi opti­mis­tické a to má asi potom za násle­dok to, že sú všetci v pohode a toľko nepo­náh­ľajú.

Nemô­žem však hovo­riť za všetky firmy. Samoz­rejme tie naj­men­šie star­tupy, ktoré sa len roz­bie­hajú pra­cujú o troch ľuďoch možno aj v spánku. Ak ale firma už aspoň tro­chu fun­guje, tak sa zamest­nanci nejako extra nestre­sujú.

Ber­lín­ske firmy a hlavne star­tupy sa tiež vše­možne sna­žia navo­diť v práci poho­dovú atmo­sféru a sprí­jem­niť tak svo­jim zamest­nan­com čas strá­vený v kan­ce­lá­rii. Väč­šina firiem ponúka nejakú zábavnú akti­vitu, ako je ping pong, stolný fut­bal alebo Pla­y­sta­tion, ktoré môžete využí­vať po práci alebo v čase obeda. Firmy tiež často ponú­kajú svo­jim zamest­nan­com aj základné potra­viny, ako je ovo­cie, musli, rôzne džemy a podobne. Veľká časť firiem bez­platne posky­tuje svo­jim zamest­nan­com tiež nápoje ako fľaš­ko­vou vodu, maté, colu alebo dokonca aj pivo — samoz­rejme až po pra­cov­nej dobe.

Záver

V nie­kto­rých prí­pa­doch sa môže zdať, že Ber­lín je taká v pod­state väč­šia Praha. Kaž­do­pádne atmo­sféra a vzduch je tu úplne iný. Ľudia tu nežijú takým kon­zum­ným živo­tom, nena­há­ňajú sa tu tak moc za úspe­chom, každý sa baví s kaž­dým a väč­ši­nou sú všetci veľmi milí. Oby­va­te­lia Ber­lína radi nav­šte­vujú spo­lo­čen­ské akcie, uží­vajú si rela­tívne pes­trý život a cel­kovo je to tu proste úplne iné. Nie je to ale pro­stre­die pre kaž­dého. Väč­šina ľudí si to tu na chvíľu užije a za rok či za dva sa vráti späť do rod­nej kra­jiny alebo nie­kam ďalej. V kaž­dom prí­pade, je to ale zau­jí­mavá skú­se­nosť, ktorá stojí za zvá­že­nie. Ak ste teda nie­kedy aspoň chvíľu uva­žo­vali o tom, že by ste vyskú­šali prácu v zahra­ničí, Ber­lín je určite miesto, kde je vhodné začať.

Ak vás prí­beh Gab­riely zau­jal, môžete si o jej živote viac pre­čí­tať na jej blogu.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: startupjobs.cz/blog

Pridať komentár (0)