Ako si zacho­vať tvo­rivú myseľ (a nezb­láz­niť sa)

Veronika Mozolová / 18. februára 2016 / Tools a produktivita

Neviem, či je to diag­nóza všet­kých kre­a­tív­cov alebo len môj prí­beh, no nie­kedy sa mi zdá, že už zo seba nič kre­a­tívne nedos­ta­nem a všetky zau­jí­mavé nápady boli dávno vymys­lené. 

Ako copy­wri­terka v digi­tál­nej agen­túre Hype však potre­bu­jem mať neus­tále sviežu a tvo­rivú myseľ, preto nepres­tajne pát­ram po nápa­doch, ako si s tým pora­diť. Chcem sa s vami pode­liť o pár tipov, na ktoré som v tomto „detek­tív­nom“ pro­cese prišla.

1. Dajte pries­tor inšpi­rá­cii

Keď strá­cam sve­tielko na konci tunela vlast­nej kre­a­ti­vity, naj­lepší lie­kom je pre mňa mäkká deka, zatia­hnuté rolety a video s neja­kým šikov­ným típ­kom z oblasti reklamy či dizajnu. Ja som si tak včera zapla Jakuba Pta­čina a po skon­čení videa som mala toľko ener­gie, až mi bolo ľúto, že potre­bu­jem aj nejaký ten spá­nok.
inspiracia

foto: koláž V.M.

2. Vytvorte si prí­jemné pro­stre­die

Nie je to nič chvá­ly­hodné, no upra­to­va­nie pre mňa často bývalo tre­ťo­ra­dou zále­ži­tos­ťou – ako v byte, tak aj v kan­ce­lá­rii. Veď správny kre­a­tí­vec „potre­buje mať všetky tieto veci práve teraz pri sebe“ a „má v tom vlastný sys­tém“. Vyskú­šajte si však spra­viť okolo seba poria­dok a uvi­díte, aký pozi­tívny vplyv to bude mať na vaše mys­le­nie. Ja som to s kole­gami nedávno skú­sila v kan­ce­lá­rii a naozaj to fun­guje.

prostredie

foto: koláž V.M.

3. Prej­dite sa

To, že chô­dza je skvelá vec, vedel už Aris­to­te­les, keď v sta­ro­veku zakla­dal svoju peri­pa­te­tickú školu. Mozog je počas pre­chádzky oveľa výkon­nejší ako počas sede­nia, vďaka čomu si zlep­šu­jete bys­trosť, pamäť aj schop­nosť rie­šiť prob­lémy. Chô­dza je tiež skve­lou pohy­bo­vou akti­vi­tou pre špor­tové nemehlá, ako som naprí­klad ja (teda, ak nerá­tam svoj pra­vi­delný ranný beh na auto­bus).

prejdite-sa

foto: koláž V.M.

4. Naučte sa hovo­riť nie 

Je to naj­lepší liek na to, ako sa nezb­láz­niť z množ­stva zadaní, ktoré dostá­vate mimo práce od vašich zná­mych a pria­te­ľov. Síce to býva nie­kedy ťažké, no vďaka odmiet­nu­tým ponu­kám poz­dvih­nete kva­litu práce, kto­rej sa aktu­álne venu­jete – jed­no­du­cho na ňu budete mať viac času. A keď dokon­číte to, čo ste dokon­čiť mali, nebude vám sve­do­mie píliť uši tým ten­kým, no neodig­no­ro­va­teľ­ným hlás­kom: toto si ešte stále nespra­vila!

hovorit-nie

foto: koláž V.M.

5. Zaveďte si diár

Ak sa vám zdá, že to s kre­a­ti­vi­tou nijako nesú­visí, mýlite sa. Tak, ako je pre sviežu myseľ dôle­žité mať okolo seba čisto a upra­tane, aj poria­dok vo svo­jich povin­nos­tiach má veľký význam. Vďaka môjmu diáru mením neur­čitú časovú pred­stavu o tas­koch na uspo­ria­daný sys­tém, ktorý už nemu­sím držať v hlave.

diar

foto: koláž V.M.

6. Naučte sa vypnúť

Pra­co­vať sa dá done­ko­nečna a tas­kov bude vždy dosť. Skvelé momenty s vašimi kamošmi či rodi­nou sa však opa­ko­vať nebudú. Môžu vám poskyt­núť taký men­tálny ref­reš, že vám to začne páliť, ako nikdy pred­tým. Samoz­rejme, nemusí to byť každý večer, stačí aj tri­krát do týždňa. ;)

vypnite-sa

zdroj: koláž V.M.

Zdroj: autor, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž V.M.

Pridať komentár (0)