Ako vyzerá „inter­net“ v Sever­nej Kórei?

Visibility: Dávid Starinský / 30. september 2014 / Tools a produktivita

Dnes dve témy. Google pri­tvr­dzuje pra­vidlá a Severná Kórea ich má už tak tvrdé, že už viac sa hádam pri­tvr­diť ani nedá.

Kwang­my­ong, alias seve­ro­kó­rej­ský „inter­net“

Vedeli ste, že v Sever­nej Kórei majú 3G mobilné pri­po­je­nie? Jedná sa ale sku­točne len o tech­no­ló­giu, ani „3Gčko“ oby­va­te­ľov tejto kra­jiny nedos­tane ďalej, ako do Kwang­my­ong-u.

Kwang­my­ong je to, čo by vám v Sever­nej Kórei bolo naser­ví­ro­vané ako inter­net. Podľa našich zvy­kov a oby­ča­jov je to ale skôr intra­net.

Na tejto sieti sa nachá­dza cca 1000 – 5000 strá­nok. Tento výdo­by­tok moder­nej tech­niky zatiaľ videlo odha­dom do 10 % oby­va­te­ľov. Sieť posky­tuje niečo-ako vyhľa­dá­vač, niečo-ako spra­vo­daj­stvo a dokonca aj niečo-ako e-mail.

Obrá­zok @fastcolabs.com

Seve­ro­kó­rej­ská vláda prí­sne kon­tro­luje, čo stránky obsa­hujú, a to až na úro­veň ich kódu. Pocho­pi­teľne, do pozná­mok by totiž prog­ra­má­tori mohli zaniesť niečo pro­ti­štátne…

Aj v tejto spo­loč­nosti ale platí, že exis­tuje nie­koľko desia­tok vyvo­le­ných, ktorí majú prí­stup do kom­plet­ného „von­kaj­šieho“ inter­netu. Týchto ľudí vláda špe­ciálne vyberá. Špe­ciál­nou kate­gó­riou sú aj vedci a štu­denti, ktorí môžu v záujme roz­ši­ro­va­nia vzde­la­nia komu­ni­ko­vať s inými zahra­nič­nými vedec­kými inšti­tú­ciami.

Google pri­tvr­dzuje pra­vidlá Andro­idu

Android je známy ako otvo­rený sys­tém so slo­bod­nou licen­ciou. Tým je ale len do chvíle, kým ho je výrobca ochotný nasa­diť bez všet­kých slu­žieb Googlu (vrá­tane apli­kač­ného obchodu Play Store).

Ak chce ísť výrobca tele­fó­nov ces­tou „plného“ Google-powe­red Andro­idu, musí spl­niť určité pod­mienky. Pod­mienky, ktoré Google v novej ver­zii OS poriadne roz­šíri.

Tak naprí­klad, v súčas­nosti musia výrob­co­via do zaria­dení s takýmto Andro­idom povinne inšta­lo­vať 9 Google apli­ká­cii. Od Android L ich ale bude 20. Ďalej Google defi­nuje, kde majú byť apli­ká­cie vidi­teľné – množ­stvo z nich musí byť hneď po zapnutí na hlav­nej obra­zovke. Chý­bať tiež nesmie aktívny wid­get Google vyhľa­dá­va­nia.

Samoz­rejme, väč­šinu apli­ká­cii si uží­va­teľ bude môcť povy­pí­nať či skryť z dohľadu, aj tak toho ale Google vyža­duje cel­kom dosť. A to určite nepo­teší skal­ných priaz­niv­cov open sourcu.

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)