Ako som zbo­ha­tol do svo­jich 30-tych naro­de­nín a ako to môžeš doká­zať tiež

Rišo Néveri / 19. októbra 2015 / Tools a produktivita

Každý chce zbo­hat­núť. A rýchlo. Pravda je taká, že väč­šina ľudí, čo hľadá svoje vysní­vané zamest­na­nie alebo začína pod­ni­kať má jediný cieľ. Dostať sa k bohat­stvu čo naj­rých­lej­šie ako to pôjde.

Pat­rím medzi ľudí, ktorí svoj milión zaro­bili pred svo­jimi 30-timi naro­de­ni­nami. Práve preto si často vypo­ču­jem otázku: “Ako sa stať mla­dým mili­oná­rom?”… Bohu­žial nepo­znám magickú pilulku, ktorá ti v tom pomôže. Nemám NZT-48 z filmu Limit­less ani žiadne kúzelné tla­čidlo, ktoré ťa spraví úspeš­ným. Ako som to teda doká­zal?

Začal som pra­vid­lom “10 000 hodín na ovlád­nu­tie akej­koľ­vek zruč­nosti.” Vzdal som sa vyso­koš­kol­ských chod­bo­víc a po nociach som vytvá­ral biz­nis plány s podobne nala­de­nými spo­lu­žiakmi. Podobne ako ďaľ­ších mojich 13 spo­lu­bý­va­jú­cich, moje vyso­koš­kol­ské roky som strá­vil jede­ním Vifo­niek, tvrdou prá­cou a zdo­ko­na­ľo­va­ním svo­jich schop­ností. Som pre­sved­čený, že stať sa boha­tým v mla­dosti je možné, pokiaľ máš správnu moti­vá­ciu.

1. Zaú­toč

Väč­šina ľudí bude tvoj vek vidieť ako sla­binu. Prav­dou však je, že mla­dosť je tvoje naj­vä­čiš eso! Väč­šina ľudí, kto­rých som kon­tak­to­val a s kto­rými som sa spoz­ná­val boli starší, nie­kedy omnoho starší ako ja. Často chceli vstú­piť do online pod­ni­ka­nia ale jed­no­du­cho netu­šili, aké sú “pra­vidlá”. Nako­niec vysvitlo, že hľa­dajú nie­koho dra­vého a moti­vo­va­ného, kto sa v týchto moder­ných veciach nestratí. 

Prav­daže stále exis­tujú pred­sudky o mla­dom veku a neskú­se­nosti. Tu treba zaú­to­čiť! Treba sa pozbie­rať a pri­znať to. “Som mladý, to však nezna­mená, že nepra­cu­jem trvdo a nie som pri­pra­vený.” Vysvet­lil som moje zruč­nosti a pokiaľ som­nou alebo s mojím tímom neboli spo­kojní, vysvet­lil som im, že zrejme si v biz­nise nesad­neme. Ovlá­dol som situ­áciu a väč­šina zme­nila názor, alebo som našiel iného par­tnera. 

2. Buď spo­lo­čen­ský a vybe­raj si pria­te­ľov s roz­umom

Keď hľa­dáš zamest­na­nie alebo začí­naš pod­ni­kať, neza­bú­daj na tento kľú­čový ele­ment, pre­tože ťa môže stáť úspech. Spo­meň si na prí­slo­vie “Ukáž mi tvo­jich pria­te­ľov a poviem ti, kto si ty.”, ktoré tu je vo svete pod­ni­ka­nia aspoň tak dôle­žité ak nie dôle­ži­tej­šie, ako v živote. Podľa mot­vač­ného reč­níka Jima Rohna sme prie­me­rom 5tich ľudí, s kto­rými trá­vime naj­viac času. Pravda! Často sa týchto ľudí sna­žíme napo­dob­niť a šanca je, že pokiaľ sú úspešní, nalepí sa to aj na nás. 

Pokiaľ sú 5ti tvoji najb­ližší vysoko moti­vo­vaní, či úspešní, pri­núti ťa to pra­co­vať tvr­d­šie. Skús preto trá­viť čas s úspeš­nými ľuďmi a podel sa o svoje skú­se­nosti a ciele. Postu­pom času budeš ty tým, kto­rého budú mladí vyhľa­dá­vať. Úspešní ľudia, s kto­rými som pre­be­ral biz­nis nápady ma potom často pozí­vali na svoje párty, kde som spoz­ná­val nových vplyv­ných ľudí, ktorí ma toho veľa naučili. Prav­dou je, že jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších častí pod­ni­ka­nia je networ­king. 

Bohu­žiaĺ peniaze nespadnú z neba. Dob­rou sprá­vou však je, že v úspe­chu v tvo­jom veku ti nik neb­ráni. Pra­cuj tvrdo(ale múdro), dôve­ruj si a obklo­puj sa pra­vými ľuďmi. Výsledky sa ukážu

Zdroj: Mashable.com

Pridať komentár (0)