Ako som nara­zil na bra­ti­slav­skú rea­li­tu: Fitinn je doko­na­lý prí­klad toho, ako nemá vyze­rať pod­ni­ka­nie!

Sebastian Mach / 16. februára 2016 / Business

Je to len pár týž­dňov, čo som zme­nil svo­je byd­lis­ko a nasťa­ho­val som sa do Bra­ti­sla­vy. Vo svo­jom malom mes­te som mal vyhliad­nu­té svo­je fit­ko, kto­ré nepat­ri­lo medzi tie naj­lac­nej­šie, no ponú­ka­lo všet­ko, čo bež­né fit­ko ponú­kať má. Nema­lo webo­vú strán­ku, nema­lo vyšpič­ko­va­ný mar­ke­ting a nebyť zná­mych, v živo­te by som sa o ňom nedoz­ve­del.

A potom člo­vek prí­de do hlav­né­ho mes­ta a vidí všet­ky tie posil­ňov­ky s kva­lit­ný­mi vizu­ál­mi ako má FitUP!, Golem či Fitinn a má pocit, že tu náj­de nie­čo viac, že tu je ten svet pred­sa len troš­ku o nie­čo vpred a síce opäť ešte pri­pla­tím o nie­čo viac, no tu dosta­nem špič­ko­vý ser­vis. Tro­chu ma pre­to prek­va­pi­li ceny, kto­ré sa pohy­bo­va­li na úrov­ni 60 – 70% toho, čo som pla­til v mojom sta­rom fit­ku. Keď­že môj byt sa nachá­dza asi 50 met­rov od poboč­ky Fitinn-u, roz­ho­dol som sa šťas­tie skú­siť tu.

Nech im slú­ži ku cti, že per­so­nál bol naozaj maxi­mál­ne ochot­ný a veľ­mi milý, cha­la­ni ma pre­vied­li po fit­ku, všet­ko mi uká­za­li a vyba­vi­li potreb­nú regis­trá­ciu. Prvých 14 dní zadar­mo a potom 20 eur mesač­ne? Až podoz­ri­vo málo.

Prvý­krát ma zasko­čil cha­lan za pul­tom, keď mi ozná­mil, že mož­ná je len roč­ná via­za­nosť. Na otáz­ku, čo sa sta­ne, keď sa pre­sťa­hu­jem mi odpo­ve­dať neve­del. Vraj 12 mesia­cov je pres­ne tá doba, kto­rú člo­vek potre­bu­je, aby uro­bil neja­kú zme­nu. Nehá­dam sa, nie som ten typ. No keď pomi­niem, že tým­to kro­kom odra­di­li všet­kých aktív­nych, kto­rí sa mož­no priš­li pozrieť do Bra­ti­sla­vy zo zahra­ni­čia a aby nevy­pad­li z for­my, chce­li si prí­sť zdvi­hnúť pár činiek, tak jed­no­du­cho nemož­nosť zapla­tiť si mesač­nú per­ma­nent­ku bez via­za­nos­ti je pre mňa nepo­cho­pi­teľ­né.

12509845_990277141042021_8993037466375341901_n

foto: FB/ Fitinn Fit­nes — Slo­va­kia

Fit­ness cen­trá vedia, pre­čo ponú­ka­jú per­ma­nent­ky. Trú­fam si pove­dať, že výraz­ná časť per­ma­nent­ká­rov ju ani nevy­uži­je toľ­ko­krát, aby sa im hod­no­ta vrá­ti­la. Je to o vôli, kto­rá pokriv­ká­va. No potiah­nuť túto via­za­nosť na rok.. je to už len o tom, že mla­dý ambi­ci­óz­ny člo­vek nikdy nevie, kedy ho to zave­die inam. Neviem, čo bude za mesiac, pre­čo mám vedieť, kde budem o rok?

V kaž­dom prí­pa­de mám 14 dní zadar­mo, pre­čo si to neod­skú­šať. Sme­ru­jem do šat­ne a cha­lan sa ma pýta: “A máš zámok?”.

Pro­sím?,” odpo­ve­dal som. Vidi­teľ­ne je táto situ­ácia aj cha­la­no­vi tráp­na a neza­žil ju prvý­krát. Váž­ne, skrin­ky vo Fitin­ne nema­jú vlast­ný zámok. Buď si ho pri­ne­sieš, pre­naj­meš ale­bo kúpiš pria­mo na mies­te. Neve­rím, že si zámok nie­kto pre­na­jí­ma pra­vi­del­ne. Pred­po­kla­dám teda, že zisk 50 cen­tov za jeden pre­ná­jom zám­ku na kli­en­ta je všet­ko, čo vďa­ka tomu­to tri­ku Fitinn zís­ka. A baví­me sa o 50 cen­toch. To je čias­t­ka, kto­rá fit­ku nič nepri­ne­sie, mňa nezru­inu­je, no aku­rát naštve. 

Po odcvi­če­ní si to namie­rim do šat­ní, keď mi hla­va spo­či­nie na váhe. Nie som v život­nej for­me, no už nie­koľ­ko týž­dňov dodr­žia­vam zdra­vé stra­vo­va­nie a pra­vi­del­ne cvi­čím, som zve­da­vý na prog­res. Váha nevá­ži. Asi je poka­ze­ná. Ale­bo aj nie. Vhoď 20 cen­tov. Pre­vrá­tim oča­mi a začí­nam pochy­bo­vať, či sa sem nie­ke­dy vrá­tim. Vrá­tim? Urči­te nevrá­tim. Idem sa ospr­cho­vať a kra­bič­ka na ste­ne si odom­ňa vypý­ta ďal­ších 50 cen­tov.

12009643_933609050042164_4082130308918159935_n

foto: FB/ Fitinn Fit­nes — Slo­va­kia

Necháp ma zle, nie som žiad­ny žgr­loš, kto­rý má prob­lém zapla­tiť pár cen­tov. Rád by som zapla­til fit­ku mesač­ne dvoj­ná­so­bok, ak by odom­ňa neoča­ká­va­li popla­tok za veci, kto­ré majú byť samoz­rej­mos­ťou.

Vieš, také­to pod­ni­ka­nie mi bru­tál­ne pri­po­mí­na Ryanair. Ten Ryanair, kto­rý bol ozna­če­ný za naj­ne­ná­vi­de­nej­šiu spo­loč­nosť sve­ta. Dosta­neš služ­bu za malý peniaz, no musíš sa zmie­riť s toľ­ký­mi obme­dze­nia­mi, že odchá­dzaš aku­rát zne­chu­te­ný. No fit­ko nie je aero­lin­ka. Po ťaž­kom dni v prá­ci si chceš vyčis­tiť hla­vu, nie si ju lámať prko­ti­na­mi a hľa­dať po vač­koch cen­ty.

Tými­to krok­mi Fitinn stra­til poten­ciál­ne­ho kli­en­ta a nie prvé­ho. A zara­dil sa u mňa do tej istej kate­gó­rie ako reštau­rá­cie, kto­ré ti nemô­žu pri­niesť čis­tú vodu a účtu­jú si poplat­ky navy­še za chle­ba k poliev­ke. Zaro­bia si pár cen­tov navy­še a už ťa tam nikdy neuvi­dia.

10931295_807530269316710_7971674779682012739_n

foto: FB/ Fitinn Fit­nes — Slo­va­kia

Zažil som fit­ká v USA, zažil som fit­ká v UK, zažil som fit­ká v mno­hých malých mes­tách na Slo­ven­sku. Pokrok by mal byť pozi­tív­ny, no smer, akým sa ube­ra­jú fit­ká v Bra­ti­sla­ve za pozi­tív­ny nepo­va­žu­jem.

Ponú­kaj­me také služ­by, aby sa zákaz­ní­ci vra­ca­li, nie aby sme im jed­no­ra­zo­vo vytiah­li pár mede­ných z vač­ku. Pre pod­ni­ka­nie a zis­ky to bude mať ove­ľa lep­ší vplyv. Fitinn-u držím pal­ce, majú kva­lit­né vyba­ve­nie, ochot­ný per­so­nál a dob­ré vizu­ály. Ak sa odstrá­nia všet­ky tie­to neuve­ri­teľ­ne otrav­né drob­nos­ti, tak si to urči­te nechám prejsť hla­vou.

Zdroj: autor, titul­ná foto: testosteronejunkie.com

Pridať komentár (0)