Ako vyzerá život s one­sko­re­ním?

Michal Tomek / 8. mája 2014 / Tech a inovácie

Nemáte radi spo­ma­le­nie v off­line živote, prečo by ste ho teda mali trpieť online?“ – tento text uzat­vára reklamné video spo­loč­nosti Ume, v kto­rom pro­pa­guje vyso­ko­rých­lostný inter­net. Hlav­ným hrdi­nom je Ocu­lus Rift. 

O star­tupe Ocu­lus VR sa dosť popí­salo pred pár mesiacmi najmä v súvis­losti s tým, že ho kúpil Face­book. Ich pro­dukt, Ocu­lus Rift, je jed­ným z prvých zaria­dení, ktoré pri­bli­žujú vir­tu­álnu rea­litu bež­ným ľuďom. Ako prvé pole využi­teľ­nosti vám určite napadnú hry. A čo tak Ocu­lus Rift využiť v reklame?

Švéd­ska inter­ne­tová spo­loč­nosť Ume chcela ľuďom uká­zať, aké frus­tru­júce dokáže byť pomalé inter­ne­tové pri­po­je­nie. Tak spra­vila expe­ri­ment a využila pri­tom prvé head­set od Ocu­lus-u. Expe­ri­ment nazvali „Living with lag (Život s one­sko­re­ním)“. Dob­ro­voľ­níci nosili Ocu­lus Rift na hlave, pri­čom mali vyko­ná­vať svoje bežné, kaž­do­denné čin­nosti. Vtip bol však v tom, že video, ktoré videli na disp­leji, bolo one­sko­rené o 0,3 až 3 celé sekundy. Už si viete pred­sta­viť, aká zábava to musela byť? Na head­set dob­ro­voľ­ní­kom pri­pev­nili aj GoPro kameru, a tak si môžeme všetci pozrieť sku­točnú rea­litu tak, ako ju nemal mož­nosť vidieť ten-ktorý člo­vek.

Hneď prvá slečna si nasa­dila head­set na hodinu cvi­če­nia. To, že s kaž­dým pohy­bom zaos­tá­vala, by sa dalo pre­žiť. Hor­šie už bolo, keď začala zava­dzať ostat­ným, prí­padne do nich vrá­žala. Alebo cha­lan sa chys­tal variť. Chytí vajce, ide ho roz­biť. To sa na moje prek­va­pe­nie podarí, no vyleje ho už cel­kom inam, než by mal. Stolný tenis? Nebol by prob­lém, keby hráč neod­pa­ľo­val lop­tičku asi tak pol sekundy po tom, ako okolo neho pre­le­tela.

Reklama vie byť naozaj dobrá, ak povie niečo nové, obsa­huje prí­beh a je prí­no­som. Presne takou je aj táto, v kto­rej sa spája kre­a­ti­vita s novými tech­no­ló­giami maxi­málne ele­gant­ným spô­so­bom.

Ocu­lus Rift už bol kedysi využitý na iný sociálny expe­ri­ment. Dob­ro­voľ­ní­kom nasa­dili head­sety a v nich videli pohľad toho dru­hého, pri­čom išlo o dvoch ľudí opač­ného pohla­via. Žena videla muž­ské telo, muž žen­ské. Ako to vyze­ralo si môžete pozrieť tu. Naozaj zau­jí­mavý pohľad na naše vní­ma­nie a na tech­no­ló­gie cel­kovo. 

zdroj: dailytech.com, oculusvr.com

Pridať komentár (0)