Ako som nara­zil na bra­ti­slav­skú rea­litu: Fitinn je doko­nalý prí­klad toho, ako nemá vyze­rať pod­ni­ka­nie!

Sebastian Mach / 16. februára 2016 / Business

Je to len pár týž­dňov, čo som zme­nil svoje byd­lisko a nasťa­ho­val som sa do Bra­ti­slavy. Vo svo­jom malom meste som mal vyhliad­nuté svoje fitko, ktoré nepat­rilo medzi tie naj­lac­nej­šie, no ponú­kalo všetko, čo bežné fitko ponú­kať má. Nemalo webovú stránku, nemalo vyšpič­ko­vaný mar­ke­ting a nebyť zná­mych, v živote by som sa o ňom nedoz­ve­del.

A potom člo­vek príde do hlav­ného mesta a vidí všetky tie posil­ňovky s kva­lit­nými vizu­álmi ako má FitUP!, Golem či Fitinn a má pocit, že tu nájde niečo viac, že tu je ten svet predsa len trošku o niečo vpred a síce opäť ešte pri­pla­tím o niečo viac, no tu dosta­nem špič­kový ser­vis. Tro­chu ma preto prek­va­pili ceny, ktoré sa pohy­bo­vali na úrovni 60 – 70% toho, čo som pla­til v mojom sta­rom fitku. Keďže môj byt sa nachá­dza asi 50 met­rov od pobočky Fitinn-u, roz­ho­dol som sa šťas­tie skú­siť tu.

Nech im slúži ku cti, že per­so­nál bol naozaj maxi­málne ochotný a veľmi milý, cha­lani ma pre­viedli po fitku, všetko mi uká­zali a vyba­vili potrebnú regis­trá­ciu. Prvých 14 dní zadarmo a potom 20 eur mesačne? Až podoz­rivo málo.

Prvý­krát ma zasko­čil cha­lan za pul­tom, keď mi ozná­mil, že možná je len ročná via­za­nosť. Na otázku, čo sa stane, keď sa pre­sťa­hu­jem mi odpo­ve­dať neve­del. Vraj 12 mesia­cov je presne tá doba, ktorú člo­vek potre­buje, aby uro­bil nejakú zmenu. Nehá­dam sa, nie som ten typ. No keď pomi­niem, že týmto kro­kom odra­dili všet­kých aktív­nych, ktorí sa možno prišli pozrieť do Bra­ti­slavy zo zahra­ni­čia a aby nevy­padli z formy, chceli si prísť zdvi­hnúť pár činiek, tak jed­no­du­cho nemož­nosť zapla­tiť si mesačnú per­ma­nentku bez via­za­nosti je pre mňa nepo­cho­pi­teľné.

12509845_990277141042021_8993037466375341901_n

foto: FB/ Fitinn Fit­nes — Slo­va­kia

Fit­ness cen­trá vedia, prečo ponú­kajú per­ma­nentky. Trú­fam si pove­dať, že výrazná časť per­ma­nent­ká­rov ju ani nevy­užije toľ­ko­krát, aby sa im hod­nota vrá­tila. Je to o vôli, ktorá pokriv­káva. No potiah­nuť túto via­za­nosť na rok.. je to už len o tom, že mladý ambi­ci­ózny člo­vek nikdy nevie, kedy ho to zave­die inam. Neviem, čo bude za mesiac, prečo mám vedieť, kde budem o rok?

V kaž­dom prí­pade mám 14 dní zadarmo, prečo si to neod­skú­šať. Sme­ru­jem do šatne a cha­lan sa ma pýta: “A máš zámok?”.

Pro­sím?,” odpo­ve­dal som. Vidi­teľne je táto situ­ácia aj cha­la­novi trápna a neza­žil ju prvý­krát. Vážne, skrinky vo Fitinne nemajú vlastný zámok. Buď si ho pri­ne­sieš, pre­naj­meš alebo kúpiš priamo na mieste. Neve­rím, že si zámok nie­kto pre­na­jíma pra­vi­delne. Pred­po­kla­dám teda, že zisk 50 cen­tov za jeden pre­ná­jom zámku na kli­enta je všetko, čo vďaka tomuto triku Fitinn získa. A bavíme sa o 50 cen­toch. To je čias­tka, ktorá fitku nič nepri­ne­sie, mňa nezru­inuje, no aku­rát naštve. 

Po odcvi­čení si to namie­rim do šatní, keď mi hlava spo­či­nie na váhe. Nie som v život­nej forme, no už nie­koľko týž­dňov dodr­žia­vam zdravé stra­vo­va­nie a pra­vi­delne cvi­čím, som zve­davý na prog­res. Váha neváži. Asi je poka­zená. Alebo aj nie. Vhoď 20 cen­tov. Pre­vrá­tim očami a začí­nam pochy­bo­vať, či sa sem nie­kedy vrá­tim. Vrá­tim? Určite nevrá­tim. Idem sa ospr­cho­vať a kra­bička na stene si odomňa vypýta ďal­ších 50 cen­tov.

12009643_933609050042164_4082130308918159935_n

foto: FB/ Fitinn Fit­nes — Slo­va­kia

Necháp ma zle, nie som žiadny žgr­loš, ktorý má prob­lém zapla­tiť pár cen­tov. Rád by som zapla­til fitku mesačne dvoj­ná­so­bok, ak by odomňa neoča­ká­vali popla­tok za veci, ktoré majú byť samoz­rej­mos­ťou.

Vieš, takéto pod­ni­ka­nie mi bru­tálne pri­po­mína Ryanair. Ten Ryanair, ktorý bol ozna­čený za naj­ne­ná­vi­de­nej­šiu spo­loč­nosť sveta. Dosta­neš službu za malý peniaz, no musíš sa zmie­riť s toľ­kými obme­dze­niami, že odchá­dzaš aku­rát zne­chu­tený. No fitko nie je aero­linka. Po ťaž­kom dni v práci si chceš vyčis­tiť hlavu, nie si ju lámať prko­ti­nami a hľa­dať po vač­koch centy.

Týmito krokmi Fitinn stra­til poten­ciál­neho kli­enta a nie prvého. A zara­dil sa u mňa do tej istej kate­gó­rie ako reštau­rá­cie, ktoré ti nemôžu pri­niesť čistú vodu a účtujú si poplatky navyše za chleba k polievke. Zaro­bia si pár cen­tov navyše a už ťa tam nikdy neuvi­dia.

10931295_807530269316710_7971674779682012739_n

foto: FB/ Fitinn Fit­nes — Slo­va­kia

Zažil som fitká v USA, zažil som fitká v UK, zažil som fitká v mno­hých malých mes­tách na Slo­ven­sku. Pokrok by mal byť pozi­tívny, no smer, akým sa ube­rajú fitká v Bra­ti­slave za pozi­tívny nepo­va­žu­jem.

Ponú­kajme také služby, aby sa zákaz­níci vra­cali, nie aby sme im jed­no­ra­zovo vytiahli pár mede­ných z vačku. Pre pod­ni­ka­nie a zisky to bude mať oveľa lepší vplyv. Fitinn-u držím palce, majú kva­litné vyba­ve­nie, ochotný per­so­nál a dobré vizu­ály. Ak sa odstrá­nia všetky tieto neuve­ri­teľne otravné drob­nosti, tak si to určite nechám prejsť hla­vou.

Zdroj: autor, titulná foto: testosteronejunkie.com

Pridať komentár (0)