Ako vyze­rá život s one­sko­re­ním?

Michal Tomek / 8. mája 2014 / Tech a inovácie

Nemá­te radi spo­ma­le­nie v off­li­ne živo­te, pre­čo by ste ho teda mali trpieť onli­ne?“ – ten­to text uzat­vá­ra reklam­né video spo­loč­nos­ti Ume, v kto­rom pro­pa­gu­je vyso­ko­rých­lost­ný inter­net. Hlav­ným hrdi­nom je Ocu­lus Rift. 

O star­tu­pe Ocu­lus VR sa dosť popí­sa­lo pred pár mesiac­mi naj­mä v súvis­los­ti s tým, že ho kúpil Face­bo­ok. Ich pro­dukt, Ocu­lus Rift, je jed­ným z prvých zaria­de­ní, kto­ré pri­bli­žu­jú vir­tu­ál­nu rea­li­tu bež­ným ľuďom. Ako prvé pole využi­teľ­nos­ti vám urči­te napad­nú hry. A čo tak Ocu­lus Rift využiť v rekla­me?

Švéd­ska inter­ne­to­vá spo­loč­nosť Ume chce­la ľuďom uká­zať, aké frus­tru­jú­ce doká­že byť poma­lé inter­ne­to­vé pri­po­je­nie. Tak spra­vi­la expe­ri­ment a využi­la pri­tom prvé head­set od Ocu­lus-u. Expe­ri­ment nazva­li „Living with lag (Život s one­sko­re­ním)“. Dob­ro­voľ­ní­ci nosi­li Ocu­lus Rift na hla­ve, pri­čom mali vyko­ná­vať svo­je bež­né, kaž­do­den­né čin­nos­ti. Vtip bol však v tom, že video, kto­ré vide­li na disp­le­ji, bolo one­sko­re­né o 0,3 až 3 celé sekun­dy. Už si vie­te pred­sta­viť, aká zába­va to muse­la byť? Na head­set dob­ro­voľ­ní­kom pri­pev­ni­li aj GoP­ro kame­ru, a tak si môže­me všet­ci pozrieť sku­toč­nú rea­li­tu tak, ako ju nemal mož­nosť vidieť ten-kto­rý člo­vek.

Hneď prvá sleč­na si nasa­di­la head­set na hodi­nu cvi­če­nia. To, že s kaž­dým pohy­bom zaos­tá­va­la, by sa dalo pre­žiť. Hor­šie už bolo, keď zača­la zava­dzať ostat­ným, prí­pad­ne do nich vrá­ža­la. Ale­bo cha­lan sa chys­tal variť. Chy­tí vaj­ce, ide ho roz­biť. To sa na moje prek­va­pe­nie poda­rí, no vyle­je ho už cel­kom inam, než by mal. Stol­ný tenis? Nebol by prob­lém, keby hráč neod­pa­ľo­val lop­tič­ku asi tak pol sekun­dy po tom, ako oko­lo neho pre­le­te­la.

Rekla­ma vie byť naozaj dob­rá, ak povie nie­čo nové, obsa­hu­je prí­beh a je prí­no­som. Pres­ne takou je aj táto, v kto­rej sa spá­ja kre­a­ti­vi­ta s nový­mi tech­no­ló­gia­mi maxi­mál­ne ele­gant­ným spô­so­bom.

Ocu­lus Rift už bol kedy­si využi­tý na iný sociál­ny expe­ri­ment. Dob­ro­voľ­ní­kom nasa­di­li head­se­ty a v nich vide­li pohľad toho dru­hé­ho, pri­čom išlo o dvoch ľudí opač­né­ho pohla­via. Žena vide­la muž­ské telo, muž žen­ské. Ako to vyze­ra­lo si môže­te pozrieť tu. Naozaj zau­jí­ma­vý pohľad na naše vní­ma­nie a na tech­no­ló­gie cel­ko­vo. 

zdroj: dailytech.com, oculusvr.com

Pridať komentár (0)