Ako správne na cro­wd­fun­ding?

Martin Kráľ / 3. marec 2015 / Tools a produktivita

Dostá­vame od vás veľa dota­zov na to, ako by sa mala správne pri­pra­viť kam­paň na cro­wd­fun­din­go­vých por­tá­loch. Pri­ná­šame teda pár rád a jednu peknú info­gra­fiku ;).

Zau­jí­mavé šta­tis­tiky zve­rej­nil pred časom známy por­tál Kicks­tar­ter, ktorý vždy vie ako prek­va­piť. Väč­šina slo­ven­ských cro­wd­fun­din­go­vých kam­paní robí dookola stále tú istú chybu a to práve tú naj­fa­tál­nej­šiu — žiadnu kam­paň si neprip­ra­via dopredu. Často sa stáva, že nás star­tup osloví s tým, že práve zve­rej­nil na jed­nom zo zná­mych por­tá­lov svoj skvelý pro­jekt a či vieme o ňom napí­sať. Čo v zásade nie je zlé alebo nesprávne. Jediný prob­lém je ten, že je už abso­lútne neskoro!!! Práve timing a správna pred­príp­rava je zásad­ným roz­die­lom medzi úspeš­nou a neús­peš­nou kam­pa­ňou.

Tra­dične platí zásada, že čím via­cej chcete rais­nuť, tým sko­rej musíte začať s príp­ra­vami na celú kam­paň. Kicks­tar­ter to per­fektne pre­po­čí­tal a pri­šiel na jed­no­du­chú mate­ma­tiku. Na kaž­dých rais­nu­tých 100.000$ pri­padne cel­kovo 200 hodín pred­príp­rav a cca. 136 hodín pro­jek­to­vého manaž­mentu. Čo z toho vyplýva? Čím viac chceš zís­kať, tým sko­rej musíš začať príp­ravu a hlavne KOMU­NI­KO­VAŤ, že vôbec nejaký pro­jekt máš a chceš verejne na neho vyzbie­rať peniaze. Ako poli­tik pred voľ­bami mobi­li­zuje svo­jich voli­čov, tak musíte aj vy mobi­li­zo­vať vaších “inves­to­rov” ešte pred­tým ako s tým hviezd­nym pro­jek­tom vyj­dete na scénu.

Kedy začať s týmito príp­ra­vami? Naj­lep­šie je aspoň 6 mesia­cov pred samot­ným uve­de­ním pro­jektu na por­tál. Prečo tak skoro? Lebo je milión úko­nov, ktoré musíte pred tým ešte spra­viť. Na Slo­ven­sku je zatiaľ len málo agen­túr a firiem, ktoré vám fun­do­vane vedia s takouto mar­ke­tin­go­vou a pro­duk­to­vou kam­pa­ňou pora­diť. Osobne odpo­rú­čam Taran­tulu alebo Hype, ktoré sa pomaly začí­najú špe­cia­li­zo­vať na podobné kam­pane — okrem ich kla­sic­kého biz­nisu. 

Pár rád a fak­tov od Kicks­tar­teru: 

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)