Ako to vyzerá vo vnútri Apple labo­ra­tó­ria?

Alexandra Dulaková / 27. október 2015 / Tools a produktivita

Dote­raz sa žia­den novi­nár ani foto­graf na toto miesto, kde sa zárodky kre­a­tív­nych kon­cep­tov menia v mul­ti­mi­liar­dový biz­nis, ešte nedos­tal. Nedávno však Apple uro­bil výnimku a my tu máme jej výsledky. Ako sa tes­tujú pro­to­typy a dopl­nky prí­slu­šen­stva sve­to­zná­mej spo­loč­nosti? Pre­zra­díme, sú v tom aj roboti a ľudia pole­pení sen­zormi…

V labá­koch majú naprí­klad takz­vané sub­jekty — čiže nor­mál­nych ľudí, ktorí zaria­de­nia tes­tujú. Využí­vajú vraj širokú škálu takýchto sub­jek­tov, aby ich testy boli objek­tívne. A čo v nich vlastne tes­tujú? Naprí­klad ako rýchlo sa im pri pou­ží­vaní elek­tro­niky una­via svaly, ich pamäť (aj sub­jek­tov, aj sva­lov), akus­tiku, pres­nosť — a to sme sa ešte ani nedos­tali k takej klá­ves­nici, ktorá si vyža­duje celú radu ďal­ších kri­té­rií. Nuž, sub­jekt pre Apple je nový dream job. 

Dlane a ruky ti v takomto prí­pade oble­bia elek­tro­nic­kými sen­zormi, ktoré moni­tu­rujú tvoje pohyby a svaly. Zavá­žia úplné malič­kosti, no pri naj­nov­šom modeli klá­ves­nice vraj sub­jekty našli jej cen­trum veľmi rýchlo — a rov­nako rýchlo si naň aj navykli. Aj poloha dlaní, roz­miest­ne­nie prs­tov a uhol drža­nia rúk veľa ovyp­lyvní, naprí­klad rých­losť písa­nia, únavu sva­lov, či pohod­lie, ktoré pri tom všet­kom sub­jekt zažíva. A to musí byť pri­ro­dzene čo naj­lep­šie.

V iných miest­nos­tiach sa to len tak hemží elek­tro­ni­kou, akú si (asi) ešte nikdy nevi­del. Robo­tické zaria­de­nia, ktoré si Apple väč­ši­nou pris­pô­sobí podľa vlast­nej potreby, kmi­tajú, kli­kajú, ťukajú, hýbu myšami. Všetko preto, aby otes­to­vali ich výdrž a reak­cie, pre­tože tie musia samoz­rejme byť vycib­rené do doko­na­losti. Na to, aby mohli vlastné zaria­de­nia týmto spô­so­bom tes­to­vať, si Apple tieto tes­to­va­cie zaria­de­nia musí sám vytvo­riť.

Naprí­klad každú klá­ves­nicu oskú­šajú v kri­té­riu vyvá­že­nosti a správ­nej reak­tív­nosti na pia­tich rôz­nych bodoch — na kaž­dej zo šty­roch hrán a v strede. Okrem toho musia aj čosi vydr­žať, takže ich pod­ro­bia až pia­tim mili­ó­nov ťuk­nutí, aby si boli istí. A pre­tože nie­kedy sa veci skrý­vajú v sku­toč­ných detai­loch, pra­vi­delne vytvá­rajú zväč­šené pro­to­typy, s kto­rými sa v tomto smere dá lep­šie pra­co­vať. Ak je v poriadku, klá­ves­nica pôjde do sveta. Čo sa týka myší a track­pa­dov, musia bez­chybne fun­go­vať na všet­kých povr­choch — dreve, skle, kove, mela­míne, dokonca aj na cemente. Aj to ove­rujú robo­tické zaria­de­nia. 

Bez 3D tla­čiarne by to predsa nebolo ono, a preto nechýba ani v tomto labáku. Ako aj s tes­to­va­cími zaria­de­niami, tla­čia­reň je skôr pros­tried­kom k pros­triedku na tes­to­va­nie — vytvára ide­álne pod­mienky na kľú­čové skúšky. Kon­krétne tlačí kon­štruk­cie, ktoré tes­to­vané zaria­de­nia držia v tom správ­nom uhle. Potom ide hneď všetko ľah­šie. 

Možno si to ani neuve­do­mu­ješ, ale aj zvuky sú pri pou­ží­vaní dôle­žité. Tie upra­vujú vo zvu­ko­tes­nej miest­nosti, kde sa sna­žia iden­ti­fi­ko­vať mikro-zdroj zvuku, ktorý prí­stroj vydáva. Ak sa im zvuk nepáči, čo sa stalo pri novej Magic Key­bo­ard, pro­dukt rozo­berú a mate­riál vyme­nia tak, aby naše tries­ka­nie do tla­či­diel znelo čo najp­rí­jem­nej­šie. Nie­kedy do práce dokonca zapriahnu ľudí s hudob­ným slu­chom, ktorý určia, ktoré tóny sú mimo a ktoré znejú dobre. Nie všetko totiž zabez­pe­čia prí­stroje a často treba dať na úsu­dok práve nás, bež­ných smr­teľ­ní­kov, ktorí ích pro­dukty koniec-kon­cov budeme aj pou­ží­vať. 

Takže nabu­dúce, keď budeš písať na Apple klá­ves­nici, alebo ich myši, pred­sta­vuj si, ako pri stole vo vzdu­cho­tes­nej miest­nosti sedí sku­pina hudobne nada­ných ľudí a napo­dob­ňuje zvuky a tóniny klik­nutí myši. Ale nie, treba uznať, že čo sa týka tech­nic­kých ino­vá­cií a prí­jem­ného uží­va­teľ­ského zážitku, Apple roz­hodne netro­chárči. A ani ten pro­ces vôbec nevy­zerá zle.

Zdroj: Medium 

Pridať komentár (0)