Ako vyze­ral “Demo day” v The Spot

Luky Gašparík / 28. august 2014 / Tools a produktivita

Spo­ťácky Star­tup sum­mer school mal svoje vyvr­cho­le­nie v podobe “Demo day” túto stredu. Pred­sta­vilo sa šesť tímov, ktoré počas tak­mer celého leta tvrdo makali na svo­jich pro­jek­toch. Porota a nie­koľko desia­tok pozva­ných hostí mohla počas akcie posú­diť jed­not­livé pro­jekty a ich budúci poten­ciál.

Prej­dime k samot­nému eventu, ten začal síce s omeš­ka­ním, ale ako dodal Ivan Deb­nár “Aka­de­mické meš­ka­nie je povo­lené” a my vieme, že na dobré veci sa oplatí počkať. Všetky tímy boli pri­pra­vené na final pit­ches, porota sa dala dokopy, hos­tia sa usa­dili a pred­sta­ve­nie sa mohlo začať. Do poroty boli pozvaní Rasťo Kulich z Google, Ken­neth Ryan z KPMG, Peter Gab­riž za The Spot, Miška Jacová z Neulogy Ven­tu­res a Rado Vašina z Fond Fit

Mode­ro­va­nie pre­vzal už kla­sicky Maťo Ftáč­nik, ktorý vždy uro­bil krátke intro jed­not­li­vým pro­jek­tom. Tímy si zosta­vili krátke videá, kde pred­sta­vili svo­jich jed­not­li­vých čle­nov a prob­lém, ktorý ich pro­jekt rieši. Videá ma často krát cel­kom poba­vili, star­tu­pisti si veľa krát nene­chá­vali kre­a­ti­vitu len na svoj pitch, ale roz­ba­lili to už priamo vo videu :).

Za nie­koľko týž­dňov vzniklo v Spote šesť rôz­nych ideí, nie­ktoré z nápa­dov boli viac ino­va­tívne a nie­ktoré tak tro­chu menej, to však nie je jediné kri­té­rium, čo sa hod­no­tilo. Nie­kedy je kva­litný tím, v kto­rom je správna ché­mia dôle­ži­tejší, ako samotný nápad, ktorý sa dá vždy nie­kam odpi­vo­to­vať. Naj­dô­le­ži­tej­šie bolo samoz­rejme naučiť štu­den­tov nové skills a nabrať skú­se­nosti z rôz­nych odvetví. 

Nie­kedy sa aj Ken musel pomod­liť :)

Postupne sa porote a divá­kom pred­sta­vili star­tupy WHAT­CHER, ČESŤ PRÁCI, WAKE­SAPP, LOCAL­HERO, SAFE­BUSLOCALS. Všetky star­tupy mali niečo do seba a chcel by som hlavne vyz­dvi­hnúť jed­not­livé tímy. Treba pove­dať, že naj­dô­le­ži­tej­šie je mať zápal pre vec a to si mys­lím, že mali všetky pro­jekty. Na svoj pitch mal každý 5 minút a následne boli 3 minúty vyčle­nené pre Q&A — nie­e­e­e­som si istý, či sa vždy dodr­žali limity, ale pri­žmú­rili sme jedno očko :). K celému eventu bude aj video, tak vám nech­ceme poka­ziť tento záži­tok!

Foto: thespot.sk

Pridať komentár (0)